Застосування вуглеводнів.
 
Урок 38 
Тема. Застосування вуглеводнів. 
Мета: ознайомити учнів із застосуванням і природними дже­ 
релами вуглеводнів; розглянути основні процеси пе­ 
реробки нафти, показати широку сферу використан­ 
ня нафтопродуктів; визначити взаємозалежність між 
властивостями вуглеводнів та їх застосуванням; роз ­ 
вивати вміння, встановлювати причинно­наслідкові 
зв’язки, робити висновки. 
Матеріали: різні види вугілля і зразки продуктів переробки; зраз­ 
ки нафти і продуктів її переробки. 
Базові поняття 
та терміни: 
вуглеводні, властивості вуглеводнів, застосування, 
природний газ, нафта, фракції нафти, крекінг, синтез­ 
газ, кокс, коксування, кам’яновугільна смола. 
Тип уроку: комбінований. 
Методи 
навчання: 
словесні, пояснювально ­ілюстративні, репродуктив­ 
ні, частково пошукові, практичні (виконання вправ), 
інтерактивні, методи розвитку критичного мислення. 
структура уроку 
I. Організаційний етап ................................. 1 хв 
ІІ. Перевірка домашнього завдання ........................ 3 хв 
III. Актуалізація опорних знань ........................... 3 хв 
ІV. Вивчення нового матеріалу ........................... 24 хв 
IV. Узагальнення та закріплення знань .................... 10 хв 
V. Домашнє завдання ...................................2 хв 
VI. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв 
хід уроку 
I. о рганізаційний етап 
ІІ. Перевірка домашнього завдання 
ІІІ. Актуалізація опорних знань 
Бесіда f f 
1. Назвіть основні класи та фізичні властивості вуглеводнів. 
2. Які реакції характерні для насичених і ненасичених вуглеводнів? 
Повідомлення теми уроку, визначення мети уроку. 
ІII. Вивчення нового матеріалу 
1. Застосування вуглеводнів 
Самостійнаf робота f f 
Учитель пропонує учням прочитати текст. Під час читання учні повинні 
робити на полях олівцями позначки (використовується метод «позначок» 
із технології «Розвитку критичного мислення через читання та письмо»): 
— знали раніше, + — дізналися про нове, ? — потребує уточнення. 
Відповідно до цих позначок після читання організовується обговорення 
матеріалу. 
текст для читання 
Із насиченими вуглеводнями ви зустрічаєтеся буквально на кожному 
кроці. 
Усім відомий природний газ, основною складовою якого є метан, у ве-ликих кількостях витрачається як пальне на теплоелектростанціях для 
добування електроенергії та підігріву води. У побуті часто використовують 
пропан-бутанову суміш — це саме вона згоряє в газових плитах. Із рідких 
алканів складаються і найважливіші моторні палива — бензин і гас. 
Парафін, із якого виготовляють свічки,— це суміш твердих алканів 
(C 
17 
—C 
40 
). Крім того, парафін застосовують для теплових процедур при ліку-ванні захворювань суглобів. Для лікування використовують також озокерит 
(гірський віск) — суміш твердих вуглеводнів, що має більш високу, ніж пара-фін, температуру плавлення (70–80 °С). Вазелін, який використовується для 
готування мазей, поряд із твердими містить і рідкі вуглеводні. А вазелінове 
масло (суміш вуглеводнів, у молекулах яких міститься до 15 атомів Карбо -ну) — прозора рідина без кольору та запаху — використовується в медицині, 
парфумерії, косметиці. Алкани також входять до складу асфальту. 
Шляхом різних перетворень із алканів можна одержати багато цінних 
органічних речовин: пластмаси, каучуки, синтетичні волокна, мийні засоби, 
лаки тощо. Із метану добувають водень, ацетилен, сажу, метиловий спирт. 
Хлорпохідні метану (CH 
Cl 
, CHCl 
, CCl 
) використовуються як розчинники. 
Хлорметан CH 
Cl є холодагентом у холодильних установках. 
Ненасичені вуглеводні також знаходять широке застосування. Етилен 
і його гомологи витрачаються в основному на виробництво спиртів, галогено-похідних і пластмас. Ацетилен використовують в ацетиленових пальниках 
для різання та зварювання металів, а також для синтезу оцтової кислоти, 
пластмас і синтетичних каучуків. 
Повідомленняf учнів f f 
Учні, що підготували повідомлення про поширення та застосування 
етилену й ацетилену (домашнє завдання до уроку 35), надають додаткову 
інформацію. 
2. Природні джерела вуглеводнів 
Мультимедійнаf лекція f f 
(Лекція проводиться з демонстрацією відповідних схем, таблиць, ма-люнків або анімаційних комп’ютерних моделей. Учитель пропонує учням 
під час лекції робити записи в зошитах у зручному для них вигляді — тези, 
таблиця, графічна схема з короткими записами або малюнками, «опорна 
схема» або «карта пам’яті».) 
Багато органічних речовин, із якими ви маєте справу в повсякденному 
житті,— пластмаси, фарби, мийні засоби, ліки, лаки, розчинники — син -тезовані з вуглеводнів. У природі є три основних джерела вуглеводнів — 
нафта, природний газ і кам’яне вугілля. 
Нафта — одна з найважливіших корисних копалин. Це — темна мас-ляниста рідина, що залягає в земній корі на різній глибині. Вона являє со-бою однорідну суміш, в якій міститься кілька сотень речовин — переважно 
насичених вуглеводнів із числом атомів Карбону від 1 до 40. При переробці 
цієї суміші використовують як фізичні, так і хімічні методи. 
Спочатку нафту розділяють на простіші суміші (фракції) шляхом пере-гонки, заснованої на тому, що різні речовини в складі нафти киплять при 
різних температурах. Перегонка відбувається в ректифікаційній колоні 
при сильному нагріванні. Найважчі фракції, що за високої температури 
розкладаються, переганяють при зниженому тиску. 
У таблиці наведено фракції перегонки нафти та їх застосування. 
Фракція 
число атомів 
карбону 
в молекулах 
температура 
кипіння, °с 
Застосування 
Газова фракція 1–4 < 20 °С Паливо 
Бензин 5–10 20–180 °С Автомобільне па-ливо 
Лігроїн 6–12 160–200 °С Паливо, сировина 
для синтезу 
Гас 10–16 180–250 °С Авіаційний бензин 
Газойль 13–25 220–350 °С Дизельне паливо 
Важкий газойль 
(мазут) 
26–30 350–430 °С Паливо для тепло -електростанцій 
Важкий мазут > 30 При нагріванні 
розкладається, 
переганяють під 
вакуумом 
Виробництво 
асфальту, мастиль -них матеріалів, па-ливо для котелень 
Друге за важливістю джерело вуглеводневої сировини — природний 
газ, головною складовою частиною якого є метан (80–98 % за об’ємом). 
Крім метану в ньому містяться також етан, пропан, бутан та деякі доміш-ки (наприклад, сірководень, карбон діоксин, водяна пара). Природний газ 
використовують у першу чергу як ефективне паливо. При його згорянні 
206 
не утворюється ані зола, ані отрутний чадний газ, тому природний газ 
вважають екологічно чистим паливом. Велику кількість природного газу 
використовує хімічна промисловість. 
Ще одне джерело вуглеводнів — кам’яне вугілля. У хімічній промис-ловості його переробляють шляхом коксування — нагрівання до 1000 °С 
без доступу повітря. При цьому утворюються кокс і кам’яновугільна смола, 
маса якої становить усього кілька відсотків від маси вугілля. Кокс вико-ристовують як відновник у металургії (наприклад, для добування заліза 
з його оксидів). Кам’яновугільна смола містить кілька сотень органічних 
сполук, у першу чергу — ароматичних вуглеводнів, які виділяють із неї 
перегонкою. 
Кам’яне вугілля також використовують як паливо, однак при цьому ви-никають серйозні екологічні проблеми. По-перше, вугілля містить негорючі 
домішки, які при окисненні палива перетворюються на шлаки; по-друге, 
у складі вугілля є невеликі кількості сполук Сульфуру та Нітрогену, при 
згорянні вони утворюють оксиди, що забруднюють атмосферу. 
IV. Узагальнення та закріплення знань 
Колективнеf обговорення f f 
Учитель пропонує учням переглянути спочатку в парах, а потім у чет-вірках записи, що зроблені кожним учнем під час лекції. Учні повинні 
обрати найбільш повний, проте водночас і лаконічний запис у кожній 
четвірці. Із поданих зошитів обирається один. Учень, що зробив найбільш 
вдалі записи, стисло їх коментує. Під час такого обговорення учні можуть 
доповнювати власні записи. 
fСамостійнаf робота f зf підручником f f 
Завдання . Використовуючи матеріал підручника та текст для читання, 
визначте, на яких властивостях базується застосування вуглеводнів, та за -повніть таблицю (завдання можна виконати вдома). 
вуглеводні властивості Застосування 
Виконанняf завдань f для f закріпленняf матеріалу f f 
При крекінгу вуглеводню C 1. 
20 
42 
утворюються два продукти з од-наковим числом атомів Карбону в молекулах. Напишіть рівняння 
реакції. 
Напишіть рівняння реакцій добування етилену та ацетилену з ком - 2. 
понентів природного газу. 
Один із компонентів бензину — вуглеводень складом C 3. 
18 
. Напишіть 
рівняння реакції його добування з карбон(ІІ) оксиду та водню. 
При повному згорянні бензину у двигунах утворюються вуглекислий 4. 
газ і вода. Складіть рівняння реакції згоряння бензину, якщо вважа -ти, що він в основному складається з вуглеводню складом C 
18 
V. Домашнє завдання 
1. Виконати завдання за підручником. 
2. Повторити теоретичний матеріал за підтемою «Вуглеводні». 
3. Підготувати повідомлення щодо застосування поліетилену. 
VI. Підбиття підсумків уроку 
Для проведення рефлексії пропонуємо використати інтерактивний 
прийом «Одним словом» . Учитель просить учнів позначити одним словом 
те, що найбільше сподобалося їм на уроці (у змісті, методах, власній діяль -ності, настрої тощо). Учитель фіксує слова учнів на дошці й за необхідності 
просить учнів їх прокоментувати.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Застосування вуглеводнів.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід