Наш край у роки Першої світової війни та Української революції.
 


Уроки  №  122—123
Тема.   Наш край у  роки Першої світової війни та Української революції.
Мета:  схарактеризувати вплив Першої світової війни й  Української революції на особливості 
життя свого регіону на основі аналізу історичних джерел та дослідно-пошукової діяльності учнів; роз -вивати їхнє вміння порівнювати історичні явища, аналізуючи процеси, що відбувалися в  цей період 
на території краю та інших регіонів України; виховний аспект уроку реалізується на підставі форму -вання в  учнів поваги до минулого своєї «малої Батьківщини».
Тип уроку:   вивчення нового матеріалу на основі аналізу власної дослідно-пошукової роботи.
Обладнання:   підручник, стінна карта «Україна в  роки Першої світової війни», атлас, ілюстра -тивний і  дидактичний матеріал.
Методичні  рекомендації  щодо  проведення  уроку  наведені  на 
с.  453.
Хід уроку
І.   ОрганІ зац І я навчальнО ї д І яльнО стІ
Учитель  оголошує  учням  тему  уроку,  його  завдання  та  інформує 
про  заплановані  форми  роботи.
IІ.   в ивчення нО в О гО  матер І алу
Матеріал  уроку  подається  за  такими  основними  блоками:
На початку Першої світової вій-ни регіон, у  якому ви прожива-єте, перебував у  складі Росій -ської або Австрійської імперії
1. Покажіть на карті населений пункт, у  якому ви проживаєте. 
На території якого району, області він розташований?
2. На території якого історико-етнографічного регіону він розташо -ваний?
3. Визначте, яку роль він відігравав на початку війни
Українські землі в  роки війни 
стали ареною бойових дій або 
перебували за межами фронтів
1. Чи перебував ваш регіон у  зоні бойових дій або був за межа -ми фронтів?
2. Які бойові операції здійснювалися на території регіону?
3. Скільки осіб було мобілізовано на фронти війни?
4. Чи відомі вам імена жертв тієї війни?
5. За матеріалами краєзнавчого музею підготуйте повідомлення 
про відомих земляків, які брали участь у  війні
Як події війни позначилися на 
житті регіону
1. Що ви знаєте про особливості розвитку сільського господар-ства краю в  ті часи?
2. Яким був стан промисловості й  торгівлі?
3. Визначте спільне й  відмінне в  господарському житті краю 
порівняно з  іншими регіонами України в  цей період.
4. Що вам відомо про соціальне становище в  краї та соціальні 
протести населення?
5. Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і  підго-туйте за його експозицією повідомлення про повсякденне життя 
населення краю в  роки війни
У березні (лютому) 1917  р. Ро-сійську імперію поглинув вир 
революції. Повалення царизму 
стало приводом до Української 
революції, у  результаті якої 
було проголошено Українську 
Народну Республіку
1. Як населення вашого регіону відреагувало на повалення царизму?
2. Яку роль у  революції відігравав регіон, у  якому ви проживаєте?
3. Які доленосні події Української революції мали місце у  вашому 
краї?
4. За допомогою матеріалів краєзнавчого музею підготуйте роз -повідь про визначних діячів  — учасників Української революції
ІІІ.  пІ дсумки урО ку
Учитель  підсумовує  результати  роботи  учнів,  акцентує  увагу  на 
спільному  й   відмінному  в  розвитку  місцевого  регіону  й  України  в   ці -лому  в  роки  Першої  світової  війни  та  Української  революції.
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Наш край у роки Першої світової війни та Української революції.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід