валентність і ступінь окиснення.
 


Урок 57
Тема. валентність і ступінь окиснення.
мета: поглибити знання про валентність хімічних елементів, 
пояснити причини існування елементів із змінною ва ‑
лентністю, сформувати поняття про ступінь окиснення; 
визначити подібності та відмінності в поняттях «вален ‑
тність» та «ступінь окиснення»; розвивати вміння порів‑
нювати. Визначити рівень навчальних досягнень учнів 
щодо типів хімічного зв’язку.
обладнання: Періодична система хімічних лементів Д.  І.   Менделєє‑
ва, таблиця електронегативностей хімічних елемен ‑
тів.
Базові поняття 
та терміни:
хімічний зв’язок, електронегативність, полярність 
зв’язку, валентність, ступінь окиснення.
Тип уроку: комбінований.
методи  
навчання:
пояснювально ‑ілюстративні  —  бесіда, роз‑
повідь; прак  тичні  —  розв’язування вправ; 
самостійні  —  читання з позначками; інтерактивні; 
репродуктивні, частково‑пошукові; методи контролю.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 1 хв.
II. Перевірка домашнього завдання ....................... 12 хв.
ІII. Актуалізація опорних знань ........................... 3 хв.
ІV. Вивчення нового матеріалу ............................17 хв.
1.   Валентність.
2.   Ступінь окиснення.
V. Узагальнення та систематизація знань .................. 9 хв.
VI. Домашнє завдання ................................... 1 хв.
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Створення робочої атмосфери, перевірка готовності учнів до уроку.
II.  Перевірка домашнього завдання
1.   Бесіда.   f
1) Назвіть основні типи хімічного зв’язку.
2) Охарактеризуйте ковалентний полярний зв’язок.
3) Охарактеризуйте ковалентний неполярний зв’язок.
4) Охарактеризуйте йонний зв’язок.
5) Назвіть відмінності йонного зв’язку від ковалентного.
2.   Перевірочна робота за темою «Типи хімічного зв’язку».   f
Варіант 1
1. Дайте визначення ковалентного неполярного зв’язку
2. Визначте тип хімічного зв’язку в сполуках: F
2
, HO2
, FeCl
3
, O
2
,
BaCl
2
, NCl
3
, CO
2
, N
2
, CaP
32
, LiBr.
3. Для речовини F
2
запишіть електронно-крапкову та структурну
формулу.
4. Зобразіть схему утворення зв’язку в молекулі HO2
.
5. Запишіть схему утворення йонного зв’язку для LiBr. Вкажіть за -ряди йонів.
Варіант 2
1. Дайте визначення ковалентного полярного зв’язку.
2. Визначте тип хімічного зв’язку в сполуках: SO
2
, Br
2
, AlN, NaI,
PCl
3
, I
2
, MgCl
2
, F
2
, PH
3
, CuI
2
.
3. Для речовини PH
3
запишіть електронно-крапкову та структурну
формулу. Позначте зсув електронної густини.
4. Зобразіть схему утворення зв’язку в молекулі Br
2
.
5. Запишіть схему утворення йонного зв’язку для NaI. Вкажіть за -ряди йонів.
ІII.  актуалізація опорних знань
Бесіда   f
1) Що таке електронегативність?
2) Як змінюється електронегативність елементів у періодах і групах
Періодичної системи? Чому?
3) Чому атоми в сполуках з йонним зв’язком мають цілочисельні за -ряди?
4) Дайте визначення валентності.
5) Чому дорівнює валентність Оксигену, Гідрогену, Магнію, Сульфуру?
6) Як визначити валентність за допомогою Періодичної системи
хімічних елементів?
Учитель називає тему уроку, спільно з учнями визначаються цілі уроку.
ІV. вивчення нового матеріалу
1. Валентність.
Пропонуємо використати технологію розвитку критичного мислення
«Читання з позначками». Учні працюють над текстом для самостійного
читання. Під час читання учні повинні на полях робити позначки:
√ знав раніше,
+ довідався про нове,
– не зрозумів,
? хотів би уточнити.
Відповідно до цих позначок після читання організується обговорення
вивченого матеріалу.
Текст для самостійного вивчення   f
валентність
Вам вже відомо, що атоми різних хімічних елементів можуть приєдну-вати різне число інших атомів, тобто проявляти різну валентність. Валент-ність характеризує здатність атомів з’єднуватися з іншими атомами.
Валентністю називають число одинарних зв’язків, що атом утворює
з іншими атомами в молекулі. Під числом хімічних зв’язків розуміють
число спільних електронних пар. Спільні електронні пари утворюються
тільки у випадку ковалентного зв’язку, тому валентність атомів можна
визначити тільки в ковалентних сполуках.
У структурній формулі молекули хімічні зв’язки зображують риска -ми. Число рисок, що відходять від символу даного елемента, і є його ва-лентність. Валентність завжди має позитивне ціле значення від I до VIII.
Вища валентність хімічного елемента зазвичай дорівнює номеру гру -пи, в якій він перебуває. Щоб визначити валентність неметалу у летких
сполуках з Гідрогеном, потрібно з 8 відняти номер групи.
У більшості випадків валентність дорівнює числу неспарених
електронів в атомі, тому, наприклад, Оксиген, що містить два неспарені
електрони на зовнішньому рівні, має валентність II, а Гідроген (один не-спарений електрон) — I.
Досить часто число неспарених електронів в атомі збільшується
у процесі промотування електронів, коли електрон з електронної пари
на зовнішньому рівні переходить на вільну орбіталь. Завдяки промотуван -ню неметалічні елементи можуть виявляти різні валентності. Атом Хлору
у звичайному стані містить один неспарений електрон, за допомогою яко -го він утворює один хімічний зв’язок і виявляє валентність І. Поглинаю -чи енергію, одна з електронних пар може розпарюватись і один електрон
переходить на вільну d-орбіталь.
17
Cl 3↑↓ ↑↓↑↓↑↓
2
↑↓ ↑↓↑↓↑↓ d
1
↑↓ p
s
17
Cl 3↑↓ ↑↓↑↓↑↓ ↓
2
↑↓ ↑↓↑↓↑↓ d
1
↑↓ p
s
292
Завдяки цьому в атомі Хлору з’являється три неспарені електрони,
і він виявляє валентність ІІІ. Але і в такому випадку на зовнішньому
електронному шарі атома Хлору лишається дві електронні пари і вільні  
d- орбіталі. Вони також можуть розпарюватися при поглинанні додаткової
кількості енергії і Хлор може виявляти валентність V, а також і свою вищу
валентність — VII.
17
Cl 3↑↓ ↑↓↑↓↑↓ ↓ ↓
2
↑↓ ↑↓↑↓↑↓ d
1
↑↓ p
s
17
Cl 3↑↓ ↑↓↑↓↑↓ ↓ ↓ ↓
2
↑↓ ↑↓↑↓↑↓ d
1
↑↓ p
s
Таким чином можна для більшості елементів визначити всі можливі
валентності (табл.).
можливі валентності, визначені за будовою атома
Група ПС I II III IV V VI VII
Вища
валентність
I II III IV V VI VII
Можливі
валентності
II III II, IV
I, III,
V
Завдання для закріплення   f
1. Поясніть на основі електронної будови атома, чому Сульфур виявляє
валентності ІІ, ІV, VІ.
2. Ступінь окиснення.
Бесіда   f
Розглянемо сполуки НСl, НF, NaF.
— Запишіть структурні формули та вкажіть зсув електронної густини.
HCl
δδ+−→ HFδδ+−→ Na
+
F

— До якого елемента зсунута спільна електронна пара в кожному ви-падку і наскільки сильно?
— У якому випадку існує повний перехід електронів від одного атома
до іншого? Якому типу хімічного зв’язку це відповідає?
Розповідь учителя   f
У йонних кристалах немає спільних пар електронів, тому для
цих речовин поняття про валентність як про число хімічних зв’язків
не існує. Для всіх класів сполук, незалежно від виду хімічних зв’язків,
застосовується більш універсальне поняття, що називають ступенем окис-нення.
ступінь  окиснення — це умовний заряд на атомі в молекулі
або кристалі, який би виник на ньому, якщо всі полярні зв’язки мали б
йонний характер.
Ступінь окиснення дорівнює числу електронів, повністю зсунутих
від одного атома до іншого.
На відміну від валентності, ступінь окиснення може бути позитивною
(якщо електрони умовно віддані), негативною (якщо електрони умовно
прийняті) або дорівнювати нулю. У найпростіших іонних сполуках ступінь
окиснення збігається із зарядами йонів. Наприклад, у натрій хлориді
NaСl NaCl
+−
() Натрій має ступінь окиснення +1, а Хлор –1, в кальцій
оксиді СаО Ca O
+−
()22
Кальцій виявляє ступінь окиснення +2, а Оксиген
–2. Це правило поширюється на всі основні оксиди: ступінь окиснення
металічного елемента дорівнює заряду йона металу (Натрію +1, Барію +2,
Алюмінію +3), а ступінь окиснення Оксигену дорівнює –2. Ступінь окис-нення позначають арабською цифрою, що ставлять над символом елемента,
подібно валентності, причому спочатку вка зують знак заряду, а потім його
чисельне значення:
NaCl CaO
+− +− 11 22
; .
Якщо модуль ступеня окиснення дорівнює одиниці, то число «1» мож-на не ставити і писати тільки знак: NaCl
+−
.
Ступінь окиснення і валентність — родинні поняття. У багатьох спо -луках абсолютна величина ступеня окиснення елементів співпадає з їх
валентністю. Однак існує багато випадків, коли валентність відрізняється
від ступеня окиснення.
У простих речовинах неметалах існує ковалентний неполярний
зв’язок, спільна електронна пара не зсувається до жодного з атомів, тому
ступінь окиснення елементів в простих речовинах завжди дорівнює нулю.
Але атоми один з одним зв’язані, тобто виявляють певну валентність, як,
наприклад, в кисні валентність Оксигену дорівнює ІІ, а в азоті валентність
Нітрогену — ІІІ:
O = O, N = N.
Отже валентність елементів у простих речовинах відрізняється
від нуля.
У молекулі гідроген пероксиду валентність Оксигену так само дорівнює
ІІ, а Гідрогену — І:
H— O— O— H.
Але ступінь окиснення Оксигену в цій сполуці –1.
Хоча ступінь окиснення і валентність — різні поняття, іноді їх вжи-вають одне замість іншого. Так, якщо говорять про те, що валентність
Натрію в натрій хлориді дорівнює I, то мають на увазі ступінь окиснення
Натрію, що дорівнює рівну +1. Металічні елементи взагалі рідко утворю-ють ковалентні зв’язки, тому під валентністю металічних елементів у спо -луках розуміють їхній ступінь окиснення. Наприклад, називаючи речови-ну ферум (ІІІ) оксидом, мають на увазі, що Ферум у цій сполуці виявляє
ступінь окиснення +3.
V.   Узагальнення та систематизація знань
Бесіда   f
1. Чому поняття валентності не можна застосовувати до йонних сполук?
2. Дайте визначення поняття «ступінь окиснення».
3. У чому спільність і чим відрізняються поняття «ступінь окиснення»
і «валентність»?
Завдання   f
1. Визначте заряди йонів у сполуках KCl, BaCl
2
, FeCl
3
, LiBr, MgF
2
.
Яку ступінь окиснення мають елементи в цих сполуках?
2. Визначте валентність елементів у сполуках з Гідрогеном: CH
4
,
NH
3
, HS2
, HCl, CaH
2
.
3. Напишіть схеми будови електронної оболонки атома Фосфору,
що перебуває в ступені окиснення –3, 0, +3, +5.
4. Елемент у ступені окиснення +2 має таку саму будову електронної
оболонки, як і атом Неону. Визначте елемент.
VI. домашнє завдання
Вивчити матеріал підручника. Виконати завдання після параграфа.
VII.  Підбиття підсумків уроку
Учитель просить учнів визначити результати уроку та сформулювати
питання, які слід розглянути стосовно ступеня окиснення на наступному
уроці.
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "валентність і ступінь окиснення.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід