Узагальнення знань з теми «органічні сполуки».
 


Урок 60
  Тема. Узагальнення знань з  теми «органічні сполуки».
Мета: повторити та  узагальнити основні поняття з  теми, 
закріпити навички складання рівнянь хімічних реак­
цій та   розв’язування задач; стимулювати пізнаваль­
ну активність учнів, розвивати цікавість до предмета, 
кмітливість, уміння швидко й  чітко формулювати свої 
думки, логічно мислити, застосовувати свої знання на 
практиці, працювати з   додатковою літературою.
Базові поняття 
та  терміни:
будова органічних речовин, гомологи, насичені й  не­
насичені сполуки, полімери, спирти, кислоти, жири, 
вуглеводи, поліпептиди.
Тип уроку: узагальнення знань.
Методи 
навчання:
словесні,  інтерактивні,  практичні:  розв’язування 
вправ  і   задач;  репродуктивні;  частково  пошукові, 
проблемні.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 2 хв
II. Актуалізація опорних знань .......................... 15 хв
III. Узагальнення та систематизація знань .................23 хв
IV. Домашнє завдання ...................................2 хв
V. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Привітання, налаштування учнів на робочий лад. Учитель повідомляє
тему та мету уроку.
Для проведення семінару можна об’єднати учнів у декілька груп. У кож-ній групі обирається учень-експерт із числа тих, хто найбільш повно засвоїв
матеріал. Учень-експерт заповнює відомість обліку знань і допомагає вчи -телеві в оцінюванні знань. Для проведення семінару необхідно підготувати
відомість, до якої будуть заноситися бали за кожний етап роботи.
№ 
з/п
Прізвище, 
ім’я учня
оцінки
Під-сумкова 
оцінка
тестові 
завдан-ня 
Бліцопиту-вання
Проб-лемні 
питання
Пись-мові за-вдання
300
II.  Актуалізація опорних знань
Виконанняf тестовихf завдань f f
Учитель роздає картки із завданнями для кожного учня. При цьо -му кількість варіантів тестових завдань має дорівнювати кількості учнів
у групі. Завдання для тестування не мають перевищувати другого рівня
складності. Учні повинні позначити правильні відповіді. Після закінчення
тестування старший групи перевіряє виконання завдання, використовуючи
таблицю з правильними відповідями, та заносить результати до таблиці.
Приклади тестових завдань
1. Позначте назву алкану, що містить чотири атоми Карбону.
А  Пентан Б  Бутан В  Метан Г  Пропан
2. Укажіть назву насиченого радикала, що містить три атоми Карбону.
А  Бутан Б  Пропіл В  Метил Г  Пропан
3. Укажіть загальну формулу насичених вуглеводнів (алканів).
А  C
n
H
2n–2
Б  C
n
H
2n
В  C
n
H
2n+2
Г  C
n
H
2n–4
4. Укажіть сполуку, що є гомологом для ацетилену.
А  Пропін Б  Пропан В  Пропен Г  Циклопропан
5. Позначте формулу сполуки, що належить до класу алкінів.
А  C
3
H
4
Б  C
4
H
10
В  C
5
H
12
Г  C
3
H
6
6. Укажіть ознаку якісної реакції на багатоатомні спирти.
А  Утворення білого драглистого осаду
Б  Виділення фіолетового газу
В  Знебарвлення розчину
Г  Поява темно-синього забарвлення розчину
7. Укажіть назву кислоти, що складена за номенклатурою IUPAC.
А  Етилкарбоксил В  Етанова кислота
Б  Оцтова кислота Г  Метилкарбоксил
8. Укажіть загальну формулу естерів.
А  RCOR − Б  RCOOR − В  RCOH − Г  ROR −−
9. Укажіть спільну ознаку для рідких естерів.
А  Надзвичайно низька температура кипіння
Б  Взаємодія з натрієм
В  Висока розчинність у воді
Г  Приємний запах
10. Позначте речовину, що утворюється при омиленні жирів.
А  Натрій ацетат Б  Етанол
В  Олеїнова кислота Г  Гліцерин
11. Укажіть групу вуглеводів, до яких належить глюкоза.
А  Моносахариди Б  Дисахариди
В  Трисахариди Г  Полісахариди
12. Позначте процес, у результаті якого в природі утворюється крох-маль.
А  Фотосинтез Б  Гідратація В  Бродіння Г  Кристалізація
13. Укажіть, дія якого з наведених факторів викликає оборотну денатурацію
білка.
А  Нагрівання до високих температур
Б  Дія концентрованих кислот
В  Дія розчинів солей важких металів
Г  Дія розчинів солей Амоніаку
14. Укажіть речовину, за допомогою якої можна визначити крохмаль.
А  Калій перманганат Б  Аргентум нітрат
В  Розчин йоду Г  Купрум(II) гідроксид
Бліцопитування f f
Проводячи бліцопитування, бажано задати якомога більше несклад -них запитань, відповіддю на які буде одно або декілька слів. При цьому
до таблиці напроти прізвища учня в разі правильної відповіді заносить-ся «плюс», у разі неправильної — «мінус». Запитання бажано добирати
другого-третього рівня складності з максимальною оцінкою 5–6 балів за цей
етап семінару.
Приклади запитань
1. Що вивчає органічна хімія?
2. Які елементи, крім Карбону, найчастіше входять до складу орга-нічних речовин?
3. Які типи вуглеводнів вам відомі?
4. Які речовини називають вуглеводнями?
5. Наведіть загальну формулу алканів (алкенів, алкінів).
6. За якими ознаками класифікують органічні речовини?
7. Чому алкани досить інертні в хімічному відношенні?
8. За допомогою яких реакцій можна відрізнити насичені вуглеводні
від ненасичених?
9. Чому першим членом гомологічного ряду алкенів є етен?
10. Яка загальна формула насичених спиртів (карбонових кислот,
естерів, амінокислот)?
11. Опишіть фізичні властивості карбонових кислот.
12. Де карбонові кислоти трапляються в природі?
13. Назвіть фізичні властивості оцтової кислоти.
14. Чим відрізняються фізичні властивості одно- і багатоатомних
спиртів?
15. Як змінюють забарвлення індикатори в присутності карбонових
кислот?
16. Яка реакція є зворотною до реакції естерифікації?
17. Які кислотно-основні властивості характерні для амінокислот?
18. Що таке денатурація білків?
19. Що отримують при гідролізі білків?
20. Які якісні реакції на білкові молекули ви знаєте?
III.   Узагальнення та  систематизація знань
Обговоренняf проблемнихf питань f f
Організовується робота в групах методом «мозкового штурму». Кожній
групі на обговорення дається одне питання за даною темою. Протягом 3–5
хвилин група обговорює його та обирає двох учнів, які роблять доповідь.
Учитель разом з іншими групами рецензують представлену відповідь. За-вдання цього етапу має бути четвертого (творчого) рівня складності з мак -симальною оцінкою 12 балів.
Приклади питань для обговорення
1. Опишіть застосування речовин з обраного класу сполук (вуглеводні,
спирти, кислоти, вуглеводи, амінокислоти і білки) і пов’яжіть їх
з фізичними або хімічними властивостями цих речовин.
2. Як ви вважаєте, чи є можливим для людства повністю відмовитися
від застосування природних матеріалів на користь пластмас і син -тетичних волокон? Наведіть «за» і «проти» такої заміни.
3. Як впливає можливість утворення водневих зв’язків речовинами на
їхні фізичні властивості? Яку роль відіграє можливість утворення
водневих зв’язків на фізіологічну та біологічну роль цих речовин?
Самостійнаf робота f f
1. Який об’єм повітря витрачається при повному згорянні метану
об’ємом 1 л?
2. Вуглеводень належить до гомологічного ряду етилену. Напишіть його
структурну формулу, якщо відомо, що 0,21 г його можуть приєднати
0,8 г брому.
3. Полімеризацією трифторхлоретилену добувають дуже цінну пластма -су — фторотен, що за властивостями подібний до тефлону. Напишіть
рівняння полімеризації цієї речовини.
4. Який об’єм водню можна одержати дією натрію масою 2,5 г на роз-чин етилового спирту масою 23 г в бензолі?
5. При дії надлишку натрію на розчин пропілового спирту в бензолі виді-лився водень об’ємом 56 мл. Яка маса спирту містилася в розчині?
6. Напишіть реакції горіння для метанолу, етанолу й пропанолу.
У скільки разів будуть розрізнятися об’єми газуватих (за н. у.) про -дуктів реакції, отриманих при горінні цих спиртів?
7. Скільки гідроксильних груп містить молекула спирту, якщо при
реакції цього спирту кількістю 1 моль з натрієм виділяється 2 моль
газу?
8. Ферменти нашого організму розщеплюють ланцюг стеаринової кисло -ти на фрагменти по два атоми Карбону й перетворюють їх у молекули
оцтової кислоти. Яка маса оцтової кислоти виробляється нашим
організмом із 0,1 г тристеаринового жиру?
9. Триолеїновий жир масою 100 г, що містить 2 % води, гідрогенували.
Обчисліть вміст води в отриманому маргарині.
10. Яка маса глюкози утвориться в рослинах із 300 л вуглекислого
газу?
IV.  Домашнє завдання
1. Повторити матеріал теми.
2. Виконати завдання за підручником.
3. Підготуватися до тематичного оцінювання.
V.   Підбиття підсумків уроку
Учитель разом з експертами оцінюють навчальну діяльність у гру -пах.
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнення знань з теми «органічні сполуки».", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід