Формування ринкової економіки в 1990-х рр.
 
Уроки  №  104—105
Тема.   Формування ринкової економіки в  1990-х  рр.
Мета:  проаналізувати процес і  труднощі виходу України з  економічної кризи 1998  р., схарак -теризувати процес становлення ринкових економічних відносин, специфіку сучасного капіталізму, 
шляхи реалізації фінансово-грошової політики уряду; розвивати навички засвоєння економічних 
понять, аналізу макроекономічних показників, робити висновки; виховувати в  учнів інтерес до 
економіки, уміння відстоювати власну позицію.
Тип уроку:   комбінований.
Обладнання:   підручник, карта «Україна незалежна», мультимедійна презентація, дидактич -ний матеріал.
Основні терміни і  поняття:  приватизація, економічна криза, ринкова економіка, підпри -ємницька діяльність, податкова політика, олігархічний капітал, інвестиції.
Основні дати і  події:   1998 р.  — фінансова криза; лютий 2000  р.  — Послання Президента 
України до ВРУ «Україна: поступ у  ХХІ ст. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000—
2004  рр.»; червень 2001  р.  — прийняття Бюджетного кодексу Верховною Радою; липень 2002  р.  — 
набуття чинності Митним кодексом; 2008  р.  — вступ України до СОТ; 30  грудня 2005  р.  — 
ЄС  визнав Україну країною з  ринковою економікою.
Очікувані результати:   після цього уроку учні зможуть: аналізувати та робити висновки щодо 
розвитку економіки наприкінці ХХ ст.; пояснювати зміст понять «ринкова економіка», «інвестиції», 
«СОТ», «приватизація» та інші; установлювати причинно-наслідкові зв’язки з  економічних питань.
Хід уроку
I.   Організаційна частина
Учитель  оголошує  учням  тему  й  основні  завдання  уроку.
II.   п еревірка дОМашнь О гО  завдання
  Завдання
1.  Назвіть  події  та  їх  наслідки,  які  відбулися  у  1995  р.,  28   черв-ня  1996   р.,  1998,  1999,  2000,  2002,  2004,  2006,  2007,  2010   р.
2.  Поясніть  зміст  понять:  конституційний  процес,  парламентська 
більшість,  політична  реформа,  «помаранчева  революція»,  ка -сетний  скандал.
3.  Визначте  посади  політичних  осіб,  імена  яких  наведено:  Ю.  Ти-мошенко,  В.  Ющенко,  П.  Симоненко,  А.  Яценюк,  В.  Литвин.
III.  а ктуалізація О п О рних знань
  Бесіда
1.  Визначте  основні  підсумки  економічного  розвитку  України 
в  1991—1997   рр.
433
2.  Охарактеризуйте  здобутки  та  прорахунки  економіки  України 
в  1990-х  рр.
3.  Поясніть  зміст  понять:  економічна  криза,  інфляція,  приватиза-ція,  інвестиції  ВВП,  національний  дохід,  податкова  політика, 
ринкова  економіка.
IV.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
  1  е кономічна та фінансова стабілізація 1999—2005  рр.
  Розповідь учителя
У  1999  р.  вперше  за  останнє  десятиріччя  чітко  окреслилися 
ознаки  економічної  стабілізації,  а   в  2000  р.   —  зростання.
  Мультимедійна презентація
Зростання  ВВП  України:
2000  р.   —  5,9 %,  2001  р.   —  9,1 %,  2002  р.   —  5,2 %,  2003  р.   — 
8,7 %,  2004  р.   —  12,7 %,  2005  р.   —  8 %.
  Робота з  діаграмою
Учні  складають  діаграму,  коментують  її,  називають  причини  та 
наслідки  різних  темпів  зростання  ВВП,  роблять  висновки.
  Розповідь учителя (продовження)
Тенденція  зниження  промислового  виробництва  тривала  в   1996—
2003  рр.  Зменшився  видобуток  вугілля,  виробництво  продукції 
машинобудування   —  на  24 %,  будівельних  матеріалів  —  на  18,4 %. 
Спад  виробництва  в  текстильній  промисловості  становив  55,2  %, 
на підприємствах місцевої промисловості  — 38,8 %. За 2000—2002  рр. 
темпи  промислового  виробництва  знизились  на  37  %,  зокрема  у  ву-гільній  промисловості   —  на  34 %,  у  хімічній  —  на  45 %,  машино-будуванні   —  на  43 %.
Стабілізація  і   поліпшення  промислового  виробництва  почина -ється  з   2003  р.,  коли  воно  зросло  на  15,8  %,  а  за  2004   р.   —  на 
15,1 %;  експорт  товарів  у  2003  р.  зріс  на  28,5  %,  а  за  2004—2005   рр. 
в  1,5  разу.  Фінансову  кризу  1998   р.  планувалося  покрити  за  раху -нок  кредитів  Нацбанку  на  13 %,  за  рахунок  зовнішніх  джерел  —  на 
52 %,  за  рахунок  державних  позик  —  35 %.  Але  реалізувати  ці 
плани  не  вдалося,  що  спричинило  на  початку  2003   р.  перевищен -ня  боргу  України  на  14   млрд  дол.  США.  Обсяг  інвестицій  змінив-ся  на  75 %  до  2002  р.  Починаючи  з   2003  р.  нарощувалися  золото -валютні  резерви  держави.  Позитивні  тенденції  з   розвитку  різних 
434
галузей  економіки  намітились  у   2004  р.  і   за  його  підсумками  Укра-їна  посіла  1-ше  місце  серед  країн  СНД.  Промислові  підприємства 
випустили  продукції  на  суму  220,6  млн  грн,  вуглевидобуток  збіль-шився  на  3,2 %  (79,255  млн  т).  Покращився  розвиток  галузей 
промисловості:  машинобудування   —  на  35 %,  целюлозно-паперо-ва  —  на  25,7 %,  легка  промисловість  —  на  13 %,  виробництво  бу-дівельних  матеріалів   —  на  6,8 %,  харчова  промисловість  —  на 
20 %.  У  металургії  виторг  з  експорту  зріс  на  53,7  %.
  2  п рограма приватизації, стимулювання підприємницької діяльності
  Розповідь учителя
Максимально  використати  можливості  приватизації  задля  по-ліпшення  ситуації  у  вітчизняній  економіці  не  вдалося,  особливо 
це  стосується  великих  підприємств,  які  часто  продавалися  пред -ставникам  олігархічних  угруповань  за  заниженими  цінами.  Перед 
українською  владою  постала  необхідність  суттєвих  і   послідовних 
економічних  реформ,  які  б   сприяли  масштабному  залученню  під -приємницького  потенціалу  народу,  економічного  потенціалу  дер -жави  і  приватного  сектору  з   метою  оптимізації  внутрішніх  еко-номічних  процесів,  ефективної  та  вигідної  економічної  взаємодії 
України  на  світових  ринках.
Одна  з  ключових  проблем  у  сфері  законодавства   —  створення 
конкурентного  середовища  для  підприємницької  діяльності.  Там, 
де  забезпечувалася  конкуренція,  спостерігалися  найвищі  темпи  що-річного  випуску  продукції.  Але  у   багатьох  сферах  економічної  ді -яльності  (телекомунікації,  транспорт  і  зв’язок,  житлово-комунальне 
господарство,  енергопостачання  та  ін.)  конкурентного  середовища 
створити  не  вдалося.  У   жовтні  2000  р.  парламент  прийняв  Закон 
України  «Про  державну  підтримку  малого  підприємництва».  Лібе -ралізація  державного  регулювання  й  забезпечення  пільгового  опо-даткування  сприяли  розгортанню  малого  бізнесу.  Якщо  в  1995  р. 
статистика  зареєструвала  96   тис.  малих  підприємств,  то  в   2005  р.   — 
312   тис.  Із  них  понад  2/3  належали  до  сфери  торгівлі  і  послуг, 
менш  ніж  1/3  —  до  сфери  промисловості.  Здавалося  б,  на  десять 
років  відбулося  піднесення.  Це  справді  так,  але  все  пізнається  у   по-рівнянні.  У   країнах  ЄС  на  зламі  століть  працювало  18  млн  малих 
підприємств.
У  структурі  української  промисловості  останніми  роками  не 
відбулося  жодних  зрушень.  Традиційні  галузі  (видобуток  вугіл -ля  і  руд,  металургія,  хімічна  і   харчова  промисловість)  не  по -
ступилися  своїми  позиціями  наукоємним  галузям.  Питомі  втра -ти  енергоресурсів  на  одиницю  валового  внутрішнього  продукту 
зросли,  тоді  як  у   розвинутих  країнах  Заходу  вони  постійно  змен -шуються.  Власними  енергоресурсами  Україна  забезпечена  мен-ше  ніж  наполовину.  Унаслідок  цього  країна  не  може  звільнитися 
від  енергозалежності:  щоб  її  сфери  виробництва  працювали,  по -трібне  постійне  постачання  нафтою  і  газом.  «Газова  криза»  2006   р. 
переконливо  показала  всю  небезпеку  застарілої  структури  ви -робництва.
На  жаль,  в  українській  промисловості  панують  екстенсивні  чин -ники  економічного  зростання.  Країна  терміново  потребує  впро -вадження  масштабних  інноваційних  та  інвестиційних  проектів, 
націлених  на  виробництво  конкурентоспроможної  продукції  із  за -стосуванням  енерго-  і   ресурсозберігаючих  технологій.  Для  повного 
і  комплексного  оновлення  парку  застарілих  і  зношених  виробничих 
потужностей  потрібно  не  менш  ніж  40  млрд  дол.  США.  Однак 
приплив  іноземних  інвестицій  останнім  часом  загальмувався  вна -слідок  нестабільності  політичної  ситуації  і  недостатнього  розвитку 
ринку  цінних  паперів.  Інвестиції  спрямовуються  переважно  на  під -тримку  вже  існуючого  виробничого  потенціалу,  значною  мірою   — 
на  капітальний  ремонт.  Кількість  підприємств,  які  впроваджували 
технологічні  інновації,  за  1995—2004  рр.  скоротилася  із  2202  до 
958,  а   їхня  питома  вага  в  загальній  кількості  промислових  підпри -ємств  зменшилася  з  22,9  до  10  %.
Низький  рівень  інноваційної  активності  значною  мірою  зу-мовлений  недостатнім  фінансуванням  науки  і   недосконалими  фор -мами  її  зв’язку  з  виробництвом.  Витрати  на  науку  з   державного 
бюджету  становили  у   2004  р.  1,4  %  до  ВВП,  а  у  2005  р.   —  1,6 %. 
У   розвинутих  країнах  світу  вони  перебувають  на  рівні  3—3,5  % 
до  ВВП.  Уряд  не  створив  Державний  інноваційний  банк,  який 
міг  би  взяти  на  себе  фінансування  пріоритетних  структурних  пере -творень.  Не  існує  й   державної  програми  структурної  перебудови 
економіки.
  3  е кономічна свобода як головна вимога ринку
  Розповідь учителя
Ступінь  невтручання  держави  у  виробництво,  розподіл  і  спо -живання  товарів  та  послуг  визначається  поняттям  «економічна 
свобода».  Індекс  економічної  свободи  розраховується  як  показ -ник,  інтегрований  за  десятьма  чинниками.  Серед  них  —  розви-
436
неність  банківського  сектору  і  системи  фінансів,  дотримання  пра-ва  приватної  власності,  ступінь  втручання  держави  в  економіку, 
рівень  грошових  потоків  та  іноземних  інвестицій,  контроль  за 
рівнем  заробітної  плати  і  цін,  наявність  і  ступінь  розвиненості 
«чорного  ринку»  та  ін.  Найкраще  підтримується  економічна  сво -бода  у  «постколоніальному»  Гонконгу,  а  друге  місце  стабільно 
посідає  Сінгапур.  У  першій  десятці  рейтингу  перебувають  Нова 
Зеландія,  Швейцарія,  США,  Велика  Британія,  Канада,  Ірландія, 
Австралія,  Естонія.
Останніми  роками  за  індексом  економічної  свободи  оцінюються 
народні  господарства  162  країн.  Україна  у  2002  р.  посідала  137-му 
позицію,  а  у  2005  р.   —  99-ту  (після  Кенії,  Танзанії,  Узбекистану). 
Росія  у  2005  р.  перебувала  за  цим  показником  на  122-му  місці.
Позитивна  динаміка  економічної  свободи  була  належним  чином 
оцінена  міжнародним  співтовариством.  30   грудня  2005  р.  Європей-ський  Союз  визнав  Україну  країною  з   ринковою  економікою,  це 
дає  їй  низку  переваг.  Зокрема,  у  випадку  антидемпінгових  роз -слідувань  проти  українських  товаровиробників  тепер  Україна  може 
звертатися  до  Євросуду  з   вимогою  про  захист  своїх  інтересів.
У  січні  2006  р.  статус  країни  з  ринковою  економікою  надали 
Україні  США.  Майже  одночасно  Конгрес  США  скасував  дію  дис -кримінуючої  поправки  Джексона—Веніка  стосовно  України  (яка 
залишилася  з   часів  «холодної  війни»  і   перейшла  в   спадщину  Укра -їні  від  СРСР).  США  дали  свою  згоду  на  вступ  України  до  Світової 
організації  торгівлі.
V.   з асв О єння вивчен О гО   М атеріалу
  Бесіда
1.  Які  причини  гальмували  розвиток  ринкових  відносин  в   еконо -міці  України?
2.  Як  уряд  стабілізував  фінансовий  ринок?
3.  Які  заходи  були  вжиті  для  піднесення  економіки  у  2004—
2005  рр.?
4.  Чим  вільна  економіка  відрізняється  від  пострадянської?  Назвіть 
умови,  за  яких  українська  пострадянська  економіка  може  за-працювати  в  Україні.
  Робота в  групах
Учні  об’єднуються  у  три  групи,  кожна  з   яких  одержує  завдан-ня.  Після  обговорення  групи  висловлюють  колективну  думку.
Перша  група.  У  країнах  Європейського  Союзу  налічується  18  млн 
малих  підприємств.  Чому,  на  ваш  погляд,  у   розвинених  країнах 
світу  економіка  держави  тримається  передусім  на  малому  і   серед -ньому  бізнесі?  Що  спричинило  переважання  великої  промисловос -ті  в   структурі  української  і   радянської  економіки?
Друга  група.  Які  верстви  населення  та  політичні  групи,  на  ваш 
погляд,  не  зацікавлені  у  реформуванні  економіки  і  чому?  Назвіть 
ідеологічні,  політичні  й   економічні  міркування.
Третя  група.  Складіть  проект  «Шляхи  розвитку  економіки 
України  у  ХХ  ст.».
VI.  п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  аналізує  й  оцінює  роботу  учнів  на  уроці.
VII. дОМ ашнє  завдання
1.  Опрацюйте  відповідний  матеріал  підручника.
2.  Підготуйте  повідомлення  за  темою  «Сучасний  стан  економіки».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Формування ринкової економіки в 1990-х рр.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід