Застосування метанолу, етанолу, гліцеролу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини.
 
Урок 43 
Тема. Застосування метанолу, етанолу, гліцеролу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини. 
Мета: розглянути зв’язок між властивостями спиртів і їх за­ 
стосуванням; ознайомити учнів зі згубним фізіоло­ 
гічним впливом спиртів на організм людини, вияви­ 
ти причини токсичності етилового спирту; створити 
ситуацію вибору — вживати чи не вживати алкоголь; 
розвивати навички проектної діяльності. 
обладнання: таблиці, плакати. 
Базові поняття 
та терміни: 
спирти, метанол, етанол, гліцерол, застосування 
спиртів, фізіологічна дія спиртів. 
Тип уроку: комбінований. 
Методи 
навчання: 
словесні, репродуктивні, частково пошукові, проектні, 
інтерактивні, методи контролю. 
структура уроку 
I. Організаційний етап ................................. 1 хв 
II. Перевірка домашнього завдання ........................ 7 хв 
III. Актуалізація опорних знань ........................... 4 хв 
IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв 
V. Узагальнення та систематизація знань .................. 8 хв 
VI. Домашнє завдання ...................................1 хв 
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 4 хв 
хід уроку 
I. о рганізаційний етап 
Привітання, налаштування учнів на робочий лад. 
II. Перевірка домашнього завдання 
Перевіркаf виконанняf письмовихf завдань f f 
Учням, що відповідають, додатково ставляться теоретичні питання. 
Індивідуальніf завдання f f 
Наводимо приклади завдань, які виконуються біля дошки або на міс-цях. 
Варіант 1. Напишіть рівняння реакцій горіння, взаємодії з натрієм 
та хлороводнем метанолу. 
Варіант 1. Складіть рівняння хімічних реакцій, які характеризують 
властивості етанолу. 
Самостійнаf робота f f 
Варіант 1. Напишіть рівняння реакцій для здійснення таких перетво -рень: метан → ацетилен → етилен → етанол → вуглекислий газ. 
Варіант 2. Напишіть рівняння реакцій для здійснення таких перетво -рень: кальцій карбід → ацетилен → етилен → етанол → натрій етилат. 
III. Актуалізація опорних знань 
Бесіда 
Які речовини належать до спиртів? 1. 
Опишіть хімічні властивості спиртів. 2. 
Назвіть фізичні властивості спиртів. 3. 
Що вам відомо про застосування спиртів? 4. 
Які асоціації виникають при вживанні слова «спирт» у побуті? 5. 
Повідомленняf теми уроку, визначення мети уроку 
IV. Вивчення нового матеріалу 
1. Застосування етанолу, метанолу, багатоатомних спиртів 
Робота f вf групах f f 
Клас об’єднується в три або шість груп. Кожна група отримує текст для 
читання, за результатами якого заповнюється таблиця щодо залежності за -стосування спиртів від їхніх властивостей. На роботу відводиться 10 хвилин. 
Після закінчення роботи в групах організовується загальне обговорення, 
представники груп презентують створені таблиці. 
Застосування спирту властивості спирту 
Приклади текстів для читання 
Застосуванняf етанолу ( перша група) 
Найбільш широке застосування в побуті знаходить етиловий спирт, або 
етанол C 
OH, який зазвичай називають просто спиртом. Він утворюється 
при спиртовому бродінні глюкози в присутності особливих мікроорганіз-мів — дріжджів. 
Сировиною для його промислового добування зазвичай є продукти, що 
містять цукор або крохмаль: ягоди, виноград, пшениця, кукурудза, карто -пля. У промисловості для добування технічного спирту використовують 
деревні відходи. При нагріванні тирси з 5%-ю сульфатною кислотою під 
тиском 10 атмосфер утворюється глюкоза, яку потім піддають бродінню. 
З однієї тонни сухої тирси можна одержати стільки ж спирту, скільки з 1 т 
картоплі або 300 кг зерна. 
229 
Так званий медичний спирт містить 96 % етанолу і 4 % води. Для того 
щоб одержати абсолютний спирт (у якому зовсім немає води), до суміші 
етанолу та води додають бензен і переганяють її. Відігнаний абсолютний 
спирт містить бензен, він непридатний для харчових цілей. У лабораторії 
для абсолютизації спирту (добування абсолютно чистого, тобто абсолютного 
спирту) його кип’ятять з безводними купрум(ІІ), магній та натрій сульфа-тами або з кальцій оксидом. 
Спирт, призначений для використання в техніці, містить невелику 
кількість метанолу або бензену. Цю суміш називають «денатурат», вона 
набагато отруйніша, ніж звичайний етанол. 
Етанол використовують як розчинник, дезінфікуючий засіб, він слу -жить сировиною для виробництва лікарських препаратів, косметичних 
засобів. Спирт змішується з бензином у будь-яких співвідношеннях, тому 
його іноді застосовують як добавку до палива (додавання метилового й ети -лового спиртів сприяє повноті згоряння палива, а отже, запобігає забруд-ненню атмосфери). 
Його використовують також для виробництва бутадієну, з якого в по-дальшому виготовляють синтетичний каучук, для добування низки фар -мацевтичних препаратів (медичного етеру, хлоретану тощо), а ще для до-бування оцтової кислоти та «фруктових есенцій» (естерів). Етанол широко 
застосовують для приготування багатьох медичних препаратів, що являють 
собою спиртові розчини різних речовин: йодна настоянка, розчин бри -льянтового зеленого (зеленка), борний спирт (розчин боратної кислоти), 
мурашиний спирт (розчин форміатної кислоти) тощо. 
Застосуванняf метанолу ( друга група ) 
Метанол утворюється при сухій перегонці деревини без доступу пові-тря, у зв’язку з чим його іноді називають деревним спиртом. У сучасній 
промисловості метанол добувають із природного газу. Метанол — досить 
активна хімічна речовина, тому з нього синтезують більш складні органічні 
речовини. Його також використовують як розчинник. 
Метиловий спирт використовують для добування формальдегіду, по-трібного для виробництва пластмас та фенолоформальдегідних смол і деяких 
етерів (за аналогією добування до етилового спирту). 
У майбутньому все більше й більше зростатиме значення метилового 
спирту для добування найрізноманітніших речовин, потрібних народному 
господарству. За розмаїттям своїх застосувань він перевершить етиловий 
спирт, і його роль можна буде порівняти з тією, котру сьогодні відіграють 
в органічному синтезі насичені вуглеводні. 
Метанол дуже отруйний. Прийом усередину всього лише 25 мл цієї 
речовини може призвести до летального результату, а менші кількості 
призводять до ураження зорового нерва, а отже, до сліпоти. При отруєнні 
метанолом рекомендується випити розчин питної соди NaHCO 
Застосуванняf багатоатомнихf спиртів ( третя група) 
Етиленгліколь і пропіленгліколь використовують при виготовлен -ні антифризу для автомобілів (незамерзаюча рідина для охолодження 
агрегатів автомобілів у зимових умовах), у виробництві розчинників 
(діоксану, карбітолу), вони входять до складу гальмівної рідини. Етер 
з нітратною кислотою (динітрогліколь) являє собою вибухову речовину. 
Етиленгліколь також використовують у виробництві пластмас та полі-етерного волокна. 
Гліцерол застосовують у паперовій, поліграфічній, парфумерній та фар -макологічній промисловості. Завдяки його гігроскопічності й неотруйності 
він входить до складу майже всіх кремів та інших косметичних засобів, 
оскільки сприяє зволоженню шкіри. Гліцерол додають до зубної пасти, 
кондитерських виробів та клеїв для запобігання їх швидкому висихан-ню. Він входить до складу гальмівної рідини, пластифікаторів, алкідних 
та епоксидних лаків. Його етер з нітратною кислотою (нітрогліцерол) — над -звичайно вибухонебезпечна речовина, а його 1%-й розчин використовують 
як ліки при серцево-судинних захворюваннях. 
2. Згубна дія спиртів на організм людини 
Повідомленняf учнів f або f розповідь f учителя f f 
Здавна людині відома велика кількість отруйних речовин і чимало 
випадків їх використання. Усі ці речовини відрізняються за силою та дією 
на організм людини. Але серед них виділяється речовина, що відома в ме-дицині як сильна протоплазматична отрута, яку людина вживає на шкоду 
собі та своєму здоров’ю,— це етиловий спирт. Смертність від алкоголізму 
перевищує число смертельних випадків, викликаних всіма інфекційними 
захворюваннями, разом узятими. На Русі пияцтво вважалося пороком. 
За часів Петра I навіть вручалася медаль «За пияцтво», яка була зроблена 
з чавуну. Одягалася вона на шию і знімалася тільки тоді, коли «нагоро -джений» кидав пити. 
Етанол — головний компонент алкогольних напоїв. У різних сортах 
пива міститься від 4 до 9 % етанолу, у вині — від 10 до 13 %, у міцних 
спиртних напоях — 40 % і більше. Смак алкогольних напоїв залежить 
не від концентрації етанолу, а від наявності домішок. Хоча етанол менш 
отрутний, ніж метанол, прийом усередину великої кількості етанолу може 
призвести до гострого алкогольного отруєння. Постійне вживання алкоголь-них напоїв спричиняє тяжке захворювання — алкоголізм, що призводить до 
соціальної деградації особистості й важкого ураження внутрішніх органів 
людини. Крім того, багато спиртних напоїв, особливо недорогих, містять 
досить отруйні домішки — вищі спирти й альдегіди. 
Алкогольні напої можуть на деякий час поліпшити самопочуття люди-ни. Вони допомагають їй подолати стрес і розслабитися, створюють радісний 
стан, знімають напругу, хвилювання. Усі ці особливості пов’язані з однією 
й тією ж особливістю поводження етанолу в організмі людини: він пригні-чує активність центральної та периферичної нервової систем, і тим самим 
завдає шкоди людині, яка в багато разів перевершує тимчасове поліпшення 
стану. Придушення активності нервової системи під дією алкоголю супро -воджується важливими короткочасними ефектами: знижується гострота 
зору, сповільнюється мовлення, зменшується здатність мислити. Саме через 
це в багатьох країнах існує повна заборона на вживання алкоголю водіями 
або суворе обмеження вживаної дози. 
V. Узагальнення та систематизація знань 
Проектнаf діяльністьf уf мікрогрупах f f 
Завдання 
Особливо чутливим до алкоголю є організм підлітка. Зверніться до всіх 
людей зі своєю позицією з питання: «Як впливає алкоголь на організм під-літка?». Своє звернення можна оформити у вигляді гасла, малюнка, віршів, 
комп’ютерної презентації тощо. 
Час на виконання завдання — 5 хвилин. Під час роботи пропонуємо 
включити музику. 
Групи презентують свої проекти. 
VI. Домашнє завдання 
Виконати завдання за підручником. 
VII. Підбиття підсумків уроку
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Застосування метанолу, етанолу, гліцеролу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід