I LIVE IN UKRAINE твір на англійській мові
 
I LIVE IN UKRAINE
 
 
Ukraine is a sovereign state.

The independence of Ukraine was pro­
claimed on the 24th of August, 1991.
Its sovereignty is now recognized by
all the countries of the world.

The state symbols of Ukraine are the
national flag and emblem.

Blueyellow state flag symbolizes
the unity of blue sky and yellow wheat
field.

The little state emblem — trident —
appeared first on the seals in times of
Volodymyr the Great.

It has its own territory, government,
national emblem, state flag and
anthem.

The geographical position of Ukraine
is very favourable for the development
of its relations with the countries of
Europe, as well as with the countries
throughout the world.

It borders on Russia, Belarus,
Moldova, Slovakia, Poland, Hungary,
Romania.

It is washed by the Black Sea and the
Sea of Azov.

The major rivers are the Dnieper, the
Dniester, the Donets and others.

The territory of Ukraine consists
mostly of plains.

The Ukrainian Carpathians and the
Crimean Mountains make up only 5 %
of its area.

It is a well­developed industrial and
ag­ricultural country.

Ukraine has many natural resources.

The population of Ukraine is about
50 million people.

The biggest cities are Kyiv, Kharkiv,
Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Odesa,
Lviv, Mykolaiv and others.

Ukraine has an ancient history.

Nowadays Ukraine has established
new relations with the countries
throughout the world.

Ukraine is one of the members of the
United Nations Organization (UNO)
and paticipates in the work of many
international organizations.

Scientists of Ukraine have made a great
con  tri  bution to the world science.
________________________________________________
Я ЖИВУ В УКРАЇНІ


Україна — суверенна держава.

Незалежність України була
проголошена 24 серпня 1991 року.
Її суверенітет зараз визнаний усіма
країнами світу.

Державна символіка України —
Дер­жавні Прапор і Герб.

Синьо­жовтий Державний Прапор
символізує єдність блакитнго неба
і стиглого пшеничного поля.

Малий Державний Герб — Три­зуб —
з’явився вперше на печатках
за часів Володимира Великого.

Вона має свою територію, свій
уряд, Національ  ний Герб, Держав­
ний Прапор і Гімн.

Географічне положення України
дуже сприятливе для розвитку
відносин як з країнами Європи,
так і всього світу.


Вона межує з Росією, Білорусією,
Мол  до  вою, Словаччиною,
Польщею, Угор  щи  ною і Румунією.

Вона омивається Чорним
і Азовським морями.

Головні ріки — Дніпро, Дністер, До­
нець та інші.

Територія України в основному вкри­
та рівнинами.

Українські Карпати і Кримські гори
займають тільки 5 % території.


В Україні добре розвинені
промисловість і сільське
господарство.
В   Україні багато корисних копалин.

Населення України складає біля
50 млн жителів.

Найбільші міста — Київ, Харків,
Запоріжжя, Дніпропетровськ, Одеса,
Львів, Миколаїв та інші.

Україна має давню історію.

Останнім часом Україна встановила
нові відносини з країнами в усьому
світі.

Україна — один із членів Організації
Об’єднаних Націй (ООН) і бе  ре
участь у роботі  багатьох міжнарод­
них організацій.

Вчені України зробили великий
вне­сок у світову науку.


Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "I LIVE IN UKRAINE твір на англійській мові", із категорії "Твори з англійської мови", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід