Наш край у 1920—1930-ті рр.
 


Уроки  №  126—127
Тема.   Наш край у  1920—1930-ті рр.
Мета:  схарактеризувати особливості соціально-економічного, політичного й  духовного життя 
населення краю в  1920—1930-ті рр. на основі дослідно-пошукової діяльності учнів; розвивати їхнє 
вміння порівнювати історичні явища, аналізуючи процеси, що відбувалися на території краю та інших 
регіонів України в  цей період; виховний аспект уроку реалізується на підставі формування в  учнів 
поваги до минулого своєї «малої Батьківщини».
Тип уроку:   вивчення нового матеріалу на основі аналізу власної дослідно-пошукової роботи.
Обладнання:   підручник, стінні карти, атлас, ілюстративний і  дидактичний матеріал.
Методичні  рекомендації  щодо  проведення  уроку  наведені  на 
с.   453.
Хід уроку
I.   ОрганІ зац І я навчальнО ї д І яльнО стІ
Учитель  оголошує  учням  тему  уроку,  його  завдання  та  інформує 
про  заплановані  форми  роботи.
II.   в ивчення нО в О гО  матер І алу
Матеріал  уроку  подається  за  такими  основними  блоками:
  1  п еребування у  складі польщі,  чехо- словаччини, румунії та усрр ( срср).
  Запитання та завдання
  1)  Покажіть  на  карті  населений  пункт,  у  якому  ви  проживаєте.  На 
території  якого  району,  області  він  розташований?
  2)  На  території  якого  історико-етнографічного  регіону  він  розташо-ваний?
  3)  Схарактеризуйте  особливості  адміністративно-територіального 
устрою  цього  регіону.
  4)  Які  населені  пункти  існували  на  той  час  у  вашому  регіоні?  По -рівняйте  їх  із  тими,  що  існують  сьогодні.  Чи  зазнали  змін  їхні 
назви,  розміри?
  5)  Чи  є  у  вашому  краї  населені  пункти,  які  виникли  у  цей  період? 
Назвіть  їх  і   поясніть  походження  їхніх  назв.
  6)  Яким  був  етнічний  і  соціальний  склад  населення  вашого  краю?
  2  з міни в  господарському, соціальному житті українських земель.
  Запитання та завдання
  1)  Що  ви  знаєте  про  особливості  розвитку  сільського  господарства 
краю  в  ті  часи?
  2)  Які  сільськогосподарські  культури  переважно  вирощувалися  тоді 
у  вашому  регіоні?
  3)  Яким  був  стан  промисловості  й  торгівлі?
  4)  Визначте  спільне  й   відмінне  в  господарському  житті  краю  по -рівняно  з   іншими  регіонами  України  цього  періоду.
  5)  Що  вам  відомо  про  соціальне  становище  краю  й  соціальні  висту -пи  населення?
  6)  Відвідайте  місцевий  краєзнавчий  (історичний)  музей  і   підготуйте 
за  його  експозицією  повідомлення  про  побут  і  повсякденне  жит-тя  населення  краю  в  1920—1930-ті  рр.
  3  Формування нових явищ у  культурному та духовному житті населен-ня українських земель.
  Запитання та завдання
  1)  Що  ви  знаєте  про  вірування,  звичаї  та  традиції  населення  вашо-го  краю?
  2)  Які  події,  пов’язані  з  українським  національним  життям,  відбу -валися  на  території  краю?
  3)  Назвіть  діячів  української  культури  цього  періоду,  що  походили 
або  проживали  в   краї.  Яким  був  їхній  внесок  у  розвиток  куль-тури?
  4)  Які  пам’ятки  культури  цієї  доби  є  у  вашому  регіоні?  Підготуйте 
розповідь  про  одну  з  них.
  5)  Визначте  спільне  й  відмінне  в  духовному  та  культурному  житті 
населення  краю  порівняно  з   іншими  регіонами  України  цього  пе -ріоду.
  6)  У  яких  творах  української  літератури  розповідається  про  того -часну  історію  вашого  краю  або  регіону?  Яку  інформацію  про  то-гочасні  події  і  життя  населення  можна  отримати  з  них?
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Наш край у 1920—1930-ті рр.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід