Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.
 
Урок 52 
Тема. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. 
Мета: ознайомити із застосуванням вуглеводнів; визначити 
властивості, на яких засновано використання глюкози, 
сахарози, крохмалю та целюлози; розглянути біологіч­ 
ну роль вуглеводів та їх значення для життєдіяльності 
людини. 
Базові поняття 
та терміни: 
глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза, гідроліз, фотосинтез. 
Тип уроку: комбінований. 
Методи навчання: 
словесні, пояснювально ­ілюстративні, репродуктив ні, 
частково пошукові, метод самостійної роботи, прак­ 
тичні (розв’язування задач і вправ), евристичні, інтер ­ 
активні. 
структура уроку 
I. Організаційний етап ................................. 2 хв 
II. Перевірка домашнього завдання ........................ 8 хв 
III. Актуалізація опорних знань ........................... 3 хв 
IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 15 хв 
V. Узагальнення та систематизація знань .................12 хв 
VI. Домашнє завдання ...................................2 хв 
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв 
хід уроку 
I. о рганізаційний етап 
Привітання. Пропонуємо використати інтерактивний прийом «Я ві -таю» (див. урок 31). 
II. Перевірка домашнього завдання 
Бесіда f f 
1. Дайте визначення класу вуглеводів. 
2. Як класифікуються вуглеводи? На чому заснована ця класифікація? 
3. Опишіть хімічні властивості глюкози, полісахаридів. 
4. У чому полягає відмінність між хімічними властивостями глюкози 
та крохмалю? 
5. Які вуглеводи вступають у реакції гідролізу? 
6. Як можна виявити глюкозу у фруктових соках? 
7. Як можна виявити наявність крохмалю в продуктах харчування? 
Перевіркаf виконанняf письмовихf завдань f (усно f або f наf дошці) f f 
III. Актуалізація опорних знань 
Повідомляється тема уроку. 
Бесіда f f 
1. Де в природі зустрічаються глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза? 
2. Що вам відомо про застосування цих речовин? 
3. Яке значення мають вуглеводи для життєдіяльності організмів? 
Залежно від результатів бесіди формулюються цілі уроку. З огляду 
на певні знання учнів з теми коригується план уроку (надання повної інфор -мації або уточнення та корекція існуючих знань учнів) та методи навчання. 
Серед варіантів проведення цього уроку можуть бути: лекція, семінарське 
заняття, самостійна робота з навчальною інформацією та заповнення табли -ці, «круглий стіл», інтерактивна вправа «Навчаючи — навчаюсь». 
IV. Вивчення нового матеріалу 
1. Застосування та біологічне значення глюкози. 
У чистому вигляді глюкоза міститься в солодких ягодах і фруктах. 
У природі глюкоза поряд з іншими вуглеводами утворюється в листі 
рослин у процесі фотосинтезу, що відбувається під дією сонячного світла: 
66 6 
22 6126 2 
CO HO CH OO +→  +↑− 
хлорофіл 
Q. 
У процесі цієї реакції акумулюється енергія Сонця. 
У рослинах глюкоза перетворюється на складні вуглеводи — крохмаль 
і целюлозу: 
12 
→ [C 
10 
+ nH 
O. 
Глюкоза є цінним поживним продуктом. В організмі вона піддається 
складним біохімічним перетворенням, у результаті яких утворюються вуг -лекислий газ і вода, при цьому виділяється енергія згідно з підсумковим 
рівнянням: 
12 
+ 6O 
→ 6H 
O + 6CO 
+ 2800 кДж. 
Цей процес перебігає поступово, і тому енергія виділяється повільно. 
Оскільки глюкоза легко засвоюється організмом, її використовують 
у медицині як лікарський засіб при явищах серцевої слабкості, шоку, вона 
входить до складу кровозамінних і протишокових рідин. 
Широко застосовують глюкозу в кондитерській справі (виготовлення 
мармеладу, карамелі, пряників тощо), у текстильній промисловості як 
відновник, як вихідний продукт при виробництві аскорбінової і гліко -нових кислот, для синтезу ряду похідних цукрів та ін. Велике значення 
мають процеси бродіння глюкози. Так, наприклад, при квашенні капусти, 
огірків, молока відбувається молочнокисле бродіння глюкози, так само 
як і при силосуванні кормів. Якщо масу, що піддається силосуванню, 
недостатньо ущільнити, то під впливом повітря відбувається масляно-кисле бродіння і корм стає непридатним до застосування. На практиці 
використовується також спиртове бродіння глюкози, наприклад, при 
виробництві пива. 
Одержують глюкозу гідролізом крохмалю або целюлози. Звичайними 
методами органічної хімії синтезувати глюкозу набагато складніше. Уперше 
цей синтез реалізував Еміль Фішер. 
2. Застосування сахарози 
Сахароза застосовується: а) як продукт харчування; б) у кондитерській 
промисловості; в) для одержання штучного меду (гідролізована сахароза). 
3. Перетворення крохмалю в організмі 
та його застосування 
Крохмаль утворюється в рослинах із глюкози і накопичується в коре-нях, бульбах і насінні. Він є основним вуглеводом продуктів харчування. 
Так, у борошні міститься 75–80 % крохмалю, в картоплі — 25 % і т. д. 
Безпосередньо він організмом не засвоюється, його енергетична цінність 
складає близько 16,8 кДж/моль. 
Крохмаль є цінним поживним продуктом. Щоб полегшити його за -своєння, продукти, що містять крохмаль, піддають дії високої температу -ри, тобто картоплю варять, хліб печуть. Під дією ферментів відбувається 
гідроліз крохмалю, який починається вже при пережовуванні їжі в роті, 
триває в шлунку й кишечнику. Глюкоза, що утворюється в результаті гідро-лізу, усмоктується в кров і надходить у печінку, а звідти — в усі тканини 
організму. Надлишок глюкози відкладається в печінці у вигляді висо-комолекулярного вуглеводу глікогену («тваринний крохмаль»), що знову 
гідролізується до глюкози у міру витрати її клітинами організму. 
У промисловості крохмаль шляхом гідролізу перетворюють на патоку 
і глюкозу. Якщо гідроліз крохмалю не доводити до кінця, то утворюється 
суміш декстрину з глюкозою — патока, яку застосовують у кондитерській 
промисловості. 
Отримані за допомогою крохмалю декстрини використовуються як клей, 
для загустіння фарб при нанесенні малюнків на тканину. Крохмаль застосову-ють для накрохмалювання білизни. Під гарячою праскою відбувається частко-вий гідроліз крохмалю й перетворення його на декстрин. Це утворює на тканині 
щільну плівку, яка надає блиску тканині й захищає її від забруднення. 
Крохмаль і його похідні також застосовуються при виробництві па-перу, текстильних виробів, у ливарному та інших виробництвах, а також 
у фармацевтичній промисловості. 
Великі об’єми крохмалю витрачаються на виробництво етилового спир-ту. У цьому процесі спочатку крохмаль піддають гідролізу під дією фер -ментів солоду, а продукт гідролізу — бродінню в присутності дріжджів 
з утворенням спирту. 
Завдання . Запишіть рівняння реакцій, що відбуваються під час отри-мання спирту з крохмалю. 
4. Застосування целюлози 
Целюлоза — основна речовина рослинних клітин: деревина складаєть -ся з неї на 50 %, а бавовна і льон — це майже чиста целюлоза. Організм 
людини і багатьох інших тварин (окрім жуйних тварин і кроликів) не 
здатні перетравлювати целюлозу. Хоча крохмаль і целюлоза мають одна-ковий хімічний склад, завдяки різній будові молекул вони виконують різні 
функції в організмі: крохмаль — поживна речовина, а целюлоза — міцний 
будівельний матеріал. 
Целюлоза використовується людиною з дуже давніх часів. Спочатку за -стосовували деревину як горючий і будівельний матеріал; потім бавовняні, 
лляні та інші волокна почали використовувати як текстильну сировину. 
Основна галузь, у якій використовується целюлоза,— паперова. Папір 
складається в основному з целюлози, яку з цією метою виділяють із дере-вини. Це тонкий шар волокон клітковини, спресованих і проклеєних для 
створення механічної міцності та гладкої поверхні. 
Целюлозу використовують також у виробництві штучних волокон і вибу-хових речовин. Із майже чистої целюлози виготовляють дуже міцну плівку — 
целофан. Обробкою целюлози оцтовою кислотою добувають ацетилцелюлозу, 
з якої виготовляють ацетатне волокно (штучний шовк) та кіно- і фотоплівку. 
Целюлоза використовується також для отримання скипидару, деревного 
вугілля, оцтової кислоти, метану, каніфолі, смоли, глюкози, кормових дріж-джів, бездимного пороху та ін. 
V. Узагальнення та систематизація знань 
Завдання f для f узагальнення f знань f f 
Користуючись підручником та розповіддю вчителя, складіть таблицю 
«Застосування вуглеводів». 
Застосування вуглеводів властивості Біологічне значення 
Після заповнення таблиці проводиться коригування записів й органі-зовується її загальне обговорення. 
Бесіда f f 
1. Як можна видалити пляму від йодної настойки на тканині, вико-ристовуючи для цього зріз сирої бульби картоплі? 
2. Як ви думаєте, з якої картоплі вийде більше крохмалю: з молодої 
(яку нещодавно викопали) чи старої (яку всю зиму тримали в ово -чесховищі)? 
Індивідуальніf завдання f для f самостійноїf роботи f f 
1. Яка маса глюкози утвориться в рослинах із 300 л вуглекислого 
газу? 
2. Напишіть рівняння реакції, що описує спиртове бродіння глюкози. 
Обчисліть об’єм 40%-го розчину спирту у воді (r = 0,72 г/мл), який 
можна одержати, якщо спирт вироблено з 1 кг глюкози. 
3. Скільки глюкози можна одержати в результаті гідролізу карто -пляного крохмалю, виділеного зі 100 кг картоплі, якщо відомо, що 
в бульбах картоплі міститься 15 % крохмалю (кількість залишків 
глюкози — 12 000)? 
4. У процесі бродіння глюкози кількістю 1 моль утворилася однакова 
кількість спирту й газу. Пропущення отриманого газу через розчин 
кальцій гідроксиду приводить до утворення осаду. Який відсоток 
глюкози перетворюється на спирт, якщо газ, отриманий із глюкози 
масою 75 г, утворює з кальцій гідроксидом 3,5 г осаду? 
VI. Домашнє завдання 
1. Виконати завдання за підручником. 
2. Підготувати повідомлення про виробництво цукру в Україні. 
VII. Підбиття підсумків уроку
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід