Узагальнення знань з теми «Періодичний закон і періодична система Д. І. Менделєєва. Будова атома».
 
Урок 51 
Тема. Узагальнення знань з теми «Періодичний закон і періодична система Д. І. Менделєєва. Будова атома». 
мета: узагальнити та повторити основні поняття з теми «Пе ‑ 
ріодичний закон і Періодична система хімічних елемен‑ 
тів Д. І. Менделєєва. Будова атома»; закріпити вміння 
прогнозувати властивості хімічних елементів та їх 
сполук на основі будови їх атомів, закріпити навички 
розв’язування задач на визначення хімічного елемен ‑ 
та. Стимулювати пізнавальну активність учнів, розви ‑ 
вати інтерес до предмета, кмітливість, уміння швидко 
й чітко формулювати й висловлювати свої думки, ло ‑ 
гічно міркувати, застосовувати свої знання на практи ‑ 
ці, уміти працювати з додатковою літературою. 
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Мен‑ 
делєєва (короткоперіодний варіант); таблиця віднос‑ 
них електронегативностей. 
Базові поняття 
та терміни: 
Періодичний закон, Періодична система, хімічний 
елемент, період, група, порядковий номер, електрон ‑ 
на конфігурація, енергетичний рівень. 
Тип уроку: узагальнення знань. 
методи 
навчання: 
репродуктивні, частково‑пошукові, творчі, еврис‑ 
тичні; методи контролю; практичні — розв’язування 
вправ і задач. 
структура уроку 
I. Організаційний етап ................................. 1 хв. 
II. Актуалізація та закріплення опорних знань .............. 10 хв. 
III. Узагальнення та систематизація знань ................. 30 хв. 
ІV. Домашнє завдання ................................... 1 хв. 
V. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв. 
хід уроку 
I. о рганізаційний етап 
Перевірка готовності учнів до уроку, налаштування на робочий настрій. 
Учитель повідомляє тему уроку і його мету. 
II. а ктуалізація та закріплення опорних знань 
Повідомлення учнів f 
Учні виступають з підготовленими короткими повідомленнями про 
відкриття екабору, екаалюмінію та екасиліцію. 
Тестування 
Позначте фрази, в яких наведена правильна інформація 
1) Атом складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заря-джених електронів, що утворюють електронну оболонку. 
2) Кількість нейронів в ядрі атома дорівнює кількості протонів. 
3) Атомний радіус дорівнює відстані між ядром і електронною обо -лонкою. 
4) У періодах системи Д. І. Менделєєва атомні радіуси, як правило, 
зменшуються із зростанням позитивного заряду ядра. 
5) У головних підгрупах спостерігається зростання атомних радіусів 
зі збільшенням порядкового номера. 
6) У періодах з ростом заряду атомного ядра неметалічні властивості 
елементів посилюються, тому що зростає число електронів на зовнішньому 
енергетичному рівні, а радіус атома зменшується. 
7) Електронегативність характеризує здатність атомів віддавати 
валентні електрони 
8) Підвищення електронегативності пов’язане із проявом елементом 
неметалічних властивостей. 
9) У межах періодів електронегативність елементів збільшується, 
у підгрупах зменшується із зростанням порядкового номера елемента. 
10) Кожний період закінчується хімічним елементом галогеном. 
11) Пасивність благородних газів у хімічних взаємодіях зумовлена 
завершеністю зовнішнього енергетичного рівня. 
12) Періодичне повторення властивостей хімічних елементів 
пояснюється періодичною зміною заряду ядра. 
III. Узагальнення та систематизація знань 
Самостійна робота f 
1 варіант 
Якими особливостями будови атомів зумовлені металічні властивості 
елементів? Опишіть ці властивості на прикладі двох будь-яких елементів 
ІІІ періоду за такою схемою: 
елементи 
Форма існування 
У вільному стані 
в оксидах У гідроксидах 
Фор­ 
мули 
Характерні 
властивості, 
рівняння 
реакцій 
Форму­ 
ли 
Характерні 
властивості, 
рівняння 
реакцій 

2 варіант 
Якими особливостями будови атомів зумовлені неметалічні властивості 
елементів? Опишіть ці властивості на прикладі двох будь-яких елементів 
ІІІ періоду за такою схемою: 
еле­ 
мен­ 
ти 
Форма існування 
У 
віль­ 
ному 
стані 
в оксидах У гідроксидах 
У сполуках з Гідро ­ 
геном 
Фор­ 
мули 
Харак­ 
терні 
власти­ 
вості, 
рівняння 
реакцій 
Фор­ 
мули 
Харак­ 
терні 
власти­ 
вості, 
рівняння 
реакцій 
Фор­ 
мули 
Харак­ 
терні 
власти­ 
вості, 
рівняння 
реакцій 
завдання 
1) Виходячи з будови електронних оболонок атомів, поясніть плавну 
зміну властивостей у ряду Na — Mg — Al і стрибкоподібну зміну власти-востей у ряду F — Ne — Na. 
2) Закінчіть рівняння реакцій: 
а) Cs HO +=2 
? ; 
б) BeONaOH +=? ; 
в) SrOH SrSO HO ( ) += + 
42 ? ; 
г) Ga Cl +=2 
? . 
3) До яких періодів і груп належать елементи з електронною 
конфігурацією: 
а) 12 2 
22 1 
ss p ; 
б) 12 23 
22 61 
ss ps; 
в) 12 233 
22 62 6 
ss ps p ? 
4) Який елемент має електронну конфігурацію 12 2 
22 3 
ss p ? Скільки 
електронів містить цей елемент: 
а) на першому енергетичному рівні; 
б) на другому енергетичному рівні? 
5) Що спільного у будові атомів елементів з порядковими номерами: 
а) 6 і 9; 
б) 6 і 14; 
в) 20 і 22. 
6) Елемент VІІ групи утворює з Гідрогеном летку сполуку з відносною 
молекулярною масою 20. Визначте цей елемент. 
7) Масова частка елемента V групи у його вищому оксиді складає 
26 %. Визначте цей елемент. Складіть формулу оксида. 
Хімічна вікторина f 
1) Які елементи найбільш поширені в земній корі? 
2) Які елементи найбільш поширені у Всесвіті? 
4) Який елемент цінується в десятки разів дорожче за золото? У якому 
випадку платять гроші, щоб його позбутися? 
5) Скільки елементів міститься у людському тілі? (Близько 50) 
6) Які елементи одержали назву на честь різних країн світу? 
7) Які елементи одержали назву на честь частин світу? 
8) Які елементи названі на честь учених? 
9) Які елементи названі на честь небесних тіл? 
10) Який елемент дає кілька мільйонів сполук? 
11) Який елемент у десятки тисяч разів дорожчий за золото? (Радій) 
12) Який елемент був спочатку виявлений на Сонці і тільки потім 
на Землі? 
13) Нестача яких елементів в організмі людини призводить до карієсу? 
14) Чи входить хлор до складу хлорофілу? Чим зумовлена подібність 
їхніх назв? 
IV. домашнє завдання 
Повторити матеріал підручника. Виконати завдання. Підготуватися 
до тематичного оцінювання 
V. Підбиття підсумків уроку 
Учні спільно з учителем підводять підсумки вивчення теми. Можна 
використати технологію колективно-групового навчання «Мікрофон» і по-просити учнів по черзі називати найважливіші поняття, вміння та навич -ки, які засвоєнні при вивченні цієї теми.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнення знань з теми «Періодичний закон і періодична система Д. І. Менделєєва. Будова атома».", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід