УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ПРО ЗАЛІЗО.
 
УРОК № 32
ТЕМА.  УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 
ПРО ЗАЛІЗО.
Мета:  узагальнити та систематизувати знання набуті під час вивчення теми «Прості ре-човини. Метали і неметали»; підвищити рівень засвоєння матеріалу; закріпити 
вміння написання рівнянь хімічних реакцій, розв’язування задач.
Обладнання та матеріали:періодична система хімічних елементів Д.Менделєєва.
Базові поняття та терміни:Ферум, залізо, корозія, фізичні властивості, хімічні властивості.
Тип  уроку:  узагальнення та систематизація знань.
Методи та прийоми. Ссловесні: бесіда, розповідь, гра. Практичні: розв’язування задач.
Перебіг уроку
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
ІІ.  ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
ІІІ.  УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ.
;Бліц-опитування. 
1.  У  якому  періоді  знаходиться  хімічний  елемент  Ферум? (4)
2.  Відносна  атомна  маса  Феруму? (Ar(Fe)=56)
3.  Назвіть  порядковий  номер  Феруму? (26)
4.  Заряд  ядра  атома  Феруму? (+26)
5.  Яку  просту  речовину  утворює  Ферум? (Залізо)
6.  До  елементів  якого  типу  належить  залізо? (Металів)
7.  Скільки  електронів  може  втрачати  атом  Феруму? (2або  3)
;Метод «Рольова гра». 
Клас  ділять  на  групи.  Кожна  група  одержує  завдання. 
Група «Географи»
1.  Пригадайте найважливіші руди, у яких міститься Ферум. Запишіть їх.
2.  Коли ви тримаєте в руці червоний олівець, згадайте, що червона 
фарба гематит (ферум(ІІІ) оксид), з якої виготовлено грифель, не-впинно несе диво мистецтва вже 35 тисячоліть. Запишіть формулу 
сполуки та обчисліть масиву частку Феруму у ній (Fe2O3
, 70%).
Група «Фізики»
1.  Проаналізуйте таблицю. 
242
2.  З’ясуйте, як фізичні властивості заліза впливають на його викорис-тання. Складіть схему використання заліза.
Фізичні  властивості  заліза
Речовина
Температура
плавлення
Температура
кипіння
Густина 
г/см
Колір
Фізичні власти-вості
Залізо 1539°С 3200°С 7,86 сірий
М’який, ковкий, 
тугоплавкий, 
намагнічується, 
електропровідний, 
теплопровідний
Група «Хіміки-аналітики»
1.  Запишіть рівняння хімічних реакцій та вкажіть умови їх протікання.
2.  Які висновки щодо хімічної активності заліза ви можете зробити?
Реагенти та продукти реакції Умови їх перебігу
Fe + O2=
Fe + H2O =
Fe + O2+ H2O =
Fe + S=
Fe + Cl2=
Fe + HCl =
Група «Медики»
1.  Порадьте, які продукти слід вживати людям, що хворіють на анемію?
2.  Лікарський препарат «Гемофер» містить ферум (ІІ) хлорид. Складіть 
хімічну формулу сполуки та обчисліть масову частку Феруму у ній 
(FeCl
2
, 44%).
Група «Біологи»
1.  Ферум є елементом природи. Людина — теж частина природи. 
А  чи  в  нас  самих  міститься  цей  елемент?  В  якому  вигляді?
2.  У глибинах Індійського океану мешкає надзвичайний молюск. 
Його  підошва  має  лусочки,  за  допомогою  яких  він  пересува-ється  по  дну.  Такі  лусочки  є  унікальними  в  царстві  Тварин, 
бо  містять  ферум(ІІ)  сульфід.  Складіть  хімічну  формулу  спо-луки  та  обчисліть  масову  частку  Феруму  у  ній  (FeS,  63,6%).
243
;Колективне обговорення. Розшифруйте казку.
У невеликому будиночку поселилося Залізо. Та невесело йому 
жилося,  бо  не  було  у  нього  друзів.  І  от  вирішило  воно  піти  у  подо-рож  по  великому  царству  хімічних  елементів  та  речовин,  познайо-митися із своїми сусідами. По дорозі воно зустрілося з Фосфором та 
Сіркою. Друзі помітили, що Залізо дуже сумне, розпитали його про 
причину  та  запропонували  свою  дружбу.  Весело  вони  проводили 
час.  Під  час  однієї  подорожі  до  них  приєдналася  ще  одна  невідома 
речовина,  була  дуже  знаною  у  царстві.  Без  неї  не  обходилася  жод-на  жива  істота.  Вона  була  без  кольору  та  запаху.  Аж  раптом  між 
речовинами  виникла  суперечка,  хто  із  них  найсильніший.  Піді-йшла невідома речовина до Фосфору і тільки вони почали мірятися 
силою,  як  він  перетворився  на  білий  дим.  Із  Сіркою  сталася  ще 
більша біда — від неї залишився неприємний запах. Найміцнішим 
виявилося  Залізо,  хоча  і  воно  у  боротьбі  з  Невидимкою  розкидало 
скрізь  свої  іскри  та  перетворилося  на  окалину.  Ще  більше  запи-шалася  Невидимка,  адже  вона  була  найсильнішою.
Завдання.
1.  Що це за Невидимка? (Кисень). 
2.  Запишіть рівняння реакції між нею та речовинами, які зустрічаються 
у казці. (4P + 5O2 = 2P2O5; S + O
2= SO2; 3Fe + 2O
2= Fe3O4
)
;Робота з тестами «Експрес-контроль». 
Варіант № 1
1.  За  поширенням  у  природі  Ферум  займає  місце:
а)  перше; 
б)  друге; 
в)  третє;
9г)  четверте.
2.  Фізичною  властивістю  Феруму  є:
9а)  теплопровідність; 
б)  блиск;
в)  чорний  колір; 
г)  тугоплавкість. 
3.  У  хімічній  формулі  FeO  валентність  Феруму:
а)  І; 
9б)  ІІ; 
в)  ІІІ;
г)  ІV. 
4.  У  результаті  горіння  заліза  в  кисні  утворюється  речовина:
9а)  Fe3O4;
б)  Fe2O3; 
244
в)  FeO;
г)  FeS.
5.  У  медицині  застосовують  Ферум  як  засіб:
а)  для  полегшення  дихання;
б)  укріплення  серцевого  м’яза;
9в)  позбавлення  від  анемії;
г)  протистояння  грипу.
6.  Як  захист  від  корозії  металеві  вироби  вкривають  металами:
9а)  цинком; 
б)  ртуттю; 
в)  сріблом; 
г)  натрієм.
Варіант № 2
1.  У  живих  організмах  Ферум  входить  до  складу:
9а)  крові;
б)  м’язів; 
в)  легенів; 
г)  волосся.
2.  Фізичною  властивістю  Феруму  є:
9а)  ковкість; 
б)  чорний  колір; 
в)  тугоплавкість;
г)  червоний  колір.
3.  У  хімічній  формулі  Fe2O3 валентність  Феруму:
а)  І; 
б)  ІІ; 
9в)  ІІІ;
г)  ІV. 
4.  У результаті взаємодії заліза з сіркою утворюється речовина:
а)  FeO; 
9б)  FeS; 
в)  Fe3O4;
г)  Fe2O3. 
5.  У  народному  господарстві  із  заліза  виробляють:
9а)  чавун  та  сталь; 
б)  меблі; 
в)  тканини;
г)  скло. 
6.  Як захист від корозії на металеві вироби наносять неметалеве 
покриття:
а)  цинк; 
б)  хром; 
в)  олово;
9г)  фарбу. 
ІV.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. 
1.  Попель П. П., Крикля Л. С. Повторити § 16–21. 
2.  Підготуватися до оцінювання знань.
Додатковий матеріал до уроку
Поширеність  Феруму  в  природі.  Застосування  заліза
1.  Ферум  зустрічається  в  природі:
а)  у  вільному  стані;
б)  у  вигляді  хімічних  сполук;
9в)  у  вільному  і  зв’язаному  станах.
2.  Ферум  входить  до  складу:
а)  тільки  мінералів;
б)  лише  живих  організмів;
9в)  мінералів  та  живих  організмів.
3.  Ферум  входить  до  складу  природних  сполук,  розміщених  в 
рядку:
а)  FeS,  CuS,  NaCl;
9б)  FeS2,  CuFeS2,  Fe3O4;
в)  FeCO3,  CaCO3,  MgCO3;
г)  Fe2O3,  Al2O3,  KCl. 
4.  До  природних  сполук  Феруму  відносяться:
9а)  червоний  залізняк;
9б)  бурий  залізняк;
9в)  магнітний  залізняк;
г)  свинцевий  блиск.
5.  Найважливіші  сплави  на  основі  заліза:
9а)  чавун;
б)  бронза;
9в)  сталь;
г)  дюралюміній.
6.  Поверхня  чавуну:
9а)  сірувата,  із  слабим  металічним  блиском;
б)  світла  і  блискуча.
7.  Поверхня  сталі:
а)  сірувата,  із  слабим  металічним  блиском;
9б)  світла  і  блискуча.
8.  З  чавуну  відливають:
9а)  махові  колеса;
9б)  станини;
9в)  підпори;
г)  швейні  голки.
9.  Із  сталі  виготовляють:
а)  арматуру;
9б)  інструменти;
9в)  промислове  обладнання;
9г)  військову  техніку.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ПРО ЗАЛІЗО.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід