Жири. Склад жирів, їх утворення.
 
Урок 48 
Тема. Жири. Склад жирів, їх утворення. 
Мета: сформувати поняття про жири як естери; ознайомити 
учнів із поширенням, складом і фізичними властивос­ 
тями жирів; сформувати вміння записувати формули 
жирів. 
Матеріали: дистильована вода, етиловий спирт, бензин або інший 
вуглеводневий розчинник, топлене масло, смалець. 
обладнання: штатив з пробірками. 
Базові поняття 
та терміни: 
естери, етерифікація, вищі карбонові кислоти, багато ­ 
атомні спирти, гліцерол, жири. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 
Методи 
навчання: 
словесні, пояснювально ­ілюстративні, репродук ­ 
тивні, частково пошукові, інтерактивні, практичні 
(розв’язування задач і вправ), дослідницькі, стратегії 
розвитку критичного мислення. 
структура уроку 
I. Організаційний етап ................................. 4 хв 
II. Актуалізація опорних знань ........................... 5 хв 
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 23 хв 
IV. Закріплення знань ................................... 8 хв 
V. Домашнє завдання ...................................2 хв 
VI. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв 
хід уроку 
I. о рганізаційний етап 
Привітання, налаштування учнів на робочий лад. Повідомлення теми 
уроку. 
З метою формулювання учнями цілей уроку, мети власної діяльності, 
визначення мотивації, пропонуємо виконати інтерактивну вправу «Очі -кування, побоювання» . 
Учитель просить учнів визначити їхні очікування та побоювання щодо 
теми уроку та записати їх окремо на різнокольорових папірцях з клейкою 
основою (стікерах). Висловлювання учнів наклеюються на заготовлений 
аркуш паперу (на якому можуть бути зображені: дерево, соняшник, кора-бель). Учитель зачитує деякі очікування та побоювання учнів, формулює 
загальні очікувані результати уроку. 
Іншим варіантом може бути оголошення учнями своїх очікувань та по-боювань і запис їх на дошці. 
II. Актуалізація опорних знань 
Для встановлення рівня знань з теми уроку проводиться груповий «моз-ковий штурм» за стратегією технології розвитку критичного мислення. 
Учням пропонується згадати все, що вони знають про жири. Під час 
«мозкового штурму» учні можуть висловлювати будь-які думки з приводу 
запропонованої теми. Учитель занотовує на дошці всі без винятку вислов-лення учнів, навіть найабсурдніші. Потім просить учнів визначити, яких 
знань про жири бракує, на які запитання вони хотіли б отримати відповіді 
на уроці. Запитання учнів записуються на дошці. 
III. Вивчення нового матеріалу 
1. Естери 
Розповідь f учителя f f 
Жири є природними органічними сполуками, які належать до класу есте -рів. Естери — це похідні карбонових кислот, що мають загальну формулу: 
R C 
O R 1 
Тут R та R 
— будь-які вуглеводневі залишки. Естери мають функці-ональну групу −−COO , яку також називають карбоксильною або естер -ною. 
Естери утворюються в результаті реакції кислот зі спиртами в при -сутності каталізатора — сульфатної кислоти: 
R C 
O H O R 1 H 
R C 
O R 1 
O H 
SO 
к и сло т a спи р т е ст е р 
Інший запис цієї реакції: RCOOH + R 
OH → RСOOR 
+ Н 
O. 
У цій реакції від молекули спирту відщеплюється атом Гідрогену, а від 
молекули кислоти — група − OH. 
У назві естеру відображаються назви спирту і кислоти, з яких він до-бутий, наприклад: 
C H 
O C H 
C H 
— етилацетат, або етиловий естер оцтової кислоти. 
Багато які з естерів — леткі рідини з приємним запахом. Аромат квітів 
і плодів часто обумовлений присутністю в них естерів. 
Характерна хімічна властивість естерів — здатність піддаватися гід-ролізу. Під дією води молекули естерів руйнуються, перетворюючись на 
кислоту і спирт. Гідроліз у кислотному середовищі оборотний: 
CH COOC HHOCHCOOH CH OH 
SO 
3252 325 
+→  + 
У присутності лугу гідроліз стає необоротним, оскільки кислота, що 
утворюється, нейтралізується: 
CH COOC HKOH CH COOK CH OH 
325325 +→ + . 
2. Жири, їх склад та утворення 
Розповідь f учителя f f 
Жири дуже поширені в природі й мають найбільше значення серед есте -рів. Поряд із вуглеводами і білками вони входять до складу всіх рослинних 
і тваринних організмів і становлять одну з основних частин нашої їжі. 
Жири — це естери, які утворені трьохатомним спиртом гліцеролом 
і вищими карбоновими кислотами. 
Загальна формула жирів: 
C H 
C H 
C H 
O C R 3 
C R 2 
C R 1 
У цій формулі R 
, R 
, R 
— вуглеводневі залишки, які входили до 
складу кислот. Це можуть бути залишки стеаринової, олеїнової, лінолевої 
та інших вищих карбонових кислот. Наприклад, у тристеараті — жирі, 
утвореному гліцеролом і стеариновою кислотою, — R 
= R 
= R 
= С 
17 
Н 
35 
Вуглеводні залишки, що входять до складу жиру, можуть бути й різними, 
й однаковими. 
Утворення жирів відбувається при взаємодії гліцеролу з вищими кар -боновими кислотами. 
Завдання . Запишіть рівняння реакції утворення жиру: а) в загаль-ному вигляді; б) на прикладі взаємодії гліцеролу з олеїновою кислотою 
17 
33 
COOH. 
3. Фізичні властивості жирів 
Агрегатний стан жирів залежить від їхнього складу. Тверді жири, як 
правило, містять залишки вищих насичених кислот, а рідкі жири (олії) — 
ненасичених, що містять подвійні зв’язки CC= . 
Класифікацію жирів наведено на схемі. 
тверді 
Зазвичай тваринного 
походження 
Містять залишки вищих 
насичених кислот 
Зазвичай рослинного 
походження 
Містять залишки вищих 
насичених кислот 
рідкі (олії) 
жири 
Тваринні жири частіше тверді (яловичий, баранячий), але трапляються 
й рідкі (риб’ячий жир). У той самий час рослинні жири частіше є рідкими ре-човинами (лляна, соняшникова олія), але існують і тверді (кокосове масло). 
Усі жири легші за воду. У воді вони нерозчинні, але добре розчиняються 
в багатьох органічних розчинниках (дихлоретані, бензині). 
Демонстраціяff розчинностіf жирів f f 
Невелику кількість жиру поміщаємо в пробірки з водою, спиртом, 
бензином (або іншим вуглеводневим розчинником). Учні роблять висновки 
про розчинність жирів. 
IV. Закріплення знань 
Виконанняf завдань f f 
1. Зобразіть структурну формулу естеру, утвореного метиловим спиртом 
і мурашиною кислотою. Запишіть загальну молекулярну формулу. 
Назвіть речовину, що має таку саму молекулярну формулу, але на-лежить до іншого класу сполук. 
2. Складіть формулу жиру, що утворена: 
а) трьома залишками олеїнової кислоти; 
б) двома залишками олеїнової кислоти та одним залишком стеари-нової кислоти; 
в) одним залишком олеїнової кислоти та двома залишками стеари-нової кислоти. 
3. Обчисліть масу метилацетату, що можна добути в реакції естерифі-кації з оцтової кислоти масою 3,6 г. 
4. Розшифруйте ланцюг перетворень та напишіть рівняння реакцій 
для його здійснення. 
CH Cl CH OH CH COOH 
25 25 3 
CH OH/H SO 
NaOH 
12 324 
→→→  → А Б . 
V. Домашнє завдання 
1. Виконати завдання за підручником. 
2. Підготувати стислі повідомлення про застосування жирів і їхню роль 
у життєдіяльності організмів. 
VI. Підбиття підсумків уроку 
Пропонуємо продовжити інтерактивну вправу «Очікування, побою -вання». 
Учитель просить учнів визначити, чи здійснилися їхні очікування 
та побоювання щодо теми уроку. Учні, очікування або побоювання яких 
не здійснилися, забирають свої висловлювання з дошки та зачитують їх. 
Учитель або один з учнів зачитує висловлювання, які залишилися на дош -ці,— очікування або побоювання, що здійснилися. Спільно з класом фор -мулюються загальні результати уроку.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Жири. Склад жирів, їх утворення.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід