Значення Періодичного закону.
 
Урок 50 
Тема. Значення Періодичного закону. 
Життя і наукова діяльність д. І. менделєєва. 
мета: розглянути наукове значення Періодичного закону, 
визначити велике наукове, пізнавальне, практичне зна‑ 
чення Періодичного закону; ознайомити учнів із жит ‑ 
тям і науковою діяльністю Д. І. Менделєєва; розвивати 
уміння працювати з додатковою літературою. 
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Мен‑ 
делєєва, портрет Д. І. Менделєєва. 
Базові поняття 
та терміни: 
Періодичний закон, Періодична система, хімічний 
елемент. 
Тип уроку: комбінований. 
методи 
навчання: 
пояснювально ‑ілюстративні — бесіда, розповідь, 
повідомлення; практичні — розв’язування вправ; 
репродуктивні; частково‑пошукові, метод контролю. 
структура уроку 
I. Організаційний етап ................................. 2 хв. 
II. Перевірка домашнього завдання ....................... 7 хв. 
III. Актуалізація опорних знань ........................... 3 хв. 
IV. Вивчення нового матеріалу ............................25 хв. 
1. Наукова прозорливість Д. І. Менделєєва. 
2. Періодичний закон для передбачення існування елементів. 
3. Періодичний закон для передбачення властивостей елементів 
і їх сполук. 
4. Відкриття інертних газів. 
5. Життя та наукова діяльність Д. І. Менделєєва. 
V. Узагальнення та систематизація знань .................. 5 хв. 
VI. Домашнє завдання ................................... 1 хв. 
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв. 
хід уроку 
I. о рганізаційний етап 
Перевірка готовності учнів до уроку, налаштування на робочий 
настрій. 
II. Перевірка домашнього завдання 
1. Проводиться експрес-контроль щодо формування вміння 
характеризувати хімічні елементи за положенням 
у Періодичній системі та будовою атома. 
Завдання f 
і варіант. Охарактеризуйте Фосфор за положенням в Періодичній 
системі та будовою атома. 
іі варіант. Охарактеризуйте Карбон за положенням в Періодичній 
системі та будовою атома. 
ііі варіант. Охарактеризуйте Калій за положенням в Періодичній 
системі та будовою атома. 
2. Під час експрес-контролю вчитель вибірково перевіряє f 
виконання письмових домашніх завдань. 
ІII. актуалізація опорних знань 
Бесіда f 
1) Ким і коли був відкритий Періодичний закон? 
2) Чим відрізняється сучасне формулювання Періодичного закону 
від формулювання, даного Д. І. Менделєєвим? 
3) Що є графічним вираженням Періодичного закону? 
Учитель повідомляє тему уроку, і просить учнів визначити «очікування» 
та «побоювання» щодо теми уроку, які записуються на дошці. 
IV. вивчення нового матеріалу 
1. Наукова прозорливість Д. І. Менделєєва. 
Розповідь учителя f 
Відкриття Періодичного закону і створення Періодичної систе -ми хімічних елементів — найбільше досягнення науки ХІХ століття. 
Періодичність зміни властивостей елементів була відома і до Менделєєва. 
Ідея розташувати елементи за порядком збільшення атомних мас була 
відома і абсолютно природна. Однак нікому з дослідників не вдавалося, 
хоч і з використанням знань про хімічні властивості, побудувати систему 
для всіх відомих елементів. В першу чергу внаслідок того, що властивості 
багатьох елементів були не відомі або визначені не вірно. Геніальність уче -ного полягає в тім, що він першим побачив у цій періодичності фундамен -тальний закон природи і поклав його в основу складеної ним таблиці. 
На момент відкриття Періодичного закону багато хімічних елементів 
ще не були відкриті, а для відомих елементів часто неправильно встановлені 
відносні атомні маси. Але і серед правильно встановлених фактів було ба-гато протиріч.
Розташовуючи відомі елементи за відносною атомною масою, Менделєєв 
помітив протиріччя між масою і положенням Аргону і Калію. Відносна 
атомна маса Калію дорівнює 39, а Аргону — 40. Отже в такому разі після 
Хлору повинен бути розташований Калій, після нього Аргон, а потім 
Кальцій. При такому розташуванні після типового неметалу Хлору період 
закінчується лужним металом Калієм, а наступний період починається 
з Аргону, після якого одразу розташований двовалентний Кальцій. 
Але це протиріччя знімається, якщо всупереч атомним масам поміняти 
місцями Калій з Аргоном. В такому разі третій період закінчується як 
ведеться, а четвертий починається з одновалентного лужного елемента 
і продовжується двовалентним. 
Тільки після відкриття будови атома, на початку ХХ століття, цей па-радокс був пояснений. Це зараз може зробити звичайний школяр, який 
вивчає хімію. Але на той момент, без знань про будову атома, це був дуже 
сміливий вчинок. Якщо ви уважно розглянете сучасну Періодичну систе -му, то зможете знайти ще два приклади такого «парадоксального» розта -шування хімічних елементів. 
Завдання f 
Поясніть на основі теорії будови атома, чому елементи Аргон і Калій 
розташовані в таблиці Д. І. Менделєєва не за порядком збільшення відносної 
атомної маси. 
2. Періодичний закон для передбачення існування 
елементів. 
Розповідь учителя f 
Відкритий закон природи набуває наукового значення після того, як 
затверджується практикою і наступним розвитком науки. Закон пови-нен не тільки пояснювати виявлені факти, але і передбачати ще не дослі-джені. Будучи глибоко переконаним у правильності відкритого ним за -кону, Д. І. Менделєєв доклав чимало зусиль для його підтвердження. Він 
перший показав, як користуватися законом для перевірки відомих фактів 
і для передбачення нових. 
Ґрунтуючись на Періодичному законі, Менделєєв виявив, що атомні 
маси багатьох елементів були встановлені неправильно. Ним були проведені 
багаточисельні експерименти по визначенню атомних мас і виправлені 
відносні атомні маси деяких елементів. 
Так, більшість учених приймали відносну атомну масу Берилію за 
13,5. Але за сукупністю властивостей Берилій мав бути розташованим 
в Періодичній системі між Літієм (відносна атомна маса 7) і Бором (відносна 
атомна маса 11). Звідси Д. І. Менделєєв робить висновок, що Берилій по-винен мати відносну атомну масу проміжну між відносними атомними 
масами сусідніх елементів, тобто приблизно 9. Згодом експериментальні 
дослідження підтвердили правильність думки Д. І. Менделєєва. 
На момент відкриття Періодичного закону було відомо лише 63 хімічні 
елементи, але Періодичний закон дозволив Менделєєву передбачити 
існування невідомих на той час хімічних елементів. 
Так, не було відомо жодного елемента, розташованого між Цинком 
(№ 30) і Арсеном (№ 33). Однак, якщо судити по значеннях вищої 
валентності, Цинк — це елемент II групи (оксид ZnО), а Арсен — V групи 
(вищий оксид AsO 
25). Д. І. Менделєєв припустив, що між Цинком і Арсе-ном повинні бути ще два невідомі поки елементи: один з них за властиво-стями повинен бути подібним до Алюмінію, а інший — до Силіцію. Він 
назвав їх Екаалюмінієм і Екасиліцієм. 
3. Періодичний закон для передбачення властивостей 
елементів і їх сполук. 
Розповідь учителя f 
Д. І. Менделєєв не тільки передбачив існування невідомих елементів, 
але докладно описав властивості деяких з них. Багато хто з вчених спочатку 
скептично поставилися до передбачень Менделєєва. Але після виявлення 
цих елементів у природі передбачення Д. І. Менделєєва одержали блиску-че підтвердження. Властивості нових відкритих елементів — їх назвали 
Галієм і Германієм — практично збіглися з передбаченими Менделєєвим 
(див. табл.). Це підтвердило правильність Періодичного закону. 
передбачені й експериментально виявлені властивості Германію 
екасиліцій, передбачений 
менделєєвим у 1871 році 
Германій, досліджений 
вінклером у 1886 році 
Відносна атомна маса близька до 72 Відносна атомна маса 72,6 
Сірий тугоплавкий метал Сірий тугоплавкий метал 
Густина металу близька до 5,5 г / см 
Густина металу 5,35 г / см 
Формула оксиду EO 
Формула оксиду GeO 
Густина оксиду близька до 4,7 г / см 
Густина оксиду 4,7 г / см 
Оксид повинен достатньо легко 
відновлюватись до металу 
Оксид GeO 
відновлюється до ме-талу при нагріванні в току водню 
Хлорид ECl 
повинен бути рідиною 
з температурою кипіння близькою 
до 90 °С і густиною близькою 
до 1,9 г / см 
Германій хлорид GeCl 
є 
рідиною з температурою кипіння 
83 °С і густиною 1,887 г / см 
Д. І. Менделєєв визначив властивості невідомих елементів як середні 
із властивостей оточуючих його по Періодичній системі елементів. Так, 
сусідніми елементами Германію ліворуч і праворуч є Галій та Арсен, а звер-ху і знизу — Силіцій і Станум. Користуючись методом Д. І. Менделєєва, 
відносна атомна маса Германію повинна дорівнювати середньому арифме -тичному з відносних атомних мас цих елементів. Виходить 72,85 — число, 
близьке до значення відносної атомної маси Германію (72,59). 
4. Відкриття інертних газів. 
Розповідь учителя f 
Складним випробуванням для Періодичного закону з’явилося 
відкриття інертних газів. Ці гази у незначній кількості входять до складу 
атмосфери. Першим був виділений аргон. Повідомлення про присутність 
його в повітрі зробило на вчених приголомшуюче враження. Повітря, 
що, здавалося б, так ретельно досліджене, містить невідомий газ! Надалі 
з повітря були виділені Неон, Криптон, Ксенон. Дослідження газів по-казало, що їхні молекули одноатомні. Спроби добути сполуки цих газів 
з іншими елементами не дали результатів. Отже з’явилися елементи з не-визначеними валентностями і виходячи з їх атомних мас їм не було місця 
в Періодичній системі. 
Виявилося, що нові елементи надзвичайно хімічно інертні. Тоді 
Д. І. Менделєєв помістив ці елементи між елементами груп галогенів і луж-них металів в окрему групу з номером 0 (у сучасній Періодичній системі 
вони розташовані у VIII групі). І при цьому періоди Періодичної системи 
одержали своє логічне завершення. 
Експериментальне підтвердження змінених Д. І. Менделєєвим 
відносних атомних мас, відкриття елементів з передбаченими ним власти-востями привело до загального визнання Періодичного закону. 
Періодичний закон відкрив шлях до вивчення будови атома. Спираю -чись на Періодичний закон, учені змогли добувати речовини із заданими 
властивостями, відкривати раніше невідомі і синтезувати нові хімічні еле -менти. Періодичний закон дозволив ученим побудувати гіпотези про наро-дження і перетворення хімічних елементів у Всесвіті, у надрах Сонця і зірок. 
5. Життя та наукова діяльність Д. І. Менделєєва. 
Повідомлення учнів f 
доповідь № 1. «Життя д. і . менделєєва» 
План. 
1. Родина й дитинство Д. І. Менделєєва. 
2. Студентські роки Д. І. Менделєєва. 
3. Педагогічна та наукова діяльність Д. І. Менделєєва (захист 
кандидатської дисертації, викладання в університеті). 
4. Особисте життя Д. І. Менделєєва. 
доповідь № 2 «наукова діяльність д. і . менделєєва» 
План. 
1. Д. І. Менделєєв: «Головним предметом моїх занять є фізична 
хімія». 
2. Д. І. Менделєєв — автор підручників з хімії. 
3. Д. І. Менделєєв очолює метрологічну установу Росії «Головну пала-ту мір і вагів». 
4. Внесок Д. І. Менделєєва в розробку фізико — хімічних основ мета-лургії, вивчення ланцюгових реакцій, пошуки корисних копалин і т. д. 
доповідь № 3 «Три служби Батьківщині» 
План. 
1. Внесок Д. І. Менделєєва в розвиток хімічної, металургійної, 
нафтової та інших галузей промисловості. 
2. Значення діяльності Д. І. Менделєєва для розвитку нафтохімії 
та агрохімії. 
3. Д. І. Менделєєв — організатор вищої жіночої освіти, активний 
учасник наукових з’їздів і промислових виставок. 
Учитель у разі необхідності доповнює повідомлення учнів (дивіться 
додатковий матеріал до уроку). 
V. Узагальнення та систематизація знань 
Завдання f 
1) Знайдіть в Періодичній системі елементи, що розташовані 
не за збільшенням їхньої відносної атомної маси. Які протиріччя з’являться, 
якщо їх розташувати згідно з їх атомними масами? 
2) Користуючись Періодичним законом, обчисліть значення відносної 
атомної маси Галію і Селену. Порівняйте їх з наведеними в таблиці хімічних 
елементів. 
3) Які порушення в закономірній зміні властивостей елементів 
2-го періоду будуть спостерігатися, якщо елемент Берилій помістити 
в Періодичній системі відповідно до колишнього (помилкового) значення 
відносної атомної маси (13,5)? 
VI. домашнє завдання 
Кільком учням підготувати короткі доповіді про відкриття екабору, 
екаалюмінію та екасиліцію. 
VII. Підбиття підсумків уроку 
Учитель просить учнів визначити, чи здійснилися їх «очікування» 
та «побоювання» щодо теми уроку, чи задовольнила їх форма проведення 
уроку, просить запропонувати інший варіант вивчення цієї теми.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Значення Періодичного закону.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід