розвиток хімічної науки і виробництва в Україні.
 
Урок 65
  Тема. розвиток хімічної науки і  виробництва в  Україні.
Мета: дати уявлення про місце хімічної галузі в  промисло ­
вості України, сировинну базу та   підприємства хімічної 
промисловості України; розглянути розвиток хімічної 
науки в  Україні; виховувати патріотичні почуття.
обладнання: мапи «Природні копалини України», «Промисловість 
України».
Базові поняття 
та  терміни:
хімічний комплекс, науково­технічний прогрес, сиро ­
винна база, родовища, виробництва.
Тип уроку: узагальнення та   систематизація знань.
Методи 
навчання:
словесні, наочні, частково пошукові, проблемні, до­
слідницькі.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 1 хв
II. Актуалізація опорних знань ........................... 4 хв
III. Узагальнення та систематизація знань .................30 хв
IV. Підбиття підсумків уроку ............................ 10 хв
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
II.  Актуалізація опорних знань
Бесіда f f
Хімічний комплекс — один із провідних у структурі сучасної економі -ки. Від його розвитку значною мірою залежить науково-технічний прогрес.
Комплекс хімічних виробництв виготовляє продукцію для всіх основних
галузей промисловості, транспорту, сільського господарства, оборони, по-бутового обслуговування та інших сфер діяльності. Він істотно впливає на
темпи розвитку економіки в цілому.
1. Назвіть основні виробництва хімічної промисловості, які вам відомі
з уроків економічної географії.
2. Які хімічні підприємства є у вашому регіоні?
III.   Узагальнення та  систематизація знань
1. Місце хімічної галузі в промисловості України
Повідомленняf учнів f f
орієнтовні тези для повідомлення
Хімічна галузь України нараховує близько 200 підприємств і об’єднань,
у яких зайнято понад 350 тис. осіб. Вони виробляють до 20 тис. найменувань
продукції на суму 40–45 млрд грн. Хімічна галузь відіграє ключову роль
в українській економіці. З виробництвом окремих видів продукції хімічної
промисловості в Україні можна ознайомитися за таблицею.
найменування продукції, тис. т
рік
1990 1995 1997 2007* 2008*
Амоніак синтетичний 4941 3782 4142 5139 4890
Мінеральні добрива (у перерахун-ку на корисні речовини)
4815 2221 2376 2851 2672
Сульфатна кислота 1438 1593 5011 1637 1479
Сода кальцинована, тис. т 368 475 1120
Сода каустична, тис. т 156 213 445 172 135
Хімічні волокна й нитки, тис. т 26,0 41,3 179,2 40,2 34,6
Шини, тис. т 7544 5786 11 203 7411 6631
Хімічні засоби захисту рослин
(у перерахунку на діючі речовини)
2,7 4,1 50,5 2,2 7,2
* За даними Держкомстату України (http:// www.ukrstat.gov.ua/).
До складу хімічного комплексу входить низка спеціалізованих галузей,
які використовують різну сировину, виготовляють неймовірно великий
асортимент продукції й поєднуються між собою спільною технологією. Як
правило, виділяють основну (неорганічну) хімію, хімію органічного син -тезу, гірничо-хімічну, фармацевтичну та мікробіологічну промисловість,
побутову хімію. Сьогодні основу хімічного комплексу становлять виробники
мінеральних добрив, на які припадає понад 60 % усієї виробленої в країні
хімічної продукції. Провідними за обсягом виробництва є підприємства
основної хімії та хімії органічного синтезу.
Рівень розвитку хімічної промисловості тієї чи іншої країни є важливим
показником її індустріального розвитку та економічної незалежності. Що
стосується України, то хімічна промисловість є однією з провідних галузей
її народногосподарського комплексу, галуззю її спеціалізації в міжнарод-ному розподілі праці.
Крім потужних підприємств Україна характеризується наявністю істот-ного наукового потенціалу — великої кількості науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій (назвати приклади для свого регіону).
Бесідаf зf використаннямf мапиf «Промисловістьf України» f f
2. Сировинна база хімічної промисловості України
Повідомленняf учнів f зf використаннямf мапи f f
орієнтовні тези для повідомлення
Україна має потужну сировинну базу для хімічної промисловості, тоб -то запаси приблизно всіх видів мінеральної хімічної сировини: вугілля,
природного газу, нафти, сірки, карбонатної сировини, кухонної і калійної
солей, титанових руд тощо.
Україна має практично невичерпні запаси кухонної солі (понад 10 млрд т),
більша частина яких припадає на Артемівсько-Слов’янське родовище на
Донбасі. Велике значення для хімічної промисловості мають також запаси
солей Північного Криму, зокрема Сиваських озер.
У Прикарпатті є ряд родовищ калійних солей, із яких добувають
безхлорні добрива та магній. Розробляються великі родовища в Івано-Франківській (Калуш) і Львівській (Стебник) областях.
Україна має неймовірно великі родовища самородної сірки в Прикар-патті: Роздольське, Яворівське, Немирівське (Львівська область) та ін.
Фосфоровмісна сировина — апатитові руди — представлені в межах
Дніпропетровської та Житомирської областей.
На території України розвідано досить великі родовища титанових руд,
основні зосереджені в Житомирській і Дніпропетровській областях.
Карбонатна сировина (крейда, вапняк) наявна в багатьох місцях
України (Причорномор’я, Донецька та Придніпровська низовини, Дон -бас тощо) і повністю забезпечує потреби хімічної промисловості в цій
сировині.
Незважаючи на наявність потужної сировинної бази, для хімічної про -мисловості характерна істотна залежність від імпортних поставок сировини
(природного газу, апатитових концентратів, сірчистого колчедану тощо)
і напівфабрикатів (синтетичного каучуку, целюлози тощо).
3. Підприємства хімічної промисловості України
Бесідаf зf використаннямf мапиf «Промисловістьf України» f f
Повідомленняf учнів f f
орієнтовні тези для повідомлення
Однією з провідних підгалузей хімічної промисловості України є до-бування мінеральних добрив. Азотні добрива (амоніачна селітра, карбамід,
амоній сульфат тощо) добувають синтезом амоніаку з азоту повітря і водню,
що виділяється з відходів коксохімічного й доменного виробництва. Разом
із добривами на тих самих заводах виготовляють нітратну кислоту й супутні
продукти, які використовують для виробництва пластмас, синтетичних
волокон, кіноплівки, різноманітних барвників. Основні виробництва роз-ташовані на Донбасі та у Придніпров’ї (Дніпродзержинськ, Кривий Ріг
тощо), а також у Черкасах, Рівному та в припортових районах Одеси.
Виробництво калійних добрив розвивається в Прикарпатті, Калуші
(Івано-Франківська область) і Стебнику (Львівська область). Калійні добрива
виготовляють також на титаномагнієвому комбінаті в Запоріжжі воднораз
з основним виробництвом.
Україна — великий виробник сульфатної кислоти і соди. Сульфатна
кислота — «хліб» хімічної промисловості. Це найуніверсальніший із хіміка-тів, оскільки використовується для виробництва мінеральних (фосфатних)
добрив та інших кислот, у металургійній, нафтопереробній, текстильній
та інших галузях промисловості. Виробництво сульфатної кислоти зосере-джено в Сумах, Костянтинівці, Вінниці й Одесі. Крім того, її виготовляють
у Горлівці («Стирол»), Дніпродзержинську («Азот»), на коксохімічних
заводах Донбасу та Придніпров’я. Сировиною для добування сульфатної
кислоти може бути будь-яка речовина, що містить Сульфур: природна
сірка, сірчаний колчедан тощо. В Україні є великі запаси сірки у Львів-ській області, на базі яких створені гірничо-хімічні підприємства в Роздолі
та Яворові. У Костянтинівці сульфатну кислоту виготовляють із сірчистих
газів — побічного продукту виплавки цинку.
Для виробництва соди використовують кухонну сіль, вапняк і багато
палива (на 1 т готової продукції використовують 5 м
3
соляного розсолу
і 1,5 т вапняку). Содове виробництво сконцентровано в Донбасі (Лисичанськ
і Слов’янськ), де є великі запаси кухонної солі. Значне виробництво соди
зосереджено на Кримському содовому заводі в місті Красноперекопську, що
працює на солях Сиваських озер. Продукція содової промисловості (каль -цинована і каустична сода, гідрогенкарбонати) широко використовується
в скловарній, паперовій, фармацевтичній, харчовій промисловості, а також
для побутових потреб населення.
Провідне місце в структурі хімічної промисловості України в наші часи
посідає виробництво полімерних матеріалів: синтетичних смол, різнома -нітних пластмас, синтетичного волокна тощо. Виробництво це неймовір-но складне. Для нього використовується значна кількість вуглеводневої
сировини, електроенергії, теплоти і води. Синтетичні смоли і пластмаси
виготовляються в районах зосередження сировини: в Донбасі (Горлівка,
Сєверодонецьк, Донецьк, Рубіжне), у Придніпров’ї (Дніпродзержинськ,
Дніпропетровськ, Запоріжжя), у Черкасах, Одесі тощо.
На основі полімерних матеріалів в Україні розвинута гумово-азбестова
промисловість. З нею сполучені інші виробництва, які є найбільшими спожи-вачами синтетичного каучуку, хімічних волокон, сажі. Вона тісно пов’язана
з машинобудуванням, зокрема з автомобільною промисловістю — головним
споживачем шин. Основною сировиною цієї промисловості є каучук, який
імпортується з Росії, і технічна сажа, яка виготовляється з природного і по-путного газів у Кременчуці й Стаханові. Більшість підприємств гумово-азбестової промисловості зосереджені в Дніпропетровську і Білій Церкві,
а також у Харкові, Києві, Запоріжжі, Одесі, Бердянську та інших містах.
Україна — великий виробник лаків і фарб. Сировиною цієї галузі є при -родні смоли, рослинні масла, синтетичні матеріали. Асортимент продукції,
що виготовляється, дуже широкий: антикорозійні та декоративні лаки
і фарби, розчинники, смоли тощо. Основну частку цієї продукції виготов -ляють у Донбасі (Луганськ, Донецьк) і Придніпров’ї (Дніпропетровськ,
Кривий Ріг). Виробництво лаків і фарб є також у Києві, Харкові, Кремен-чуці, Львові, Бориславі, Івано-Франківську, Одесі, Сімферополі.
На відходах коксохімічного виробництва розвивається велика аніліно-фарбна промисловість, що виготовляє барвники для текстильної, взуттєвої,
поліграфічної промисловості, її найбільший представник — Рубіжне (Луган-ська область). Анілінові барвники виготовляють також Горлівський коксохі -мічний і Сиваський анілінофарбний заводи. На цих підприємствах виробля -ють велику кількість оптичних відбілювачів і високоякісних пігментів.
У великих містах, що мають значні науково-дослідні заклади, розви -нена хіміко-фармацевтична промисловість, її центри — Київ, Житомир,
Харків, Полтава, Луганськ, Львів, Одеса.
У цілому хімічна промисловість зазнала розвитку в усіх економічних
районах України. На цьому тлі щонайбільше помітні Донецький, Придні-провський і Карпатський економічні райони.
Завдання f для f закріпленняf знань f f
1. Наведіть приклади продуктів хімічної галузі України, що вико-ристовуються: а) в сільському господарстві, б) машинобудуванні;
в) текстильній промисловості; г) побуті.
2. Які підприємства хімічної галузі розташовані у вашій місцевості?
Опишіть, які продукти на них виробляються.
ІV.  Підбиття підсумків уроку
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "розвиток хімічної науки і виробництва в Україні.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід