Підсумковий контроль за темою 3 «Європа й Америка в добу об’єднання і модернізації суспільства» і темою 4 «Утвердження індустріального суспі
 
Урок № 25
Підсумковий контроль за темою 3 «Європа й Америка в добу об’єднання і модернізації суспільства» і темою 4 «Утвердження індустріального суспільства в провідних державах світу»
Мета: оцінити навчальні досягнення учнів, набуті в ході вивчення теми 3 «Європа й Америка в добу об’єднання і модернізації суспільства» та теми 4 «Утвердження індустріального суспіль-ства в провідних державах світу».
Обладнання: роздавальний матеріал.
Тип уроку: контроль і перевірка знань, умінь та навичок.
Очікувані результати:  учні зможуть отримати оцінку рівня знань, умінь і навичок, набутих у ході вивчення теми 3 «Європа й Америка в добу об’єднання і модернізації суспільства» та теми 4 «Утвердження індустріального суспільства в провідних державах світу».
І. Організаційний момент
Ознайомити учнів із порядком роботи, пояснити мету та завдання уроку, форми проведення підсумкового контролю.
ІІ. Контроль і перевірка рівня знань, умінь, навичок
Слово вчителя
• Робота проводиться індивідуально та самостійно.
• Письмову роботу потрібно виконувати на роздрукованих або чистих аркушах.
• Для проведення роботи виділяється ____________ хв.
• Після завершення роботи її потрібно здати вчителю.
• Завдання можна виконувати не за порядком.
Характеристика завдань та рекомендації щодо їх виконання
• Завдання 1—3 являють собою тести з вибором однієї правильної відповіді. Результат запису-ється однією буквою. Наприклад: А або Г.
• Завдання 4 пропонує встановити відповідність — для кожного імені (поняття) в лівій колонці потрібно знайти одну відповідність (ім’я, назву або поняття) у правій колонці. Результат запи-сати цифрою та відповідною буквою. Наприклад 1Б або 3А.
• Завдання 5 пропонує ознайомитися з текстом, визначити, про що в ньому йдеться, і обрати од-ну із запропонованих чотирьох відповідей. Результат записується однією буквою. Наприклад: Б або Г.
• Завдання 6 перевіряє знання з хронології. Запропоновані події потрібно розташувати у хроно-логічному порядку (спочатку подія, яка відбувалася найдавніше, і далі відповідно зростання дат). Відповідь записується цифрою і відповідною буквою, наприклад: 1Б 2Д 3 Г 4В 5А.
• У завданні 7 потрібно розподілити події, імена, назви або дати між двома запропонованими чинниками. Відповідь записується відповідно до тексту завдання — спочатку до таблиці запи-суються цифрами відповідні значення щодо першого із запропонованих чинників, потім — другого. Наприклад: Велика Британія: 1, 3, 4, 7, 9.
• Для виконання завдання 8 потрібно скласти план. (Простий чи складний план — визначає вчитель. )
• Завдання 9 краще виконувати у вигляді таблиці, самостійно визначивши критерії для порівняння.
• У завданні 10 потрібно прописати ланцюжок певних історичних подій, які привели до запро-понованої події або виникнення певної структури.
• Завдання 11 передбачає створення схеми, яка графічно покаже відповідь на запропоноване за-вдання.
• Для виконання завдання 12 потрібно прочитати, проаналізувати текст та дати відповіді на за-пропоновані запитання. (Прості чи розгорнуті відповіді — визначає вчитель.)
Роздавальний матеріал
Варіант І
1) Об’єднання Німеччини відбувалося під гаслом:
А «залізом і кров’ю»
Б «хлібом і видовищами»
В «потом і кров’ю»
Г «сміливістю та чесністю»
2) На честь королеви Велика Британія в ХІХ ст. дістала назву:
А Англійська
Б Вікторіанська
В Ліберальна
Г Королівська
3) Період після Громадянської війни на півдні США — це:
А реінкарнація
Б реєстрація
В реформація
Г реконструкція
4) Установіть відповідність між назвами держав та їх столицями.
1 Велика Британія
2 Франція
3 Німеччина
4 Італія А Рим
Б Лондон
В Берлін
Г Париж
Д Москва
5) Визначте за описом, про який документ ідеться.
Це перший програмний документ західного комуністичного руху. Написаний К. Марксом і Ф. Енгельсом. Проголошує невідверненість загибелі капіталізму від рук пролетаріату та містить стислий виклад положень марксизму, його філософських і політичних засад. У ньому обґрунтова-на історична місія пролетаріату як революційного перетворювача старого суспільства й творця нового ладу, виразника інтересів трудового класу та викладена теорія класової боротьби як рушійної сили розвитку класово-антагоністичних формацій. Документ мав величезне значення в становленні комуністичного руху всього світу.
А Велика Хартія вольностей
Б Чотири томи «Капіталу»
В Маніфест Комуністичної партії
Г «Руська правда» декабристів
6) Установіть хронологічну послідовність подій.
А скасування рабства у південних штатах
Б «реконструкція» Півдня
В початок Громадянської війни
Г створення Республіканської партії
Д закон про гомстеди
7) Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер поняття: 1 — О. фон Бісмарк, 2 — королівство, 3 — К. Б. Кавур, 4 — Рейхстаг, 5 — Дж. Гарібальді, 6) Бун-десрат, 7 — «червона тисяча», 8 — «Молода Італія», 9 — імперія, 10 — Берлін, 11 — Віктор Емануїл ІІ, 12 — Рим.
Італія Німеччина
 
8) Складіть план відповіді за темою «Виникнення та розвиток суфражизму у США».
9) Складіть порівняльну характеристику діяльності імператорів Олександра ІІІ та Вільгельма І.
10) Побудуйте причинно-наслідковий шлях революції 1870 р. у Франції за планом: а) переду-мови, б) причини, в) привід, г) події, д) наслідки, е) значення.
11) Побудуйте схему структури правління Німецької держави після об’єднання.
12) Проаналізуйте уривок із документа та дайте відповіді на запитання.
ПРОКЛАМАЦІЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ РАБІВ (1 СІЧНЯ 1863 Р.)
Я, Авраам Лінкольн, Президент Сполучених Штатів, владою головнокомандувача армією і флотом Сполучених Штатів у перший день січня (1863 р.), відповідно до моїх намірів так вчинити, публічно оголошеним за сто днів до зазначеного першого дня так вчинити, встановлюю і називаю ті штати і частини штатів, народи яких тепер повстали проти Сполучених Штатів, а саме... (перелічуються штати і графства, що повстали).
...Наказую і оголошую, що всі особи, які раніше вважалися рабами у зазначених штатах і час-тинах штатів, віднині і в майбутньому вільні, і що виконавча влада Сполучених Штатів, із війсь-ковою і морською владою включно, буде визнавати й охороняти свободу названих осіб.
При цьому я пропоную населенню, оголошеному вільним, утримуватися від усякого насилля, за винятком випадку необхідного захисту, і я рекомендую їм у тих випадках, коли це дозволено, добросовісно працювати за розумну плату...
1) За яких умов був прийнятий цей документ?
2) Чи повною мірою він виконувався? Чому?
3) Укажіть наслідки прийняття цього документа.
Варіант ІІ
1) Криза, спричинена обманом власників акцій у Франції, була пов’язана з будівництвом:
А Суецького каналу
Б Гібралтарської затоки
В Панамського каналу
Г Боспорської затоки
2) Правління нового імператора Японії в середині ХІХ ст. дістало назву «освічене правління», інакше:
А дзайбацу
Б Мейдзі
В синтоїзм
Г Фудзіяма
3) У середині ХІХ ст. Російська імперія зазнала поразки:
А у Турецькій війні
Б у Болгарській війні
В в Азовській війні
Г у Кримській війні
4) Установіть відповідність між назвами держав та їх правителями.
1 Велика Британія
2 Франція
3 Німеччина
4 Італія А Олександр ІІІ
Б Вікторія
В Вільгельм І
Г Наполеон ІІІ
Д Віктор Емануїл ІІ
5) Визначте, про яку політику йдеться.
Це політика примусового відокремлення якої-небудь групи населення. Вона існувала і після прийняття в 1865 р. 13-ї поправки до Конституції США (заборона рабства). Вона поширилася на громадський транспорт — місця «тільки для білих», у школах — створювалися окремі школи для білих дітей; у громадських місцях — заборона з’являтися темношкірим американцям у певних громадських місцях — бібліотеках, церквах, театрах тощо; на виборче право — іспит для темнош-кірих із грамотності та знання Конституції США й Декларації незалежності.
А сублімація
Б сегрегація
В сертифікація
Г сервіровка
6) Установіть хронологічну послідовність подій часів Паризької Комуни.
А захоплення версальцями Парижа
Б спроба вивезти гармати з Монмартра — початок повстання
В початок наступу версальських військ на Париж
Г захоплення Національною гвардією Парижа
Д початок штурму Парижа
7) Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер поняття: 1 — імперія, 2 — Петербург, 3 — країна-лихвар, 4 — Олександр ІІІ, 5 — колонії Магрібу, 6 — соціал-анархісти, 7 — монархія, 8 — Дрейфус, 9 — Париж, 10 — самодержавство, 11 — ре-спубліка, 12 — конституція.
Російська імперія Франція
 
8) Складіть план відповіді за темою «Ірландське питання у Великій Британії у другій половині ХІХ ст.».
9) Складіть порівняльну характеристику діяльності Дж. Гарібальді та К. Маркса.
10) Побудуйте причинно-наслідковий шлях «Реставрації Мейдзі» в Японії за планом: а) перед-умови, б) причини, в) привід, г) події, д) наслідки, е) значення.
11) Побудуйте схему структури правління Сполучених Штатів Америки.
12) Проаналізуйте уривок із документа та дайте відповіді на запитання.
П’ЯТНАДЦЯТА ПОПРАВКА ДО БІЛЛЯ ПРО ПРАВА (США)
1. Виборче право громадян Сполучених Штатів не може відбиратися чи обмежуватися Сполу-ченими Штатами або окремими штатами на підставі раси, кольору шкіри чи попереднього перебу-вання в рабстві.
2. Конгрес має право забезпечувати виконання цієї статті відповідним законодавством.
1) За яких умов і чому був прийнятий цей документ?
2) Чи повною мірою виконувався цей документ? Чому?
3) Визначте наслідки прийняття цього документа.
ІІІ. Підсумки уроку
Перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Підсумковий контроль за темою 3 «Європа й Америка в добу об’єднання і модернізації суспільства» і темою 4 «Утвердження індустріального суспі", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід