Диктатура Юлія Цезаря
 
УРОК № 52 
Тема. Диктатура Юлія Цезаря. 
Мета. Дати уявлення про перебіг політичної боротьби часів па-діння республіки в Римі; удосконалити навички учнів по-рівнювати однотипні історичні явища на прикладі першого 
і другого тріумвіратів; схарактеризувати історичних діячів 
досліджуваного періоду. 
Очікувані 
результати. 
Після цього уроку учні зможуть: називати час громадян -ської війни в Римі, диктатури Гая Юлія Цезаря; показувати 
на карті напрями походів Гая Юлія Цезаря; застосовувати 
та пояснювати на прикладах поняття «диктатор»; поясню -вати причини громадянських війн у І ст. н. е., убивства Гая 
Юлія Цезаря. 
Тип уроку. Урок засвоєння нових знань. 
Структура уроку 
I. Організаційний момент 
II. Актуалізація опорних знань 
III. Вивчення нового матеріалу 
1. Установлення диктатури Гая Юлія Цезаря. 
2. Другий тріумвірат і загибель республіки. 
IV. Узагальнення і систематизація знань 
V. Підсумки уроку 
VI. Домашнє завдання 
ХІД УРОКУ 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
Запитання на повторення. 
1) Які обставини викликали кризу республіки в Римі? 
2) У чому вона виявилася? 
3) Із якою метою був створений перший тріумвірат? 
4) Чого домоглися союзники? 
Учні відновлюють картину політичного протистояння в Римі на-передодні громадянської війни 40-х рр. до н. е. 
263 
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Установлення диктатури Гая Юлія Цезаря. 
Робота над формуванням поняття. 
Перед тим як сформулювати визначення «громадянська війна», 
учитель проводить з учнями бесіду за питаннями. 
1) Розкрийте зміст поняття «війна». 
2) Хто перебував у стані конфлікту в досліджуваний нами пе-ріод? 
3) Чи представляли Цезар і Помпей різні держави? 
У результаті бесіди формулюється визначення: 
Громадянська війна — це збройна боротьба між громадянами од-нієї держави. 
Визначення слід записати в зошити. 
Розповідь учителя. 
Гай Юлій Цезар (100—44 рр. до н. е.) походив із давнього патриці -анського роду Юліїв, засновником якого вважався Юл, син Енея. 
Цезар належав до видатних людей свого часу, був розумним і обда-рованим від природи, виявляв інтерес до всіх видів знань — від філо-софії та красномовства до астрономії та стратегії. Його обда рованість 
не зовсім гармоніювала з фізичною природою. Він був слаб ким, ху-дим, схильним до головного болю і часто непритомнів. Але слаб ке 
здоров’я не заважало йому здійснювати тривалі переходи і переїзди, 
ночувати на возі просто неба. Розповідають, що в подорожах, щоб не 
витрачати часу, Цезар диктував листи, складав мемуари та обмірко -вував плани стратегічних і політичних битв. Він міг одночасно дик -тувати, писати і вести розмову. 
Величезні суми грошей Цезар витрачав, щоб привернути на свій 
бік плебс. Після закінчення консульських повноважень він одержав 
в управління Ґаллію і п’ять легіонів. У той час римлянам належа-ла тільки Цизальпінська (Передальпійська) Ґаллія. Цезар підкорив 
і Трансальпійську (Заальпійську) Ґаллію. Військова здобич римлян 
була настільки великою, що золото в Італії стало коштувати дешевше 
від срібла. Цезар не тільки розплатився з боргами, які він мав через 
підкуп виборців, але став одним із найбагатших людей Риму. 
Коли стало очевидним, що війни із сенатом не уникнути, Цезар 
зібрав своїх солдатів і звернувся до них із промовою. Ті відповіли, 
що готові померти за нього. Це був бойовий легіон, що про йшов із 
Цезарем усю Ґаллію. Передальпійську Ґаллію відділяла від Італії 
маленька річечка Рубікон. Війська стояли на березі. Цезар переїхав 
через річку і промовив: 
264 
— Рубікон перейдено, жереб кинуто,— і повів свій єдиний легіон 
на Рим. 
Гней Помпей (106—48 рр. до н. е.). Природа наділила Помпея вій-ськовими здібностями, фізичною силою, витримкою, хоробрістю. 
Водночас він був сором’язливим, дещо незграбним, нерішучим, ма-лоосвіченим. У 17 років він розпочав свою військову кар’єру, а вже 
у 25 років здобув тріумф за перемогу в Сицилії, хоч і не був сенатором 
(уперше в римській історії). Наступний тріумф і консульство Помпей 
здобув за перемогу над Спартаком. У 67 р. до н. е. він за 40 днів очис-тив від піратів Середземне море. 
У 61 р. до н. е. відбувся тріумфальний в’їзд Помпея в Рим, під час 
якого за його колісницею йшли діти парфянського, вірменського 
і понтійського царів, переможених ним. Але сенат відмовив Помпе-єві в консульстві на наступний рік. Своєї мети полководцю довелося 
досягати в союзі із Цезарем і Крассом. 
Поки Цезар перебував у Ґаллії, Помпей утратив колишню попу-лярність у суспільстві і став заздрити піднесенню Цезаря (він був 
одружений із Юлією, дочкою Цезаря). 
У 50 р. до н. е. Цезар зажадав собі консульства, Помпей відкрито 
виступив проти цього, посилаючись на закон, і став примушувати Це-заря скласти із себе управління Ґаллією і розпустити легіони. У від-повідь Цезар запропонував Помпею також розпустити свої війська 
і відмовитися від намісництва в Іспанії. 
Оптимати й Помпей вирішили оголосити війну Цезареві. Помпей 
домігся повноважень набирати військо і права вільно розпоряджати -ся казною. 
Фронтальна бесіда. 
1) Як ви вважаєте, хто із суперників переможе: Цезар чи Пом-пей? 
2) Чому перемога має бути на боці Цезаря? 
Допомагаючи учням зробити висновок, учитель звертає їхню увагу 
на те, що Цезар спирався на підтримку бідняків й армії. У своїх діях він 
був більш рішучим, ніж Помпей. Цезар привів свою армію в 49 р. до н. е. 
в Рим і захопив владу. Він розбив армію Помпея і сенату в Іспанії (49 
і 45 рр. до н. е.), у Греції (48 р. до н. е.) і в Африці (46 р. до н. е.). 
Коментоване читання. 
Прочитайте текст параграфа. 
Під час читання параграфа слід звернути увагу учнів на те, що титул імпе-ратора спочатку присвоювався полководцям, які виграли битву і були від- 
265 
значені тріумфом. Імператор латинською означає повелитель. Це почесне 
звання надавалося не на все життя, а тільки на дні тріумфу. За часів Цезаря 
значення цього звання змінилося, і воно стало символом необмеженої влади. 
Цезар видав ряд законів про пом’якшення податків, скорочення 
боргів і поліпшення управління державою. Його правління стало ко-ротким періодом стабільності політичного життя. Хоч його рефор ми 
мали велику популярність, але те, що свої рішення він приймав без 
обговорення із сенатом, викликало в багатьох римлян невдоволення. 
Вони побачили в могутності Цезаря загрозу республікан ському ладу. 
15 березня 44 р. до н. е. Цезар був убитий групою змовників, яку очо -лювали сенатори Брут і Кассій. 
2. Другий тріумвірат і загибель республіки. 
Самостійна робота за підручником. 
Прочитайте текст параграфа і складіть порівняльну таблицю «Пер-ший і другий тріумвірати в Римі» . 
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 
Заповнена таблиця може мати такий вигляд. 
Запитання 
для порівняння 
Перший тріумвірат Другий тріумвірат 
Роки 
існування 
60—53 рр. до н. е. 43—32 рр. до н. е. 
Склад учасників Марк Красс, 
Гней Помпей, 
Юлій Цезар 
Октавіан Август, 
Марк Антоній, 
Марк Емілій Лепід 
Мета створення Склався як опозиція про -вінційних сил до централь-ної влади — сенату 
Тріумвіри вирішили взя -ти владу у свої руки на 
п’ять років, щоб навести 
в державі лад 
Результати ді -яльності 
Тріумвіри встановили 
в Римі своє панування 
У Римі була встановлена 
диктатура трьох полко -водців 
Причини роз-паду 
Після загибелі Красса Пом-пей перейшов на бік сена-ту. Боротьба між Помпеєм 
і Цезарем призвела до по-чатку громадянської війни 
Кожен із тріумвірів праг-нув одноосібної влади, 
тому між ними почалася 
війна 
Виконання цього завдання сприятиме актуалізації матеріалу попередніх 
занять і закріпленню нових знань. 
Учитель перевіряє правильність заповнення таблиці, оцінює 
участь учнів у проведенні уроку. 
V. ПІДСУМКИ УРОКУ 
Заключне слово вчітеля. 
— Загострення політичної боротьби в Римі призвело до громадянської 
війни 40-х рр. до н. е. 
— Перемогу, а також звання диктатора і титул імператора здобув Юлій 
Цезар, підтриманий армією. 
— Прихильники республіканського ладу вбили Цезаря, що призвело до 
нового загострення політичної боротьби і до чергової громадянської війни. 
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1) Опрацювати текст параграфа. 
2) Закінчити заповнення таблиці. 
3) Скласти політичний портрет Гая Октавіана.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Диктатура Юлія Цезаря", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід