УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ».
 
УРОК № 22
ТЕМА.   УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ   
З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ».
  Мета:  узагальнити та систематизувати знання про хімічні речовини; поглибити знання про 
фізичні та хімічні явища, ознаки хімічних реакцій; удосконалити уміння складання 
рівнянь хімічних реакцій та розв’язування задач.
 Обладнання та матеріали: періодична система Д. І. Менделєєва, дидактичний матеріал.
 Базові поняття та терміни:  прості та складні речовини, валент-ність, формула, хімічна 
реакція, рівняння хімічної реакції.
 Тип  уроку:   урок узагальнення знань.
 Методи та прийоми: словесні: бесіда, розповідь; практичний: розв’язання задач.
Єдиний  шлях,  який  веде  до  
знань,  —  це  діяльність.
Б.  Шоу
Перебіг уроку
  І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
  ; Слово вчителя.
Уже  півроку  ми  подорожуємо  країною  Хімії.  Сьогодні  ми 
з  вами  підведемо  підсумки  цієї  подорожі,  доповнимо  ваші  знання 
та  узагальнимо  уже  вам  відомі.  Якщо  ви  успішно  будете  працюва -ти,  то  кожен  із  вас  отримає  перепустку  у  велике  царство  хімічних 
елементів  та  речовин,  які  ми  будемо  вивчати  згодом  та  підготується 
до  проведення  контрольної  роботи.
Учням  видають  підготовлені  картки-перепустки.  На  столі 
у  вчителя  клейкі  кольорові  фішки  різних  кольорів,  що  відповіда -ють  балам:  сині  —  1  бал,  зелені  —  2  бали,  червоні  —  3  бали,  які 
в  процесі  роботи  вчитель  роздає  учням.
Наш  урок  буде  складатися  із  кількох  турів.
І тур. Розминка. «Знайди кодове слово» 
Кожна  правильна  відповідь  —  синя  фішка,  яка  кріпиться  до 
картки-перепустки.
Завдання. Визначте  за  таблицею  хімічні  елементи,  прості  та 
складні  речовини.  Із  літер,  які  відповідають  правильним  відповід -ям,  складіть  кодові  слова.
№ з/п Назва
Хімічний  
елемент
Проста  
речовина
Складна   
речовина
1 Оксиген М І З
2 Кисень Р О К
3 Сульфур Л С Л
4 Сірка Д О Г
5 Карбон (ІІ) оксид Т У Д
6 Водень Ц З А
7 Аурум І ! О Х
8 Залізо Ж В Б
9 Цинк оксид Д Є П
10 Хлорид магнію Р О Е
11 Ферум Р В Ф
12 Золото М Е Ю
13 Азот К Д ! У
Відповідь:  «Молодці!  Вперед!»
ІІ тур «Графічний диктант»
1. Учні позначають фізичне явище знаком «+», а хімічне — «–».
фільтрування  (+) ;
горіння  деревини  (–) ;
утворення  хмар (+) ;
утворення  інію  (+) ;
прожарювання  міді  (–) ;
кування  заліза  (+) ;
випаровування  (+) ;
плавлення  цукру  (+) ;
притухання  яєць  (–) ;
прокисання  молока  (–) . 
Здійснюється  взаємоперевірка  (за  правильно  виконане  завдан-ня  учень  отримує  зелену  фішку).
2.   Учні  називають  ознаки  хімічних  реакцій:
• горіння  спирту  (виділення  теплоти) ;
• обвуглення  цукру (зміна  кольору) ;
• взаємодія  соди  з  оцтом  (виділення  газу);
• псування  продуктів  харчування. (зміна  запаху  та  смаку) .
За  правильну  відповідь  учень  отримує  синю  фішку.
ІІІ тур «Хімічна формула»
1-ий  учень  виконує  при  закритій  дошці,  після  виконання 
завдання  здійснюється  самоперевірка.  За  правильно  виконане  за -вдання  учням  видається  зелена  фішка.
Учні  записують  формули  речовин,  які  складаються:
• з  одного  атома  Карбону  та  чотирьох  атомів  Гідрогену  (CH
4
);
• з  одного  атома  Магнію  та  одного  атома  Оксигену  (MgO);
• з  одного  атома  Натрію,  одного  атома  Оксигену  та  одного 
атома  Гідрогену  (NaOH);
•  з одного атома Купруму та двох гідроксильних груп (Cu(OH)
2
)) ;
• з  одного  атома  Кальцію  і  двох  груп  NO
3  (Ca(NO
3
)
2
)). 
ІV тур «Чарівний конверт»
Учні  із  конверта  виймають  завдання:  складіть  формули  ре -човин  за  їх  назвами:
1.   Цинк  оксид  (ZnO);
2.   Алюміній  хлорид  (AlCl3
);
3.   Натрій  оксид  (Na2
O);
4.   Сульфур  (VІ)  оксид  (SO 3
);
5.   Сіліцій  оксид  (SiO2
);
6.   Цинк  сульфід  (ZnS);
7.   Нітроген  (ІІІ)  оксид  (N2O3
).
V тур «Хто спритніший?»
Учням  пропонують  закінчити  рівняння  реакції,  та  постави -ти,  де  потрібно,  коефіцієнти  (фішки  роздають  відповідно  до  рівня 
складності  виконаного  завдання).
1.   Сu  +  O2  =  CuO
Mg  +  HCl  =  MgCl2 + H
2
H2  O2  =  H2  +  O2
Mg  +  N2
  =  Mg
3 N
2
Al  +  H2SO
4
  =  Al
2(SO
4
)
3 + H
2
Fe  +  Cl 2
  =  FeCl
3
2.   Zn  +  O2
=...  K  +  Cl2
  =...
S  +  H
2  =...  P  +  O
2
  =...
Al  +  O2
  =... 
Na  +  S  =  ...
VІ тур «Розрахунковий»
Уміння  розв’язувати  задачі  —  це  мистецтво,  що  набувається 
практично.
Учні  розв’язують  задачі,  та  відповідно  отримують  зелені  чи 
червоні  фішки.
Усні  завдання
1.   Визначте  масу  цинку,  що  прореагував  з  бромом  масою  16  г, 
якщо  маса  продукту  реакції  становить  22,5  г.  (6,5  г)
2.   Визначте  масу  продукту  реакції,  якщо  прореагував  кисень 
масою  16  г  та  фосфор  масою  12,  4  г.  (28,4  г)
3.   При  нагріванні  111  г  малахіту  утворилося  80  г  купрум  окси -ду,  9  г  води,  та  вуглекислий  газ.  Яка  маса  вуглекислого  газу, 
що  виділився?  (22  г)
Письмові  задачі
Обчислити  масове  співвідношення  елементів  у  речовинах:
1.   CaO  (5:2),  MgS  (3:4),  CaS  (4:5),  SO2
  (1:1).
2.   CO2  (3:8),  SO
3  (2:3),  Cu
2
O  (8:1),  FeO  (7:2).
3.   MgCO3  (2:1:4),  FeSO
4  (7:4:8),  CaCO
3  (10:3:12),  CuSO
(2:1:2).
За  масовим  співвідношенням  елементів  у  речовині  скласти  її 
найпростішу  формулу  (використати  дані  попередніх  варіантів).
Приклади  розв’язування
1. Відношення мас елементів у речовині обчислюють за формулою:
m  (А):  m  (Б)  =  Аr  (А)  • х:  Аr  (Б)  •  у,
де  m  (А)  —  маса  елемента  А,  m  (Б)  —  маса  елемента  Б,  
Аr  (А)  —  відносна  атомна  маса  елемента  А,  х  —  індекс  елемента 
А  в  хімічній  формулі,  Аr  (Б)  —  відносна  атомна  маса  елемента  Б, 
у  —  індекс  елемента  Б  в  хімічній  формулі.  Наприклад,  відношення 
мас  елементів  у  CaCO 3
  буде  таким:
m(Са) : m (С) : m (О) = 40• 1: 12 • 1 : 16 • 3 = 40 : 12 : 48 = 10 : 3 : 12.
2.  За  відомим  відношенням  мас  хімічних  елементів  форму -ли  речовин  складають  так:  збільшують  відношення  мас  елементів 
у  найменшу  кількість  разів,  щоб  отримати  числа,  які  діляться  на 
відносні  атомні  маси  хімічних  елементів.  Потім  виконують  це  ді -лення  й  отримують  індекси.  Наприклад:
m(С)  :  m(О)  =  3  :  8
Число  3  не  ділиться  на  відносну  атомну  масу  Карбону  (12), 
а  8  —  на  відносну  атомну  масу  Оксигену  (16).  Збільшуємо  відно -шення  мас  елементів  у  4  рази.
m(С)  :  m(О)  =  12  :  32
12  ділимо  на  12  і  отримуємо  індекс  1.  32  ділимо  на  16  і  отри -муємо  індекс  2.  Отже,  формула  речовини  —  СО2
.
  ІІІ.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. 
Навчання — це робота, що починається у школі, а закінчується вдома.
Підготуватися до оцінювання знань з теми «Початкові хімічні поняття».
  ІV.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. 
Учні  здають  картки-перепустки  з  наклеєними  у  них  фішками.
Учитель  звертає  увагу  учнів,  що  слід  додатково  опрацювати.
Додаткова інформація до уроку
Узагальнення  й  систематизація  знань  з  теми  «Початкові  хі -мічні  поняття»
1.   Дайте усно відповіді на питання. 
•  Які  явища  називаються  фізичними?  Наведи  приклад.
•  Які  явища  називаються  хімічними  ?  Наведи  приклад.
•  Що  таке  хімічне  рівняння?
•  Поясни,  що  таке  коефіцієнт.
•  Що  таке  індекс?
•  Назви  прості  речовини,  молекули  яких  складаються 
з  двох  атомів.
•  Як  читається  закон  збереження  маси?  Хто  його  відкрив?
•  Як  досліджуються  хімічні  явища?
2.   У якій із сполук Фосфор проявляє найвищу валентність: 
PCl3,  P
2O5,  P
2O3,  PH
3
,  PCl
5
?  (PCl
5
).
3.   Складіть формули сполук Хлору з наступними хімічними елементами:
Fe(II),  Сu(II),  Ag  (I),  B  (III).  N  (III),  S  (II),  Si  (IV),  W  (VI).
(FeCl
2
,  CuCl
2
,  AgCl,  BCl
3
,  NCl
3
,  SCl
2
,  SiCl
4
,  WCl
6
).
4.   Під час розкладу 9,2 кг доломіту утворилось 2,8 кг оксиду кальцію, 2 кг 
оксиду магнію і вуглекислий газ. Знайдіть масу вуглекислого газу (4,4 кг).
5. Яку масу міді і заліза можна добути з 18,4 кг мідного колчедану 
CuFeS
2
? (6,4 кг міді; 5,6 кг заліза).
6. Закінчити рівняння реакції, обчислити масові частки хімічних еле-ментів у продукті реакції:
...  +  ...=  P
2O3
.
(4P  +  3O
2
  →
―   2P
2O3
;  w(P)  =  56,36%;  w(O)  =  43,64%).
7. Написати рівняння реакції за схемою:
СаCO3  +  HNO
3
  →  Ca(NO
3
)
2 + H
2O  +  CO2
Hg(NO3
)
2
  →  Hg  +  NO
2 + O
2
(NH
4
)
2CO3
  →  NH
3 + H
2O  +  CO2
.
(CaCO
3  +  2HNO
3  =  Ca(NO
3
)
2 + H
2O  +  CO2
Hg(NO3
)
2
  →
―   Hg  +  2NO
2 + O
2
(NH
4
)
2CO3  =  2NH
3 + H
2O  +  CO2
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ».", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід