Тематичне оцінювання з теми «Періодичний закон і Періодична система Д. І. Менделєєва. Будова атома».
 
Урок 52 
Тема. Тематичне оцінювання з теми «Періодичний закон і Періодична система Д. І. Менделєєва. Будова атома». 
мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми 
«Періодичний закон і Періодична система хімічних еле‑ 
ментів Д. І. Менделєєва. Будова атома». Систематизу‑ 
вати знання учнів з пройденої теми, виявити усклад ‑ 
нення в засвоєнні навчального матеріалу та визначити 
шляхи їх подолання; розвивати вміння логічно мисли‑ 
ти, швидко й чітко формулювати й висловлювати свої 
думки, застосовувати знання для розв’язування про ‑ 
блемних питань. 
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва (короткоперіодний варіант); таблиця віднос‑ 
них електронегативностей. 
Базові поняття 
та терміни: 
Періодичний закон, Періодична система, хімічний 
елемент, період, група, порядковий номер, електрон ‑ 
на конфігурація, енергетичний рівень. 
Тип уроку: корекція та контроль знань. 
методи 
навчання: 
репродуктивні, частково‑пошукові, творчі, проблемні; 
інтерактивні; методи контролю — тестування, опиту ‑ 
вання, письмові завдання; практичні — розв’язування 
вправ і задач. 
структура уроку 
I. Організаційний етап ................................. 2 хв. 
II. Перевірка знань .................................... 40 хв. 
1. Бліц-опитування. 
2. Виконання тестових завдань. 
3. Обговорення проблемних питань. 
4. Письмові завдання. 
III. Домашнє завдання ................................... 1 хв. 
IV. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв. 
Рекомендації з проведення тематичного оцінювання f 
Тематичне оцінювання можна проводити у вигляді усного оцінювання, 
контрольної роботи, тестування, семінару чи рейтингового оцінювання 
за результатами поточних перевірочних робіт та експрес-контролю. 
Пропонуємо сценарій проведення тематичного оцінювання у формі 
семінарського заняття. 
Хід уроку 
I. о рганізаційний етап 
Для проведення семінару можна об’єднати клас у кілька груп. 
У кожній групі обирається учень-експерт з числа учнів, які найбільш повно 
засвоїли пройдений матеріал. Учень-експерт заповнює відомість з обліку 
знань і допомагає учителю в оцінюванні. Для проведення семінару бажано 
підготувати відомість, до якої заносяться проміжні оцінки: 
№ 
п / п 
П. І. Б. 
учня 
оцінки 
Підсумкова 
оцінка 
Бліц­ 
опиту ­ 
вання 
Тестові 
за­ 
вдання 
Проблемні 
питання 
Письмові 
завдання 
II. Перевірка знань 
1. Бліц-опитування. 
Проводячи бліц-опитування, бажано поставити якнайбільше несклад -них питань, відповіддю на які буде одне чи декілька слів. При цьому до 
таблиці напроти прізвища учня у випадку правильної відповіді заносить-ся плюс, у випадку неправильної — мінус. Запитання бажано підбирати 
не вище другого рівня складності з максимальною оцінкою 5—6 балів за 
цей етап семінару. 
Приклади запитань f 
1) Зі скількох періодів складається Періодична система хімічних 
елементів Д. І. Менделєєва? 
2) Зі скількох груп складається Періодична система хімічних елементів 
Д. І. Менделєєва? 
3) У якій групі й у якому періоді розташований Оксиген? 
4) У якій групі й у якому періоді розташований Сульфур? 
5) У якій групі й у якому періоді розташований Фосфор? 
6) З яких частинок складається атом? 
7) З яких елементарних частинок складається електронна оболонка? 
8) З яких частинок складається ядро атома? 
9) Що називають масовим числом? 
10) Який фізичний сенс має порядковий номер елемента? 
11) Назвіть ізотопи Гідрогену? 
12) Які елементи називають p-елементами? 
13) Скільки електронів може розташовуватися на одній орбіталі? 
14) Як визначити максимальне число електронів, що може міститися 
на енергетичному рівні? 
15) З якого числа орбіталей складаються s-, p-, d- та f- підрівні? 
16) Яке максимальне число електронів може міститися на s-, p-, d- та 
f- підрівнях? 
17) Дайте визначення електронегативності. 
18) Що спільного в будові зовнішньої електронної оболонки металів? 
19) Що спільного в будові зовнішньої електронної оболонки металів 
неметалів? 
20) Як називають елементи головної підгрупи VII групи? 
21) Як називають елементи головної підгрупи I групи? 
22) Як називають елементи головної підгрупи II групи? 
23) Як називають елементи головної підгрупи VIIІ групи? 
2. Виконання тестових завдань. 
Тестування f 
Учитель роздає картки із завданнями для кожного учня. При цьому 
кількість варіантів тестових завдань повинна дорівнювати кількості учнів 
в одній групі. Завдання для тестування не повинні перевищувати третій 
рівень складності з максимальною оцінкою 9—10 балів. Учні повинні 
відзначити правильні та неправильні варіанти відповідей. По закінченні 
тестування старші по групах перевіряють завдання, використовуючи 
таблицю з правильними відповідями, і заносять оцінки до підсумкової 
таблиці. 
Приклади завдань 
1 варіант 
1) (2 бали) Відносна атомна маса нукліду дорівнює 39, номер цього 
елемента в Періодичній системі дорівнює 19. Відзначте, які з тверджень 
правильні, а які — неправильні. 
а) У ядрі атома ізотопу цього елемента міститься 19 нуклонів. 
б) В електронній оболонці цього атома міститься 39 електронів. 
в) У ядрі цього атома міститься 9 нейтронів. 
г) У ядрі атома цього елемента міститься 19 протонів. 
2) (2 бали) Відзначте, які з тверджень правильні, а які — непра -вильні. 
а) При збільшенні атомної маси елементів у періоді властивості 
елементів змінюються від металічних до неметалічних. 
б) При збільшенні атомної маси елементів у періоді зменшується 
кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. 
в) При збільшенні атомної маси елементів у періоді зменшується 
радіус атома. 
г) При збільшенні атомної маси елементів у періоді збільшується 
кількість заповнених енергетичних рівнів. 
3) (3 бали) В електронній оболонці атома елемента електрони 
розподілені по орбіталях у такий спосіб: 12 2 
ss p . Відзначте, які з твер-джень правильні, а які — неправильні. 
263 
а) Цей елемент Карбон. 
б) Вища валентність цього елемента дорівнює 2. 
в) У ядрі цього елемента міститься 12 нейтронів. 
г) В електронній оболонці цього атома заповнюється другий енерге-тичний рівень. 
4) (3 бали) Елемент V групи утворює з Гідрогеном летку сполуку, яка 
має відносну молекулярну масу 34. Відзначте, які з тверджень правильні, 
а які — неправильні. 
а) Цей елемент Арсен. 
б) Цей елемент має наступну будову зовнішнього електронного 
шару: 12 233 
22623 
ss ps p . 
в) Цей елемент проявляє неметалічні властивості. 
г) Цей елемент відноситься до s-елементів. 
2 варіант 
1) (2 бали) Відзначте, які з тверджень щодо елементів R, здатних утво-рювати летку сполуку RH 
, правильні, а які — неправильні. 
а) Усі ці елементи розташовані в четвертому періоді. 
б) Ці елементи розташовані в четвертій групі. 
в) Один з цих елементів може мати електронну формулу 12 2 
22 2 
ss p . 
г) Усі ці елементи є металами. 
2) (2 бали) Елемент розташований в 3 періоді, 6 групі. Відзначте, які 
з тверджень правильні, а які — неправильні. 
а) Електронна оболонка атомів цього елемента складається з 3 елек-тронних шарів. 
б) Ядро атома цього елемента складається з 16 нуклонів. 
в) Ядро атома цього елемента містить 16 протонів. 
г) В електронній оболонці атома цього елемента міститься 32 елек-трони. 
3) (3 бали) Відзначте, які з тверджень правильні, а які — непра вильні. 
а) Існує атом з електронною конфігурацією 12 2 
22 4 
ss p . 
б) Радіус атома залежіть від кількості заповнених енергетичних 
рівнів. 
в) Зі збільшенням маси ядра радіус атома збільшується. 
г) Існує атом з електронною конфігурацією 12 233 
22 61 4 
ss ps p . 
4) (3 бали) Елемент ІІ групи утворює оксид, який має відносну молеку-лярну масу 40. Відзначте, які з тверджень правильні, а які — неправильні. 
а) Цей елемент Берилій. 
б) Цей елемент має наступну будову зовнішнього електронного 
шару: 12 233 
22 62 2 
ss ps p . 
в) Цей елемент проявляє металічні властивості. 
г) Цей елемент відноситься до s-елементів. 
264 
Таблиця відповідей на тести 
№ 
п / п 
1 варіант 2 варіант 
а б в г а б в г 
1 – – – + – + + – 
2 + – + – + – + – 
3 – + – + + + – – 
4 – + + – – – + + 
3. Обговорення проблемних питань. 
Організується робота в групах за методом «мозкового штурму». Кожній 
групі надається для обговорення одне проблемне запитання з даної теми. 
Група протягом 3—5 хвилин обговорює його і обирає одного або двох учнів, 
які виступають з доповіддю. Кожній групі виділяється 2 хвилини, протя -гом яких доповідачі повинні висвітлити задану проблему. Учитель спільно 
з іншими групами оцінюють доповідачів. Учні, що не виступали в ролі 
доповідача, оцінюються за участю в обговоренні проблеми. Завдання для 
цього етапу повинно бути IV (творчого) рівня складності з максимальною 
оцінкою 12 балів. 
Приклади завдань f 
1) Чому формулювання Періодичного закону, дане Д. І. Менделєєвим, 
не відповідає сучасним уявленням? 
2) Поясніть на конкретних прикладах, які фізичні та хімічні 
властивості елемента та його сполук можна передбачити на основі 
Періодичного закону. 
3) Чи завжди збігається валентність елемента з порядковим номером 
групи, у якій він розташований? Чому? 
4) Чим пояснити, з позиції вчення про будову атома, металічні 
властивості в елементів парних рядів великих періодів? 
5) Чому хімічні властивості f-елементів відрізняються набагато мен -ше, ніж хімічні властивості d-елементів? 
6) Чому Гідроген іноді вміщують одночасно до першої та сьомої групи 
Періодичної системи Д. І. Менделєєва? 
7) Чому деякі елементи виявляють більшу валентність, ніж номер гру -пи (Купрум, Аурум)? 
4. Письмові завдання. 
Виконання письмових завдань проводиться на розсуд учителя. Їх мож-на дати тільки тим учням, які претендують на високу (10—12 балів) оцінку 
або хочуть її підвищити. Можна запропонувати по одній задачі, які вима-гають знання матеріалу всієї пройденої теми та комплексного підходу до 
розв’язання. 
Приклади завдань 
1) Порядкові номери хімічних елементів А, Б і В дорівнюють відповідно 
n, n + 2 , n + 4 . 
1) Якщо хімічний елемент А — найлегший галоген, то яким хімічним 
елементом буде Б? 
2) Якщо хімічний елемент В — благородний газ, а Б — метал, то 
яким хімічним елементом є А? 
3) Чи можуть А, Б і В у вигляді простих речовин за звичайних умов 
бути газами? 
4) Якщо хімічні елементи А і Б входять до однієї групи, то яким 
хімічним елементом є В? 
2) Хімічні елементи А, Б і С належать до головних підгруп II, IV i VI 
груп. Хімічні елементи А і Б належать до одного періоду і утворюють одну 
з одною дві сполуки: одна — горюча, а інша — негорюча. Сполуки цих 
трьох елементів дуже поширені у природі та застосовуються у виробництві 
будівельних матеріалів. Визначте елементи А, Б, С і сполуки, про які йш-лося в завданні. 
3) Три елементи А, Б і В розташовані в одному періоді. В атомі еле -мента А число енергетичних рівнів у два рази менше, ніж число електронів 
на його зовнішньому рівні. Елемент Б — найпоширеніший елемент 
у природі, з елементом А він утворює сполуку АБ 
. Елемент В енергійно 
реагує з водою і утворює при цьому луг. Ці елементи утворюють сіль скла-ду ВАБ 
23. Назвіть всі елементи і запишіть відповідні формули оксиду 
і солі. 
III. домашнє завдання 
Повторити матеріал підручника. 
IV. Підбиття підсумків уроку 
Учитель визначає поняття, які засвоєні добре, а які викликали усклад-нення, і підбиває підсумки уроку. 
Критерії тематичного оцінювання учбових досягнень учнів з теми 
«періодичний закон і періодична система д. і . менделєєва. Будова атома». 
рівень оцінка критерії 
Низький 1—3 
Учень за допомогою вчителя відтворює сучасне фор -мулювання Періодичного закону Д. І. Менделєєва 
та визначення деяких понять даної теми; розпізнає 
періоди та групи в Періодичній системі, може знайти 
в Періодичній системі запропонований хімічний еле -мент; знає про існування атомів елементів, може на-звати елементарні частинки, які входять до складу ато -ма, та деякі їх параметри; може за зразком визначити 
кількість елементарних частинок в атомі елемента та 
описати положення елемента в Періодичній системі 
рівень оцінка критерії 
Середній 4—6 
Учень знає формулювання Періодичного закону, визна -чення більшості понять даної теми, фізичний сенс поряд -кового номера елемента, періоду, групи; знає характерис-тики частинок (маса, заряд), з яких складається атом; знає 
закономірності зміни властивостей елементів у періоді 
або в головній підгрупі однієї групи; обчислює кількість 
протонів, нейтронів і електронів в атомах різних елемен-тів; за алгоритмом складає електронно-графічну схему 
будови атома елементів перших трьох періодів, робить 
висновок про його металеві або неметалеві властивості; 
складає формули вищих оксидів та гідроксидів елемен-тів і визначає характер їх хімічних властивостей. Учень 
вміє розв’язувати прості задачі на знаходження елемента 
Достат-ній 
7—9 
Учень вільно володіє фактичним і теоретичним матеріа-лом, може пояснити зміст закону Д. І. Менделєєва; знає 
загальні хімічні властивості лужних металів, галогенів, 
інертних газів; може визначити склад атома та атомного 
ядра різних ізотопів; пояснює явище радіоактивності та 
існування ізотопів; самостійно дає характеристику еле -мента за його положенням у Періодичній системі (для 
елементів І—ІІІ періоду); самостійно складає та пояснює 
схеми будови електронних оболонок елементів перших 
трьох періодів; розрізняє s-, p-, d- i f-елементи, уміє ви-значити можливі валентності за схемою будови електро -нних оболонок атомів. Знає і вміє пояснити на прикладах 
періодичну зміну властивостей елементів та їхніх сполук 
по періоду чи по групі в залежності від зміни будови ато -мів цих елементів (металічні та неметалічні властивості, 
радіус атома, електронегативність, валентність). Учень 
розв’язує задачі на знаходження елемента та робить об-числення за рівняннями хімічних реакцій 
Високий 10—12 
Учень володіє глибокими знаннями з даної теми; пояс-нює фізичний зміст Періодичного закону, закономірнос -ті зміни властивостей елементів малих та великих пе-ріодів залежно від зміни будови атомів; знає і пояснює 
особливості будови атомів побічних; уміє встановлювати 
причинно-наслідкові зв’язки в ланцюжку: будова елек-тронної оболонки — властивості атомів елементів — хі -мічні властивості, уміє прогнозувати властивості атомів 
і простих речовин на основі будови їхньої електронної 
оболонки й підтверджує їх рівняннями відповідних ре-акцій, уміє установлювати будову електронної оболон-ки на основі їхніх властивостей. Учень вільно розв’язує 
комбіновані задачі на знаходження елемента та робить 
обчислення за рівняннями хімічних реакцій 
Закінчення таблиці
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Тематичне оцінювання з теми «Періодичний закон і Періодична система Д. І. Менделєєва. Будова атома».", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід