Китай у другій половині хх — на початку ххі ст.
 
Урок 25 
Тема. Китай у  другій половині хх  — на початку ххі  ст. 
Мета: розкрити особливості розвитку китаю у  другій половині ХХ  — на початку ХХІ  ст.; 
охарактеризувати правління мао ц зедуна, реформи Ден Сяопіна; виховувати 
розуміння історичних процесів у к итаї. 
Очікувані учні зможуть характеризувати етапи деколонізації, процес здобуття незалежності 
результати: народами а зії; соціально-економічні експерименти китайських комуністів; по -яснювати суть культу особи мао ц зедуна. 
Основні поняття: «великий стрибок», «культурна революція». 
Обладнання: карта, пк , мультимедійний проектор, роздавальний матеріал. 
Тип уроку: комбінований. 
Форма проведення: захист електронних проектів. 
ХІД Урок У 
I. Організаційний мО мент 
II. а ктуалізація О п О рних знань і  вмінь учнів 
; Фронтальна бесіда 
1) Охарактеризуйте суть і складові частини окупаційної по-літики США в Японії. 
2) Які чинники сприяли японському «економічному диву»? 
3) Розкрийте процес розвитку сучасної Японії в політичному, 
соціально-економічному аспектах. 
4) Визначте наслідки Другої світової війни для Китаю. 
III. в ивчення нО в О гО матеріалу 
Учитель організовує роботу із захисту електронних 
проектів за темами: «Проголошення КНР», «Культ особи Мао 
Цзедуна», «Велика культурна революція», «Курс реформ Ден 
Сяопіна», «Зовнішня політика КНР». 
Матеріал до проектів 
14 серпня 1945 р. між СРСР і Китаєм було підписано дого-вір про дружбу і співробітництво, а також серію інших угод. 
Основним суперником Гоміндану в боротьбі за владу була 
КПК і збройні формування Національно-визвольної армії Ки- 
таю (НВАК). КПК і НВАК зробили вагомий внесок у боротьбу 
з японською агресією і, на відміну від Гоміндану, вели її по-слідовно і досить успішно. У боротьбі з Японією КПК і НВАК 
зазнавали ударів від Гоміндану. 
10 жовтня 1945 р. між КПК і Гомінданом було підписано 
Угоду про мир і національне відродження. 
1 жовтня 1949 р. Мао Цзедун проголосив утворення Ки -тайської Народної Республіки (КНР). Були встановленні дипло-матичні відносини з багатьма європейськими та азіатськими 
країнами. 14 лютого 1950 року між Китаєм і СРСР був підпи -саний договір про дружбу, союз і взаємну допомогу. 
Китаєм у 1953 р. був узятий курс на індустріалізацію і націо-налізацію приватної власності, яка була завершена на кінець 1955 р. 
Перший п’ятирічний план (1953—1957 рр.) був успішно 
виконаний. Значну допомогу КНР надав Радянський Союз. За 
його підтримки було побудовано 250 підприємств і підготовлено 
20 тис. спеціалістів. 
Від 1960 до 1965 р. у Китаї відбувався процес ліквідації 
руйнівних наслідків «великого стрибка». Країна поверталась до 
нормального поступового розвитку економіки. Але Мао вважав 
припинення «великого стрибка» лише перепочинком і наполягав 
на правильності свого курсу. У країні й партії виникла справ-жня опозиція його курсу. У цей час Мао повертається до ідеї 
посилення класової боротьби на шляху побудови соціалізму. Це 
стало основою для розгортання в країні Великої пролетарської 
культурної революції. 
У 1970—1971 рр. відбувається криза керівництва, при -водом для якої стало рішення Мао про перегляд Конституції 
і ліквідацію посади Голови народних зборів КНР. 
На Пленумі ЦК КПК у грудні 1978 р. було взято курс на 
перебудову і переведення на нову базу промисловості, сільського 
господарства, армії, науки, техніки, який отримав назву «чо-тирьох модернізацій». Ідеологічною основою реформ стали такі 
засади: соціалістичний шлях розвитку, демократична диктатура 
народу, керівництво компартії, марксизм-ленінізм та ідеї Мао 
Цзедуна. Реформи почалися в сільському господарстві, а потім 
були поширені й на промисловість. 
р еформи у  СІ ль С ькому гоС по Д ар С тв І 
• Поділ землі комун порівну між селянськими сім’ями і пе-редача її в оренду. 
• Запровадження сімейного підряду. 
• Дозвіл селянам продавати залишки продукції на ринку 
після виконання державного замовлення (із 1984 р.). 
• Підвищення державних закупівельних цін. 
• Створення мережі малих сільськогосподарських підпри-ємств із переробки продукції і підсобних промислів. 
з агальн І в ІД омо С т І про к итай 
Офіційна назва: Китайська Народна Республіка. Площа: 
9 572 900 км. кв. Кількість населення: 1 255 698 000 осіб. На -ціональний склад: хань (китайці) — 91,9 %, а інші народи — 
8,1 %. Вірування: даоси, буддисти, мусульмани — 20 млн осіб, 
християни — 6 млн осіб. Мова: стандартна китайська (путунгва, 
офіційна, заснована на пекінському діалекті). Столиця: Пекін. 
е коном І чний розвиток країни на С учаС ному етап І 
Китай є першою державою у світі за кількістю населення 
(20 %). У Китаї зростання економіки відбувається на 7—12 %. 
КНР є ядерною державою. Китай багатий на вугілля, графіт, 
гольфам. У країні, де панує комуністичний режим, законною 
є приватна власність. 
У сільському господарстві велике значення має сімей -ний підряд. На кожну людину припадає менше за 0,1 га, це 
пов’язане з перенаселенням країни. Для КНР характерні високі 
темпи економічного розвитку, екстенсивний характер економіч-ного зростання. У КНР відбувається перехід від екстенсивного 
господарства до інтенсивного. У програмі 2010 р. сформовані 
основні принципи господарювання. 
Основні проблеми: перенаселення країни, надлишок трудо -вих ресурсів, безробіття, загострення соціальних проблем. 
Основна роль належить КПК, але діють ще вісім політич-них партій. У країні існує багатопартійна система. Політичну 
лінію КНР спрямоввує КПК. Лідером КПК на початку ХХІ ст. 
став Цзян Цземін. 
з овнІШ ня пол І тика на С учаС ному етап І 
П’ять принципів зовнішньої політики Китаю: 
1) взаємної поваги суверенітету; 
2) повага до територіальної цілісності; 
3) принцип ненападу на інші країни; 
4) недоторканність внутрішньої політики інших країн; 
5) мирне існування з іншими країнами. 
Китайська Народна Республіка визнала незалежність Укра-їни 27 грудня 1991 р. Дипломатичні відносини між двома кра-їнами були встановлені 4 січня 1992 р. 
У березні 1993 р. було засновано Посольство України 
в КНР. Посольство КНР в Україні функціонує з 1992 р. 
Договірно-правова база українсько-китайських відносин 
налічує понад 170 документів. 
Між Україною та КНР укладено 90 торгових договорів. 
IV. у загальнення й  С и С тематизація знань учнів 
; Бесіда 
1) Назвіть основні напрямки розвитку КНР у 60—70-ті рр. 
ХХ ст. 
2) Охарактеризуйте сучасне становище КНР. 
3) «Великий стрибок», «культурна революція» — що озна-чають ці поняття? 
4) Як змінилася зовнішня політика Китаю за останні 
50 років? 
; Робота в  групах 
Опрацювати роздавальний матеріал, зробити висновок 
про формування українсько-китайських відносин на сучасному 
етапі. 
Роздавальний матеріал для групи 1 
М. Азаров: візит голови КНР відкриє нову еру в українсько-китайських відносинах. 
КИЇВ. 20 червня. УНН. Прем’єр-міністр М. Азаров вважає 
візит голови Китайської Народної Республіки Ху Цзіньтао до 
України історичним. Про це він сказав під час зустрічі з китай -ським лідером у Києві, повідомили УНН в прес-службі КМУ. 
М. Азаров назвав історичним візит Ху Цзіньтао до України. 
«Ми вважаємо ваш візит історичним. Ваші переговори 
з Президентом України В. Януковичем відкривають нову еру 
в українсько-китайських відносинах», — наголосив М. Азаров. 
У свою чергу, Ху Цзіньтао зазначив, що головною ме -тою його візиту до України є активізація двостороннього 
співробітництва. 
«Головна мета мого візиту до України полягає в тому, щоб 
разом із керівництвом України ми прийняли конкретні рішення 
для активізації двосторонніх відносин», — сказав голова КНР. 
Нагадаємо, це перший за десять років візит лідера КНР 
до України. 
Орієнтовна сума угод, проектів і контрактів, підписаних 
між Україною та Китаєм в ході візиту лідера Китайської Народ -ної Республіки Ху Цзіньтао, становить близько 3,5 млрд доларів. 
Роздавальний матеріал для групи 2 
«Глава Китайської Народної Республіки Ху Цзіньтао та Прези-дент України В. Янукович підписали Спільну декларацію про станов -лення і розвиток відносин стратегічного партнерства між Україною 
і КНР. Крім того, лідери країн домовилися про економічну та гума-нітарну співпрацю і підписали ряд інших двосторонніх документів. 
Це стало підсумком триденного візиту до Києва голови КНР. Лі-дер Китаю від 12 до 20 червня відвідав Казахстан, Росію та Україну. 
Роздавальний матеріал для групи 3 
Ключова характеристика візиту Ху Цзіньтао до України — 
оформлення нового етапу відносин України та Китайської Народ -ної Республіки. Позиція сторін була сформульована ще минулого 
року під час зустрічі В. Януковича і Ху Цзіньтао на міжнарод-них конференціях, а також під час візиту українського прези-дента до Китаю. Тепер же, під час візиту пана Ху Цзіньтао до 
Києва, була підписана Спільна декларація про становлення і роз-виток відносин стратегічного партнерства між Україною і КНР. 
Документ визначає рівень відносин держав як стратегічний. 
Унікальність позиції полягає в тому, що Україна крок за 
кроком отримує і оформлює підтвердження гарантій безпеки 
з боку провідних ядерних країн. Китай ще в 1994 р. першим 
підтримав Україну у відмові від ядерної зброї і заявив про га -рантію ядерної безпеки для України. Декларація підтвердила 
цю позицію і закріпила взаємну повагу, підтримку суверенітету, 
цілісності і незалежного розвитку обох країн. 
Унікальність її ще й в тому, що Україна, яка сьогодні веде 
переговори про політичну асоціацію з Євросоюзом, може стати 
першим стратегічним партнером Китаю в межах великої Європи. 
Тобто Україна має унікальний шанс стати одним з основних 
провайдерів діалогу Європа—Азія, який розгортається протягом 
останнього десятиріччя. Це дасть додаткові можливості для роз-витку геоекономічного потенціалу України, а також дозволить 
їй відігравати особливу роль у відносинах старих і нових ліде-рів світового порядку. Також Декларація передбачає підготовку 
довгострокової програми співробітництва. 
Крім цього документа, підписаний ряд угод, пов’язаних 
з інвестиційними проектами. Зокрема, йдеться про інвестування 
у створення нової шахти у Львівській області, про створення 
підприємств з виробництва молока і побудову сучасного моло-копереробного заводу в межах співробітництва і забезпечення 
національної продовольчої безпеки обох країн. Це надзвичайно 
цікавий і важливий проект і для Китаю, і для України. Також 
підтверджені інвестиційні пропозиції і зобов’язання стосовно 
будівництва залізничного сполучення Київ—Бориспіль. У цілому 
інвестиційний пакет оцінюється в 3,5 млрд доларів. 
Роздавальний матеріал для групи 4 
Для галузі високих технологій матиме велике значення 
створення спільного китайсько-українського інституту зварю-вання імені Патона. Це означає, що передові українські та ки-тайські технології будуть мати синергетичний ефект, що озна-чатиме спільну роботу українських і китайських науковців. Крім 
того, чимало уваги сторони приділили гуманітарному співро-бітництву, про це зазначалося на спільній конференції пана 
Януковича і пана Ху Цзіньтао. Йдеться і про співробітництво 
в галузі освіти, і про збільшення туристичного потоку, і про 
відкриття культур одна одній, і про співробітництво в галузі 
мистецтва. Крім того на нас чекають цікаві проекти, пов’язані 
з театральним життям. 
У цілому, рівень та результати переговорів підпадають під 
визначення початку нового етапу у відносинах України та Ки-таю. Ця зустріч матиме велику перспективу на майбутнє. 
Роздавальний матеріал для групи 5 
Основним підсумком візиту китайського лідера до Києва 
є виведення відносин України та Китаю на новий рівень стра-тегічного партнерства. Про це свідчить підписання декларації 
про встановлення відносин стратегічного партнерства. 
Позитивним є підтвердження КНР гарантій безпеки Укра-їни у зв’язку з ядерним роззброєнням. Йдеться про неможли-вість будь-якого тиску, у тому числі економічного, з боку двох 
сторін. Це позитивний момент, який може стати прикладом 
для інших країн-гарантів за Будапештським меморандумом, які 
не завжди ретельно дотримувалися своїх зобов’язань протягом 
останніх років. 
Крім того, відкриваються нові можливості економічної 
співпраці. Або спеціально, або помилково декларується така позиція, що за підсумками візиту ми отримали від Китаю 3,5 млрд 
дол. Тобто йде натяк на реальне фінансування, реальні кошти. 
Це не зовсім так, або, скоріше, зовсім не так. Оскільки йдеться 
про угоди, проекти і контракти. Одна справа, якщо це — кре-дити, які згодом українцям доведеться повертати, й інша — 
якщо це інвестиції, що є більш важливим для України. Про 
останнє говорив Президент Янукович, і поки що — як про 
побажання. 
Тобто йдеться про іншу форму взаємовідносин — створен-ня концесій, спільних підприємств для виробництва товарів, 
отримання прибутку при постачанні в треті країни. Такого роду 
інвестиційні проекти дають робочі місця в Україні. А те, про 
що йдеться зараз, передбачає робочі місця для китайців. 
Позитивним результатом є розвиток дипломатичних від-носин. Це стосується домовленості про відкриття генерально-го консульства України в Гуанчжоу. Тому дипломатична лінія 
цього візиту досить успішна. Але не факт, що в результаті бу-дуть отримані реальні економічні досягнення. Звичайно, можна 
ставити за мету збільшення товарообігу до 10 млрд, але яким 
буде сальдо цієї торгівлі? Якщо буде від’ємне сальдо, і ми отри -муватимемо товарів з Китаю більше, ніж постачатимемо своїх, 
то, таким чином, ми створюватимемо робочі місця не в Україні, 
а в Китаї. Отже, важливо дивитися на якість торгівлі, еконо-мічних відносин і співробітництва взагалі. 
V. п ід С умки урО ку 
Позитивною у відносинах між державами є заява про необ-хідність розвитку співпраці в гуманітарній і культурній сферах, 
між науково-дослідницькими установами, молодіжними органі-заціями, а також ухвалене Китаєм рішення про надання стипен-дій українським студентам, запрошення українських дітей, які 
постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, пройти лікуван-ня та реабілітацію в Китаї. Україна також робить такі кроки. 
VI. дОмашнє завдання 
1. Опрацювати відповідний матеріал підручника. 
2. Підготувати повідомлення за темою «Індія в другій по -ловині ХХ — на початку ХХІ ст.».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Китай у другій половині хх — на початку ххі ст.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід