Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи
 
УРОК № 29 
Тема: Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники. 
Мета: поглибити знання учнів із теорії літератури, допомогти їм зрозуміти специфіку ро -мантичного світосприйняття й засвоїти естетичні принципи романтизму; показати багатство і розмаїття літератури романтизму, ознайомити з найвидатнішими пред -ставниками; навчати готувати повідомлення на культурологічну тему; розвивати на -вички конспектування, логічного мислення, зв’язного мовлення; сприяти вихованню уміння накопичувати науковий матеріал. 
Обладнання: словник літературознавчих термінів; репродукції картин художників-романтиків, 
фонозаписи музики композиторів того періоду (на вибір учителя). 
Романтики розуміли культуру 
як розвиток свободи при взаємодії душі 
й природи. 
Т. Бовсунівська, 
український літературознавець 
Романтизм відкрив внутрішню 
безмежність індивідуальної особистості, 
«суб’єктивну» людину з її глибиною, 
складністю й невичерпністю. 
А. Анікст, 
російський літературознавець 
ХІД УРОКУ 
I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФІВ УРОКУ 
II. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Лекція вчителя «Загальні відомості про добу романтизму». 
(Під час лекції учні складають конспект.) 
На межі XVIII–XIX століть в європейській літературі утверджується новий на-прям — романтизм. Головними подіями, що вплинули на його зародження, були 
Французька буржуазна революція 1789–1794 рр. та наполеонівські війни. В. Гюго 
писав: «Письменники XIX століття — діти Французької революції». 
Поразка революції призвела до поширення насильства й терору, перекреслила 
віру в розум, його могутність і силу. Саме цим пояснюється те глибоке розчаруван -ня, що охопило багатьох митців і відобразилося в песимісичному тоні та трагічній 
забарвленості їхніх творів. 
Для розуміння романтизму важливо враховувати, що це був саме ідейний та 
художній рух, тому романтизм змінювався, мав характерні осбливості й у певні 
періоди свого розвитку, і в окремих національних літературах, і в творчості окре-мих письменників. Але те, що робить романтизм єдиним рухом, пов’язане з його 
прагненням зрозуміти й відобразити всесвітній розвиток історії. Тому головна риса 
романтизму як художнього напряму — усвідомлення прагнення створити узагаль -нений символічний образ. 
На розвиток романтизму значний вплив мала ідеалістична філософія, представни-ками якої були А. та Ф. Шлегелі, Ф. Шеллінг, І. Кант, Й. Г. Фіхте, Й. Гердер. 
Для романтиків характерна увага до внутрішнього світу людини. Вони обстою -вали свободу особистості як основу життя. Виступали за щирі людські стосунки, не 
приймали лицемірства, фальші, насильства. 
З’являється новий тип героя — тираноборець, бунтар, одержимий «світовою 
скорботою», «несамовитий шукач життєвих насолод». Як правило, це виняткові 
характери, що діють за виняткових обставин. 
Невід’ємною особливістю романтичного стилю є символіка, фантастика, екзо-тика. Письменників цікавить історичне минуле, фольклор, міфологія. 
Романтична література має свою систему жанрів. Чільне місце серед них по -сідають ліричні (балада, елегія, лірична поема, дружнє послання). Серед прозових 
— психологічна повість, новела, літературна казка. У цей період створюються жан-ри роману (В. Скотт, Ж. Санд, В. Гюго), поеми (Дж. Г. Байрон, Г. Гейне, А. Міцке-вич), ліричної поезії. 
Серед найвизначніших представників романтизму слід назвати таких письмен -ників як Дж. Г. Байрон, В. Скотт, Е. Т. А. Гофман, Г. Гейне, А. Міцкевич, Ф. Ку-пер, Е. По та інші. 
В Україні романтизм відіграв значну роль у пробудженні національної свідо-мості, обґрунтуванні історичної самобутності народу, його «духу», культурних тра -дицій, мови, літератури. Серед представників романтизму в українській літературі 
слід назвати М. Шашкевича, І. Вагилевича, Я. Головацького («Руська трійця»), 
А. Метлинського, М. Максимовича, В. Забілу, Є. Гребінку, В. Петренка, О. Афана-сьєва-Чужбинського та інших. 
2. Робота зі словником літературознавчих термінів. 
Романтизм (фр. romantiste) — літературно-мистецький напрям, якому при -таманні інтуїтивно-чуттєве світосприйняття, увага до внутрішнього світу людини, 
неприйняття буденності, звеличення «життя духу», конфлікт мрії та дійсності, за -хоплення несвідомим, таємничим, фантастичним, ірраціональним, звернення до 
фольклору та національної міфології. 
3. Робота з епіграфами. 
— Виразно прочитайте епіграфи. 
— На які риси романтизму вказує кожен із літературознавців? (На тісний зв’я-зок людини з природою, свободу особистості, глибину внутрішнього світу людини.) 
4. Складання тез «Основні риси романтизму». 
Орієнтовні тези 
1. Конфлікт із навколишньою дійсністю. 
2. Цінність людської особистості, розуміння її унікальності. 
3. Увага до внутрішнього світу людини. 
4. Віра в творчі сили особистості. 
5. Новий тип героя — тираноборець, бунтар, одержимий «світовою скорботою». 
6. Прагнення до краси. 
7. Захоплення несвідомим, таємничим, ірраціональним. 
8. Широке використання символіки, фантастики, екзотики. 
9. Звернення до фольклору та національної міфології. 
10. Увага до національної історії. 
5. Повідомлення учнів «Романтизм у малярстві» 
(У процесі розповіді демонструються картини на вибір учителя та учнів.) 
Для романтичного стилю у малярстві характерні перевага живописного на-чала над лінійним, колориту над малюнком, всілякі ускладнення, навіть хаотич -ність композиції, драматизація життя, зіткнення зустрічних напрямків руху. 
Художники, обираючи теми для своїх творів, зверталися до незвичайних, драма -тичних моментів історії, їх цікавили героїчні легенди, екзотичні країни, люди 
із сильними характерами та вольовими вчинками. Романтиків також прива -блював контраст між вічною, величною природою і бентежною душею самотньої 
людини. Для них природа стала тим омріяним притулком, де вони шукали захисту 
від тривог реального життя. 
133 
Серед художників-романтиків слід назвати Т. Жеріко, Е. Делакруа (Франція), К. 
Д. Фридріха (Німеччина), Дж. М. В. Тернера, В. Блейка (Англія), Ф. Гойя (Іспанія), 
О. Кіпренського, К. Брюллова, І. Айвазовського (Росія), І. Сошенка, О. Сластіона 
(Україна). 
6. Повідомлення «Романтизм у музиці». 
(У процесі розповіді слід продемонструвати музичні фрагменти на вибір учи -теля та учнів.) 
Романтизм знайшов широке відображення і в музиці. Особливо у творчості 
Р. Шумана, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Ф. Ліста, Р. Вагнера. 
Елементи романтизму виявилися у творах українських композиторів С. Гула-ка-Артемовського та М. Лисенка. 
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
Підсумкова бесіда. 
— Які події суспільно-політичного життя стали поштовхом до появи роман-тизму? 
— Дайте визначення романтизму. 
— Визначте основні риси цього напряму. 
— Назвіть найвідоміших митців-романтиків. 
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вивчити конспект лекції вчителя. Повторити теоретичні відомості про понят -тя «казка», «новела». Дочитати казку-новелу Е. Гофмана «Крихітка Цахес на пріз -висько Циннобер».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи", із категорії "Літературний напрям", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід