Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї.
 
УРОК № 41 
Тема. Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї. 
Мета. Розглянути суспільне, господарське та духовне життя колоній, 
заснованих давніми греками в Північному Причорномор’ї; ви -значити причини створення грецьких колоній у Північному 
Причорномор’ї та їхній вплив на розвиток цивілізації у Давній 
Греції та на території сучасної України. 
Очікувані 
результати. 
Після цього уроку учні зможуть: називати час утворення античних 
колоній у Причорномор’ї; показувати на карті античні колонії Пів-нічного Причорномор’я; застосовувати та пояснювати на прикла-дах поняття та терміни: «колонія», «метрополія»; описувати умо -ви життя в грецьких містах-колоніях Північного Причорномор’я; 
пояснювати причини створення грецьких колоній у Північному 
Причорномор’ї. 
Тип уроку. Комбінований. 
Структура уроку 
I. Організаційний момент 
II. Актуалізація опорних знань 
III. Вивчення нового матеріалу 
1. Найголовніші міста-колонії. 
2. Суспільне, господарське та духовне життя в колоніях. 
IV. Узагальнення і систематизація знань 
V. Підсумки уроку 
VI. Домашнє завдання 
ХІД УРОКУ 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
Фронтальне опитування. 
1) Назвіть стилі архітектурних колон. Чим вони різняться між собою? 
2) Чи відомі нам імена давньогрецьких архітекторів? Що вони створили? 
3) Розкажіть про грецьких скульпторів. Кого вони зображували? 
4) За якими історичними джерелами ми можемо скласти уявлення про 
живопис Давньої Греції? 
5) Яку роль відіграло мистецтво Давньої Греції в розвитку світо-вої культури? 
Переконавшись у якості знань, здобутих учнями на попередньому 
уроці учитель готує клас до засвоєння нового матеріалу. 
Запитання на повторення. 
1) Чому давні греки засновували колонії? 
2) Що означає поняття «колонія»? 
3) Що таке «метрополія»? 
4) Які напрямки мала грецька колонізація? 
Учитель відзначає, що одним із напрямків Великої грецької коло-нізації був північний схід. У VІІ—VІ ст. до н. е. греки засновували 
колонії в Північному Причорномор’ї — на півдні території сучасної 
України. 
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Найголовніші міста-колонії. 
Розповідь учителя. 
Перші поодинокі подорожі греків до північних берегів Чорного моря 
належать до початку І тис. до н. е. Однак перша колонія виникла тільки 
в середині VІI ст. до н. е. на Березанському півострові. У VI ст. до н. е. 
на Південнобузькому лимані виникає Ольвія, на Дністровському лима-ні — Тіра і Никоній. У VI ст. до н. е. починається колонізація Криму. 
У цей час вихідці з Гераклеї Понтійської засновують Херсонес, вихідці 
з Мілету — Пантікапей, Феодосію, Німфей та інші міста. 
Заселення греками Північного Причорномор’я було частиною Ве-ликої грецької колонізації (VIII — VІ ст. до н. е.), у результаті якої 
грецькі поселення поширилися від Іспанії і Південної Франції до 
Кавказу, від Африки до Криму. Основною причиною колонізації була 
перенаселеність грецьких полісів. У результаті цього у великих полі-сах комплектувалися групи колоністів на чолі з ойкістом — старшим 
групи. Він керував групою як під час подорожі, так і при побудові 
міста. Колонії будувалися за грецьким зразком, з самого початку ви-ділялися площі для культових і громадських потреб. 
Греки заселяли лише вузьку прибережну смугу (5—10 км углиб), 
і тому конфлікти з місцевим населенням були спочатку рідкісними 
(окрім Херсонесу, поблизу якого розташувалося поселення таврів). 
Умовно історію розвитку грецьких колоній можна поділити на два вели-ких періоди й кілька етапів. Перший період тривав від другої половини VII і 
приблизно до I ст. до н. е. Він характеризувався тісними культурними та еко -номічними зв’язками як із материковою Грецією, так і з навколишніми пле -менами, що зумовлюється відносною стабільністю історичного розвитку. У 
матеріальному і духовному житті колоністів переважали еллінські традиції, 
тому цей період називають грецьким, або еллінським. 
Другий великий період історії античних держав Північного 
Причорномор’я тривав із середини І ст. до н. е. до 70-х р. ІV ст. н. е. і 
називається римським. 
У свою чергу, великі періоди поділяються на кілька етапів. Так, 
в еллінському періоді виділяють три етапи: 
1) Архаїчний (друга половина VII—V ст. до н. е.) — становлення 
держав. Колонії являють собою скоріше сільські, ніж міські поселен -ня. В цей час колоністи лише починають налагоджувати контакти 
з місцевим населенням. Мешканці починають розвивати ремесла, 
в найбільших полісах будуються храми та комплекси агори. 
2) Класичний (V — друга третина ІV ст. до н.е.) — колонії розрос-таються, за зовнішнім виглядом наближаючись до метрополій. У них 
з’являються укріплення, монументальні споруди, багато полісів кар -бує власну монету. Значно посилюються контакти колоній із місце-вим населенням. Так, Боспор якийсь час залежав від скіфського царя 
Емінака, під час війн із Македонією Ольвія вступила до союзу зі скі-фами тощо. 
3) Елліністичний (остання третина ІV — середина І ст. до н. е.) — 
спочатку відзначається значний економічний розвиток, піднесення 
сільського господарства, ремесел, торгівлі, культури. Проте з дру -гої половини ІІІ ст. до н. е. грецькі поліси переживають кризу. Це 
пов’язано зі скіфською агресією у Криму (зокрема, проти Херсонесу), 
а також зі все більш активними зазіханнями македонських царів. 
Пізніше грецькі поліси потрапляють у залежність від понтійського 
царя Мітрідата VI Євпатора. 
Додаткова інформація 
Легенда «Понт Аксинський і Понт Евксинський» 
Давно це було. Так давно, що навіть відлік часу йшов у зворотний 
бік. Жило в Тавриді горде і миролюбне плем’я горян. Жило тихо 
і мирно, багатіло з кожним роком завдяки своїй працьовитості. 
Почули про Тавриду в далекій Елладі, і замислили греки підко -рити цю багату землю. 
Біля берегів Тавриди з’явилося безліч фелюг. У них сиділи озброєні еллі -ни... Сполошилося селище горян. Жінки та діти сховалися в печери, а чоловіки 
приготувалися відбити напад. Вони зрозуміли, що битва буде не на життя, а на 
смерть: греків була незліченна кількість. 
Але тут немов хмари закрили зірки. То гігантські орли-грифи злетіли зі 
скель і кинулися до моря. Розпластавши величезні крила, орли стали круж-ляти над грецькими фелюгами. Із переляку закричали елліни й позатуляли 
голови щитами. Горяни, побачивши підтримку з неба, почали штовхати зго-ри у воду величезні валуни. Нажахані, повернули елліни свої фелюги назад. 
Але мало хто повернувся до своїх берегів. 
Відтоді греки стали називати це море Понтом Аксинським — Не-гостинним морем. І наказали дітям своїм, щоб ті ніколи не підні-мали зброї проти жителів Тавриди й ніколи не намагалися пройти 
Понтом Аксинським. 
Минув час, знову почали вабити греків сонячні береги багатої 
Тавриди. Але вони добре пам’ятали наказ своїх предків, і не тисячі 
фелюг вийшли в Понт Аксинський, а лише п’ять. І сиділи у фелю-гах не озброєні воїни, а мирні посли з багатими подарунками для 
горян. І домовилися горяни з греками, і заприсяглися, що ніколи 
не піднімуть зброї один проти одного. Відтоді й оселилися елліни 
вдалині від Еллади і щасливо зажили під сонцем Тавриди. Стали 
вони вирощувати виноград і троянди. Вели торгівлю з горянами 
й дивувалися: чому таке ласкаве море назване Аксинським — Не-гостинним? 
Ні, це добре і гостинне море. І назвали греки море Понтом Евк -синським — Гостинним морем [23, с. 12—14]. 
2. Суспільне, господарське та духовне життя у колоніях. 
Робота в групах. 
Учні об’єднуються в чотири групи, кожна з них одержує картку 
з інформацією про одну з грецьких колоній на території Північного 
Причорномор’я, котру їм необхідно опрацювати і підготувати виступ. 
Для виконання завдання надається 8—10 хвилин, після чого пред-ставники груп виступають із повідомленнями (під час виступу можна 
користуватися планом). У разі потреби члени групи можуть доповни -ти свого представника. Після виступу групи інші учні класу можуть 
ставити їй питання. 
Кожна група готуватиме повідомлення за таким планом: 
1) Що означає назва колонії. 
2) Де розташована колонія (показати на карті). 
3) На який час припадає період розквіту. 
4) Господарське життя. 
Інформаційна картка 1. Борисфеніда. 
Назва походить від грецької назви Дніпра — Борисфен. Це було 
перше поселення, засноване греками в Північному Причорномор’ї. 
Воно було засноване на півострові (зараз — острів) Березань у другій 
половині VІІ ст. до н. е. У першій половині VІ ст. до н. е. на берегах 
Бережанського лиману виникають численні невеликі поселення, ко-трі становлять сільську округу Борисфеніди. Остання повнокровно 
існує й у V ст. до н. е., а з кінця ІV ст. до н.е. життя в ній завмирає на 
тривалий час і відроджується лише в перші століття нової ери (хоча 
вже ніколи не досягає рівня другої половини VІ—V ст. до н. е.). Почи- 
наючи з останньої чверті VІ ст. до н. е. Борисфеніда входила до складу 
Ольвійської держави і загинула разом з Ольвією. 
Площа поселення, що збереглася, становить близько 10 га. Від-крито рештки землянок і напівземлянок, що пізніше змінюються на 
звичайні грецькі наземні будинки. Ранні культурні шари Борисфе-ніди, як ніде більше в Північному Причорномор’ї, багаті на знахідки 
грецького посуду різних форм і стилів розпису [12, с. 167]. 
Інформаційна картка 2. Ольвія. 
Давньогрецькою назва цієї колонії означає «щаслива». Вона зна -ходилася на правому березі Південнобузького лиману біля сучасного 
с. Тарутине Очаківського району Миколаївської області. Заснована 
близько середини VІ ст. до н. е. вихідцями з району Мілета і проіс-нувала до середини ІІІ ст. н. е. 
На етапі розквіту — наприкінці ІV — у ІІІ ст. до н. е. — Ольвія 
займала територію площею близько 55 га, чисельність її мешканців 
становила близько 20 тис. осіб. 
Економічну базу поліса становило сільське господарство. Ольвій-ська держава мала свої гроші. Ольвію добре знали в античному світі. 
Деякий час вона входила до Афінського Морського союзу. Її торго -вельні і культурні зв’язки сягали не тільки причорноморських міст, 
а й Східного Середземномор’я — Греції, Малої Азії, Александрії Єги -петської [12, с. 169]. 
Інформаційна картка 3. Тіра. 
Назва походить від грецької назви Дністра — Тірас. Місце розташу-вання залишків Тіри — околиця сучасного Білгорода-Дністровського 
Одеської області. Колонія заснована вихідцями з Мілета наприкінці 
VІ — на початку V ст. до н.е. Час першого розквіту починається з V ст. 
до н.е. і триває до ІІІ ст. до н. е. Із кінця ІІ ст. до н. е. і до 70-х р. І ст. 
до н. е., можливо, входила до складу Понтійської держави Мітрідата 
VІ Євпатора. У І—ІІІ ст. н. е. Тіра входила до складу римської про -вінції Нижня Мезія. Тут розміщувалися римські військові гарнізони. 
Тіра карбувала власну монету. 
Населення Тіри займалося переважно посередницькою торгівлею, 
сільським господарством, меншою мірою — ремеслами. Подібно до 
інших полісів, Тіра мала сільську округу [12, с. 166]. 
Інформаційна картка 4. Керкінітіда. 
Назва походить від імені ойкіста або назви затоки в Західному Кри -му. Колонія виникла наприкінці VІ ст. до н.е. (на місці сучасної Євпа-торії). Заснована вихідцями з Іонії. Із другої половини ІV ст. до н. е. 
входить до складу Херсонеської держави. Розквіт міста припадає на 
V—ІІІ ст. до н. е., коли воно мало прямокутне регулярне плануван-ня. Територія становила близько 8 га. За периметром проходили фор -течні мури і вежі. Розкопками відкрито значну кількість житлових 
будинків типової грецької схеми. А також залишки оборонних стін. 
Населення займалося рільництвом, рибальством, торгівлею. 
У середині ІІ ст. до н. е. Керкінітіду захопили скіфи, від влади яких напри -кінці ІІ ст. до н. е. їй удалося звільнитися. Життя тут тривало до І—ІІ ст. н. е., але 
населення тоді вже було преважно скіфським [12, с. 188]. 
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 
Фронтальна бесіда. 
Як складалися відносини між колоніями та метрополіями? 
V. ПІДСУМКИ УРОКУ 
Заключне слово вчителя. 
— У VIII—VI ст. до н. е. греки заснували в чужих краях поселення, що стали 
притулком для селян, які втратили землю, неуспіш них політиків і заповзят-ливих купців. 
— Умовно історію розвитку грецьких колоній можна поділити на два ве -ликих періоди й кілька етапів. Перший період тривав від другої половини VII 
і приблизно до I ст. до н. е. Другий великий період історії античних держав 
Північного Причорномор’я тривав із середини І ст. до н. е. до 70-х р. ІV ст. н. е. і називається римським. 
— Колоністи прагнули налагоджувати гарні стосунки з місцевим населен-ням і намагалися не втрачати зв’язку з батьківщиною — метрополією. 
— Найбільшими колоніями на території Північного Причорномор’я були 
Ольвія, Херсонес, Феодосія, Пантікапей. 
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1) Опрацювати текст параграфа. 
2) Виконати завдання на контурних картах.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід