УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ. ПОШИРЕНІСТЬ ТА КОЛООБІГ ОКСИГЕНУ В ПРИРОДІ. ЗАСТОСУВАННЯ КИСНЮ.
 


УРОК № 28
ТЕМА.   УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ. 
ПОШИРЕНІСТЬ ТА КОЛООБІГ ОКСИГЕНУ   
В ПРИРОДІ. ЗАСТОСУВАННЯ КИСНЮ.
  Мета:  ознайомити учнів з умовами виникнення та припинення горіння; поглибити знання 
про поширеність та колообіг Оксигену в природі; розвивати пізнавальні здібності 
учнів; продовжувати розвивати вміння порівнювати, узагальнювати, конкретизу-вати; виховувати впевненість у своїх силах, культуру мовлення та письма.
 Тип  уроку:   урок засвоєння нових знань.
 Форми та методи: колективна та групова форми роботи; пізнавально-пошуковий творчий 
метод; інтерактивні методи «Дивуй!», рішення ситуаційних задач; дослідницька 
лабораторія.
Перебіг уроку
  І.   ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ. 
Визначте  та  запишіть  свою  готовність  до  уроку.
)
• ׀ •
)
• ׀ • ─ • ׀ •
Радісний!
Я  хочу  все   
зрозуміти.
Спокійний!
Якщо  захочу  
все  зрозумію!
Байдужий!
Мені  нецікаво. 
Робити  нічого  
не  буду!
  ІІ.   ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ УРОКУ.
Недостатньо  тільки  хотіти  —  потрібно  діяти.
В.  О.  Сухомлинський
План  уроку 
1.   Умови  виникнення  та  припинення  горіння.
2.   Поширеність  Оксигену.
3.   Застосування  кисню.
Учні записують тему уроку в зошитах.
  ІІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.
Дуже  часто  в  побуті  застосовують  процеси  горіння  різних 
речовин.
  ; Запитання до учнів.
1.   А  чи  замислювалися  ви,  що  таке  горіння?
2.   Наведіть  приклади  горіння,  які  ви  спостерігали  на  власні  очі. 
(Горіння  деревини,  паперу,  природного  газу,  вугілля).
  IV.  ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ.
Хімічну  реакцію,  під  час  якої  виділяється  теплота  і  з’явля-ється  полум’я,  називають горінням.
Для  того,  щоб  речовина  загорілася,  потрібні  певні  умови. 
Пригадайте  з  уроків  «Основ  здоров’я»,  які  ж  ці  умови?
(Наявність  кисню  (повітря),  нагрівання  речовини  до  темпера -тури  самозаймання,  наявність  горючої  речовини). 
Для  досягнення  температури  займання  речовину  підпалюють. 
Речовина,  що  зайнялася,  продовжує  горіти  самостійно,  оскільки 
в  процесі  горіння  виділяється  велика  кількість  теплоти,  за  рахунок 
якої  поступово  нагрівається  наступна  порція  речовини.  Деревина 
спалахує  на  повітрі  в  разі  нагрівання  до  300°С,  а  бензин  потрібно 
нагріти  до  200°С.
Уявіть  собі,  що  атмосфера  складається  з  чистого  кисню.  Як 
ви  гадаєте,  це  на  користь  чи  на  шкоду  людині?
  ; Метод «Дивуй!»
Жителі  одного  міста  в  Англії  мали  можливість  на  власні  очі 
спостерігати,  що  може  зробити  кисень,  якщо  його  випустити  у  ве -личезній  кількості  в  одному  місці.
Це  відбулося  у  1899  році  на  одному  з  хімічних  заводів,  де 
виробляли  бертолетову  сіль.  Випадкова  іскра  попала  на  дерев’яний 
чан,  у  якому  було  кілька  тонн  бертолетової  солі.  Сухе  просочене 
сіллю  дерево  відразу  спалахнуло.  Бертолетова  сіль  від  нагрівання 
стала  виділяти  кисень,  який  надав  вогню  надзвичайної  сили.  Через 
кілька  хвилин  вогонь  охопив  усю  споруду.  Поряд  був  розташова -ний  склад  зі  150  т  бертолетової  солі,  упакованої  у  діжки.  Від  дії 
жару  вся  ця  величезна  кількість  бертолетової  солі  стала  виділяти 
стільки  кисню,  що  весь  завод  опинився  в  атмосфері  чистого  кисню. 
Споруди  палали,  ніби  свічки.  Завод  був  зруйнований  повністю,  на 
декілька  кілометрів  навколо  у  будинках  повилітали  шибки.
1.   Напишіть  рівняння  реакції,  що  описує  випадок,  який  стався 
на  хімічному  заводі.  (2KClO3=2KClL+3O 2
↑)
2.   То  що  було  б,  якби  атмосфера  Землі  складалася  з  самого  кис -ню?   (Процес  горіння  був  би,  миттєвий)
3.   Уявіть  собі,  що  атмосфера  складається  з  :а)  чистого  азоту;  
б) чистого вуглекислого газу. Як у кожному випадку буде про-тікати процес горіння? Відповідь обґрунтуйте.  (Процес горіння 
буде  неможливий.  Бо  ці  речовини  не  підтримують  горіння) .
4.   А  як  же  припинити  горіння,  загасити  полум’я? (Охолодити 
речовину  або  припинити  доступ  кисню).
Важливо  пам’ятати,  що  легше  запобігти  пожежі,  ніж  її  пога -сити.  Тому  під  час  роботи  з  вогнем  і  вогненебезпечними  речовина -ми  та  матеріалами  треба  дотримуватися  правил  пожежної  безпеки, 
бути  особливо  обережним.
5.   Яких  правил  техніки  безпеки  потрібно  дотримуватися  при 
гасінні  полум’я?
  ; Робота у групах.
Учні  розглядають  діаграми  та  схеми  про  поширеність  та  коло-обіг  Оксигену,  виконують  відповідні  завдання.  (Додаток  №  1).
  V.   ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ
Робота у групах. Рішення ситуаційних завдань. (Додаток № 2).
Дослідницька  лабораторія.  (Додаток  №  3).
Застосування кисню (складання схеми на дошці). (Додаток № 4).
  VI.  УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ.
Варіативні  тестові  завдання.  (Додаток  №  5).
  VII.  РЕФЛЕКСІЯ.
1.   Що  нового  ви  дізнались  на  уроці?
2.   Чи  все  було  вам  зрозуміло?
3.   Що  виявилося  складним  для  розуміння?
  VIII.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
Попель  П. П. Хімія. 7 клас. Прочитати § 19, c. 113–114. § 20ю
Виконати завдання 155 (достатній рівень).
Творче завдання: придумайте рекламу «Кисень — життєдайна ре-човина» (високий рівень). 
Додаткова інформація до уроку
Поширеність  та  колообіг  Оксигену  в  природі.  Застосування 
кисню.  Його  біологічна  роль.
1.   На  Землі  Оксиген  присутній  у:
  9 а)   у  хімічно  звязаному  і  у  вільному  станах;
б)   у  хімічно  зв’язаному  стані;
в)   у  вільному  стані.
2.   Оксиген  у  вільному  стані  трапляється;
а)   в  гірських  породах;
  9 б)   повітрі;
в)   в  організмах  живих  істот.
3.   Застосування  кисню  в  промисловості  ґрунтується  на:
  9 а)   здатності  кисню  підтримувати  горіння;
б)   підтримувати  дихання;
в)   брати  участь  в  процесах  гниття;
г)   здатності  у  рідкому  стані  втягуватись  в  магнітне  поле.
4.   Кисень  широко  використовують:
  9 а)   для  інтенсифікації  металургійних  процесів;
б)   в  хімічній  промисловості;
в)   для  добування  вибухових  речовин;
г)   для  зварювання  і  різання  металів;
д)   для  наповнення  повітряних  куль.
5.   Кисень  застосовують:
  9 а)   для  наповнення  балонів  під  час  висотних  польотів;
  9 б)   пожежники,  водолази,  космонавти;
  9 в)   у  кисневих  подушках  та  кисневих  палатках  у  медицині;
д)   для  гасіння  пожеж.
6.   Усім  живим  організмам  кисень  необхідний: 
  9 а)   для  дихання;
б)   як  захист  від  інфекційних  хвороб;
в)   як  важливий  продукт  харчування.
7.   Кисень  в  атмосфері  поповнюється  за  рахунок:
а)   електролізу  води;
  9 б)   фотосинтезу;
в)   термічного  розкладу  оксигеновмісних  сполук
8.   Щоб  збільшити  вміст  кисню  в  атмосфері,  треба:
  9 а)   збільшувати  кількість  зелених  насаджень;
б)   зменшувати  кількість  лісів.
Додаток  1
1 група 
Колообіг  Оксигену  в  природі 
Дихання. 
Розклад  органічних  речовин. 
Викиди  фабрик  і  заводів.  
Вулканічні  процеси.
Згоряння  палива.  
Викиди  автомобілів  і  літаків.  
Переробка  нафти,  газу,   
кам’яного  вугілля.
Завдання . 
1.   Проаналізуйте схему колообігу Оксигену. 
2.   Складіть рівняння реакції за схемою: 
СО2 + Н
2
О  → С
6Н12О6 + О
2
Додаток  1
2 група 
Вміст  речовин  у  повітрі 
Азот  78% Вуглекислий 
газ  0,03%
Кисень  21%
Аргон  0,93% Інші  0,04%
226
Завдання.  
1.   Проаналізуйте вміст речовин у повітрі. 
2.   Маса земної атмосфери становить приблизно 5,2 ∙ 10
15 
т. Маса кисню 
становить 1,2 ∙ 10
15 
т. Знайдіть масову частку кисню в атмосфері. 
Додаток  1
3 група
Вміст  хімічних  елементів  у  складі  земної  кори 
О  47%
Mg,  Ca,  Na, 
та  ін.  25%
Si  28%
Завдання.  
1.   Проаналізуйте вміст хімічних елементів у земній корі, що містяться 
у складі мінералів. 
2.   Обчисліть масу кисню, що витрачається при згоранні вугілля С ма-сою 120 кг, якщо утворюється вуглекислий газ — карбон (ІV) оксид 
масою 440 кг. Вважати, що вугілля без домішок. Запишіть рівняння 
реакції. (С + О
2 = СО
2
; 320 кг) 
Додаток  1
4 група 
Вміст  хімічних  елементів  у  людському  організмі 
О  61%
Н  10%
С  22%
Інші  2% Са  2%
N  3%
227
Завдання.  
1.   Проаналізуйте вміст хімічних елементів у людському організмі. 
2.   Визначте масу Оксигену в людському організмі. Маса організму 
45  кг, а процентний вміст Оксигуне 61% (27, 45 кг). 
Додаток  №  2
Розв’язування  ситуаційних  задач
1 група
Андрійко  та  Оксанка  засперечалися,  чи  потрібні  в  акваріумі 
живі  рослини.  Андрійко  вважає,  що  їх  можна  замінити  штучними, 
з  пластмаси.  Обґрунтуйте  свою  позицію  з  цього  питання.
2 група
Олесь  і  Марійка  не  змогли  дійти  згоди,  чи  треба  освітлювати 
акваріум.  Долучись  до  їхньої  дискусії  й  аргументуй  свою  думку.
3 група
Поміркуй  та  спробуй  пояснити,  про  що  свідчить  така  пове -дінка  мешканців  акваріума:  риби  піднімаються  до  поверхні,  ха -паючи  ротом  повітря.  Равлик  по  стінках  акваріума  піднімається 
до  поверхні.
4 група
Уривок  із  роману  М.  Мітчел  «Завіяні  вітром»
«...Хтось  порозкидав  охоплені  вогнем  головешки  по  всій  кух-ні,  і  сухі,  як  губка,  соснові  дошки  зразу  й  зайнялися.
Скарлет  змочила  край  килимка  у  воді  та  набравши  повні  ле -гені  повітря,  знов  пірнула  в  повну  диму  кухню  й  зачинила  за  собою 
двері.  Здавалось,  цілу  вічність  вона,  кашляючи,  крутилась  по  кухні 
й  безперестану  гупала  килимком  по  язиках  полум’я...»
• Перелічіть  умови  припинення  горіння.
• Як  з  цих  позицій  пояснити  дії  героїні?
Додаток  №  3
Дослідницька лабораторія
Проаналізуйте  зміст  етикетки  столової  води  «Тонус-кислород».
Виконайте  дослід:  внесіть  тліючу  скіпку  в  щойно  відкоркова-ну  пляшку  цієї  води.  Поясніть,  яку  інформацію  щодо  складу  води 
«Тонус-кислород»,  властивостей  та  застосування  кисню  ви  змогли 
перевірити  цим  дослідом.
Виконайте,  опишіть  і  поясніть  дослід:  у  склянку  з  водою  під 
лійку  помістіть  кілька  проростків  елодеї  або  іншої  водяної  росли -ни.  На  лійку  надягніть  пробірку  з  водою,  поставте  зібраний  прилад 
на  яскраве  світло.  Після  заповнення  пробірки  газом  внесіть  в  неї 
тліючу  скіпку.
Додаток  №  4 
1 група
Кисень  використовують  у  металургії,  він  прискорює  процес 
виплавляння  сталі  і  поліпшує  її  якість.  Цей  газ  необхідний  у  ви -робництві  багатьох  хімічних  сполук,  використовується  для  різання 
та  зварювання  металів.
Для  прокладання  тунелів  використовують  вибухівку.  Одним 
із  різновидів  є  оксиліквіт  —  матеріал,  просочений  рідким  киснем. 
При  вибуху  утворюються  продукти  реакції,  що  не  забруднюють 
навколишнє  середовище.
2 група
У  медицині  використовують  кисневі  подушки  для  дихання 
людям,  що  мають  хворі  легені.  Іноді  кисень  вводять  під  шкіру, 
у  м’язи  для  прискорення  процесів  окислення,  при  гангрені  та  за -хворюванні  вен.
Киснем  наповнюють  балони  спеціальних  приладів,  якими  ко-ристуються  льотчики  під  час  висотних  польотів,  космонавти,  по -жежники,  водолази,  які  працюють  під  водою.
3 група 
Усі  клітини  нашого  організму  потребують  кисню.  Кисневий 
бар  — модний заклад, у якому можна подихати очищеним киснем. Пер-ший кисневий бар був відкритий у Лас-Вегасі в 2001 р. Фахівці рекомен-дують  10–15  хв.  дихальної  киснетерапії  на  день.  Корисно  споживати 
кисневі  коктейлі,  які  корисні  для  нервової  системи,  поліпшують  сон.
Киснева  косметика  прискорює  загоювання  ран  сприяє  виро -бленню  колагену  та  еластину,  які  відповідають  за  молодість  шкіри.
4 група
Усім живим організмам кисень необхідний для дихання. Люди-на в спокійному стані поглинає під час дихання приблизно 16 г кисню 
за  годину,  а  при  виконанні  фізичної  роботи  поглинання  кисню  зна -чно збільшується. Кисень потрапляє через легені в організм і кров’ю 
переноситься до всіх органів та тканин. За участю кисню відбувають-ся  різноманітні  реакції.  Деякі  з  них  супроводжуються  виділенням 
теплоти;  завдяки  цьому  підтримується  постійна  температура  тіла.
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ. ПОШИРЕНІСТЬ ТА КОЛООБІГ ОКСИГЕНУ В ПРИРОДІ. ЗАСТОСУВАННЯ КИСНЮ.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід