Початок політичного етапу визвольного руху в Україні
 
Урок № 35
Початок політичного етапу визвольного руху в Україні
Мета: проаналізувати погляди українських соціалістів, з’ясувати політичні погляди М. Драгоманова, дослідити суть національної соціал-демократичної та національно-демократичної течій українського визвольного руху, з’ясувати значення поняття «українська політична нація»; розвивати в учнів уміння й навички критичного мислення, самостійної роботи, заповнювати таблиці, висловлювати власну думку; виховувати інтерес до вивчення історичного минулого України.
Обладнання: підручник, карта, роздавальний матеріал.
Тип уроку: комбінований.
Основні поняття: український соціалізм, національна соціал-демократична та національно-демократична течії українського визвольного руху, «українська політична нація».
Персоналії: М. Драгоманов.
Основні дати: 1841—1895 рр. — роки життя М. Драгоманова.
Очікувані результати: учень/учениця тлумачить та правильно застосовує поняття «український соціалізм», «національна соціал-демократична та національно-демократична течії українського визвольного руху», «українська політична нація»; аналізує погляди українських соціалістів, політичні погляди М. Драгоманова, пояснює суть національної соціал-демократичної та національно-демократичної течій українського визвольного руху; критично мислить, працює самостійно, заповнює таблиці, висловлює власну думку; відчуває інтерес до вивчення історичного минулого України.
I. Організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
Варіант І
Методичний коментар. Варіант 1. Виконання завдання проводиться за варіантами в письмовій формі. Варіант 2. Учні об’єднуються в пари і в усній (або письмовій) формі здійснюють взаємоперевірку знань.
Картка 1
1) Яке місце посідала Україна в геополітичних планах Австро-Угорської імперії та Німеччини?
2) Охарактеризуйте діяльність хлопоманів та народовців.
3) У чому полягала подвійна лояльність української еліти другої половини ХІХ ст.? Висловіть власне ставлення до явища «подвійної лояльності».

Картка 2
1) Яке місце посідала Україна в геополітичних планах Російської імперії та Польщі?
2) Охарактеризуйте діяльність москвофільства та малоросійства.
3) Чим була зумовлена «подвійна лояльність» української еліти другої половини ХІХ ст.? Висловіть власне ставлення до явища «подвійної лояльності».

Презентація творчих робіт
Учні за бажанням зачитують написані вдома творчі роботи. Решту робіт потрібно зібрати наприкінці уроку для перевірки.
Варіант ІІ
Вправа «Експрес-опитування»
Поясніть зміст понять «геополітика», «народовці», «хлопомани», «москвофільство», «малоросійство», «подвійна лояльність».
Метод «Два-чотири-всі разом»
Методичний коментар — див. урок № 7.
Київський земський справник у листопаді 1860 р., доповідаючи генерал-ґубернаторові про діяльність хлопоманів, називав їх «товариством комуністів». Він стверджував, що створили його студенти Київського університету, в його складі «більше ста осіб студентів, які навчаються, та таких, що вже закінчили навчання і проживають у різних місцях. Хто саме ці студенти я відкрити не встиг. <…> Усі ці молоді люди особливо прагнуть прищепити ідеї комунізму простому народу, вони за будь-якої слушної нагоди навіюють селянам, що дворяни і селяни нічим не відрізняються за званням, бо всі рівні і все, хто що має, повинно бути спільним, що слуги не повинні називати своїх господарів panie, тобто пан, а просто bracie, тобто брат; їхня прислуга інакше не звертається до них, як указаними іменами». [23, с. 25]
Завдання
Поміркуйте, чи можна хлопоманів назвати «товариством комуністів». Власну думку обґрунтуйте.
III. Актуалізація знань
Бесіда
1) Пригадайте, у чому полягає суть культурницького етапу визвольного руху. Чим він відрізнявся від фольклорно-етнографічного етапу?
2) Назвіть третій етап національного відродження.
Завдання
До терміна «політичний етап визвольного руху в Україні» запишіть ідеї-супутники. Наприкінці уроку порівняйте міркування, що виникли до і після роботи, доповніть перелік ідей.
IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
План вивчення нового матеріалу
1. Український соціалізм. М. Драгоманов
2. Національний соціал-демократизм та національно-демократична течія у визвольному русі
3. Поняття «українська політична нація»
1. Український соціалізм. М. Драгоманов
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Бесіда на повторення
Із курсу всесвітньої історії пригадайте, коли в Європі виник соціалізм. У чому полягала його суть? Що вам відомо про К. Маркса?
Робота над формуванням понять
Запишіть у зошиті визначення поняття «соціалізм».
Соціалізм (фр. socialisme від латин. socialis — суспільний) — учення, яке стверджує ідеал суспільного устрою, заснованого на суспільній власності в різноманітних формах, відсутності експлуатації, справедливому розподілі матеріальних благ і духовних цінностей залежно від вкладеної праці, на основі соціально забезпеченої свободи особистості.
Розповідь учителя
Описати процес поширення на українських землях у другій половині ХІХ ст. соціалістичних теорій. Соціалізмом захоплювалися представники демократично налаштованої української інтелігенції, які у своїй діяльності прагнули знайти ідеал національної та соціальної справедливості.
Одним із перших пропагандистів творів К. Маркса не лише в Україні, а й у Російській імперії був економіст, соціолог, правознавець, громадський діяч, професор Київського університету М. Зібер (1844—1888 рр.). У своїх працях з економіки М. Зібер критикував концепції класової боротьби, революції, диктатури пролетаріату. Учений виступав за якнайширше запровадження кооперативних форм ведення народного господарства, вважаючи це найефективнішим засобом позитивних змін у соціально-економічному розвитку суспільства.
Під впливом ідей М. Зібера теорію українського «громадівського соціалізму» розробляли С. Подолинський та М. Драгоманов.
Метод «Система "Допомога”»
Методичний коментар — див. урок № 2.
ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
У своїх працях М. Драгоманов (1841—1895 рр.) значну увагу приділяв проблемам прав і свобод громадян, обстоював пріоритет політичних свобод над класовими цінностями. М. Драгоманов подав власну практичну програму політичної боротьби для українства. Суть її полягала в тому, щоб вести боротьбу за політичні реформи, демократизацію, федералізацію у межах Російської та Австро-Угорської імперій. Центром національної боротьби мала бути Галичина. Враховуючи багатонаціональний склад населення на українських землях, передбачав визнання національно-культурної автономії національних меншин.
У 1884 р. М. Драгоманов запропонував власний проект конституції. «Драгоманов перший з російських публіцистів дав російській демократії широку і ясну програму… перший блискуче й доступно пояснив зміст і значення конституційного ладу, особливо прав особи та принципів самоуправління…» — оцінюючи діяльність М. Драгоманова, зазначав російський громадсько-політичний діяч П. Струве. Розуміння М. Драгомановим конституціоналізму включало в себе такі чинники, як політична свобода суспільства й особистості, що реалізовувалася через народне представництво в центрі, самоуправління на місцях, дотримання прав і свобод людини.
М. Драгоманов чітко окреслив і можливості загальних революційних процесів. Він був упевнений, що будь-яка революція має в основі своїй політичний характер, змінює політичні форми панування, але «…не має сили створити новий лад суспільного життя, бо сей мусить органічно і звільна вирости з попередніх, як дерево з даного ґрунту, а продиктувати його ніякими едиктами не можна». Послідовно і твердо він відстоював еволюційну правоту будь-якого розвитку, вважаючи революції явищами спонтанними й короткочасними.
Заслугою М. Драгоманова було те, що він одним із перших відкрив українську проблему Європі. Він детально обґрунтував історичне право кожного народу на розвиток рідної мови, освіти, літератури і науки. На його думку, лише справжня українська школа, «яка не може бути живою без української мови», і розвинена національна культура можуть прищепити любов до України, виховати достойних громадян.
М. Драгоманов вважав себе соціалістом, однак заперечував теорію К. Маркса про пролетарську революцію і диктатуру пролетаріату як помилкову, нездійсненну і шкідливу для українського політичного життя. Саме під впливом М. Драгоманова на українських землях поширилися ідеї соціалізму. [48, с. 178]
Робота з дидактичним матеріалом
Опрацюйте матеріал картки, виконайте завдання.
1. Правознавець Б. Кістяківський зазначав: «Як українець, Драгоманов з особливою силою усвідомив цінність особистої і суспільної свободи для українського і всього російського народу. Невтомній проповіді свободи особистості і суспільства і вимозі конституційних гарантій для неї він перш за все й присвятив свою літературно-політичну діяльність за кордоном».
Завдання
Дайте оцінку соціалістичних поглядів М. Драгоманова.


2. Письменник та політичний діяч І. Франко писав: «Драгоманів для нас є чимось більше, як заслуженим чоловіком. Ми в нім шануємо друга, вчителя, провідника… Голос його був для нас заохотою, осторогою, вказівкою куди йти, голосом сумління… вповні безкорисно не жалував праці, писання… і навіть докорів, щоб наводити нас, лінивих, малоосвічених, вирослих у рабських традиціях нашого глухого кута, на кращі, ясніші шляхи європейської цивілізації. Можна сказати, що він за вуха тяг нас на той шлях».
Завдання
Визначте вплив постаті М. Драгоманова та його ідей на формування політичного світогляду української інтелігенції кінця ХІХ ст.


2. Національний соціал-демократизм та національно-демократична течія у визвольному русі
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Самостійна робота з підручником
Самостійно опрацюйте відповідний матеріал підручника, охарактеризуйте національну соціал-демократичну та національно-демократичну течії українського визвольного руху.
3. Поняття «українська політична нація»
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Розповідь учителя
Наприкінці ХІХ ст. в колах української інтелігенції було сформульовано ідею побудови власної держави. Від цього часу провідною ідеєю та метою українського визвольного руху стала ідея створення української державності. Водночас різнилися бачення того, який статус надати Україні: автономний у складі Російської чи Австро-Угорської імперій або проголосити політично незалежну Українську державу.
Робота в групах
Методичний коментар. Учні об’єднуються у п’ять груп. Кожна група опрацьовує матеріал картки щодо поглядів українських політичних сил на ідею власної державності. На наступному етапі учні обмінюються здобутою інформацією.
Роздавальний матеріал
Картка 1
Народна рада — українська політична організація Галичини, заснована в 1885 р. у Львові народовцями. Метою діяльності Народної ради було визначено здобуття русинами фактичної рівноправності з іншими народами Австро-Угорщини: «…в державі австрійській… на основі конституційній, законними средствами, здобути народові руському таке становисько політичне, яке йому належить».


Картка 2
Українська (русько-українська) радикальна партія була заснована в 1890 р. у Львові з ініціативи І. Франка, М. Павлика та інших. У своїй програмі проголошувала на найповнішому впливі «на рішення всіх питань політичного життя, автономії громад, повітів, країв у справах, котрі тілько їх дотикають; уділення кождому народови можливості якнайповнішого розвою культурного».


Картка 3
Українська національно-демократична партія утворилася наприкінці 1899 р. у Львові з колишніх членів Української радикальної партії. Члени партії проголосили, що кінцевою метою їхньої діяльності є здобуття українським народом політичної незалежності, його об’єднання в «одноцільний національний організм», тобто відновлення української державності.


Картка 4
Братство тарасівців — таємна студентська організація, створена в 1891 р. в Полтаві. Серед основних положень програми Братства тарасівців було, зокрема, проголошення самостійної суверенної України: соборної й неподільної, від Сяну по Кубань, від Карпат до Кавказу, вільної між вільними, рівної між рівними; створення федерації Лівобережної, Правобережної, Степової України, Кубані й Галичини.


Картка 5
Революційна українська партія була заснована в 1900 р. в Харкові. Певний час програмним документом РУП була брошура М. Міхновського «Самостійна Україна», у якій зазначалося: «державна самостійність єсть головна умова існування нації, а державна незалежність єсть національним ідеалом в сфері межинаціональних відносин».


Робота з дидактичним матеріалом
Опрацюйте матеріал картки, виконайте завдання.
Політичний діяч В. Липинський зазначав: «Ніхто нам не збудує державу, коли самі собі не збудуємо, і ніхто за нас не зробить нації, коли ми самі нацією не хочемо бути».
Завдання
Висловіть власне ставлення до позиції В. Липинського.


V. Закріплення і систематизація вивченого матеріалу
Дидактична гра «Історичні перегони»
Методичний коментар. Учні об’єднуються у п’ять команд, кожна з яких отримує завдання. Обговоривши його протягом 2 хвилин, група делегує до дошки свого представника, який братиме участь в історичних перегонах. До історичних понять та прізвищ громадсько-політичних діячів, записаних на дошці, гравці мають написати до десяти характеристик, що розкривають суть питання. Переможе та команда, яка швидше і правильно виконає завдання й першою прийде до фінішу.
Зразок завдання. Український соціалізм, М. Драгоманов, національна соціал-демократична течія визвольного руху, національно-демократична течія визвольного руху, «українська політична нація».
VI. Підсумки уроку
Перевірка виконання завдань, аналіз типових помилок.
Основні висновки:
у другій половині ХІХ ст. в українські землі почали проникати соціалістичні ідеї. Одним із перших популяризаторів учення К. Маркса в Україні був М. Зібер. Особливе місце серед українських соціалістів посідав М. Драгоманов;
наприкінці ХІХ ст. національний рух на українських землях як під владою Російської, так і Австро-Угорської імперій політизувався. Національно-визвольні змагання українців очолили політичні партії, що почали виникати в цей час в Україні. Програми партій проголошували Україну або автономною, або будували життя українського народу на засадах федералізму, або прагнули проголошення державної незалежності.
VІI. Домашнє завдання
1) Опрацюйте текст підручника.
2) Уявіть, що вам потрібно оформити стенд в історичному музеї, присвячений розвитку політичної думки України у другій половині ХІХ ст. Які б експонати ви розмістили? Чому? Складіть стислу характеристику обраних експонатів.
3) Випереджальне завдання. Підготуйте повідомлення за темою: «В. Антонович — визначний український історик і громадський діяч».
Рекомендована література: а) Ульяновський В., Короткий В. Володимир Антонович : образ на тлі епохи. — К., 1997; б) Четверта академія пам’яті професора Володимира Антоновича 26—27 березня 1998 р. — К., 1999; в) Кіян О. Володимир Антонович : історик й організатор «Київської історичної школи». — К., 2005; г) Енциклопедія історії України. — Т. 1 : А-В. — К., 2005.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Початок політичного етапу визвольного руху в Україні", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід