Оцінювання навчальних досягненень учнів із тем «Греція в —ІV ст. до н. е.» та «Еллінізм».
 
УРОК № 47 
Тема. Оцінювання навчальних досягненень учнів із тем «Греція в —ІV ст. до н. е.» та «Еллінізм». 
Мета. Оцінити навчальні досягнення учнів у результаті вивчення 
тем «Розквіт Давньої Греції» та «Еллінізм» шляхом проведен-ня усного заліку за завданнями різних рівнів складності. 
Очікувані 
результати. 
Після цього уроку учні зможуть: продемонструвати свої зна -ння з тем «Греція в V—IV ст. до н. е.» та «Еллінізм»; оцінити 
рівень власних начальних досягнень із даних тем; звернути 
увагу на ті питання, що були недостатньо ними опрацьо-вані; набути навичок роботи над завданнями різних рівнів 
складності. 
Тип уроку. Урок перевірки знань, умінь і навичок. 
Форма проведення. Залік. 
Структура уроку 
I. Організаційний момент 
II. Перевірка знань, умінь і навичок 
Проведення заліку 
III. Підсумки уроку 
IV. Домашнє завдання 
ХІД УРОКУ 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК 
Проведення заліку. 
І рівень 
Оберіть правильний варіант відповіді. 
1) Греко-перські війни охоплюють період: 
а) 431—404 рр. до н. е.; б) 492—449 рр. до н. е.; 
в) 334—325 рр. до н. е.; г) 395—385 рр. до н. е. 
2) «Золотим віком» афінської демократії називають правління: 
а) Солона; б) Лікурга; 
в) Перікла; г) Пісістрата. 
3) Македонського царя, який установив панування над Грецією, звали: 
а) Філіпп II; б) Перікл; 
в) Александр; г) Дарій І. 
4) Похід Александра Македонського закінчився: 
а) у 338 р. до н. е.; б) у 333 р. до н. е.; 
в) у 325 р. до н. е.; г) у 301 р. до н. е. 
5) Столицею імперії Александра Македонського було місто: 
а) Афіни; б) Вавилон; 
в) Мараканд; г) Александрія. 
6) Поблизу сучасного міста Севастополь розташовувалася грець-ка колонія:: 
а) Ольвія; б) Херсонес; 
в) Пантікапей; г) Фанагорія. 
7) Яка колонія була заснована греками на Керченському півост-рові в VI ст. до н. е.? 
а) Ольвія; б) Херсонес; 
в) Пантікапей; г) Фанагорія. 
8) Епохою еллінізму називають період: 
а) із VII ст. до V ст. до н. е.; б) із V ст. до ст. I до н. е.; 
в) із IV ст. до І ст. до н. е.; г) із VI ст. до III ст. до н . е. 
9) Перші Олімпійські ігри коли відбулися? 
а) 876 р. до н. е.; б) 776 р. до н. е.; 
в) 708 р. до н .е.; г) 394 р. до н. е. 
10) Творцем байок греки вважали: 
а) Езопа; б) Есхіла; 
в) Софокла; г) Арістофана. 
11) Платон відомий: 
а) перемогою в Саламінській битві; 
б) заснуванням Академії; 
в) створенням байок; 
г) заснуванням театру. 
12) Історію греко-перських війн описав: 
а) Езоп; б) Геродот; 
в) Платон; г) Арістофан. 
ІІ рівень 
13) Розташуйте в хронологічній слідовності основні події греко-перських війн. 
Битва при Фермопілах 
Саламінська битва 
Марафонська битва 
Утворення Першого афінського морського союзу 
14) Розташуйте в хронологічній послідовності основні події походу 
Александра Македонського. 
Битва при Гавгамелах 
Битва під містом Ісс 
Битва біля річки Гранік 
Заснування Александрії Єгипетської 
15) Установіть відповідність між ім’ям ученого та його науковим 
відкриттям. 
Евклід 
Архімед 
а) Користуючись математичними обчислен -нями для створення військових машин, 
заклав основи механіки 
Демокріт 
Арістарх 
Самоський 
б) Стверджував, що все складається з непо-дільних часток — атомів 
в) Першим висловив думку, що Земля — це 
куля, яка обертається навколо Сонця 
і навколо своєї осі 
г) Першим дав науковий виклад відомостей 
із геометрії, автор праці «Елементи» 
16) Установіть відповідність між назвою літературного твору та 
ім’ям його автора. 
Арістофан а) Байки «Вовк і ягня», «Ворона і лисиця» 
Гомер б) Трагедія «Прикутий Прометей» 
Есхіл в) Комедія «Птахи» 
Езоп г) Поеми «Іліада» та «Одіссея» 
17) Установіть відповідність між твором мистецтва та ім’ям авто-ра, якому він належить. 
Фідій а) «Дискобол» 
Піфократ Родоський б) Статуя Афіни в Парфеноні 
Харес в) Статуя «Ніка Самофракійська» 
Мірон г) Статуя бога сонця Геліоса 
(Колос Родоський) 
18) Політична система, яка передбачає участь громадян в управ-лінні державою, — це ... . 
19) Вільна людина, яка має право брати участь в управлінні держа -вою, — це ... . 
20) Держава, яка володіє колоніями, — це ... . 
ІІІ рівень 
21) Назвіть причини греко-перських війн. Що допомогло грекам 
вийти переможцями з цих війн? 
22) Який період в історії Афін називають «золотою добою»? Чому? 
23) Розкажіть про Пелопоннеську війну. Яку роль вона відіграла 
в долі грецьких міст-держав? 
24) Назвіть причини створення колоній грецькими містами. Які 
колонії були засновані греками в Північному Причорномор’ї? 
Що ви знаєте про ці міста-колонії? 
25) Чому Давню Грецію вважають батьківщиною філософії, істо-рії, театру? 
26) Яких успіхів досягли вчені Давньої Греції? 
27) Коли було започатковано проведення Олімпійських ігор? Як 
вони проходили? Яку роль відіграли в історії? 
28) Які держави були завойовані Александром Македонським? Що 
сприяло переможному походу Александра Македонського? 
29) Які держави виникли після розпаду імперії Александра Маке-донського? Дайте коротку характеристику їхнього суспільного 
устрою та культурного розвитку. 
30) Назвіть відомі пам’ятки культури й архітектури епохи еллініз -му. Як вони вплинули на розвиток світової культури? 
IV рівень 
31) Про які історичні події йде мова в уривку з легенди: «Давно це 
було. Так давно, що навіть відлік часу йшов у зворотний бік. 
Жило в Тавриді горде і миролюбне плем’я горян. Жило тихо 
і мирно, багатіло з кожним роком завдяки своїй працьовитос-ті. Почули про Тавриду в далекій Елладі, і замислили греки 
підкори ти цю багату землю...». Які наслідки мали ці події? 
32) Ставши царем Македонії, Філіпп II провів військові реформи. 
Як саме? Як ви вважаєте, чи тільки вдосконалення власної ар-мії дозволило йому підкорити греків? 
33) Коли характеризують афінських державних діячів, Демосфена 
зазвичай називають останнім вождем афінської демократії. Як 
ви вважаєте, чому? 
34) Грецька культура вплинула на сучасну європейську цивіліза -цію. Якими фактами ви можете підтвердити цю думку? Як ви 
вважаєте, чому саме давньогрецька культура продовжує віді -гравати велику роль у житті багатьох поколінь людей? 
ІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ 
Учитель аналізує роботу учнів, повідомляє оцінки. 
ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Скласти кросворд до теми «Еллінізм».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Оцінювання навчальних досягненень учнів із тем «Греція в —ІV ст. до н. е.» та «Еллінізм».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід