ЗАПОРОЗЬКА СІЧ НА СТОРІНКАХ ПОВІСТІ М. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА»
 
УРОК № 30 
ТЕМА: ЗАПОРОЗЬКА СІЧ НА СТОРІНКАХ ПОВІСТІ М. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА» 
Мета: ознайомити учнів із  побутом і  звичаями запорожців на  основі тексту повісті, порівняти з  історичними фактами; розвивати навички роботи з  текстом, переказу, виразного читання, усного зв’язного мовлення, словесного малювання; 
сприяти формуванню громадянської позиції, виховувати любов до  рідного 
краю. 
Обладнання: текст повісті «Тарас Бульба»; репродукції картин І. Рєпіна «Запорожці», 
Є. Кибрика «На Запорозькій Січі», О. Кившенко «Вибори кошового» (або інші 
на  вибір учителя); виставка учнівських малюнків; підручники Н. І. Дорофеєвої, 
С. П. Касьянової «Зарубіжна література», В. Фесенко «Зарубіжна література» 
(2007). 
Тип уроку: комбінований. 
Очікувані результати: учні цілісно сприймають великий за обсягом текст, виразно читають 
і переказують близько до тексту ключові епізоди повісті, демонструють уміння 
і навички словесного малювання; порівнюють історичні факти й виклад іс ­ 
торичних подій у повісті. 
Хід уроку 
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
; Захист-представлення малюнків «Якою я побачив(ла) Січ?» 
; Представлення реклами фільму і  книги 
; Перевірка написаних учнями рецензій на  фільм «Тарас Бульба» 
(2009 р., режисер В. Бортко; 3—4 роботи ) 
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ 
III. СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
; Слово вчителя 
Запорозька Січ була дорога кожному козакові. Це була їхня 
мати, їхня святиня, їхня школа життя. 
Розповідь про Січ починається вже з перших сторінок повісті. 
Поступово розповіді про запорозьку республіку змінюються, стають 
більш повними, детальними, іноді овіяні романтикою. 
; Бесіда з  учнями 
1. Як про Січ говорять гості Тараса Бульби? 
2. Чому Тарас так поспішає відправити своїх синів на Січ? (Тому 
що він уважав, що тільки на Січі з них вийдуть справжні 
козаки. Це суто чоловіче заняття. ) 
3. Якою зображена Січ у I розділі повісті? ( Вільною козацькою 
республікою, «розгульним Запорожжям». Та разом із тим 
автор пише й інше: «Це був справді надзвичайний прояв 
руської сили: його викресало з народних грудей кресало лиха. 
Замість колишніх уділів, дрібних городків, наповнених писа-рями й ловчими, замість ворогуючих і торгуючих містами 
дрібних князів виникли грізні селища, курені й околиці, 
об’єднані спільною небезпекою й ненавистю проти нехристи-янських хижаків». І далі: «Одне слово, руська вдача дістала 
тут могутній, широкий розмах, дужий вияв».) 
4. Яку роль відігравали козаки для всієї Європи? ( «Уже відомо 
всім з історії, як їх вічна боротьба й неспокійне життя вря-тували Європу від цих невпинних наскоків, що загрожували 
їй зруйнуванням».) 
5. Розкажіть, як козаки набирали у своє військо нових людей? 
(Осавули ходили по ринках і майданах усіх сіл та містечок 
і гукали: «Гей ви, пивники, броварники! Годі вам пиво ва-рити та валятися по запічках, та годувати своїм ситим 
тілом мух! Рушайте сили лицарської й честі добувати! Ви, 
плугатарі, гречкосії, чабани, баболюби! Годі вам за плугом 
ходити, та бруднити в землі свої жовті чоботи, та підко-чуватись до жінок і губити силу лицарську! Час добувати 
козаць кої слави!». І слова ці були як іскри, що падали на сухе 
дерево).) 
; Переказ тексту 
Перекажіть, яким побачили Запоріжжя сини Тараса Бульби. 
; Робота з  репродукцією картини Є. Кибрика «На Запорозькій Січі» 
1. Зачитайте уривок, який міг би відповідати зображеному 
на картині. («Коло молодого запорожця чотири молодих ви-робляли досить дрібно своїми ногами, кидалися, як вихор, 
вбік, мало не на голову музикам, і раптом, присівши, неслися 
навприсядки й били круто і міцно своїми срібними підковами 
твердо вбиту землю» (р. 2).) 
2. Як у танці розкривалася душа козака? ( Автор пише: 
«…Не можна було бачити без внутрішнього зворушення, 
151 
як усе вибивало танець, найвільніший, найнесамовитіший, 
який тільки бачив кого-небудь світ і який, за його могутніми 
творцями, названо козачком». Саме в танці найбільш повно 
розкривалася широка й вільна душа козака.) 
; Переказ тексту 
1. Розкажіть, про які закони та звичаї запорозької республіки 
ви дізналися з повісті. 
2. Розкажіть про вибори кошового отамана. 
; Робота з  репродукцією картини О. Кившенко «Вибори нового отамана» 
1. Що зображено на картині? 
2. Як зміст повісті перегукується із зображеним на картині? 
; Історичний коментар 
Відомо, що за козацьким звичаєм обрання нового отамана 
супроводжувалося обсипанням землею. Це символізувало вір ність 
батьківщині, вдалі походи. За козацькою легендою, кошовий, якого 
«благословили» землею, міг зачаровувати людей, бачити майбутнє, 
обходити смерть, уникати лиха, вести за собою інших. 
; Робота з  текстом 
1. Знайдіть у тексті описи одягу козаків. 
2. Порівняйте їх із тим, що говориться в історичних мате ріалах. 
3. Порівняйте описи одягу запорожців у тексті повісті з тим, 
який зображений на репродукціях картин І. Рєпіна, Є. Киб -рика, О. Кившенка. 
; Бесіда з  учнями 
1. Як козаки називали Січ? ( «Наша мати».) 
2. Що було найсвятішим для козаків? ( Віра, вітчизна, товари-ство. ) 
3. Розкажіть, як козаки збиралися в похід. 
4. Як змінювалися козаки під час походу? Зачитайте в тексті. 
( «Усі знали, що тяжко мати справу з цією загартованою 
постійними війнами юрбою, відомою під назвою запорозького 
війська, яке і в свавільному безладді своєму зберігало лад, 
обдуманий для часу битви».) 
5. З якою метою автор показує жорстокість козаків? Чи є це 
поодиноким випадком? Яке авторське ставлення до цього 
факту? ( «Дибом стало б нині волосся від тих страшних 
пам’яток лютості напівдикої доби, які рознесли скрізь запорожці. Повбивані немовлята, відрізані груди в жінок, 
здерті шкіри з ніг по коліна у випущених на волю, — одне 
слово, повною мірою сплачували козаки колишні борги». 
Автор не ідеалізує козаків, а показує їх усебічно, відпо-відно до історичних фактів. Їхня жорстокість поясню -ється лютими законами того часу, а також ненавистю 
до ворогів. ) 
6. У чому, на вашу думку, виявилася легковажність козаків під 
час облоги Дубна? (Уночі всі козаки спали, навіть варта. ) 
7. З якими словами вони йшли у бій? ( «За віру! За Січ!») 
8. З якими словами помирали? («Нехай же славиться до кінця 
віку Руська земля!») 
9. Схарактеризуйте образи козаків. Назвіть їх. ( Метелиця, 
Шило, Писаренки, Бородатий, Кукубенко, Демид Попович, 
Касян Бовдюг та інші. ) 
10. Які моральні й громадянські риси притаманні козакам? 
(Вони сміливі, мужні, завзяті, веселі, гострі на язик, людяні, 
гуманні, вірні своїй справі, вітчизні, товариству. Та разом 
із тим козаки жорстокі до ворогів, не прощають зради, гра-біжництва, ницості.) 
; «Промова Тараса Бульби про товариство» (р. IX ) 
; Бесіда за  прочитаним 
1. У який момент пролунала ця промова? ( Це був тяжкий мо-мент. Половина козаків залишилася тримати облогу Дубна, 
а половина вирушила відбивати татар.) 
2. Як вплинула вона на козаків? Зачитайте. («Всіх, хто стояв, 
зворушила дуже така мова, дійшовши аж до самого серця. 
Найстаріші в рядах стояли нерухомо, понуривши сиві голови 
в землю; сльоза тихо набігала в старих очах; поволі утирали 
вони її рукавом. І потім усі, начебто змовившись, махнули 
разом рукою й потрясли бувалими головами. Видно, мабуть, 
багато нагадав їм старий Тарас знайомого й кращого, що 
буває на серці в людини, яка навчена горем, працею, моло-децтвом і всякими знегодами життя, або хоч і не зазнала 
їх, але багато відчула молодою, перлистою душею на вічну 
радість старим батькам, що породили її». ) 
3. Подумайте, з якою метою Тарас виголосив цю промову? ( Як 
досвідчений полковник, Тарас розумів усю складність си -туації, в якій опинилися козаки. Тому він вирішив не про -сто піднести дух війська, («знав, що й без того міцні вони духом»), а «просто самому хотілося висловити все, що було на серці».) 
4. Як ви розумієте слова з тексту: «Бували і в інших землях 
товариші, але таких, як у нашій землі, не було таких това-ришів…»? (Запорожці вважали дружбу Божим даром. За бойо-вого друга вони, не вагаючись, здатні були віддати життя.) 
; Дослідницька робота 
Знайдіть в авторських описах запорожців фольклорні еле -менти. 
; Коментар учителя 
Читаємо у тексті: «Як орли, озирали вони навколо себе очима 
все поле й долю свою, що чорніла вдалині. Буде, буде все поле 
з облогами й дорогами вкрите сторчма їх білими кістками, щедро 
обмившись козацькою їх кров’ю, вкрившись розбитими возами, 
розколотими шаблями й списами. Далеко порозкидаються чубаті 
голови з чубами, що перекрутяться й запечуться в крові, та з опу -щеними донизу вусами. Будуть, налетівши, орли видирати й ви-смикувати з них козацькі очі. Але добро велике в такій широко 
й вільно розкиданій смертній ночівлі! Не гине жодна великодушна 
справа і не загине, як мала порошинка з рушничного дула, ко-зацька слава. Буде, буде бандурист, з сивою по груди бородою, 
а може, ще повний зрілої мужності, але білоголовий дід, віщий 
духом, і скаже він про них своє густе, могутнє слово. І піде далеко 
по всьому світу про них слава, і все, що тільки народиться потім, 
заговорить про них». 
Гоголь дуже поетично описує запорожців, активно викорис -товує фольклорні елементи. Серед них — постійні епітети ( білі 
кістки, смертна ночівля, козацька кров ), порівняння (як орли ), ін -версія, за допомогою якої створюється пісенна мова ( озирали вони, 
не гине справа, скаже він ), фольклорні образи (сивий бандурист, 
білоголовий дід, віщий дух), повтори. Фольклорні елементи нада-ють мові твору підвищеної емоційності, співучості, наближають її 
до народних дум. 
; Творче завдання 
У повісті автор часто називає козаків «лицарями». Порівняйте 
зображення лицарів у романі В. Скотта «Айвенго» і козаків. 
Поміркуйте, чи є виправданим таке порівняння? ( У зображенні 
лицарів і козаків є свої національні особливості. Але спільним для 
них є те, що вони вірні свій вітчизні, своїй справі, мужні, сильні, 
сміливі, людяні, непримиренні у боротьбі з ворогами. ) 
; Робота з  підручником 
1. Опрацюйте теоретичний матеріал (підручники Н. І. Доро-феєвої, С. П. Касьянової «Зарубіжна література», В. Фесенко 
«Зарубіжна література» (2007)). 
2. Розгляньте ілюстрації до повісті, розміщені в підручнику, 
та прокоментуйте їх. 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
; Підсумкова бесіда 
1. Як Гоголь зображує козаків? 
2. Які ідеї письменник утверджує у своїй повісті? 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Доберіть цитатний матеріал до образу Тараса Бульби.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ЗАПОРОЗЬКА СІЧ НА СТОРІНКАХ ПОВІСТІ М. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА»", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід