Австрія та Пруссія
 
Урок № 25
Австрія та Пруссія
Мета: сформувати в учнів уявлення про Австрійську імперію та Прусське королівство; створити умови для розуміння характерних рис прусського абсолютизму; розглянути становище народів у складі Австрійської імперії; установити зв’язок між освіченим абсолютизмом і національними проблемами в Австрійській імперії; схарактеризувати реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ; розвивати вміння порівнювати політику Фрідріха ІІ й Марії Терезії та Йосифа ІІ і висловлювати власну думку щодо освіченого абсолютизму.
Обладнання: підручник, карта світу, Європи, Австрії, Пруссії, контурні карти.
Тип уроку: комбінований.
Основні поняття та назви: Священна Римська імперія, Габсбурги, канцлер, Віденський уні-верситет, курфюрст, політична роздробленість, освічений абсолютизм, прусський абсолютизм, Семилітня війна.
Основні дати та події: 1701 р. — проголошення королівства Пруссія, 1740—1780 рр. — пра-вління Марії Терезії, 1780—1790 рр. — правління Йосифа ІІ, 1740—1786 рр. — правління Фрідріха ІІ, 1756—1763 рр. — Семилітня війна.
Історичні постаті: Марія Терезія, Йосиф ІІ, Фрідріх ІІ.
Очікувані результати: учні навчаться: називати дати правління Фрідріха ІІ, реформ Марії Терезії та Йосифа ІІ, війн, походів та битв; показувати на карті Прусське королівство та Авст-рійську імперію, українські землі у складі Австрійської імперії, напрямки походів і місця битв; за-стосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни; характеризувати реформи Ма-рії Терезії та Йосифа ІІ; наводити приклади національних проблем в Австрійській імперії; порів-нювати політику Фрідріха ІІ і Марії Терезії та Йосифа ІІ; висловлювати власну думку щодо осві-ченого абсолютизму.
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і вмінь
Робота з таблицями
1. Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядкові номери імен.
1) Вольфганг Моцарт, 2) Даніель Дефо, 3) Джонатан Свіфт, 4) Георг Гендель, 5) Йоган Гете, 6) Йоган Бах.
Зразок заповненої таблиці
Література Музика
2, 3, 5 1, 4, 6

2. Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядкові номери імен.
1) Жак Луї Давид, 2) Франсіско Гойя, 3) Джон Локк, 4) Антуан Ватто, 5) Жан Жак Руссо, 6) Вольтер.
Зразок заповненої таблиці
Мистецтво Філософія
1, 2, 4 3, 5, 6

ІII. Вивчення нового матеріалу
План
1. Австрійська імперія Габсбургів.
1) Географічне положення імперії Габсбургів.
2) Економічний та політичний розвиток земель Австрійської імперії.
2. Освічений абсолютизм. Реформи Марії Терезії та Йосифа II.
1) Освічений абсолютизм.
2) Реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ.
3. Українські землі у складі імперії Габсбургів.
4. Прусське королівство. Фрідріх II.
1) Виникнення Пруссії.
2) Фрідріх ІІ.
1. Австрійська імперія Габсбургів
1) Географічне положення імперії Габсбургів
Робота з картою
Покажіть землі, які входили до складу імперії Габсбургів: 1) Австрійські Нідерланди; 2) Чехія; 3) Словаччина; 4) Моравія; 5) Південна Польща; 6) Австрія; 7) німецькі князівства; 8) Буковина; 9) Галичина; 10) Закарпатська Україна; 11) Ломбардія; 12) Неаполь; 13) Сардинія; 14) Сербія; 15) Хорватія; 16) Угорщина; 17) Трансильванія.
2) Економічний та політичний розвиток земель Австрійської імперії
Розповідь учителя
Наприкінці ХVІІ ст. Австрійська імперія була однією з найбільших держав у Європі. У ній проживали різні народи з різним рівнем розвитку, тому її ще називали «клаптиковою державою».
У цілому Австрійська імперія була аграрною країною, хоча й тут існували різні умови розвит-ку. На більшості території імперії Габсбургів панували феодальні відносини. На австрійських зем-лях селяни були особисто вільними та мали землю, сплачуючи за неї грошову та натуральну рен-ту. В інших регіонах кріпосне селянство працювало в поміщиків, відробляючи панщину. У власне Австрії та частково в чеських землях активно розвивалося мануфактурне виробництво. Перші централізовані мануфактури виникають у Відні в другій половині ХVІІ ст. — вони виробляли шовк, венеціанське скло. У промисловості основними галузями були гірнича справа та металургія. У державі проводилася політика меркантилізму, уряд намагався розвивати промисловість, особливо військову.
Австрійська імперія складалася з окремих земель, які мали свої закони та скарбницю, канцлера, станово-представницькі органи з дворян та духовенства. Імператори намагалися збільшити свій вплив у країні, опираючись на дворянство та зменшуючи значення місцевих станово-представницьких органів. Посилювалися повноваження австрійських чиновників, здійснювалися спроби уніфікувати закони в імперії.
Габсбурги активно підтримували католицтво. Переслідування протестантів привело до повної перемоги Контрреформації, католицька церква сприяла об’єднанню держави навколо династії Га-бсбургів. Разом із тим протестантизм поширювався у Чехії та Угорщині.
Народи, які населяли Австрійську імперію, не змирилися з панівним становищем Австрії — національний та релігійний гніт викликав повстання. Одним із найбільших виступів була визвольна війна угорського народу 1703—1711 рр. — рух курців. У боротьбі за імперію угорців очолив Ференц ІІ Ракоці. Угорська армія завдала декілька поразок австрійцям, і Габсбурги пішли на поступки. Угорщина залишалася в складі імперії на правах автономії, а угорці здобули право обіймати вищі адміністративні посади та отримали свободу віросповідання.
Австрійська імперія трималася не тільки на політиці Габсбургів. Народи об’єднувала спільна загроза — турецька агресія. У другій половині ХVІІ ст. турецька армія двічі тримала в облозі Ві-день. У 1683 р. облога була знята завдяки допомозі польського війська на чолі з королем Яном Со-беським. Але поступово Габсбурги звільняли угорські землі. Війна з Туреччиною завершилася у 1699 р. підписанням Карловацького мирного договору. Імперія ще більше розширила власні ко-рдони, але турецька загроза не припинилася.
2. Освічений абсолютизм. Реформи Марії Терезії та Йосифа II
1) Освічений абсолютизм
Розповідь учителя
Просвітництво не тільки впливало на розвиток науки та мистецтва, а й поширювалося серед європейських монархів, які пристосовували ідеї Просвітництва до своєї політики, що в результаті отримала назву освіченого абсолютизму.
Освічений абсолютизм — політика, здійснювана у XVIII ст. у деяких європейських монархіч-них державах. Її змістом було знищення або перетворення «згори» найбільш застарілих феодальних порядків. Монархи, які проводили цю політику, зображували своє правління як союз королів і філософів.
Варіант 1
Випереджальне завдання
Під час розповіді вчителя визначте основні риси освіченого абсолютизму. (Зразок відповіді на-ведено у варіанті 2.)
Розповідь учителя
У ХVІІІ ст. Росія, Франція, Іспанія, Пруссія, Австрія, італійські держави і німецькі князівства були країнами освіченого абсолютизму, в яких монархи не тільки листувалися з відомими просвітниками, а й проводили реформи, що сприяли зламу та ліквідації феодальних наслідків. Монархи пішли на здійснення поміркованих реформ, щоб створити сприятливі умови для розвитку своїх країн і водночас зміцнити власні позиції. Відбувалися економічні зміни — у державі поширювався меркантилізм, вкладалися кошти в розвиток передових технологій, ліквідовувалися внутрішні кордони та митниці, зменшувалася або зникала селянська залежність. Змінювалося й суспільство: скасовувалися стани, була проведена судова реформа, яка запровадила єдине судочинство. Послаблювався вплив католицької церкви, відбувалася секуляризація, заборонялася діяльність єзуїтів, люди отримали можливість сповідувати власну віру. Запроваджувалася обов’язкова початкова освіта, виникали університети та академії наук, бібліотеки та музеї, освіта ставала доступнішою. Разом із тим все це відбувалося в абсолютистських країнах, і часто реформи проводилися «сильною рукою», зростала бюрократична централізація, і практично в усіх країнах наступала реакція.
Варіант 2
Робота з підручником
Опрацюйте відповідний матеріал підручника та визначте основні риси освіченого абсолютиз-му.
Зразок відповіді
Риси освіченого абсолютизму
• Меркантилізм.
• Віротерпіння.
• Бюрократична централізація.
• Поширення освіти.
• Ліквідація феодальних наслідків.
• Деспотизм у проведенні реформ.
• Реформа судочинства — єдина система для всіх.
2) Реформи Марії Терезії та Йосифа II
Варіант 1
Випереджальне завдання (Робота з таблицею)
Під час розповіді вчителя заповніть порівняльну таблицю. (Зразок заповненої таблиці наведено у варіанті 2.)
Розповідь учителя
Імператор Карл VI не мав спадкоємця за чоловічою лінією, і після його смерті у 1740 р. насту-пним монархом Священної Римської імперії, згідно з Прагматичною санкцією, стала його 23-річна донька Марія Терезія. Їй одразу довелося розпочати боротьбу за престол. Незважаючи на скрутне становище, вона зуміла відстояти своє право в боротьбі з коаліцією європейських держав.
Зі вступом Марії Терезії на австрійський престол починається епоха освіченого абсолютизму. Хоча слід зауважити, що майже всі реформи були спрямовані на збереження існуючого ладу в державі.
Була проведена реформа управління — створено Державну раду і центральний суд, що зосере-джувало всю владу в руках імператриці. Австрія та Чехія об’єдналися під управлінням одного ка-нцлера. Відбувся поділ судової та адміністративної влади. Здійснена робота зі створення єдиного зводу законів, основ торговельного, вексельного, судового права.
В економіці проводилася активна політика протекціонізму. Нові підприємства звільнялися від сплати податків. Було введено єдиний податок на прибуток, який сплачували всі верстви суспільства. Для управління економічними процесами створювалися спеціальні структури. У державі були ліквідовані внутрішні кордони та проводилася політика меркантилізму. На селі панщина була обмежена до трьох днів, а селяни отримували право на викуп. Відбулося і зменшення інших сільських повинностей.
Протягом майже всього періоду правління Марії Терезії Австрійська імперія воювала. Для ус-пішного ведення війни були здійснені військові реформи — численний склад армії зріс більше ніж удвічі. Замість найманців була запроваджена рекрутська повинність та довічна служба в армії. Для підготовки офіцерів почала діяти Військова академія.
Імператриця обмежила вплив католицької церкви, відокремивши школу від церкви. Замість церковної цензури почала діяти державна. Навчальні заклади звільнялися від впливу єзуїтів.
Задля зміцнення держави була змінена і система освіти — відкривалися безкоштовні школи для простого народу та створювалися вищі навчальні заклади.
Справу Марії Терезії з реформування держави продовжив її син Йосиф ІІ, який почав правити імперією спільно з матір’ю від 1765 р.
Із метою подальшої централізації влади імператор скасував права представницьких органів. Територію імперії було поділено на 15 округів на чолі з канцлерами, яких призначав імператор. Усі землі імперії зрівнялися в правах. У судах та адміністрації вводилася німецька мова.
Йосиф ІІ продовжив політику меркантилізму; він підтримував розвиток мануфактур. Багато зусиль було спрямовано на створення єдиного ринку. А спроба запровадження єдиного податку зазнала провалу у зв’язку з активною протидією дворян. Однією з визначних подій стало скасування кріпацтва, а селянам надавалося право викупу наділів.
Імператор продовжив реформи в релігійній сфері. У 1781 р. він видав едикт про свободу віро-сповідання. Діяльність церкви регламентувалася. Були закриті монастирі та ордени, які не займа-лися лікуванням та навчанням (загалом близько 700 монастирів). Землі та майно монастирів про-дано, і частину коштів спрямовано на розвиток освіти, якому приділялося багато уваги.
Церковні школи стали державними, відкривалися ремісничі училища, продовжували розвива-тися вищі навчальні заклади.
Імператор вів активну зовнішню політику, яка не мала вирішальних успіхів. Під час війни Австрії та Росії з Туреччиною (1787—1792 рр.) Йосиф ІІ сам очолив військо. Але невдачі у війні та хвороба змусили його повернутися до Відня, де імператор скасував усі свої розпорядження, крім селянської реформи й закону про віротерпимість.
Варіант 2
Робота з таблицею
Опрацюйте відповідний матеріал підручника та заповніть таблицю, порівнявши реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ.
Зразок заповненої таблиці
РЕФОРМИ МАРІЇ ТЕРЕЗІЇ ТА ЙОСИФА ІІ
Критерії для порівняння Реформи Марії Терезії Реформи Йосифа II
Державне управління Створення державної ради. Реформа адміністративного управління Поділ держави на області на чолі з намісником
Релігійна ре-форма Обмеження впливу католицької церкви. Замість церков-ної цензури запроваджена державна. Звільнення навча-льних закладів від єзуїтів Толерантний пакт (указ про віротер-пимість). Закриття орденів і монастирів. Залежність церкви від держави
Освіта Створення державної системи освіти. Заснування вищих навчальних закладів. Відкриття безкоштовних шкіл для простого народу Освіту контролює держава. Майно монастирів спрямовано на потреби освіти
Економіка Протекціонізм. Звільнення нових підприємств від сплати податків. Уведення єдиного податку. Створення спе-ціальної структури для управління фінансами. Ліквідація внутрішніх кордонів Політика протекціонізму, підтримка розвитку мануфактур
Сільське гос-подарство Обмеження панщини до трьох днів. Надання права се-лянам на викуп. Зменшення сільських повинностей Скасування кріпацтва
Військові ре-форми Збільшення армії. Створення Військової академії. За-провадження мобілізаційної системи. Довічна служба в армії 
Законодавча реформа Поділ судової та адміністративної влади. Створення єдиного зводу законів. Основи торговельного, вексель-ного, судового права Ведення діловодства в судах та адміні-страціях тільки німецькою мовою

3. Українські землі у складі імперії Габсбургів
Варіант 1
Розповідь учителя
Ще з ІХ ст. Закарпаття було частиною Угорського королівства і зі входженням Угорщини до складу імперії Габсбургів стало частиною імперії. У 1772 р. внаслідок першого поділу Польщі між Австрією, Росією та Пруссією Галичина опинилася в складі імперії Габсбургів. Українські та польські землі були об’єднані в Королівство Галичини та Лодомерії. Центром королівства стає мі-сто Львів. У 1774 р. до складу імперії входить Буковина, яка була приєднана до Галичини.
В економічному плані українські землі були відсталим регіоном. Основу економіки становило сільське господарство. Розвивалося ремесло, вироби якого не могли конкурувати з австрійськими та чеськими товарами.
Реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ також вплинули на розвиток українських земель. У початковій школі навчання почало здійснюватися українською мовою. Селянська реформа Йо-сифа ІІ особисто звільнила селян, але вони повинні були відробляти 30 днів панщини. Толерант-ний пакт зрівняв у правах католиків із протестантами та греко-католиками. Усі віруючі здобули право обіймати адміністративні посади, отримали можливість купувати та продавати землю, ви-кладати у вищих навчальних закладах. У 1783 р. була відновлена діяльність Львівського універси-тету.
Разом із тим майже усі здобутки освіченого абсолютизму були знищені наступниками монар-хів.
Варіант 2
Повідомлення учнів
Учні виступають із повідомленнями про українські землі у складі імперії Габсбургів.
4. Прусське королівство. Фрідріх II
Розповідь учителя
Наслідками Тридцятилітньої війни стало закріплення роздробленості німецьких земель. Усі землі у Німеччині були об’єднані у Священну Римську імперію німецької нації й складалися з 300 князівств, 51 вільного міста і 1,5 тис. самостійних рицарських володінь. Імперію очолював монарх із династії Габсбургів, але він майже не мав повноважень. Загальнонімецький рейхстаг теж виконував представницькі функції. У Німеччині не було ні єдиних законів, ні єдиної армії, ні єдиної фінансової системи. Між володіннями існували кордони, які стримували розвиток торгівлі. Кожний правитель поводився як абсолютний монарх. Руїни після Тридцятилітньої війни, перемі-щення міжнародних торговельних шляхів в Атлантику, роздробленість німецьких земель призвели до занепаду в державі.
1) Виникнення Пруссії
Випереджальне завдання
За розповіддю вчителя складіть схему, яка б відображала становлення Прусської держави.
Розповідь учителя
У ХV ст. маркграфством Бранденбург, яке виникло на землі полабських слов’ян, починає пра-вити династія Гогенцоллернів (від 1415 р.). Невдовзі маркграфство стає курфюрством. У рік поча-тку Тридцятилітньої війни (1618 р.) до Бранденбурга приєдналося герцогство Пруссія (Польща віддала герцогство в обмін на участь Бранденбурга у війні проти Швеції). Виникає Бранденбурзь-ко-Прусська держава.
Бранденбурзько-Прусська держава була розташована на вигідному торговельному шляху і, не-зважаючи на результати Тридцятилітньої війни, швидко посилювала свої позиції серед німецьких земель.
За часів правління курфюрста Фрідріха Вільгельма (1640—1688 рр.) держава розвивалася при-скореними темпами. У країні були проведені реформи — впорядкована податкова система, нату-ральний податок замінений грошовим, була встановлена сувора дисципліна на державній службі. У державі активно проводилася політика меркантилізму. Розгорнулися іригаційні роботи, що збі-льшило кількість придатних для рільництва земель, будувалися нові канали, що впливало на роз-виток торгівлі. Засновувалися державні та підтримувалися приватні мануфактури. Було забороне-не ввезення золотих та срібних монет. Фрідріх Вільгельм проводив активну міграційну політи-ку — завдяки впровадженню пільг для переселенців та політиці віротерпимості на землі курфюрс-тва почали переселятися протестанти з Франції, Голландії та німецьких земель, прибували до кра-їни і євреї. Усі ці процеси сприяли стабільному розвитку держави та створенню могутньої 30-тисячної армії. А в 1657 р. Пруссія остаточно увійшла до складу курфюрства, припинивши васаль-ну залежність від Польщі.
У 1701 р. Бранденбурзько-Прусська держава стає королівством, коли Фрідріх І (1688—1713 рр.) за участь у війні за іспанську спадщину отримав від імператора титул короля Пруссії. Королівство починає проводити політику експансії, розширюючи власні кордони.
Активна зовнішня політика потребувала значних коштів, у першу чергу для утримання великої армії. Король Фрідріх Вільгельм І (1713—1740 рр.) збільшив армію до 80 тис. солдатів. Для утримання такої армії в королівстві було запроваджено сувору економію, і вся держава почала працювати на армію. У першу чергу король зменшив витрати на свій двір, скоротивши кількість придворних та витрати на сім’ю. Із допомогою колоністів були створені військові поселення, в яких селяни не тільки обробляли землю, але й були солдатами. Дворянам не тільки зменшили пенсії, а й почали збирати з них податки. У самій армії була запроваджена муштра та сувора дисципліна. Саме в ці часи з’являються вислови «прусська муштра», «прусський дух». А наука та мистецтво поступово занепадають.
Найбільшого розквіту Пруссія набула за часів Фрідріха ІІ (1740—1786 рр.), якого називають Великим та «королем-філософом». Правив він у період освіченого абсолютизму.
Зразок схеми
СТАНОВЛЕННЯ ПРУССЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Бранденбург Пруссія
Х ст. — підкорення земель полабських слов’ян (столиця Бра-нібор, перейменований на Бранденбург) — виникнення марк-графства, перетворення на курфюрство (від 1415 р. правили Гогенцоллерни)  ХІІІ ст. — захоплення земель слов’ян-пруссів — виникнення держави Тевтонського ордену. Гер-цогство Пруссія перейшло до Гогенцоллернів у 1618 р. 
Об’єднання земель, виникнення Бранденбурзько-Прусської держави
Посилення держави за Фрідріха Вільгельма (1640—1688 рр.) — розвиток економіки, створення могутньої армії
Курфюрст Фрідріх ІІІ став прусським королем Фрідріхом І (1701 р.) — виникнення королівства Пруссія
Фрідріх Вільгельм І (1713—1740 рр.) — створення 80-тисячної армії
Фрідріх ІІ Великий — освічений абсолютизм, проведення реформ. Участь у Семилітній війні — Пруссія зберегла Силезію, контролювала південне узбережжя Балтійського моря

2) Фрідріх ІІ
Варіант 1
Випереджальне завдання (Робота з таблицею)
Під час розповіді вчителя заповніть таблицю за планом. (Зразок заповненої таблиці наведено у варіанті 3.)
Розповідь учителя
Король Фрідріх ІІ Великий (1740—1786 рр.) продовжив політику, у результаті якої Пруссія стала однією з найвпливовіших держав Європи.
Дії короля з першого погляду були продиктовані ідеями Просвітництва, але його освічений аб-солютизм був спрямований тільки на становлення Пруссії.
Фрідріх ІІ удвічі збільшив прусську армію — до 150 тис. солдатів. Для розвитку держави він провів ряд реформ. Король проголосив повну свободу віросповідання, що збільшило кількість на-селення за рахунок втікачів з інших країн. У державі запроваджувався рівний для всіх і незалежний суд, скасовувалися тортури. Були переглянуті закони, в результаті чого видано збір-ник законів «Фрідріхів кодекс». Продовжувалася політика меркантилізму, розвивалися мануфак-тури, переважно ті, що обслуговували армію. Держава підтримувала розвиток нових мануфактур, надаючи кошти для розвитку та направляючи туди в’язнів для роботи. Було ліквідовано внутрішні митниці, заохочувався експорт готової продукції та заборонено вивезення сировини та імпорт то-варів. У Пруссії тривали великі будівельні роботи — з’являлися канали та шляхи. Масштабне бу-дівництво відбувалося в Берліні та Потсдамі.
У сільському господарстві заохочувалося використання нових культур. Проводилася колоніза-ція малозаселених земель. Реформи в сільському господарстві були незначними: Фрідріх ІІ звіль-нив кріпаків тільки у своїх володіннях, на решті територій було заборонено відбирати у селян зем-лю, але особисту свободу вони не отримали.
У 1763 р. у Пруссії була запроваджена загальна початкова освіта. Учителями в основному були відставні військові, тому якість освіти була низькою. Продовжувався розвиток середньої та вищої освіти.
Агресивна зовнішня політика призвела до війни, яка тривала сім років (1756—1763 рр.). Семи-літня війна стала, мабуть, однією з найперших світових війн, тому що бойові дії охопили не тільки Європу, а й Північну Америку, країни Карибського басейну, Індію, Філіппіни. Основні події від-бувалися на європейській території. Пруссія воювала з коаліцією держав — Францією, Австрією, Росією, Іспанією та Швецією. Прусські війська знищили французьку та австрійську армії, але були розбиті російськими військами. У 1760 р. російська армія захопила Берлін. Пруссія була на межі розгрому, від якого її врятувало воцаріння на російському престолі імператора Петра ІІІ, за нака-зом якого Росія вийшла з війни. У 1763 р. був підписаний мир, за яким Пруссія утримала Силезію. Війна не змінила карту Європи, але вивела Пруссію на рівень впливових європейських держав.
Варіант 2
Повідомлення учнів
Учні виступають із повідомленнями про реформи Фрідріха ІІ. Під час виступу доповідачів решта школярів заповнює таблицю за планом. (Зразок заповненої таблиці наведено у варіанті 3.)
Варіант 3
Робота з таблицею
Опрацюйте відповідний матеріал підручника та заповніть таблицю за планом.
Зразок заповненої таблиці
РЕФОРМИ ФРІДРІХА ІІ
План  Характеристика
Державне управління Централізація влади
Релігійна реформа Віротерпіння
Освіта Загальна початкова освіта
Економіка Меркантилізм. Розвиток промисловості
Сільське господарство Нові культури. Колонізація малозаселених земель. Скасування кріпацтва у своїх землях
Військові реформи Створення 150-тисячної армії. Використання нових методик війни
Законодавча реформа Відокремлення суду від чиновників. Заборона тортур. «Один закон для всіх» 

Додатковий матеріал
СЕМИЛІТНЯ ВІЙНА
Супротивники 1) Пруссія, Англія, Португалія, Ганновер, Гессен-Кассель, Брауншвейг, Ірокези
2) Австрія, Франція, Росія, Іспанія, Саксонія, Швеція, Неаполітанське королівство, Сардинське королівство
Місце проведення Європа, Північна Америка, країни Карибського басейну, Індія, Філіппіни
Основні битви під Коліном (перемога австрійців — прусська армія розбита), під Лейтеном — перемога прусської армії над австрійцями, під Росбахом — прусська армія розбила французів, під Грос-Егерсдорфом — перемога російської армії, під Цорндорфом і Хохкірхом — відсутні переможці, під Кунерсдорфом — перемога російської армії, при Торгау — перемога прусської армії
Полководці Фрідріх Великий (Пруссія), Леопольд Йозеф, граф Даун (Австрія), Віллім Фермор, Петро Са-лтиков (Росія), Шарль де Роган, принц де Субіз, герцог Рішельє (Франція) 
Результати Англія отримала французькі колонії, Пруссія — Силезію

IV. Узагальнення та систематизація знань
Завдання
Знайдіть зайве слово.
1. Священна Римська імперія, Йосиф ІІ, Відень, Варшава, Марія Терезія, Габсбурги.
Відповідь: Варшава.
2. Бранденбург, Пруссія, Фрідріх ІІ, Гогенцоллерни, Берлін, Бурбони.
Відповідь: Бурбони.
Робота з документом
Прочитайте історичний матеріал і дайте відповіді на запитання.
Перший поділ Польщі, незважаючи на протидію Росії, був проведений згідно з договором між Австрією, Пруссією та Росією, підписаним 5 червня 1772 р. До договору було додано таємний протокол, в якому зазначалося: «З огляду на необхідність усунути геть усе, що може оживити пам’ять про існування Польського королівства <…>, високі договірні сторони погодились <…> ніколи не вводити до своїх титулів, в назву або навіть вказівку на назву Польського королівства, що має залишитися придушеним віднині на віки вічні».
1. Чому держави, які поділили між собою польські землі, прийняли такий документ?
2. Чому протокол був таємним?
3. Які наслідки для Польщі мав цей документ?
Робота з контурною картою
На відповідній контурній карті позначте:
1) кордони імперії Габсбургів наприкінці ХVІІІ ст.;
2) кордони Пруссії за часів Фрідріха ІІ Великого;
3) столиці Австрії та Пруссії.
V. Підсумки уроку
Висновки
• Завдяки реформам Марії Терезії та Йосифа ІІ Габсбургам удалося зберегти стабільність у багатонаціональній Австрійській імперії.
• ХVІІІ ст. стало добою освіченого абсолютизму. Становлення імперії Габсбургів та Пруссії проходило під гаслом Просвітництва, але в інтересах абсолютизму.
VI. Домашнє завдання
1. Опрацюйте матеріал підручника: 1. § 21; 2. § 21; 3. § 22; 4. § 23.
2. Підготуйте повідомлення за темою «Українські землі в складі імперії Габсбургів» або опи-шіть одну з битв часів Семилітньої війни.
3. Індивідуальні випереджальні завдання. Підготуйте повідомлення про діячів епохи Просвіт-ництва.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Австрія та Пруссія", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід