ПОДОРОЖ ПО КРАЇНІ ХІМІЯ. ПІДСУМКОВИЙ УРОК-КОНКУРС.
 
УРОК № 34
ТЕМА.  ПОДОРОЖ ПО КРАЇНІ ХІМІЯ. ПІДСУМКОВИЙ  УРОК-КОНКУРС.
Мета:  узагальнити та систематизувати знання з хімії, здобуті протягом року; розвивати 
увагу, логічне мислення, культуру мовлення; формувати вміння застосовувати те-оретичні знання.
Обладнання:періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, дидактичний матеріал; 
портрети учених-хіміків. 
Тип  уроку:  узагальнення та систематизації знань. 
Методи та прийоми. Словесні: бесіда; практичні: виконання вправ, розв’язування задач, 
самостійна робота; частково-пошукові; дослідницькі. 
Перебіг уроку
І.  ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДО УРОКУ.
ІІ.  ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ.
Учитель  пояснює  мету  проведення  уроку-конкурсу:
1)  з’ясувати,  чого  навчилися  учні,  хто  працював  найкраще;
2)  вислухати  думки  учнів  щодо  вивчення  хімії  у  школі.
Вчитель. Ми  вирушаємо  сьогодні  з  вами  у  подорож  по  краї-ні  Хімія.  Саме  сьогодні  ви  маєте  змогу  пригадати  вивчений  вами 
матеріал  протягом  року,  позмагатися  та  поспілкуватися.  Тож  роз-починаємо.
ІІІ.  ПОВТОРЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ. 
Учні класу поділяються на чотири команди (за рядами). Кон-курс  проводить  учитель,  допомагають  учні  старших  класів  (вно-сять  у  підготовлені  картки  бали  за  правильні  відповіді  кожного  із 
учасників  команди).
Конкурс 1. 
Розминка  «Хто  швидше  та  більше?»
Учитель  пропонує  учням  назвати  хімічні  явища  (правильна 
відповідь  —  1  бал).
Конкурс 2. 
«Хімічна  мозаїка»
Командам  роздаються  конверти,  у  яких  містяться  картки 
з хімічними  поняттями,  потрібно  продовжити  речення  (правильна 
відповідь  оцінюється  у  2  бали):
Приклад завдання 
Хімічний  елемент  —  це...
Атом  —  це...
Речовина  —  це...
Прості  речовини  —  це...
Молекула  —  це...
Валентність  —  це...
Хімічні  явища  —  це...
Реакції  розкладу  —  це...
Реакції  сполучення  —  це...
Конкурс 3. 
«Галерея  учених»
Учитель  показує  портрети  учених-хіміків,  пропонуючи  на-звати  даного  ученого  та  його  досягнення  у  галузі  хімії  (правильна 
відповідь  оцінюється  у  2  бали).
Приклад завдання 
Д.  І.  Менделєєв  —  склав  періодичну  таблицю  і  відкрив  пе-ріодичний  закон.
В.  І.  Вернадський  —  досліджував  хімічний  склад  літосфери, 
гідросфери,  атмосфери.
Джон  Дальтон  —  запропонував  символи  хімічних  елементів, 
визначив  відносні  атомні  маси  багатьох  елементів.
М.  В.  Ломоносов  —  відкрив  та  сформулював  закон  збережен-ня  маси  речовин  та  руху.
Антуан-Лоран  Лавуазьє  —  незалежно  від  М.  В.  Ломоносова 
відкрив  закон  збереження  маси  речовини,  дослідив  кисень.
Дж.  Прістлі  —  відкрив  кисень.
Конкурс 4. 
«Хімік-ерудит»
Кожна  команда  отримує  завдання  на  картках  на  визначення 
валентності  та  складання  формул  за  валентністю  (правильна  від-повідь  оцінюється  у  3  бали).  При  перевірці  даного  завдання  ви-користовують  взаємоперевірку. 
Приклад завдання 
Cr2O3,  SiO2,  Al2O3,  CO,  CO2,  HF
III II IV II III II II II IV II I I
(Cr2O3,  SiO2,  Al2O3,  CO,  CO2,  HF).
V II VII II IV II II II IV II VII II III II I I I I III II
SbO;  MnO;  SnO;  NO;  NO;  ClO;  CoO;  AgI;  KBr;  NiO.
(Sb2O5;  Mn2O7;  SnO2;  NO;  NO2;  Cl2O7;  Co2O3;  AgI;  KBr;  Ni2O3).
Конкурс 5. 
«Хімік-експериментатор»
Від кожної команди викликають учня, який отримує завдан-ня  (правильна  відповідь  оцінюється  у  2  бали).
Приклад завдання 
Запропонуйте спосіб розділення суміші води та олії, підберіть 
відповідне  обладнання.  Яка  ця  суміш?
Конкурс 6. 
«Хімік-знавець»
Командам  пропонують  написати  рівняння  взаємодії  кисню 
з  простими  речовинами,  внаслідок  чого  утворюються  зазначені 
в схемі  оксиди  (правильна  відповідь  оцінюється  у  3  бали).
Приклад завдання 
O2
B2O3
As2O5 CO
P2O3 Fe3O4
CrO NO
(4As  +  5O2 =  2As2O5
4B  +  3O2 =  2B2O3
2C  +  O2 =  2CO
2Cr  +  O2 =  2CrO
3Fe  +  2O2 =  Fe3O4
4P  +  3O2 =  2P2O3
N2+ O2 =  2NO).
Конкурс 7. 
«Хіміки-рахівники»
Розв’язати  розрахункові  задачі  (правильна  відповідь  оціню-ється  у  3  бали).
Приклад завдання
Написати  рівняння  реакції  взаємодії  заліза  з  сіркою.  Обчис-лити  масові  частки  хімічних  елементів  у  продукті  реакції,  визна-чити  співвідношення  мас  елементів.
ІІІ.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. 
;Вправа «Дерево пізнання».
На  плакаті  намальовано  дерево,  учням  роздають  аркуші  із 
кольорового  паперу.  Вчитель  звертається  з  проханням  написати, 
про  що  дізналися  учні,  вивчивши  хімію  у  7  класі.  Папірці  при-кріплюють  до  малюнка,  написи  читають  вголос.
Учні-помічники  обраховують  кількість  набраних  командних 
балів  для  кожного  учня  зокрема.  Визначають  команду,  яка  пере-могла  та  учня,  який  набрав  найбільшу  кількість  балів.  Нагоро-дження  переможців.
ІV.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. 
Додатковий матеріал до уроку 
1.  Найбільш  поширений  хімічний  елемент  на  Землі (О).
2.  Найбільш  поширений  хімічний  елемент  у  Всесвіті (Н).
3.  В  якій  сполуці  —  метані  СН4 чи  літій  гідриді  LiH  —  масова 
частка  Гідрогену  більша  і  в  скільки  разів? (В  два  рази  біль-ша  в  метані).
4. В якій природній сполуці масова частка Оксигену найбільша? 
(У  воді).
5. В якій сполуці, отриманій в лабораторії, масова частка Окси-гену  ще  більша? (В  пероксиді  гідрогену).
6.  При  згорянні  деякої  речовини  утворилися  вуглекислий  газ 
і  вода.  Які  хімічні  елементи  можуть  входити  до  складу  цієї 
речовини?  Які  з  них  входять  обов’язково?
7.  Зобразіть  графічні  формули  наступних  речовин:  Mg3N2,  CS2, 
PCl3,  B2O3,  CaH2.
8.  Деяка  сполука  Сульфуру  та  Оксигену  має  таку  ж  відносну 
молекулярну  масу,  як  і  відносна  атомна  маса  певного  хіміч-ного  елементу.  Вкажіть  формулу  сполуки  і  назву  хімічного 
елементу. (SO2,  Cu).
9.  Хімічна  речовина,  утворена  Купрумом  та  Оксигеном,  має 
в  два  рази  меншу  відносну  молекулярну  масу,  ніж  речови-на, утворена Купрумом і Сульфуром. Напишіть формули цих 
речовин. (CuO,  Cu2S).
10.  Відносна  молекулярна  маса  сполуки  Сульфуру  і  Оксигену 
удвічі більша за відносну молекулярну масу кисню. Знайдіть 
формулу  сполуки. (SO2).
11.  Напишіть  рівняння  реакцій,  за  допомогою  яких  можна  здій-снити  перетворення: 
Fe
FeS Fe3O4
Fe(OH)3 FeCl3
(Fe  +  S  =  FeS
3Fe  +  2O2 =  Fe3O4
2Fe  +  3Cl2 =  2FeCl3
4Fe  +  6H2O  +  3O2 =  4Fe(OH)3).
Назвіть  продукти  реакції.
12.  Розшифруйте  речовини  А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е,  Є,  якщо:
А  —  найлегша  речовина  (Н2);
Б — речовина, що складається з Карбону та Гідрогену і у 8 ра-зів  важча  за  речовину  А  (CH4);
В  —  хімічний  елемент,  який  має  таку  ж  відносну  атомну 
масу,  як  відносна  молекулярна  маса  речовини  Б  (O);
Г — хімічний елемент, відносна атомна маса якого в два рази 
більша  за  відносну  атомну  масу  елемента  В  (S);
Д — хімічний елемент, відносна атомна маса якого в два рази 
більша  за  відносну  атомну  масу  елемента  Г  (Cu);
Е — сполука, утворена Купрумом і Сульфуром, відносна моле-кулярна маса якої в 1,5 рази більша від атомної маси Д (CuS);
Є — речовина, яка складається з атомів Купруму і Сульфуру, 
відносна  молекулярна  маса  якої  в  5  разів  більша  за  відносну 
атомну  масу  Сульфуру  (Cu2S).
А → Б → В → Г → Д → Е → Є.
Додаток
Вікторина
1.  Яку  фарбу  називають  срібною? (Порошок  алюмінію).
2.  Які  хімічні  елементи  мають  назви  держав  і  материків?
Рутеній (Росія),  Полоній (Польща),  Галій (старовинна  на-зва  Франції),  Францій (Франція),  Скандій (Скандинавія), 
Європій (Європа),  Германій (Німеччина).
3.  Нестача  якого  хімічного  елемента  в  організмі  призводить  до 
карієсу  зубів? (Флуору).
4.  Назва  якої  акваріумної  рибки  ідентична  назві  хімічного  еле-мента? (Неон).
5.  На  який  хімічний  елемент  багата  морська  капуста  —  ламі-нарія? (На  іод).
6.  Сплави  якого  металу  найбільше  використовуються  в  літако-будуванні? (Алюмінію).
7.  Який  хімічний  елемент  утворює  найтвердіший  природний 
мінерал?  Як  називається  цей  мінерал? (Карбон,  алмаз).
8.  Які  метали  мають  найбільшу  електропровідність? (Срібло, 
мідь,  алюміній).
9.  Який  метал  є  найпластичнішим? (Золото).
10.  Який  метал  має  найнижчу  температуру  плавлення? 
(Ртуть,  –30  С).
11.  Який метал має найвищу температуру плавлення? (Вольфрам, 
3380 
О
С).
12.  Які метали можна розплавити в долоні? (Цезій, tплавл.=28,5 С, 
Галій,  tплавл.=29,7  С).
13.  Скільки  води  в  організмі  людини? (≈70%).
14.  Який  хімічний  елемент  називають  «елементом  життя  і  мис-лення»? (Фосфор).
15.  При  недостачі  якого  елемента  кістки  людини  стають  крих-кими? (Кальцію).
16.  Які хімічні елементи входять до складу мінеральних добрив? 
(Калій,  Нітроген,  Фосфор).
17.  Які  гази  входять  до  складу  повітря? (Кисень,  азот,  вугле-кислий  газ,  інертні  гази,  водяна  пара).
18.  Що спільного між яєчною шкаралупою, мармуром, крейдою, 
вапняком? (Однаковий  хімічний  склад).
19.  Чи є на землі залізо, яке не іржавіє?(В IX ст. до н. е. в Делі 
поставлена  колона  висотою  7  м  і  масою  6,5  т  з  практично 
чистого  заліза  (w=99,72%);  ме-теоритне  залізо).
20.  Коли  в  армії  О.  Македонського  розпочалась  епідемія  шлун-ково-кишкових  захворювань,  то  не  хворіли  лише  воєначаль-ники, які користувались срібним посудом, Чому? (Срібло має 
бактерицидні  властивості).
21.  Назва  якого  хімічного  елемента  означає  «промінь»? (Радій).
22.  Сполуки  яких  хімічних  елементів  забарвлюють  полум’я  в: 
а)  жовтий;  б)  зелений;  в)  фіолетовий;  г)  цегляний;.д)  черво-ний;  е)  блакитний  колір?
(Натрію,  Барію,  Калію,  Кальцію,  Рубідію,  Цезію).
23.  Яка речовина є ліками від хвороб серця і одночасно викорис-товується  як  вибухівка? (Нітрогліцерин).
24.  Що  означає  слово  «атом»? (Неподільний).
25.  Якого  кольору  метали?
26.  Що  означає  слово  «хімія»?  Звідки  воно  походить?
27.  Що  шукали  алхіміки? (Філософський  камінь).
28.  Що означає назва елементу «азот»? (Той, що заперечує життя).
29.  Що спільного між сажею, алмазом, графітом і вугіллям? (Ці 
речовини  утворені  одним  хімічним  елементом  Карбоном).
30.  Назва  якого  хімічного  елементу  буквально  означає  «світло-носний»? (Фосфор).
31.  Назва  якого  хімічного  елемента  походить  від  назви  острова? 
(Купрум,  Кіпр).
32.  Які хімічні елементи названі на честь вчених? (Ейнштейній, 
Лоуренсій, Менделєєвій, Резерфордій, Кюрій, Нобелій, Фермій, 
Борій,  Сиборгій).
33.  Який  хімічний  елемент  був  спочатку  відкритий  на  Сонці, 
а потім  на  Землі? (Гелій).
34.  Який  хімічний  елемент  найбільш  поширений  у  Всесвіті? 
(Гідроген).
35.  Який хімічний елемент найбільш поширений на землі? (Оксиген).
36.  З атомів яких хімічних елементів складається глина? (Al, Si, 
H,  O).
37.  Чому  кислоти  називаються  кислотами?  Які  кислоти  ми  вжи-ваємо  з  їжею?
38.  Який з металів у давнину мав назву «небесна мідь»? (Метео-ритне  залізо).
39.  Що  означає  вислів  «Метал,  принесений  у  жертву  рудій  сата-ні»? (Залізо,  що  іржавіє).
40.  Чи  можна  розплавленим  металом  заморозити  воду? (Можна 
рідкою  ртуттю).
41.  Які  ви  знаєте  порівняння  на  хімічні  теми? (Золоте  серце; 
золоті  руки;  міцний,  як  криця;  кришталево  чесна  людина; 
залізна воля; залізний характер; сивина, як срібло;швидкий, 
як  ртуть).
42.  Яку  негорючу  речовину  треба  гасити? (Негашене  вапно).
43.  Яку  роль  відіграє  залізо  в  організмі  людини? (Входить  до 
складу  гемоглобіну  крові).
44.  Які  метали  є  в  складі  різних  органів  людського  організму? 
(Кальцій — в кістках, Купрум — в печінці, Манган — в сер-ці,  Станум  —  в  язиці,  Цинк  —  в  зубах,  Арсен  —  в  нирках).
45.  Який  метал  має  найбільшу  густину,  і  який  —  найменшу? 
(Літій,  Осмій).
46.  Який  метал  називають  крилатим  металом? (Алюміній).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ПОДОРОЖ ПО КРАЇНІ ХІМІЯ. ПІДСУМКОВИЙ УРОК-КОНКУРС.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід