Наш край у 1900—1914 рр.
 


Урок  № 121
Тема.   Наш край у  1900—1914  рр.
Мета:  схарактеризувати особливості соціально-економічного, політичного й  духовного життя 
населення краю в  1900—1914  рр. на основі дослідно-пошукової діяльності учнів; розвивати їхнє 
вміння порівнювати історичні явища, аналізуючи процеси, що відбувалися на території краю та інших 
регіонів України в  цей період; виховний аспект уроку реалізується на підставі формування в  учнів 
поваги до минулого своєї «малої Батьківщини».
Тип уроку:   вивчення нового матеріалу на основі аналізу власної дослідно-пошукової роботи.
Обладнання:   підручник, стінна карта «Україна на початку ХХ  ст.», атлас, ілюстративний і  ди -дактичний матеріал.
Методичні  рекомендації  щодо  проведення  уроку  «Наш  край»
Проведенню  уроку  має  передувати  підготовча  робота,  під  час  якої 
учні  із  допомогою  вчителя  здійснюють  дослідно-пошукову  роботу, 
відвідують  місцеві  музеї,  зустрічаються  з  краєзнавцями,  готують  по -відомлення  тощо.  Уроки  з  історії  рідного  краю  підсумовують  про -ведену  ними  роботу  та  сприяють  систематизації  накопиченого  до 
цього  матеріалу.  При  цьому  учні  порівнюють  розвиток  свого  регіону 
та  інших  українських  земель  у   цей  період.
Наведений  у  розробці  матеріал  допоможе  вчителю  організувати 
проведення  цих  уроків.
Хід уроку
І.   ОрганІ зац І я навчальнО ї д І яльнО стІ
Учитель  інформує  учнів  про  те,  що  вони  розпочинають  вивчення 
теми  «Наш  край  (1900—1938   рр.)»,  оголошує  тему  й  основні  завдан-ня  уроку.
IІ.   в ивчення нО в О гО  матер І алу
Матеріал  уроку  подається  за  такими  основними  блоками:
На початку ХХ  ст. регіон, 
у  якому ви проживаєте, пе-ребував у  складі Російської 
або Австрійської імперії
1. Покажіть на карті населений пункт, у  якому ви проживаєте. На 
території якого району, області він розташований?
2. На території якого історико-етнографічного регіону він розташо-ваний?
3. Схарактеризуйте особливості адміністративно-територіального 
устрою цього регіону на початку ХХ  ст.
4. Які населені пункти існували на той час у  вашому регіоні? Порів -няйте їх із тими, що існують сьогодні. Чи зазнали змін їхні назви, 
розміри?
5. Чи є  у вашому краї населені пункти, які виникли на початку 
ХХ  ст.? Назвіть їх і  поясніть походження їхніх назв.
6. Яким був етнічний і  соціальний склад населення вашого краю 
на початку ХХ  ст.?
Закінчення  таблиці
Чимало змін відбувалося 
в  господарському, соціально -му житті українських земель 
цього періоду
1. Що ви знаєте про особливості розвитку сільського господарства 
краю в  ті часи?
2. Які сільськогосподарські культури переважно вирощувалися тоді 
у  вашому регіоні?
3. Яким був стан промисловості й  торгівлі?
4. Визначте спільне й  відмінне в  господарському житті краю порів -няно з  іншими регіонами України цього періоду.
5. Що вам відомо про соціальне становище в  краї та соціальні 
протести населення, революційні події?
6. Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і  підготуйте 
за його експозицією повідомлення про побут і  повсякденне життя 
населення краю на початку ХХ  ст.
Початок ХХ  ст. став добою 
формування багатьох нових 
явищ у  культурному та духов -ному житті населення укра-їнських земель
1. Що ви знаєте про вірування, звичаї та традиції населення вашо -го краю?
2. Які події, пов’язані з  українським національним життям, відбу-валися на території краю?
3. Назвіть імена діячів української культури цього періоду, що по-ходили з  вашого краю або проживали в  ньому. Яким був їхній 
внесок у  розвиток культури?
4. Які пам’ятки культури початку ХХ  ст. є  у вашому регіоні? Підго-туйте розповідь про одну з  них.
5. Визначте спільне й  відмінне в  духовному й  культурному 
розвитку жителів краю порівняно з  іншими регіонами України 
цього періоду.
6. У  яких творах української літератури розповідається про тогочасну 
історію вашого краю або регіону, де він розташований? Яку інформа -цію про тогочасні події й  життя населення можна отримати з  них?
ІІІ.  пІ дсумки урО ку
Учитель  підсумовує  роботу  учнів  на  уроці,  акцентує  увагу  на 
спільному  й   відмінному  в  розвитку  місцевого  регіону  й  України  в   ці -лому  в  1900—1914   рр.
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Наш край у 1900—1914 рр.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід