Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.
 


Урок 60
Тема. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.
мета: визначити взаємозалежність будови кристалічних ре ‑
човин та їх фізичних властивостей, закріпити знання 
про типи кристалічних ґраток; сформувати навички 
визначення типу кристалічної ґратки речовини за її 
фізичними властивостями та передбачати властивості 
речовин за її будовою; розвивати вміння аналізувати 
інформацію, знаходити причинно ‑наслідкові зв’язки; 
створити умови для активної співпраці в групі.
обладнання: Періодична система хімічних лементів Д. І.   Менделєєва, 
таблиця  електронегативностей  хімічних  елементів.
Базові поняття 
та терміни:
хімічний зв’язок, ковалентний полярний і неполяр‑
ний зв’язки, йонний зв’язок, електронегативність, 
кристалічна ґратка: атомна, молекулярна, йонна.
Тип уроку: узагальнення знань.
методи  
навчання:
словесні  —  бесіда; практичні  —  розв’язування 
вправ; репродуктивні; частково‑пошукові, проблемні; 
інтерактивні.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 3 хв.
II. Актуалізація опорних знань ........................... 5 хв.
III. Узагальнення та систематизація знань ................. 33 хв.
1.     Залежність фізичних властивостей речовини від типів 
кристалічних ґраток.
2.     Залежність типу кристалічної ґратки від типу хімічних 
зв’язків.
3.     Будова простих речовин і положення елементів в Періодичній 
системі.
IV. Домашнє завдання ................................... 1 хв.
V. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Перевірка готовності учнів до уроку, створення робочого настрою.
Учитель оголошує девіз уроку «Будь-яке явище має свою причину»
та повідомляє тему уроку. Спільно з учнями формулюються цілі уроку.
II.  а ктуалізація опорних знань
Бесіда   f
1) Чим відрізняються кристалічні і аморфні речовини? Наведіть при -клади кристалічних і аморфних речовин.
2) Як ви розумієте термін «кристалічна ґратка»?
3) Які типи кристалічних ґраток виділяють у твердих речовинах?
4) Охарактеризуйте атомні кристалічні ґратки.
5) Охарактеризуйте молекулярні кристалічні ґратки.
6) Охарактеризуйте йонні кристалічні ґратки.
7) Охарактеризуйте металічні кристалічні ґратки.
III.   Узагальнення та систематизація знань
Пропонуємо організувати роботу в малих групах. Клас об’єднується
в 6 груп. У кожній групі обирається старший.
1. Залежність фізичних властивостей речовини
від типів кристалічних ґраток.
Мозковий штурм   f
Групам надаються завдання. Час на виконання 3—5 хвилин.
Для доповіді обирається один учень від кожної групи.
1. Карборунд (силіцій карбід SiС) має температуру плавлення 2830 °С
і за твердістю близький до алмаза. Який тип кристалічної ґратки має ця
речовина?
2. Ванілін — безбарвна кристалічна речовина з приємним запахом.
Яку кристалічну ґратку він має?
3. Деяка безбарвна речовина добре розчиняється у воді і має висо-ку температуру кипіння. Висловте припущення про тип її кристалічної
ґратки. Чи має ця речовина запах?
4. Натрій фторид добре розчиняється у воді, має температуру плавлен -ня 995 °С і в розплавленому стані проводить електричний струм. Висловте
припущення про тип його кристалічної ґратки.
5. Чому пластинка з кремнію або германію при сильному ударі
розлітається на шматки, а з олова або свинцю тільки деформується?
Поясніть, в якому випадку і чому відбувається руйнування хімічного
зв’язку.
6. Поясніть, чому кварц Si O
2
і вуглекислий газ CO
2
мають зовсім
різні фізичні властивості, незважаючи на подібний склад.
Після виступів представників груп проводиться обговорення. Учні
повинні самостійно зробити висновок, про залежність фізичних властиво-стей речовини від типів кристалічних ґраток, які у свою чергу зумовлю-ються типом хімічного зв’язку та природою хімічних елементів, що утво-рюють сполуку.
2. Залежність типу кристалічної ґратки
від типу хімічних зв’язків.
Бесіда   f
1) Які типи хімічних зв’язків існують у речовинах з кристалічними
ґратками: а) атомними; б) йонними; в) молекулярними?
2) Якими хімічними зв’язками утримуються: а) атоми в молекулі; б) мо-лекули в молекулярному кристалі; в) йони в йонному кристалі; г) атоми
в атомному кристалі?
311
3) Порівняйте, як відрізняються фізичні властивості речовин з різними
типами зв’язку на прикладі NaCl, HCl, Cl
2
.
4) Чи залежить тип кристалічної ґратки від типу зв’язку між частин-ками, що складають кристал?
Завдання   f
1) Визначте тип зв’язку в кальцій фториді. Кристалічну ґратку якого
типу має ця речовина? Які фізичні властивості може мати ця речовина?
2) З наведеного нижче списку випишіть окремо формули речовин
із кристалічними ґратками: а) атомною; б) йонною; в) металічною; г) мо-лекулярною. CaBr
2
, Сu, O
2
(тв.), СuO, Br
2
(тв.), C (алмаз), Ва, NaNO
3
, HCl
(тв.), Fe SO
243
(), CO
2
(тв.), HO2
(тв.).
3. Будова простих речовин і положення елементів
в Періодичній системі.
Як ви вже мали змогу переконатися, що тип хімічного зв’язку в речо-винах обумовлює будову і фізичні властивості твердих речовин. Оскільки
тип хімічного зв’язку залежить від електронної конфігурації атомів, то
закономірності у будові атомів позначаються на будові і фізичних власти-востях простих речовин, утворених ними.
Робота в групах   f
Групам надаються завдання і різнокольорові папірці з клейкою
основою, на яких потрібно записати формули речовин, що розглядають-ся в завданні, з певним типом кристалічних ґраток (наприклад, жовтий
колір — молекулярні кристалічні ґратки, синій колір — атомні, красний
колір — металічні). Час на виконання 3 хвилини.
Завдання для груп   f
1. Висловте припущення про тип кристалічних ґраток наступних про -стих речовин на основі їх фізичних властивостей:
а) натрій є пластичним, легким сріблястим металом, має температуру
плавлення 97,8 °С і проводить електричний струм;
б) за звичайних умов кисень — газ без кольору, смаку та запаху, ма-лорозчинний у воді. Температура кипіння — 183 °С, температура плавлен -ня — 218,7 °С.
2. Висловте припущення про тип кристалічних ґраток наступних про -стих речовин на основі їх фізичних властивостей:
а) хлор за звичайних умов є зеленувато-жовтим газом, має різкий за -пах, переходить в рідкий стан при температурі — 34,1 °С;
б) алюміній — міцний, легкий сріблястий матеріал з температурою
плавлення 660 °С, має високу ковкість і добру електропровідність.
3. Висловте припущення про тип кристалічних ґраток наступних про -стих речовин на основі їх фізичних властивостей:
а) сірка є крихкою кристалічною речовиною жовтого кольору, яка
не розчиняється у воді і плавиться при температурі 112,8 °С;
б) магній — сріблястий метал з температурою плавлення 651 °С і гу-стиною 1,76 г / см
3
, добре проводить електричний струм.
4. Висловте припущення про тип кристалічних ґраток наступних про -стих речовин на основі їх фізичних властивостей:
а) однією з простих речовин Карбону є алмаз — дуже тверда, прозора
речовиною, з температурою плавлення приблизно 3500 °С;
б) бром — червоно-бура рідина з різким запахом, легко випаровується
і має температуру кипіння 185,5 °С.
5. Висловте припущення про тип кристалічних ґраток наступних про -стих речовин на основі їх фізичних властивостей:
а) фтор за звичайних умов є зеленуватим газом з різким запахом,
переходить в рідкий стан при температурі — 188,1 °С;
б) кристалічний телур є твердою речовиною світло -сірого кольору
з металічним блиском, незначною електропровідністю і температурою
плавлення 449,8 °С.
6. Висловте припущення про тип кристалічних ґраток наступних про -стих речовин на основі їх фізичних властивостей:
а) кальцій є легким сріблястим металом, має температуру плавлення
851 °С і проводить електричний струм;
б) кристалічний кремній є дуже твердою речовиною з металічним
блиском, з незначною електропровідністю і температурою плавлення
1420 °С.
Після обговорення в групах представники груп наклеюють різно кольо -рові папірці у відповідні клітинки Періодичної системи хімічних елементів.
Неправильні відповіді обговорюються. На основі отриманої картинки
робляться висновки про залежність типу кристалічних ґраток простих ре-човин від положення елементів в Періодичній системі. Слід розглянути
питання — чому відсутні речовини з йонним типом кристалічних ґраток.
Можна використати узагальнюючу таблицю, яку слід заздалегідь за -готувати на дошці.
положення  s- і  p-елементів в  періодичній системі   
і типи кристалічних ґраток їх простих речовин
Період
Група
I II III IV V VI VII VIII
1 H
2
He
2 Li Be B C N
2
O
2
F
2
Ne
3 Na Mg Al Si P
4
S
8
Cl
2
Ar
4 K Ca Ga Ge As Se Br
2
Kr
5 Rb Sr In Sn Sb Te I
2
Xe
Тип  
кристалічної 
ґратки
металічна атомна молекулярна
Висновки. З таблиці видно, що на початку періодів розташовані мета-лічні елементи, що утворюють прості речовини з металічною кристалічною
ґраткою. Завершують кожний період неметалічні елементи, що утворюють
прості речовини з молекулярною кристалічною ґраткою. Елементи, що роз-ташовані в середині періоду (як металічні, так і неметалічні), утворюють
прості речовини з атомною кристалічною ґраткою.
Додаткове завдання   f
1. Порівняйте електронні конфігурації Карбону і Плюмбуму. Чому
видалити електрон із зовнішнього рівня Карбону важче, ніж Плюмбуму?
Чому алмаз є неметалом, а свинець — металом?
Слово вчителя   f
Учитель просить учнів пояснити девіз уроку і звертає увагу учнів
на причинно-наслідкові зв’язки між будовою речовин та їх властивостями.
Цю взаємозалежність можна представити схемою:
Тип  
кристалічної  
ґратки
Фізичні 
властивості  
речовин
Будова 
атомів 
хімічних  
елементів
Тип  
хімічного 
зв’язку 
між ними
IV. домашнє завдання
Вивчити матеріал підручника. Виконати завдання після параграфа.
V.   Підбиття підсумків уроку
Учні оцінюють власну діяльність на уроці (це можуть зробити учні,
що були старшими в кожній групі) і підбивають підс
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід