Тематичне оцінювання з підтеми «Вуглеводні» теми «Найважливіші органічні сполуки».
 
Урок 40
  Тема. Тематичне оцінювання з   підтеми «Вуглеводні» 
теми «Найважливіші органічні сполуки».
Мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з   підте­
ми «Вуглеводні», виявити утруднення у  засвоєнні но­
вого матеріалу й  визначити шляхи їх подолання.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менде­
лєєва.
Базові поняття 
та  терміни:
органічні речовини, елементи ­органогени, природні 
й  синтетичні органічні речовини, класифікація орга­
нічних сполук, насичені й  ненасичені вуглеводні, ме ­
тан, етилен, ацетилен, гомологи, гомологічні ряди, 
алкани, алкени, алкіни, структурні формули, просто ­
рова будова молекули, кратні зв’язки, реакції горіння, 
заміщення, приєднання, галогенування, хлорування, 
окиснення, якісна реакція на ненасичені вуглеводні, 
галогенопохідні, термічний розклад.
Тип уроку: урок корекції і   контролю знань.
Методи 
навчання: методи контролю.
рекомендації щодо проведення уроку
Пропонуємо   провести  залік   (усний  чи  письмовий)  за   теоретичними   пи-таннями  з наступним  виконанням   індивідуального   практичного  завдання.
структура уроку
  I.  Організаційний  етап ................................. 3  хв
  ІІ.  Залік ............................................. 40  хв
 ІІI.  Підбиття   підсумків   уроку  ............................. 2  хв
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Привітання,  ознайомлення   з  правилами  проведення  заліку.
Усний залік,  що проводиться у вигляді  індивідуальної співбесіди, скла-дається   із   7–9  запитань,   кожне  з  яких  оцінюється  в  один  бал.   За  індивіду-альне   практичне завдання  учні  додатково   отримують  3–5   балів.
ІІ.  Залік
орієнтовні запитання для заліку за   підтемою «вуглеводні»
1.  Які  речовини  називаються  органічними  сполуками?
2.  У  чому  полягають  особливості   органічних  сполук?
3.  Чому  дорівнює  валентність   Карбону  в  органічних  сполуках?
4.  Назвіть  основні   положення  теорії   хімічної  будови  органічних  речо-вин.
5.  Що  називають  хімічною  будовою?
6.  Від  чого  залежать   властивості   речовин?
7.  Які  речовини  називаються  ізомерами?
8.  Які  вуглеводні  називаються  насиченими?
9.  Укажіть  загальну  формулу  насичених  вуглеводнів.
10.  Що  таке  гомологи?
11.  Наведіть  приклади   двох  речовин   —  гомологів.  Напишіть   для   них  
структурні  формули.
12.  Що  таке  гомологічний   ряд?
13.  Які  назви   мають  перші   десять  представників   гомологічного   ряду 
метану  нерозгалуженої   будови?
14.  Яка   просторова  будова  характерна  для   молекул  насичених  вугле -воднів?  Чому?
15.  Опишіть  фізичні  властивості   алканів.
16.  Як  змінюється   температура  кипіння  алканів   при   збільшенні  числа  
атомів  Карбону  в  молекулі?
17.  Які хімічні властивості  насичених вуглеводнів? Із  якими речовинами  
вони  взаємодіють?
18.  Як  добувають  метан   у  промисловості  й  у  лабораторії?
19.  Опишіть  застосування  метану  в  народному  господарстві.
20.  Які  вуглеводні  називаються  ненасиченими?
21.  Які  вуглеводні  називаються  етиленовими  (алкенами)?   Укажіть  їх  
загальну  формулу.  Який  суфікс  характерний  для   їхніх   назв?
22.  Які  вуглеводні  називаються  ацетиленовими  (алкінами)?   Укажіть  їх  
загальну  формулу.  Який  суфікс  характерний  для   їхніх   назв?
23.  Назвіть  фізичні  властивості   етилену   й  ацетилену.
24.  Які  хімічні  властивості   ненасичених  вуглеводнів?  Із   якими  речови-нами  вони взаємодіють?
25.  Які   реакції   обумовлені   наявністю  подвійного  і   потрійного 
зв’язків?
26.  Які  реакції  дозволяють   виявити  ненасичені  вуглеводні  у  суміші?
27.  Яку   реакцію   називають  реакцією  полімеризації?
28.  Дайте   визначення   поняттям:  полімер,  мономер,  ступінь   полімери-зації,  структурна   ланка.
29.  Назвіть  способи   добування  етилену.
30.  Як  добувають  ацетилен  у  промисловості  й  у  лабораторії?
31.  Опишіть  застосування  етилену   й  ацетилену  в  народному  господар-стві.
Приклади індивідуальних практичних завдань
1. Напишіть рівняння реакцій, за  допомогою яких можна здійснити  такі  
перетворення:   C  →  CH
4
  →  C
2
H
2
  →  C
2
H
4
  →  C
2
H
5
Cl   →  C
4
H
10
  →  CО
2
.
215
2. Напишіть рівняння реакцій, за  допомогою яких можна здійснити  такі  
перетворення:   метан   →  хлорметан  →  етан  →  етилен  →  ацетилен  → 
→  вуглекислий  газ.
Складіть  схему   перетворень   і  рівняння  реакцій,  за   допомогою  яких  3. 
можна  здійснити   таке  перетворення:   C  →  C
4
H
9
Cl.
Який  об’єм   ацетилену  (н.  у.)  можна  отримати   з   337   г   технічного  4. 
кальцій   карбіду,  що  містить  5  %  домішок?
Спалили суміш, що складалась з 4 л етану  та 2 л метану (н. у.).  Який  5. 
об’єм   повітря   знадобився?
Ацетиленовий  вуглеводень   масою  4  г  повністю  прореагував   із   хло - 6. 
роводнем  об’ємом   4,48  л   (н.  у.).   Знайдіть  молекулярну  формулу 
сполуки.
Вуглеводень  належить   до  гомологічного   ряду  етилену.  Напишіть   7. 
його  структурну   формулу,  якщо   відомо,   що  0,21  г  його  можуть  при -єднати  0,8  г брому.
Установіть  молекулярну  формулу  органічної  сполуки,  якщо   відо - 8. 
мо,  що  масові  частки  Карбону  та  Гідрогену   в  ньому   відповідно  до-рівнюють   92,3 і   7,7  %.  Відносна  густина   цієї   сполуки  за   воднем 
дорівнює  13.
Масова  частка  Карбону  в   молекулі  вуглеводню   дорівнює  85,7  %.  9. 
Густина   парів  за   повітрям  1,45.  Визначте  молекулярну  формулу 
сполуки.
ІІІ.   Підбиття підсумків уроку
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Тематичне оцінювання з підтеми «Вуглеводні» теми «Найважливіші органічні сполуки».", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід