Тематичне оцінювання з теми «Хімічний зв’язок. Будова речовини».
 
Урок 62
Тема. Тематичне оцінювання з теми   
«Хімічний зв’язок. Будова речовини».
мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми 
«Хімічний зв’язок. Будова речовини», виявити усклад ‑
нення в засвоєнні навчального матеріалу та визначити 
шляхи їх подолання.
обладнання: Періодична система хімічних лементів Д.  І.   Менделєє‑
ва, таблиця електронегативностей хімічних елементів.
Базові поняття 
та терміни:
хімічний зв’язок, ковалентний полярний і неполярний 
зв’язки, йонний зв’язок, електронегативність, крис ‑
талічна ґратка: атомна, молекулярна, йонна, валент‑
ність, ступінь окиснення.
Тип уроку: контроль знань.
методи  
навчання:
методи контролю, контрольна робота.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 2 хв.
II. Виконання завдань .................................. 41 хв.
III. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Учитель повідомляє учням, що завдання контрольної роботи структу -ровані за чотирма рівнями складності.
Виконання певного рівня складності дозволяє претендувати на певну
оцінку.
Виконання завдань 1 рівня — 3 бали, 1 і 2 рівень — 6 балів, 1, 2 і 3
рівень — 9 балів, усіх чотирьох рівнів — 12 балів.
Наводимо один варіант контрольної роботи.
II.  в иконання письмової роботи
I рівень
1. Позначте правильні твердження про хімічний зв’язок:
а) утворюється тільки за рахунок s-електронів;
б) утворюється тільки за рахунок р-електронів;
в) завжди утворюється за рахунок всіх електронів, що наявні в атомі;
г) утворюється тільки за рахунок валентних електронів.
2. Позначте тип зв’язку, що утворений атомами з великою різницею
електронегативностей:
а) йонний;
б) ковалентний неполярний;
в) ковалентний полярний;
г) металічний.
3. Позначте тип зв’язку, що утворюється між атомами Сульфуру
та Оксигену:
а) ковалентний полярний;
б) ковалентний неполярний;
в) йонний;
г) металічний.
II рівень
4. Підкресліть однією рискою формули сполук, в яких є елементи
із ступенем окиснення +1, а двома рисами — сполуки з елементами, що ви-являють ступінь окиснення +3:
KS2
, AlO
23, FeS
23
, CrCl
3
, HgO
2
, KF.
5. З’єднайте лініями назву речовини і тип кристалічної ґратки в ній:
Натрій хлорид Йонна
Карбон (IV) оксид Атомна
Графіт Молекулярна
6. Наведені формули сполук випишіть в окремі стовпчики в залежності
від типу хімічного зв’язку, що в них існує: NCl
3
, CCl
4
, N
2
, NaO
2
, NO
2
,
O
2
, KCl, LiF, F
2
.
ковалентний  
полярний
ковалентний  
неполярний
Йонний
_________
_________
_________
_________
_________
_________
III рівень
7. Обчисліть ступені окиснення елементів у сполуках.
BaO
2
, Na SO
2 3
, AlS
2 3
.
319
8. Зобразіть електронно-крапкові формули (формули Льюіса) молеку-ли азоту та сполуки Сульфуру з Гідрогеном.
9. Деяка речовина за звичайних умов є твердою безбарвною речови-ною, добре розчиняється у воді, має температуру плавлення +800 °С, крих-ка. Визначте тип кристалічної ґратки в цій речовині.
IV рівень
10. Обчисліть масову частку Хрому (у відсотках з округленням до цілого)
в його сполуці з Оксигеном, в якому Хром виявляє ступінь окиснення +6.
11. Обчисліть масу вуглецю (в грамах), що має прореагувати з хло -ром об’ємом 33,6 л, для отримання сполуки, в якій Карбон виявляє вищий
ступінь окиснення.
III.   Підбиття підсумків уроку
Спостерігаючи за учнями під час уроку, учитель визначає поняття, які
засвоєні добре, а які викликали ускладнення, і підбиває підсумки спільної
роботи над темою.
Критерії тематичного оцінювання учбових досягнень учнів  
з теми «хімічний зв’язок. Будова речовини».
рівень оцінка критерії
Низький 1—3
Учень за допомогою вчителя називає типи хіміч-ного зв’язку і типи кристалічних ґраток, дає ви-значення деяких понять: ковалентний (поляр-ний або неполярний) зв’язок, іонний зв’язок,
ступінь окиснення, наводить приклади сполук
з різними типами кристалічних ґраток, знає,
які частинки містяться у вузлах кристалічних
ґраток, уміє визначати за таблицею електро -негативність елементів і за допомогою учителя
може визначити тип хімічного зв’язку в бінар -них сполуках у запропонованому переліку, знає
можливий ступінь окиснення деяких елементів
(Оксигену, Гідрогену, Флору)
Середній 4—6
Учень відтворює більшість понять даної теми;
може назвати вид хімічного зв’язку в запропо -нованих речовинах; визначає ступінь окиснення
елементів у бінарних сполуках; може скласти
електронно-крапкову формулу бінарних сполук.
Учень розв’язує прості задачі і здійснює обчис -лення за рівняннями хімічних реакцій
рівень оцінка критерії
Достатній 7—9
Учень самостійно визначає тип хімічного зв’язку
у сполуках, встановлює залежність між типом
хімічного зв’язку, типом кристалічної ґратки
та фізичними властивостями конкретної речо-вини; порівнює різні типи хімічного зв’язку
та пояснює їх утворення; самостійно складає
схеми утворення хімічного зв’язку в бінарній
сполуці; складає електронно-крапкові формули
бінарних сполук; обчислює ступені окиснення
елементів у бінарних сполуках, а також у кис -лотах, основах і солях, уміє визначати можливі
валентності і ступені окиснення за схемою бу-дови електронних оболонок атомів, розв’язує
задачі і робить обчислення за рівняннями
хімічних реакцій
Високий 10—12
Учень вільно володіє здобутими знаннями, мо-же встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
в ланцюжку: будова електронної оболонки
атомів елементів — тип хімічного зв’язку між
ними — типи кристалічних ґраток — фізичні
властивості речовини і, навпаки, вміє прогно-зувати хімічні та фізичні властивості речовин
на підставі знань про тип хімічного зв’язку та
кристалічних ґраток і, навпаки, складає схе -ми утворення хімічного зв’язку, пояснює різну
ступінь окиснення деяких елементів. Учень уміє
розв’язувати комбіновані задачі з обчисленням
за рівнянням реакції
Закінчення таблиці
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Тематичне оцінювання з теми «Хімічний зв’язок. Будова речовини».", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід