США в останній третині ХІХ ст.
 
Урок № 21
США в останній третині ХІХ ст.
Мета: сформувати в учнів уявлення про США в останній третині ХІХ ст.; проаналізувати причини й наслідки економічного піднесення США, розвитку расової сегрегації; розглянути основні напрямки соціально-економічного і політичного розвитку США наприкінці ХІХ ст.; проаналізу-вати становлення монополій та боротьбу держави з ними; охарактеризувати рух суфражисток; порівняти робітничий рух Європи та США; розвивати в учнів уміння оцінювати расову політику США; висловлювати власну думку щодо расової сегрегації.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, стінна карта світу, роздавальний матеріал.
Основні поняття: трести, монополія, антитрестівські закони, закон Шермана, панамери-канізм, сегрегація, закони «Джима Кроу», суфражизм.
Основні дати та події: 1869 р. — перша трансконтинентальна залізниця, 1873—1877 рр. — економічна криза, 1 травня 1886 р. — розстріл демонстрації в Чикаго, 1890 р. — закон Шермана, 1898 р. — війна США з Іспанією.
Історичні постаті: Дж. Шерман, С. Б. Ентоні.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію США, основні інду-стріальні центри США; тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття й терміни; хара-ктеризувати рух суфражисток; аналізувати становлення монополій та боротьбу держави з ни-ми, причини й наслідки економічного піднесення США, розвитку расової сегрегації; визначати ос-новні напрямки соціально-економічного і політичного розвитку США наприкінці ХІХ ст.; давати оцінку расової політики США; висловлювати власну думку про расову сегрегацію.
І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь
Робота в парах
Обміняйтеся складеними вдома тестовими завданнями і розв’яжіть їх.
Завдання
Складіть порівняльну характеристику Великої Британії та США у другій половині ХІХ ст. (Ві-дповідь оформте у вигляді таблиці.)
Зразок відповіді
Критерії порівняння Велика Британія США
Повна назва Об’єднане королівство Великої Бри-танії та Ірландії  Сполучені Штати Америки
Державний устрій Конституційна монархія Республіка
Голова держави Монарх Президент
Законодавчий орган Парламент Конгрес
Складові законодавчого органу Палата лордів і Палата представників Сенат і Палата представників
Адміністративні одиниці Графства, колонії  Штати
Столиця Лондон Вашингтон

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
План вивчення нового матеріалу
1. США в 1877—1900 рр. Економічне піднесення країни, зростання впливу великих корпора-цій
2. Політичне життя країни, становлення антимонопольного законодавства
3. Расова політика, юридичне оформлення сегрегації на Півдні
4. Суфражизм
5. Робітничий рух
Проблемне запитання
Чому в США сегрегація була закріплена на законодавчому рівні?
1. США в 1877—1900 рр. Економічне піднесення країни, зростання впливу великих корпо-рацій
Випереджальне завдання
Під час розповіді вчителя складіть тези щодо економічного розвитку США.
Зразок відповіді
• Економічний стрибок — США — провідна індустріальна держава світу.
• Інвестиції європейських підприємців (1890 р. — близько 3 млрд доларів).
• Еміграція з країн Європи (1870—1900 рр. — близько 25 млн осіб).
• Середня зарплата робітника перевищувала прожитковий мінімум у п’ять разів.
• Розвиток сільського господарства — 60 % населення — фермерські господарства.
• 1869 р. — завершення будівництва першої трансконтинентальної залізниці, стрімке збільшення довжини залізниць.
• Зміни в побуті населення — використання телефона, електричної лампочки, грамофона тощо.
• Провідними галузями наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. стали: виробництво електроенер-гії, галузі органічної і неорганічної хімії, добувної, металургійної, машинобудівної, транспортної промисловості.
• Розвиток нових галузей: сталеплавильної, нафтодобувної, нафтопереробної, електротехнічної, алюмінієвої, автомобільної.
• Високі мита на імпорт готової продукції і повна свобода для припливу іноземних капіталів.
• У 1882 р. на річці Ніагара була збудована перша у світі гідроелектростанція.
• 1873—1877 рр. — економічна криза.
Розповідь учителя
Остання третина XIX ст. характеризувалася небувалим піднесенням американської економіки. А на початку XX ст. США вийшли на перше місце у світі за обсягом промислової продукції, тех-нічним оснащенням і продуктивністю праці.
Бурхливому піднесенню економіки США сприяла низка чинників. Завершення Громадянської війни відкрило шлях розвитку капіталістичних відносин на Півдні, крім того тривало освоєння й західних територій. Кількість населення в США зросла практично вдвічі завдяки еміграції (1870—1900 рр. — близько 25 млн осіб). Розвиток промисловості засновувався на раціональному викори-станні коштів та матеріалів, організації виробництва, фінансуванні наукових досліджень (наприкі-нці ХІХ ст. в США було видано близько півмільйона патентів на винаходи). Європейці охоче вкладали гроші в економіку США (1890 р. — близько 3 млрд доларів). Розвитку економіки сприя-ла виважена внутрішня та зовнішня політика держави.
Піднесенню країни сприяла й економічна незалежність робітників. Так, наприкінці ХІХ ст. се-редня зарплата робітника перевищувала прожитковий мінімум у п’ять разів. Проте США все ще залишалися аграрною країною — 60 % населення працювали в сільському господарстві, проте бі-льшість із них стали незалежними фермерами.
Використання досягнень науки й техніки стрімко розвивало країну — у 1869 р. завершилося будівництво першої трансконтинентальної залізниці, у наступні роки швидко збільшилася загаль-на довжина залізниць. У повсякденне життя людей увійшли такі винаходи, як електрична лампоч-ка, грамофон, кінематограф тощо.
Провідними галузями промисловості наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. стають вироб-ництво електроенергії, галузі органічної і неорганічної хімії, добувної, металургійної, машинобудівної, транспортної промисловості. Набували розвитку й нові галузі: сталеплавильна, нафтодобувна, нафтопереробна, електротехнічна, алюмінієва, автомобільна.
Держава проводила політику захисту власного ринку — були запроваджені високі мита на ім-порт готової продукції і повна свобода для залучення іноземних капіталів.
Попри всі ці сприятливі явища у 1873—1877 рр. країну охопила економічна криза.
Піднесення економіки США наприкінці ХІХ ст. супроводжувалося сильною конкурентною боротьбою, у результаті якої дрібні підприємства поглиналися великими компаніями. Так почали утворюватися великі корпорації, які ставали монополістами у своїх галузях. Особливо виділялися компанія «Стандард ойл», сталева компанія Карнегі, мідна — Гугенгейма, електротехнічна — «Дженерал електрик», залізничні компанії Вандербільдта і Гантінгтона та інші. Банківська система також була охоплена процесами створення великих банків за рахунок поглинання та об’єднання дрібних організацій. Найбільшими банками того часу були банки Рокфеллера, Моргана, Меллона та інші.
Монополії починали контролювати економіку США, а через неї й політику.
Мозковий штурм
Визначте причини економічного зростання США.
Зразок відповіді
• Капіталістичне освоєння південних штатів.
• Освоєння земель Заходу (США).
• Еміграція до США великої кількості людей.
• Раціоналізація виробництва.
• Вкладення коштів у наукові дослідження.
• Сприятлива економічна внутрішня та зовнішня політика держави.
2. Політичне життя, становлення антимонопольного законодавства
Розповідь учителя
В останній чверті XIX ст. США остаточно перетворилися на республіку президентського типу з двопартійною системою. Прихильники політиків Півночі США склали ядро республіканської партії, а Півдня — демократичної. До початку XX ст. суперечності між республіканською та де-мократичною партіями практично згладилися й обидві партії обстоювали тогочасний суспільний і державний устрій США.
Робота з підручником
За матеріалом підручника заповніть таблицю про правління президентів США.
ПРЕЗИДЕНТИ США (1877—1901 рр.)
Роки президентства Президент Партійна належність
1877—1881  Раттерфорд Б. Хейнс Республіканська партія
1881  Джеймс А. Гарфілд Республіканська партія
1881—1885  Честер А. Артур Республіканська партія
1885—1889  Гровер Клівленд Демократична партія
1889—1893  Бенджамін Гаррісон Республіканська партія
1893—1897  Гровер Клівленд Демократична партія
1897—1901  Вільям Мак-Кінлі Республіканська партія
Розповідь учителя
У 1877 р. був досягнутий компроміс, у результаті якого припинилася «реконструкція» Півдня (в обмін на визнання явно сфальсифікованих виборів президента 1876 р.).
Політичні партії стали справляти великий вплив на життя країни. Особливо це було помітно під час обрання на пост президентів, які ставали маріонетками в руках керівників партій. Саме через лідерів політичних партій фінансово-промислові кола впливали на внутрішню і зовнішню політику держави.
Наприкінці ХІХ ст. тривала практика роздавання державних посад представникам політичної сили, яка перемогла на виборах. Таке становище викликало зростання корупції та некомпетент-ність посадових осіб. Тільки після прийняття Закону про державну службу (1883 р.) почала впро-ваджуватися система призначення посадовців за результатами іспитів і на конкурсній основі.
Випереджальне завдання
Під час розповіді вчителя заповніть схему «Монополії та боротьба з ними».
Зразок відповіді
Монополізація ринку США
Концентрація підприємств Централізація виробництва і капіталу


Трести — великі об’єднання корпорацій (початок ХХ ст. — 445 трестів із капіталом 20 млрд доларів, 
виробництво 75 % усієї продукції) — монополізація ринку


1887 р. — запровадження контролю над залізничними тарифами


1890 р. — прийняття «антитрестівського закону» Шермана, який забороняв створення трестів, 
об’єднань і укладання ділових угод, «що обмежували торгівлю»

Розповідь учителя
Діяльність великих корпорацій, які поступово монополізували економіку США, викликала ма-совий рух за реформи та обмеження їхньої діяльності. Концентрація підприємств, централізація виробництва та капіталу спричинили не тільки обмеження конкуренції, а й те, що великі монополії почали диктувати свої завищені ціни. Трести (великі корпорації) на кінець ХІХ — початок ХХ ст. все більше впливають на економіку США — 445 трестів із капіталом 20 млрд доларів, виробляли 75 % усієї продукції.
Монополізація економіки стала гальмувати розвиток держави, й уряд почав вживати заходи для обмеження діяльності монополій. У 1887 р. був запроваджений державний контроль над заліз-ничними тарифами, а в 1890 р. прийнятий «антитрестівський закон» сенатора Вільяма Шермана, який обмежував існування великих монополістичних об’єднань. Закон Шермана був спря-мований на протидію створенню монополій або обмеженню конкуренції та вільної торгівлі. Порушення закону прирівнювалося до кримінального злочину (винні сплачували величезні штра-фи від 250 тис. до 1 млн доларів та каралися ув’язненням на строк до 3 років).
Хоча закон Шермана був прописаний таким чином, що дозволяв тлумачити його по-різному, він став одним із перших кроків у становленні антимонополістичного законодавства.
У зовнішній політиці США відбувалася боротьба двох шляхів розвитку держави. Один із них — «шлях експансії» — передбачав, що США повинні мати великий військовий флот та мор-ські бази на островах Атлантичного і Тихого океанів, поширювати вплив на Східну Азію та Євро-пу. Інша група, так званий «шлях ізоляції», закликала дотримуватися доктрини Монро. Основні напрямки — це поширення впливу в Латинській Америці та Карибському басейні, визнання євро-пейського панування у Східній півкулі.
У результаті активної зовнішньополітичної діяльності в 1898 р. США оголосили війну Іспанії і захопили Кубу, Філіппіни, Пуерто-Рико та Гуам, а також Гавайські острови і частину островів Са-моа.
Робота в парах
Методика проведення. Об’єднати учнів у пари. Учні в парі готують інформацію про різні шля-хи розвитку зовнішньої політики США (кожний про один напрямок). Після підготовки учні розповідають одне одному інформацію, складаючи узагальнену таблицю. (Після роботи узагальнену таблицю записати на дошці.)
Зразок відповіді
Зовнішня політика США наприкінці ХІХ ст.
«Шлях експансії» «Шлях ізоляції»
США повинні мати великий військовий флот та морські бази на островах Атлантичного і Тихого океанів, поширення впливу на Східну Азію та Європу Дотримувалися «доктрини Монро». Основні напрямки — поширення впливу в Латинській Америці та Карибському басейні, визнання європейського панування у Східній півкулі
1898 р. — війна США з Іспанією. США захопили Кубу, Філіппіни, Пуерто-Рико і Гуам, а також Гавайські острови та частину островів Самоа

3. Расова політика, юридичне оформлення сегрегації на Півдні
Бесіда
Чи мали темношкірі жителі Сполучених Штатів Америки права? (Так, 14-та і 15-та поправки до Конституції США надавали темношкірому населенню країни громадянські права.)
Варіант І
Розповідь учителя
Скасування рабства та надання прав темношкірому населенню США не усунули дискриміна-цію за кольором шкіри. Згодом вона набула форми расової сегрегації.
Сегрегація (латин. segregatio — відділення) — політика примусового відокремлення певної групи населення. У США расова сегрегація була закріплена на законодавчому рівні. (Закони «Джима Кроу» — закони, які приймалися у штатах і офіційно проголошували расову сегрегацію, 1890 р. — запровадження расової сегрегації на залізниці в Луїзіані — початок періоду законів «Джима Кроу» — офіційне оформлення расової сегрегації.)
Сегрегація проявлялася в усіх сферах життя. Так, на громадському транспорті з’явилися місця «тільки для білих», темношкірі мали поступитися місцем. Темношкірим американцям забороняло-ся з’являтися в певних громадських місцях (у бібліотеках, церквах, театрах тощо). Створювалися окремі школи для білих дітей. Навіть у виборчому законодавстві відбувалися зміни — був запро-ваджений іспит для темношкірих із грамотності та знання Конституції США і Декларації незалеж-ності. У деяких штатах було навіть заборонено змішані шлюби.
Дискримінації зазнавали також корінні жителі Америки — індіанці. Індіанські племена виселя-лися на спеціальні території — резервації. Проте незабаром і ці землі почали відбирати.
Варіант ІІ
Робота з підручником
За допомогою матеріала підручника заповніть таблицю.
Зразок відповіді
Форми расової сегрегації
на громадському транспорті у громадських місцях у виборчому праві
Місця «тільки для білих», темнош-кірі мали поступитися місцем  Заборона з’являтися темношкірим американцям у бібліотеках, церк-вах, театрах тощо Іспит для темношкірих із грамотності та знання Конституції США та Декла-рації незалежності

4. Суфражизм
Розповідь учителя
Із середини ХІХ ст. в Старому і Новому Світі освічені жінки привілейованого стану почали активно включатися в суспільне життя, вимагаючи політичної рівності. Основні центри боротьби сформувалися в другій половині ХІХ ст. в Англії і США, від чого англійський термін «суфра-жизм», що означає виборче право взагалі, увійшов в історію як визначення політичного напрямку в фемінізмі.
Рух суфражисток у США починається від 1848 р., коли в містечку Сенека Фолз відбулася кон-ференція, на якій була прийнята Декларація почуттів. Декларація проголошувала основні цілі суф-ражистського руху в США. Жінки вимагали повного громадянства, яке повинно проявлятися через отримання жінками права голосу під час виборів та їх активної участі в політичному житті.
Заради привернення уваги громадськості суфражистки вдавалися до різних способів, навіть ек-стравагантних: приковували себе до парканів, оголошували голодування, здійснювали терористи-чні акти, за що іноді їх карали.
Активні борці за права жінок почали створювати свої організації. Так, у 1869 р. С. Б. Ентоні організувала Національну асоціацію за виборчі права жінок, цього року штат Вайомінг надав пра-во голосу жінкам, штат Колорадо прийняв схоже рішення в 1873 р., а штати Айдахо і Юта надали право голосу жінкам у 1896 р.
Проте становище жінок у США в багатьох випадках залишалося безправним і рух феміністок тільки посилювався.
Повідомлення учня
Учень виступає з повідомленням про суфражизм у США. Решта учнів записують основні тези доповіді.
Зразок відповіді
• Суфражизм (від англ. suffrage) — право голосу.
• Рух жінок за надання рівних із чоловіками виборчих прав в історії фемінізму кінця XІX — по-чатку XX ст.
• Поняття «femіnіsme» (від латин. femіna — жінка) придумав французький теоретик соціалізму Ш. Фур’є на початку XІХ ст.
• 1840—1920 рр. — перша хвиля фемінізму.
• 1848 р. — початок руху суфражисток у США, конференція у містечку Сенека Фоллз, на якій була прийнята Декларація почуттів (необхідність повноправного громадянства жінок: жінка не тільки мати, але і самостійна особистість, тому її відносини з державою повинні бути прямими, а не опосередкованими через чоловіка або дітей).
• 1869 р. — С. Б. Ентоні організувала Національну асоціацію за виборчі права жінок.
• 1869 р. — штат Вайомінг надав право голосу жінкам.
• 1873 р. — штат Колорадо надав право голосу жінкам.
• 1896 р. — штати Айдахо і Юта надали право голосу жінкам.
5. Робітничий рух
Випереджальне завдання
Під час розповіді вчителя складіть хронологічні кроки розвитку робітничого руху в США.
Зразок відповіді
1) 1864 р. — Асоціація робітничої реформи (Бостон).
2) 1866—1872 рр. — Національний робітничий союз (НРС), у 1869 р. налічував 600 тис. осіб.
3) 1869 р. — Національний з’їзд негритянських робітників (Вашингтон).
4) 1869 р. — «Орден рицарів праці» (у 1886 р. налічував 700 тис. робітників).
5) 1877 р. — перший в історії США загальнонаціональний страйк.
6) У 1878 р. у США налічувалося 1500 профспілок, 10 профспілок були міжнаціональними, робітники 11 професій входили в національні тред-юніони, що об’єднували робітників пев-ної спеціальності в межах всієї країни.
7) До 80-х рр. ХІХ ст. робітничий рух США був слабким — велика кількість вільних земель на Заході; великий приплив емігрантів; відсутність єдності серед робітників; найвища заробітна плата робітників у світі.
8) 1876 р. — Робітнича партія США. У грудні 1877 р. партія була перейменована на Соціаліс-тичну робітничу партію.
9) 1881 р. — Федерація організованих тред-юніонів і робітничих союзів Сполучених Штатів Америки і Канади, через п’ять років перейменована на Американську федерацію праці.
10) 1 травня 1886 р. — демонстрація у Чикаго розстріляна поліцією.
11) 1893—1894 рр. — походи безробітних на Лос-Анджелес та Вашингтон.
Розповідь учителя
Розвиток економіки привів до збільшення кількості робітників. Закон про гомстеди визнавав можливість кожного робітника отримати безкоштовно землю змушував роботодавців платити бі-льшу зарплатню, ніж у Європі. Проте таку заробітну плату отримували тільки кваліфіковані робі-тники. Більшість робітників працювали по 11—12 годин та отримували невелику плату за роботу. Законодавства, яке б захищало робітників, не існувало, не було і соціальних гарантій.
Безправне становище робітників, низька заробітна плата, жахливі умови праці призвели до стихійних виступів робітників. Страйковий рух поширюється, і в 70-х рр. ХІХ ст. охоплює все більше підприємств. У деяких містах він набув такої сили, що уряд повинен був задіяти федеральні війська.
Страйки та мітинги стали передумовою виникнення організацій робітників та створення профспілок. У 1864 р. виникла перша робітнича організація — Асоціація робітничої реформи (Бостон). У 1866 р. був створений Національний робітничий союз (НРС), у лавах якого через три роки налічувалося понад 600 тис. осіб. У 1877 р. в США відбувся перший загальнонаціональний страйк.
У 1878 р. в США існувало 1500 профспілок, 10 профспілок були міжнаціональними, робітники 11 професій входили в національні тред-юніони, що об’єднували робітників певної спеціальності в межах усієї країни.
До 80-х рр. ХІХ ст. робітничий рух був ще слабкий. Велика кількість вільних земель на Заході, великий приплив емігрантів, відсутність єдності серед робітників, найвища заробітна плата робіт-ників у світі не сприяли активній організації робітників.
У 1881 р. виникла Федерація організованих тред-юніонів і робітничих союзів Сполучених Штатів Америки і Канади, яка через п’ять років була перейменована на Американську федерацію праці (АФП).
У 1886 р. АФП організувала страйки по всій країні з вимогами введення 8-годинного робочого дня. Одним із центрів страйкового руху став Чикаго. Під час демонстрації в лаву поліцейських був кинутий вибуховий пристрій, розпочалася стрілянина. Того, хто кинув бомбу, не знайшли, а заарештували керівників акцій протесту. Четверо з них за рішенням суду були страчені, пізніше уряд визнав їх невинність. На пам’ять про чиказькі події ІІ Інтернаціонал оголосив 1 травня Днем міжнародної солідарності.
Боротьба робітників за свої права тривала і в 90-х рр. ХІХ ст.
IV. Узагальнення та систематизація знань
Робота з візуальним джерелом
Розгляньте ілюстрацію «Вибух, бунт, після (4 травня 1886)» з посібника «Дослідження в облас-ті права, політики та суспільства» та дайте відповіді на запитання.
1) Які події зображено на ілюстрації?
2) Чому люди стріляють одне в одного, хто вони?
Робота з документом
Прочитайте уривки з Декларації почуттів та поставте до них запитання.
1. Ми вважаємо самоочевидними такі істини: усі чоловіки і жінки народжені рівними — Гос-подь наділив їх певними невід’ємними правами: до таких належать життя, свобода і праг-нення до щастя; для захисту цих прав засновуються уряди, влада яких ґрунтується на підт-римці народу.
2. Беручи до уваги повну відсутність громадянських прав у половини населення цієї країни, її соціальну і релігійну неповноцінність, беручи до уваги вищезгадані несправедливі закони, а також те, що жінки відчувають себе ображеними, пригнобленими, обманним шляхом поз-бавленими своїх священних прав, ми вимагаємо, щоб їм були негайно забезпечені всі права і привілеї, які належать їм як громадянам Сполучених Штатів.
V. Підсумки уроку
Вибіркова перевірка виконання завдань, аналіз типових помилок.
Основні висновки:
• наприкінці ХІХ ст. США стають провідною індустріальною державою світу. У країні встанов-люється двопартійна політична система, у якій провідну роль відіграють фінансово-промислові групи. Наприкінці ХІХ ст. починають формуватися великі промислові та фінансові групи, які посідають монопольне становище і з якими держава починає боротися на законодавчому рівні;
• наприкінці ХІХ ст. у США загострюються соціальні проблеми, посилюється боротьба за права жінок, робітничий рух. Расова сегрегація набуває законодавчого оформлення.
Робота над проблемним запитанням
Організувати роботу над проблемним запитанням. Узагальнюючи відповіді учнів, пояснити, що, незважаючи на економічні досягнення, менталітет суспільства, особливо на Півдні, не змінив-ся, а демократичні засади ще не набули необхідного рівня.
VІ. Домашнє завдання
1) П.: 1, § 18; 2, § 25; 3, § 18, с. 149—158.
2) ТЗ: підготуйтеся до дискусії за темою «Демократія та расова сегрегація у США наприкінці ХІХ ст.».
3) ВЗ: об’єднати учнів у сім груп. Кожна група готує розповідь про одну з реформ 60-х рр. ХІХ ст. у Російській імперії за алгоритмом: 1) рік проведення; 2) основні положення або форми впровадження.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "США в останній третині ХІХ ст.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід