Державотворчий процес.
 
Уроки  №  79—80
Тема.   Державотворчий процес.
Мета:  розкрити суть державотворчого процесу на початку 1990-х  рр., проаналізувати труд -нощі становлення діяльності державних структур; розвивати вміння учнів готувати повідомлення; 
виховувати повагу до державних символів, почуття патріотизму.
Тип уроку:   комбінований.
Обладнання:   підручник, карта «Україна в  період незалежності», українська символіка, Кон -ституція України, дидактичні матеріали.
Основні дати і  події:  24  серпня 1991  р.  — Акт проголошення незалежності України; 1  грудня 
1991  р.  — Всеукраїнський референдум щодо підтвердження Акта проголошення незалежності Укра -їни; 6  грудня 1991  р.  — прийняття Закону про Збройні сили України; 16  січня 1992  р.  — Верховна 
Рада затвердила Державний Гімн України «Ще не вмерла України…»; 28  січня 1992  р.  — Верховна 
Рада затвердила Державний Прапор України; 19  лютого 1992  р.  — Верховна Рада затвердила малий 
Державний Герб України; 19  жовтня 1993  р.  — прийняття військової доктрини України.
Основні терміни і  поняття:  державотворчий процес, герб, прапор, гімн, Конституція, вій -ськова доктрина, конституційний процес.
Очікувані результати:  після цього уроку учні зможуть: пояснювати зміст поняття «держа -вотворчий процес»; характеризувати перші кроки незалежної України на шляху державотворення: 
досягнення та прорахунки цього процесу; визначати особливості державотворення; аналізувати 
труднощі державотворчого процесу.
Хід уроку
I.   Організаційна частина
Учитель  оголошує  учням  тему  й  основні  завдання  уроку.
II.   п еревірка дОМашнь О гО  завдання
  Тестові завдання
1.  Укажіть,  коли  і   у  зв’язку  з  якими  подіями  Україна  стала  без’я-дер  ною  державою.
А  у  1992  р.  у   зв’язку  з  підписанням  Лісабонського  протоколу 
до  договору  СТАРТ-1
Б  у  1994  р.  у   зв’язку  з   приєднанням  до  Договору  про  нероз-повсюдження  ядерної  зброї
В  у  1996  р.  у   зв’язку  із  завершенням  виведення  до  Росії  боє-головок  тактичної  та  стратегічної  ядерної  зброї
2.  Укажіть,  у  якій  програмі  НАТО  бере  участь  Україна.
А  «Партнерство  заради  миру»
Б  «Справедлива  відплата»
В  «Боснія»
3.  Укажіть,  коли  Україна  стала  учасником  СНД.
А  1  грудня  1991  р.
Б  8  грудня  1991  р.
В  21  грудня  1991  р.
4.  Укажіть,  на  яких  принципах  базується  зовнішня  політика  не-залежної  України.
А  багатовекторності
Б  рівноправності
В  повної  орієнтації  на  Росію
Г  нейтралітету
5.  Укажіть,  яких  позицій  дотримується  Україна  стосовно  СНД.
А  невходження  до  наддержавних  структур
Б  двостороннє  співробітництво
В  СНД  —  це  клуб  для  врегулювання  міждержавних  відносин
Г  асоційоване  членство
6.  До  складу  яких  міжнародних  організацій  входить  Україна  (на-звіть  не  менш  ніж  п’ять)?
7.  Укажіть,  які  країни  є  стратегічними  партнерами  України.
1  Росія  2  Польща
3  Німеччина  4  США
5  Китай  6  Румунія
  Завдання
1.  Назвіть  події,  які  відбулися:  25  грудня  1991   р.,  2  липня  1993   р., 
9  листопада  1995   р.
2.  Поясніть  зміст  понять:  без’ядерний  статус,  Рада  Європи,  СНД.
III.  а ктуалізація О п О рних знань
  Бесіда
1.  Якими  були  наслідки  етапу  перебудови  в  Україні?
2.  Коли  було  проголошено  незалежність  України?
3.  Із  якою  метою  було  проведено  референдум  1   грудня  1991  р.? 
Яким  був  його  результат?
4.  Які  політичні  завдання  стояли  перед  незалежною  Україною?
IV.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
  1  д ержавотворчий процес
  Робота з  поняттям
Державотворчий  процес  —  це  процес  формування,  створення 
та  становлення  основних  владних  інститутів  (вищих  державних 
органів  та  органів  місцевого  самоврядування),  конституційне 
оформлення,  визначення  кордонів,  національних  інтересів.
  Розповідь учителя
У  цей  час  перед  українським  народом  стояли  нові  завдання:
  8 будівництво  суверенної  держави;
  8 демонтаж  тоталітарних  політичних  структур  і   будівництво  пра -вової  демократичної  держави;
  8 трансформація  централізованої  державної  економіки  на  багато-укладну  ринкову,  орієнтовану  на  соціальні  потреби  людей;
  8 національне  відродження  і  оздоровлення  міжнаціональних  від-носин  в   Україні;
  8 встановлення  рівноправних  зв’язків  із  далекими  та  близькими 
сусідами.
Перехід  від  напівколоніального  становища  до  побудови  власної 
державності  був  складним  і   суперечливим.  Українське  суспільство 
не  мало  досвіду  державотворчих  дій,  не  існувало  й  науково  обґрун-тованої  моделі  побудови  незалежної  і  суверенної  держави.  Станови-ще  ускладнювалося  низькою  економічною  та  політичною  культурою 
суспільства,  зумовленою  надто  тривалим  пануванням  адмі  ністра-тивно-командної  системи.  Державотворчий  процес  в  Україні  пере-дусім  повинен  був  забезпечити  формування  законодавчої,  виконавчої 
та  судової  гілок  влади.  На  той  час  діяла  Конституція  1978   р.,  до 
якої  протягом  1991—1996  рр.  було  внесено  майже  200  поправок.
Вищим  законодавчим  органом  влади  в  Україні  проголошено 
Верховну  Раду,  яка  обирається  раз  на  чотири  роки  у   складі  450  на-родних  депутатів.  Найважливішими  повноваженнями  Верховної 
Ради  є  затвердження  Державного  бюджету  України  та  контроль  за 
його  виконанням,  визначення  основ  внутрішньої  та  зовнішньої  по -літики,  затвердження  загальнодержавних  програм,  прийняття  за -конів,  унесення  змін  до  Конституції  України  тощо.  Інститут  Пре -зидентства  було  запроваджено  5   липня  1991   р.  Законом  Верховної 
Ради,  за  яким  обов’язки  голови  держави  та  керівника  виконавчої 
влади  покладено  на  Президента  України,  який  обирається  всена -родним  голосуванням  один  раз  на  п’ять  років.  На  його  подання 
Верховна  Рада  затверджує  склад  Кабінету  Міністрів  та  Прем’єр-міністра.
На  Кабінет  Міністрів  як  орган  виконавчої  влади  покладено 
розроблення  та  реалізацію  у  межах  його  повноважень  питань  со -ціального  та  економічного  розвитку,  забезпечення  гуманітарного 
та  культурного  розвитку  суспільства,  охорону  здоров’я  громадян 
тощо.  Навесні  1992   р.  в   усіх  областях,  містах  Києві  та  Севасто -полі  і   в  районах  міста  Києва  було  запроваджено  посаду  представ -ника  Президента  України.  Підпорядкована  йому  адміністрація 
формувалася  на  базі  працівників  апарату  виконавчих  комітетів 
відповідних  рад.  У   1994  р.  у   зв’язку  з   проблемами  їх  взаємодії 
з   головами  відповідних  місцевих  рад  інститут  представників  Пре -зидента  було  ліквідовано.
Процес  формування  системи  влади  в  Україні  виявився  трива -лим  і   болісним.  Від  перших  років  незалежності  майже  постійно 
відчувалося  протистояння  між  Верховною  Радою  і  Президентом 
України,  що  дестабілізувало  політичну,  соціально-економічну  си -туацію  в  країні.
  2  с имволи незалежної україни
  Слово вчителя
Важливе  значення  мав  президентський  указ  від  15   січня  1992  р. 
«Про  Держаний  Гімн  України»,  який  затвердив  Державним  Гімном 
національний  гімн  на  музику  М.  Вербицького.  28   січня  1992  р. 
синьо-жовтий  прапор  проголошено  Державним  Прапором  України, 
а  малим  Державним  Гербом  України  затверджено  тризуб   —  знак 
княжої  держави  Володимира  Великого.
  Робота з  документом
Постанова  Верховної  Ради  України  
«Про  державний  герб  України»  
(від  19   лютого  1992  р.)
Верховна  Рада  України  постановляє:
1.   Затвердити  тризуб  як  малий  герб  України,  вважати  його  головним 
елементом  великого  герба  України  (кольорове  та  схематичне  зображен -ня  герба  додаються).
2.   Зображення  Державного  Герба  України  поміщується  на  печатках  ор-ганів  державної  влади  і  державного  управління,  грошових  знаках  та 
знаках  поштової  оплати,  службових  посвідченнях,  штампах,  бланках 
державних  установ  з  обов’язковим  додержанням  пропорцій  зображен -ня  герба,  затвердженого  пунктом  1   цієї  Постанови.
  Завдання
Прокоментуйте  зображення  герба  та  його  призначення  згідно з  Постановою.
  Повідомлення учня
Тема:  «З  історії  символіки  в  Україні».
  Додатковий матеріал
На  території  України  зображення  тризуба  з’явилося  дуже  дав-но.  Воно  присутнє  на  монетах  Великого  князя  Володимира  та  ін -ших  князів.  У  зв’язку  із  походженням  тризуба  цікаво  з’ясувати 
роль  числа  три  у  наших  предків.  У   слов’ян  був  ідол  Триглав,  що 
зображувався  із  трьома  головами,  які  означали  три  царства:  небо, 
землю,  пекло.  Сонце,  повітря,  вода  —  це  триєдина  сила,  що  лежить 
в   основі  буття.  Людина,  простір,  час   —  суть  нашого  космічного 
існування.  Цю  триєдність  уособлює  в   собі  Трійця,  у   якій  з’єднується 
Бог-батько,  Бог-син  і  Бог-дух  святий.  Тризуб  схожий  на  верхівку 
хлібного  колоса.  У  ньому  визнають  землеробську  силу,  що  ототож-нюється  із  весною,  літом  та  землею,  які  відповідають  сіянню,  зби -ранню  та  приготуванню  плодів  землі.
У  Київській  Русі  тризуб  зображували,  вносячи  у  його  форму 
національні  елементи.  Він  став  родовим  знаком  князя  Володимира 
і  його  нащадків.  У  Київському  тризубі  зібраний  образ  зі  старовин-ної  зброї  —  лука,  стріл,  меча,  сокири.  Із  його  елементів  —  літер 
складають  напис  «Володимир  на  столі  (троні)»,  який  також  тра -пляється  на  стародавніх  монетах.
Сьогодні  синьо-жовті  прапори  майорять  на  державних  будівлях 
великих  і   малих  поселень  України.  Яке  ж  минуле  в  українського 
прапора?
У  1410  р.  в   Грюнвальдській  битві  полки  Галицько-Волинського 
князівства  билися  під  корогвами,  на  синьому  полі  яких  був  зо-бражений  золотий  лев.  Пізніше  ці  кольори  зустрічаються  на  гербах 
західних  українських  земель.  Синій  і   жовтий  колір  ми  зустрічаємо 
також  на  знаменах  українських  козаків,  у   козацькому  та  гайда-мацькому  одязі.
Спробуємо  розглянути  на  наш  прапор  з  іншого  боку:  Україна   — 
це  край,  де  зародилася  хліборобська  цивілізація,  якій  притаманні 
сині  і   жовті  барви.  Золотаві  хлібні  лани  і  блакитне  небо  —  все  це 
споконвічно  складало  краєвид  нашої  землі.  Око  українця  завжди 
милували  і  жовті  квіти  горицвіту,  дивини,  буркуну,  соняшника, 
і  блакитні  пелюстки  цикорію,  барвінку,  волошки.

  3  закон  україни « про державний кордон»
  Розповідь учителя
Першим  важливим  кроком  державотворення  в  Україні  стало 
встановлення  державного  кордону.
4  листопада  1991   р.  Верховна  Рада  прийняла  Закон  «Про  дер-жавний  кордон  України»,  що  проголошував  недоторканність  кор-донів,  визначив  порядок  їх  охорони  і  правила  перетину.  12   грудня 
1991  р.  з   метою  гарантування  економічної  безпеки  республіки  Пре-зидент  України  підписав  Указ  «Про  утворення  державного  митно -го  комітету  України».
  4  з атвердження концепції нової  конституції
  Робота з  поняттям
Конституційний  процес   —  це  розробка  та  обговорення  різних 
варіантів  нової  конституції,  її  розділів  та  статей.
  Розповідь учителя
Започаткувала  конституційний  процес  16  липня  1990   р.  «Декла -рація  про  державний  суверенітет  України».  Зафіксовані  у  ній  прин-ципи  мали  конституційний  характер.  Спираючись  на  неї,  Верховна 
Рада  у  жовтні  1990  р.  створила  конституційну  комісію,  яка  мала  роз-робити  проект  концепції  Основного  Закону.  У   червні  1991   р.  концеп -цію  нової  Конституції  було  затверджено.  У  1992  р.  було  підготовлено 
офіційний  проект,  який  у   липні  того  самого  року  було  винесено  на 
всенародне  обговорення.  Доопрацьований  проект  Конституції  у  трав-ні  1992  р.  було  подано  до  Верховної  Ради,  а   вдруге  —  у  жовтні  1993  р. 
Через  різні  причини  (як  об’єктивні,  так  і   суб’єктивні)  всі  ці  проекти 
так  і  не  набули  статусу  Основного  Закону  України.
Під  час  обговорення  виявилася  непримиренність  позицій  Пре -зидента  України  Л.  Кравчука  й  Верховної  Ради  щодо  розподілу  вла-ди.  Восени  1993   р.  конституційний  процес  зайшов  у   глухий  кут.
Другий  етап  конституційного  процесу  розпочався  після  виборів 
Президента  й  нового  складу  Верховної  Ради.  У  вересні  1994  р.  по-чала  діяти  нова  конституційна  комісія,  утворена  за  принципом 
представництва  двох  гілок  влади.  Співголовами  комісії  стали  Голо -ва  Верховної  Ради  Олександр  Мороз  і  Президент  України  Леонід 
Кучма.  Новий  склад  конституційної  комісії  зіткнувся  у  своїй  ро-боті  з   тією  самою  проблемою,  що  й   попередній.

  5  с творення  збройних сил україни.  прийняття військової доктрини
  Розповідь учителя
Становлення  Збройних  Сил  незалежної  України  розпочалося  во-сени  1991   р.  створенням  Міністерства  оборони  України.  6   грудня 
1991  р.  було  прийнято  Закон  про  Збройні  Сили  України,  а  19  жов -тня  1993  р.   —  військову  доктрину  України,  яка  виходить  з  того, 
що  Україна  не  є   потенційним  противником  жодної  держави,  а  свою 
безпеку  розглядає  як  стан  захищеності  національних  інтересів 
в  умовах  потенційної  та  реальної  воєнної  загрози.  Поряд  з  армією 
створювалися  спеціальні  підрозділи,  наприклад  Служба  безпеки 
України.  Наприкінці  1990-х   рр.  Національна  гвардія  була  об’єднана 
зі  Збройними  Силами.
20  вересня  1991   р.  була  прийнята  Постанова  «Про  створення 
служби  національної  безпеки  (СНБУ)  (з  1992   р.   —  СБУ).
  6  п роблема чорноморського флоту
  Розповідь учителя
Негативну  роль  у  загостренні  відносин  України  з   Росією  віді-гравало  питання  Чорноморського  флоту  та  Криму.  Ситуація  стала 
особливо  небезпечною,  коли  21—22   травня  1992  р.  Верховна  Рада 
Російської  Федерації  прийняла  постанову,  яка  проголошувала  ві-докремлення  Севастополя  від  України.  Проблема  розподілу  Чорно -морського  флоту  залишалася  загостреною  до  підписання  широкомас-штабної  українсько-російської  угоди.  31  травня  1997   р.  Президенти 
України  та  Росії  (Л.  Кучма  та  Б.  Єльцин)  підписали  в  Києві  доку-мент  про  непорушність  кордонів  та  розподілу  Чорноморського  фло -ту.  Росія  на  20  років  орендувала  базу  в   Севастополі.
  7  Особливості державного будівництва в україні
  Розповідь учителя
Серед  особливостей  державного  будівництва  в  Україні  можна 
виділити  такі:
  8 становлення  й  утвердження  незалежної  держави  відбувалося 
в  умовах  незавершеності  процесу  формування  української  нації, 
недостатнього  рівня  національної  самосвідомості;
  8 суспільство  мало  досить  слабкі  демократичні  традиції;
  8 складне  соціально-економічне  становище  призвело  до  розчару-вання  частини  населення  в  ідеї  суверенності,  чим  прагнули  ско -ристатися  відкриті  й  приховані  противники  незалежності.
V.   Осмислення нО вих знань і  вМ інь
  Бесіда
1.  Розкрийте  зміст  поняття  «державотворчий  процес».
2.  Які  структури  вищих  органів  влади  були  створені  в   Україні 
в  умовах  незалежності?
3.  Як  проходило  формування  владних  структур  на  місцях?
4.  Яке  значення  мав  Закон  «Про  Збройні  Сили  України»?
5.  Як  вирішилося  суперечливе  питання  між  Росією  та  Україною 
щодо  Чорноморського  флоту  та  Криму?
  Робота з  таблицею
Доповніть  таблицю,  визначивши  зміст  кожного  напрямку  дер-жавотворчого  процесу.
Державотворчі  процеси  в   Україні
Процес Зміст
1. Визначення державної території
2. Формування органів державної влади
3. Прийняття державної символіки
4. Створення національних Збройних Сил 
та органів безпеки
  Дискусія
Голова  Верховної  Ради  О.  Мороз  стверджував:  «Від  часу  про-голошення  державної  незалежності  ми  зазнали  певних  успіхів 
і  чимало  прорахунків.  Попри  всі  негаразди  нам  вдалося  уникнути 
серйозних  конфліктів,  зберегти  мир  і  спокій  у  суспільстві,  віру 
людей  у  можливість  побудови  кращого  життя.  У  цьому  значною 
мірою  слід  завдячувати  Л.  М.  Кравчуку,  нашому  першому  Пре-зидентові.  В  історії  встановлення  нашої  державності  він  посяде  на -лежне  місце».
1.  У  чому  ви  вбачаєте  успіхи,  а   в  чому  —  прорахунки  державо-творчого  процесу?
2.  Чи  згодні  ви  з  думкою  О.  Мороза  щодо  оцінки  діяльності  пер-шого  Президента  незалежної  України?  Свою  думку  обґрунтуй-те  конкретними  фактами.
VI.  п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  аналізує  й  оцінює  роботу  учнів  на  уроці.
VII. дОМ ашнє  завдання
1.  Опрацюйте  відповідний  матеріал  підручника.
2.  Підготуйте  повідомлення  щодо  Закону  України  «Про  об’єднання 
громадян».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Державотворчий процес.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід