Доба Мейдзі в Японії
 
Урок № 23
Доба Мейдзі в Японії
Мета: сформувати в учнів уявлення про Японію в другій половині ХІХ ст.; проаналізувати причини й наслідки реформ у Японії в другій половині ХІХ ст.; розглянути причини доби Мейдзі; охарактеризувати особливості розвитку японської економіки; порівняти процеси модернізації Японії та Росії; розвивати в учнів уміння оцінювати діяльність імператора Муцухіто; висловлю-вати власну думку щодо мілітаризації держави.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, стінна карта світу, роздавальний матеріал.
Основні поняття: сегун, імператор, самураї, синтоїзм, революція Мейдзі, доба Мейдзі.
Основні дати та події: 1853 р. — «відкриття» Японії для іноземних держав, 1867—1868 рр. — ліквідація влади сегуна та відновлення влади імператора, 1868—1912 рр. — «освічене правління» — доба Мейдзі, 1889 р. — прийняття Конституції, 1876—1894 рр. — окупація Кореї, 1894—1895 рр. — війна з Китаєм.
Історичні постаті: М. К. Перрі, імператор Муцухіто.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Японії, події, пов’язані з розширенням Японської імперії та війни; тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття й терміни; характеризувати особливості розвитку японської економіки; проаналізувати причини і наслідки реформ у Японії в другій половині ХІХ ст.; визначати причини доби Мейдзі; давати оцінку діяльності імператора Муцухіто; висловлювати власну думку про мілітаризацію держави.
І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь
Повідомлення учня
Два-три учні виступають із повідомленнями за темою «Виникнення тероризму». Решту робіт потрібно зібрати для перевірки.
Тестове завдання
Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
1 Панславізм
2 Народництво
3 Протекціонізм
4 Самодержавство А Ідеологія і громадсько-політичний рух
Б Теорія робітничого руху
В Об’єднання всіх слов’янських народів в єдину державу
Г Політика, спрямована на захист власної економіки
Д Форма абсолютної монархічної влади
Відповідь: 1В 2А 3Г 4Д.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
План вивчення нового матеріалу
1. Революція Мейдзі в Японії
2. Реставрація Мейдзі. Реформування економічного та суспільно-політичного життя
3. Економічне зростання країни
Проблемне запитання
Чому Японія так швидко стала однією з провідних країн світу?
1. Революція Мейдзі в Японії.
Випереджальне завдання
Під час розповіді вчителя запишіть до таблиці характеристики особливостей Японії одним ре-ченням.
Зразок відповіді
Особливості Японії в середині ХІХ ст. 
Поняття Характеристика
Імператор Очолював державу, але не мав влади, був релігійним символом
Сегун Мав владу, але не мав релігійного авторитету 
Політика Відсутність єдиного центру влади
Економіка Розвиток торгівлі та мореплавства
Суспільство Общинність, схильність до об’єднання, групових дій
Релігія Синтоїзм — національна релігія
Державність Самостійність князів
Ізоляціонізм Закриття країни від іноземців
Розповідь учителя
На початку ХVІІ ст. владу в Японії захопив сегун Токугава Ієясу (сегун — найвища військова посада в домодерній Японії, голова самурайського уряду). Він відсторонив від влади імператора (проте не стратив його) і поселив його із сім’єю в місті Кіото. Так завершився період феодальної роздробленості, у країні запанував період сегунату, коли імператор мав владу, але не правив, а се-гун правив, але не мав влади. Практично імператор став релігійним символом країни.
Японія мала розвинуту для того часу економіку, але після прийняття рішення про «закриття країни», зв’язки із зовнішнім світом припинилися. Лише голландці отримали право торгувати з японськими купцями, але тільки в порту Нагасакі.
Ізоляція країни від зовнішнього світу була здійснена з метою збереження давніх традицій. Християнство, яке поширювалося в Японії, було заборонено, а храми знищені. Практично державною релігією став синтоїзм.
Японія розташовувалася повз торговельних шляхів, і політика ізоляціонізму не дозволяла роз-виватися міжнародним зв’язкам. Проте США почали виявляти свій інтерес до країни. Конгрес США в 1845 р. надав повноваження президенту для встановлення дипломатичних зв’язків, однак Японія відповіла відмовою. Тоді США спрямували військовий флот для підкріплення свого звер-нення. У 1853 р. командор М. К. Перрі, який очолював американську ескадру, вручив офіційного листа від президента США з вимогою відкрити країну.
Наступного року дев’ять американських бойових кораблів прибули до Японії за відповіддю, і сегун був змушений підписати японо-американський договір про відкриття американського кон-сульства та дозвіл торгівлі в портах Сімода і Хокадате. Невдовзі аналогічні договори були підпи-сані з Великою Британією, Голландією, Францією. У 1855 р. російський адмірал Путятін також уклав російсько-японський договір.
У середині ХІХ ст. в Японії починає наростати незадоволення правлінням сегуна, зростає кіль-кість селянських і міських повстань. У 1862 р. поширюється рух «Шанування імператора, вигнан-ня варварів», спрямований проти іноземців та за відновлення влади імператора. Сегуну вдалося придушити виступи великих феодалів, але його влада похитнулася.
У 1866 р. помер сегун Іємоті, а в 1867 р. помер імператор (мікадо) Комей. В Японії розпочався рух за повернення влади імператору. Частина великих феодалів (князів) виступили з військами на підтримку молодого імператора Муцухіто.
У 1868 р. війська імператора розгромили війська сегуна та вступили до сегунської столиці То-кіо (Едо). Так, імператор об’єднав світську й духовну влади. Боротьба тривала до наступного 1869 р., доки не була захоплена остання фортеця сегуна на о. Хоккайдо.
Роки перебування при владі імператора Муцухіто дістали назву Мейдзі, що означає «освічене правління». В Японії настав час змін.
Завдання
Запишіть основні події, які привели до ліквідації влади сегуна та встановлення влади імперато-ра.
Зразок відповіді
• До середини ХІХ ст. — правління сегунів.
• 1853 р. — ультиматум американської ескадри під проводом командора Перрі — відкриття Японії для іноземних держав.
• 60-ті рр. ХІХ ст. — селянські та міські повстання, зростання опозиції сегуну.
• 1862 р. — початок руху «Шанування імператора, вигнання варварів», спрямований проти іно-земців та за відновлення влади імператора.
• 1867—1868 рр. — реставрація Мейдзі — ліквідація влади сегуна та відновлення влади імпера-тора.
• січень 1868 р. — розгром військ сегуна та створення імператорського уряду.
• 1869 р. — падіння останньої фортеці сегуна на о. Хоккайдо.
Додатковий матеріал
П’ЯТИСТАТЕЙНА ПРИСЯГА
Основні принципи реставрації Мейдзі були проголошені у П’ятистатейній присязі. Вона була проголошена 6 квітня 1868 р. в Імператорському палаці членами Імператорського уряду, аристок-ратами, великими феодалами, військовими та цивільними чиновниками в присутності Імператора Мейдзі. Сам офіційний документ був записаний у вигляді присяги японським божествам Неба і Землі. Основні положення документа були такими:
1. Ми будемо широко скликати ради і управлятимемо державними справами, керуючись гро-мадською думкою.
2. І низи, і верхи будуть одностайними і завзято розроблятимуть державний курс.
3. Усі прості люди, разом із військовими і цивільними чиновниками здійснюватимуть свої за-думи, не відчуваючи невдоволення.
4. Ми знищимо погані звичаї минулого і спиратимемося на справедливий шлях Неба і Землі.
5. Ми зберемо знання з усього світу і міцно розбудуємо основи Імператорської держави.
П’ятистатейна присяга була розроблена на основі «Правил для Державної Ради» (складені Юрі Кімімаса в лютому 1868 р. для узгодження принципів роботи майбутнього японського парламен-ту).
Присяга була схвально сприйнята у регіонах, що обумовило підтримку нового Імператорського уряду більшістю феодалів. Документ вважався одним із символів реставрації Мейдзі та демократизації Японії.
Словникова робота
Розкрийте зміст поняття «Доба Мейдзі».
Зразок відповіді
Доба Мейдзі (1868—1912 рр.) — «освічене правління» — період правління імператора Муцу-хіто.
2. Реставрація Мейдзі. Реформування економічного та суспільно-політичного життя
Випереджальне завдання
Під час розповіді вчителя визначте основний зміст реформ та запишіть характеристики реформ до таблиці.
Зразок заповненої таблиці
РЕФОРМИ ДОБИ МЕЙДЗІ
Реформа Характеристика
Адміністративна Ліквідація князівств, запровадження префектур
Аграрна Передання землі у власність селян, впровадження приватної власності на землю
Військова Запровадження загальної військової повинності, створення імператорської гвардії
Освітня Запровадження загальної обов’язкової освіти, відкриття університету
Судова Створення єдиного законодавства та судів
Конституційна Прийняття Конституції 1889 р.
Релігійна Припинення переслідування християн, запровадження віротерпимості
Податкова Введення єдиного державного податку на землю
Фінансова Запровадження нової грошової одиниці — єни 

Розповідь учителя
Перехід влади до імператора Муцухіто та суттєві зміни під час його правління, яке дістало на-зву «реставрація Мейдзі», спричинили суттєві зміни в житті Японії. Імператор Муцухіто рішуче вдався до реформ у країні з використанням досвіду Європи. У японському суспільстві почалися радикальні зміни (соціальні, політичні та економічні). Відбулася швидка модернізація країни на основі застосування іноземного досвіду з урахуванням національних традицій, було створено по-тужний промисловий потенціал із необхідними для цього нововведеннями в політичних інститу-тах, правових нормах тощо.
У 1871 р. відбулася адміністративна реформа, яка ліквідувала поділ Японії на князівства. Тери-торія країни була поділена на префектури, які очолювали імператорські чиновники. Одночасно були внесені зміни в структуру уряду. Імператорський двір було перенесено з Кіото до столиці сегуна місто Едо. Нова столиця дістала назву Токіо.
Військова реформа розпочалася у 1873 р. — була запроваджена загальна військова повинність (звільнялися від служби голови сімей та їхні спадкоємці, урядовці, студенти, а також особи, які сплатили відкуп у 270 єн). Була створена імператорська гвардія, відбулися зміни в системі управління армією, почалося переозброєння з використанням новітніх зразків зброї. Також були створені загони поліції, які невдовзі підпорядковувалися новоствореному Міністерству внутрішніх справ.
Відбулися зміни і в житті селян. У 1873 р. розпочалася земельно-податкова реформа — земля стала предметом купівлі-продажу, а отримали землю ті, хто її обробляв. Натуральний оброк, який виплачували як податок, був замінений трьохвідсотковим податком від вартості землі. Але у зв’язку з високою вартістю землі не всі селяни могли виплачувати навіть такий податок і багато з них розорилися. Проте на селі були започатковані товарно-грошові відносини, почалося майнове розшарування населення.
Проводилися зміни і у фінансовій системі — була запроваджена єдина грошова одиниця — єна.
Судова реформа привела до запровадження судочинства на європейський зразок, почалися процеси перегляду законодавства.
Кардинальні зміни відбулися в освіті. Була оголошена обов’язковою початкова освіта, з’явилися заклади, де дівчата й хлопці навчалися разом. У 1877 р. відкрився Токійський університет, у провінціях почали створюватися педагогічні вищі заклади. Жінки отримали доступ до вищої освіти.
Було припинено переслідування християн та на державному рівні запроваджена віротерпи-мість.
Зміни політичної системи започаткувала Конституція, яка була прийнята в 1889 р. За її основу взяли конституції Пруссії. Відповідно до Конституції Японія стала конституційно-монархічною державою, у якій влада імператора була практично необмеженою. Уся виконавча влада зосере-джувалася в руках імператора. Імператор мав величезний вплив і на законодавчий орган — парла-мент, який складався з двох палат — палати перів (до якої призначав імператор) і палати предста-вників (обирали депутатів чоловіки віком від 25 років, які сплачували високий податок 10 єн на рік). Крім того, Конституція Японії проголошувала демократичні права і свободи.
Метод «Основні положення»
Запишіть основні положення Конституції Японії, прийнятої у 1889 р.
Зразок відповіді
Конституція 1889 р.
• Конституційно-монархічна держава.
• Практично необмежена влада імператора.
• Імператор — священна та недоторканна особа.
• Виконавча влада в руках імператора.
• Імператор призначає уряд.
• Імператор скликає та розпускає парламент.
• Парламент із двох палат.
• Палата перів — призначається імператором.
• Палата представників — обирається виборцями.
• Виборче право — чоловіки віком від 25 років, які сплачували податок — 10 єн на рік.
• Державна рада — 15 осіб при імператорі.
• Проголошення демократичних свобод.
3. Економічне зростання країни
Розповідь учителя
Реформи доби Мейдзі суттєво змінили Японію. Особливо це позначилося на економіці. У 70-х рр. ХІХ ст. починає формуватися загальнояпонський ринок, у 80-х рр. відбувається промислова революція, а в 90-ті рр. — значне промислове піднесення.
У ці роки суттєво збільшується товарообіг сільгосппродукції, за 20 років було побудовано по-над 1200 підприємств. Особливістю розвитку японської промисловості стала участь держави у фо-рмуванні промисловості. Уряд створював підприємства, вкладав кошти в розвиток металургійних, воєнних та інших підприємств, а потім доволі дешево продавав або передавав їх в оренду приватним особам. Ще однією особливістю розвитку економіки Японії наприкінці ХІХ ст. стали дзайбацу — торговці, які мали капітал ще в дореформений період. Найвідомішими були Міцуї, Міцубісі, Фурукава, Ясуда. Поступово цей термін почав означати монопольні фінансово-промислові групи. Також японська промисловість відрізнялася від інших суспільно-промисловими відносинами — суспільні відносини переносилися на виробництво. Синтоїзм та буддизм, які були поширені в Японії, передбачають шанобливе ставлення до старших, до керівників, тому промислові відносини, які формувалися, враховували саме ці особливості.
Проте, незважаючи на бурхливе зростання виробництва та реформування економіки, Японія суттєво відставала від розвинутих європейських держав. Але вона вже ставала незалежною від інших держав і почала переходити до політики колоніальної експансії.
Завдання
Визначте особливості економічного розвитку Японії в 70—80 рр. ХІХ ст.
Зразок відповіді
• Швидкі темпи промислового розвитку: 70-ті рр. ХІХ ст. — початок формування загальнояпон-ського ринку, 80-ті рр. — промислова революція, 90-ті рр. — промислове піднесення.
• Формування промисловості за рахунок держави.
• Продаж промислових виробництв приватним особам.
• Виникнення монополістичних об’єднань — дзайбацу.
• Формування банківського капіталу.
• Бурхливий розвиток залізничного транспорту.
• Перенесення суспільних відносин на виробничі.
Повідомлення учня
Заслухати повідомлення учня за темою «Зовнішня політика Японії наприкінці ХІХ ст.» та на карті прослідкувати експансійний рух Японії наприкінці ХІХ ст.
IV. Узагальнення та систематизація знань
Завдання
Порівняйте конституції Японії та США, заповніть таблицю.
Зразок відповіді
Критерії порівняння Конституція Японії Конституція США
Рік прийняття  1889  1787 
Форма держави Унітарна Федерація
Форма правління Конституційна монархія Республіка
Глава держави Імператор Президент
Законодавчі органи Парламент Конгрес
Складові законодавчих органів Палата перів і Палата представ-ників Сенат і Палата представників
Інші критерії (визначити самостійно) 

Робота з документом
Прочитайте уривок із документа та дайте відповіді на запитання.
КОНСТИТУЦІЯ ЯПОНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (11.02.1889 р.)
Ст. 1. Японська імперія управляється постійною на вічні часи імператорською династією.
Ст. 3. Особа імператора священна і недоторканна.
Ст. 4. Імператор — глава держави, він володіє верховною владою і здійснює її відповідно до постанов цієї конституції.
Ст. 5. Імператор здійснює законодавчу владу у згоді з імперським парламентом. <…>
Ст. 8. Імператор може у випадку нагальної необхідності підтримати громадську безпеку або усунути громадське бідування, у проміжках між сесіями парламенту видавати імператорські ука-зи, що мають чинність закону.
Ці імператорські укази мають бути подані до імперського парламенту у найближчу сесію і, як-що імперський парламент їх не схвалить, мають бути оголошені урядом недійсними на майбутнє.
Ст. 9. Імператор видає або наказує видати укази, необхідні для виконання законів, підтримки громадської безпеки та порядку і сприяння добробутові підданих. Такі укази в жодному випадку не повинні вносити змін до чинних законів.
Ст. 10. Імператор встановлює організацію різних галузей державного управління, призначає й звільняє всіх цивільних і військових посадових осіб і визначає їх платню, якщо у цій конституції або в інших законах не передбачено особливих винятків.
Ст. 11. Імператор є верховним командуючим армією і флотом.
Ст. 12. Імператор встановлює організацію і кількісний склад армії і флоту мирного часу.
Ст. 13. Імператор оголошує війну, встановлює мир і укладає договори. <…>
Ст. 16. Імператор має право амністії, помилування, пом’якшення покарання і відновлення в правах.
<…>
Ст. 19. Кожен японський підданий, який відповідає умовам, що вимагаються законами або указами, має доступ до цивільних і військових посад і до будь-якої публічної служби.
Ст. 20. Усі японські піддані зобов’язані служити в армії або флоті відповідно до закону. <…>
Ст. 23. Ніхто із японських підданих не може бути заарештований, ув’язнений, викликаний на допит або покараний інакше, як тільки відповідно до закону. <…>
Ст. 25. Без згоди японського підданого не можна ні ввійти до його житла, ні обшукати це жит-ло, за винятком визначених законом випадків.
Запитання до документа
1) Чому Конституція починається статтями про імператора?
2) Поясніть зміст статей 19, 20, 23, 25 Конституції Японії.
Робота з візуальним джерелом
Розгляньте малюнок про відвідування Японії американською ескадрою та дайте відповіді на запитання.
1) Як японці ставилися до американців?
2) Хто автор малюнка — американець чи японець? Чому ви зробили такий висновок?
V. Підсумки уроку
Вибіркова перевірка виконання завдань, аналіз типових помилок.
Основні висновки:
• у результаті втручання провідних держав у Японії відбулася зміна влади, і новий імператор, ві-дсторонивши від влади сегуна, провів реформи, які суттєво змінили державу;
• після реставрації Мейдзі Японія стала однією з провідних держав. Проте її мілітаризація та ек-спансійна політика привели до радикалізації відносин із сусідніми країнами.
Робота над проблемним запитанням
Організувати роботу над проблемним запитанням. Учні мають дійти висновку, що з одного бо-ку, імператор твердою рукою проводив реформи, які були підкріплені менталітетом японського суспільства, а з другого, — вони базувалися на досягненнях європейських країн і до всього цього долучалися приватні власники.
VІ. Домашнє завдання
1) П.: 1, § 20; 2, § 27; 3, § 20.
2) ТЗ: напишіть реферат за темою «Мілітаризація Японії в ХІХ ст.».
3) Підготуйтеся до уроку узагальнення.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Доба Мейдзі в Японії", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід