Поняття про вищі карбонові кислоти.
 
Урок 47
  Тема. Поняття про вищі карбонові кислоти.
Мета: сформувати поняття про вищі карбонові кислоти, роз ­
глянути насичені й  ненасичені вищі карбонові кисло­
ти; порівняти склад і   будову оцтової кислоти та  вищих 
карбонових кислот.
Матеріали: стеаринова та   олеїнова кислоти.
Базові поняття 
та  терміни: вищі карбонові кислоти, карбоксильна група.
Тип уроку: комбінований.
Методи 
навчання:
словесні, пояснювально ­ілюстративні, репродуктив­
ні, частково пошукові, практичні (розв’язування задач 
і  вправ), інтерактивні, методи контролю.
структура уроку
  I.  Організаційний  етап ................................. 1  хв
  II.  Перевірка   домашнього   завдання ........................ 5  хв
 III.  Актуалізація   опорних  знань ........................... 5  хв
  IV.  Вивчення  нового  матеріалу  ........................... 15  хв
  V.  Узагальнення  та  систематизація  знань  .................. 7  хв
 VI.  Контроль  та  корекція  знань   і  навичок ................... 8  хв
 VII.  Домашнє   завдання ...................................1  хв
VІІ I. Підбиття   підсумків   уроку  ............................. 3  хв
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
II.  Перевірка домашнього завдання
Перевіркаf виконанняf письмовихf завдань f f
Перевіряються усно або  за  записами,  зробленими  на дошці. Учням, що 
відповідають,   додатково   ставляться  теоретичні  питання.
Бесіда f f
1. Якими  способами   можна  виявляти   карбонові   кислоти?
2. Якими  способами   можна  добувати  карбонові   кислоти   в  лабораторії?
3. Які властивості  оцтової  кислоти  є спільними і відмінними  порівняно  
з  властивостями  неорганічних  кислот?

III.   Актуалізація опорних знань
Бесіда f f
1. Назвіть  функціональну  групу,  що  входить   до  складу  карбонових  
кислот.
2. Як  можна  класифікувати  карбонові   кислоти?
3. Які  фізичні  властивості   мають  карбонові   кислоти?
Учитель повідомляє тему уроку  й просить  учнів  сформулювати питання, 
які  слід   розглянути  на  уроці.
IV.  Вивчення нового матеріалу
Вищі карбонові  кислоти
Розповідь f учителя f f
Вищими  карбоновими  кислотами  називають  кислоти,  в   яких 
велика кількість атомів Карбону.
Серед   вищих  карбонових   кислот  найбільше  значення   має   стеаринова 
кислота  C
17
H
35
COOH, або   CH CH COOH
3216
−−() . Вона є насиченою кислотою,  
оскільки  в  її   молекулі  відсутні   кратні  хімічні  зв’язки.  Це  тверда  воско -подібна  речовина  білого   кольору,  нерозчинна  у  воді.  Стеаринову  кислоту  
добувають окисненням  парафіну киснем повітря  й використовують  для  ви-готовлення свічок. Її  солі   — стеарати  — виявляють миючу дію  і є голов  ним  
компонентом  будь-якого  твердого  мила.
Іншою  важливою   вищою  насиченою  карбоновою   кислотою   є  пальмі-тинова  кислота   C
15
H
31
COOH,  або   CH CH COOH
3214
−−() .  Це  також  тверда,  
нерозчинна  у  воді   речовина  білого   кольору.
Залишки  стеаринової   та  пальмітинової   кислот  входять   до  складу  твер-дих   жирів.
Існують   також  і  ненасичені  вищі  карбонові   кислоти,  які  так   само  віді -грають важливу  роль  у  нашому   житті.  Серед   них:
олеїнова:  C   
17
H
33
COOH,  або  
CH CH CH CH CH COOH
327
2
7
−−=− − () () ;
лінолева:  C   
17
H
31
COOH,  або
CH CH CH CH CH CH CH CH COOH
324
227
−−=− −= −− () () ;
ліноленова:   C   
17
H
29
COOH,  або
CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH COOH
3 222 2
7
−−=− −= −−=− − () .
У молекулах цих  кислот існують  кратні зв’язки  між  атомами Карбону. 
Залишки  цих   кислоти   входять   до  складу  рідких  жирів.  Для   нашої   життє -діяльності  вони  відіграють  значно  більшу  роль,  оскільки,   на  відміну   від 
246
стеаринової   кислоти,  використовуються  нашим  організмом  для   синтезу  
власних   жирів.
Найбільш   цікавою   хімічною  властивістю   вищих  карбонових   кислот 
є  їхня  взаємодія   з  лугами:   CHCOOH KOHCHCOOK HO 17 35 17 35 2
+→ + .
Солі  вищих  карбонових   кислот  добре   розчиняються   у  воді   і  є  милами. 
Солі  Натрію  складають  зазвичай  тверді   мила,   а  солі   Калію  —  рідкі.
V.   Узагальнення та  систематизація знань
Виконанняf завдань f f
1. Порівняйте  склад   і   будову  оцтової   кислоти   та  вищих  карбонових  
кислот.
2. Чим  відрізняються   за   своїми  властивостями  насичені  та  ненасичені 
карбонові   кислоти?
3. Що  спільного   та  чим   відрізняються   за   своїми  властивостями  оцтова 
кислота   та  вищі  карбонові   кислоти?
4. Складіть  схему   класифікації  карбонових   кислот.
5. Складіть  рівняння  реакції  добування  оцтової   кислоти   окисненням  
бутану,   якщо   з  однієї   молекули  бутану  утворюються  дві  молекули 
кислоти. Які об’єми бутану й кисню (н. у.) теоретично необхідні для  
одержання  30  кг  оцтової   кислоти?
6. Як відрізнити розчин оцтової  кислоти  від розчину: а)  етанолу; б)  хло -ридної  кислоти?  Напишіть   рівняння  реакцій.
7. Як  з  олеїнової  кислоти   можна  отримати   стеаринову?   Запишіть   рів-няння реакції.
8. Закінчіть   рівняння  реакцій:
CHCOOH KOH
17 33
+→…
CHCOOH Br
17 33 2
+→…
VI. контроль та   корекція знань і  навичок
Експрес-контрольf заf підтемоюf «Карбонові f кислоти» f f
1.  Позначте  загальну  формулу  насичених   одноосновних  карбонових  кислот.
А  C
n
H
2n
COOH    В  C
n
H
2n
+2O
Б  C
n
H
2n
O
2
  Г  C
n
H
2n
+2O
2
2.  Укажіть  речовину,  за  допомогою якої можна визначити оцтову кислоту  
в  розчині.
А  Калій   гідроксид  Б  Аргентум  оксид 
В  Лакмус    Г  Фенолфталеїн
3.  Позначте   сполуку,  з  якою  взаємодіють   карбонові   кислоти.
А  Ацетилен    Б  Натрій  карбонат
В  Альдегіди    Г  Ферум(ІІІ)  хлорид

4.  Укажіть   речовини,   необхідні  для   добування  етилформіату.
А  Оцтова  кислота   та  етанол
Б  Мурашина  кислота   та  метанол
В  Оцтова  кислота   та  метанол
Г  Мурашина  кислота   та  етанол
5.  Позначте   речовину,   що  є  милом.
А  Натрій  ацетат  Б  Етанол
В  Олеїнова  кислота  Г  Гліцерол
6.  Установіть  відповідність  між   назвою  карбонової  кислоти   і   назвою  її  
солі.
1 Метанова А Бутират
2 Етанова Б Форміат
3 Пропанова В Валерат
4 Бутанова Г Ацетат
Д Пропіонат
VII.  Домашнє завдання
Виконати   завдання  за   підручником.
VІІІ.   Підбиття підсумків уроку
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Поняття про вищі карбонові кислоти.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід