Політична система. Масові репресії. Конституція 1937 р. Соціальна система. Повсякденне життя населення (початок).
 

Урок  № 101
Тема.   Політична система. Масові репресії. Конституція 1937  р. Соціальна система. 
Повсякденне життя населення (початок).
Мета:  визначити основні заходи в  сільському господарстві в  другій половині 1930-х рр.; оха -рактеризувати результати та наслідки колективізації в  Україні; пояснити зміст основних термінів і  по -нять; розвивати в  учнів логічне та історичне мислення; сприяти розвитку в  них історичної свідомості, 
критичному осмисленню минулого.
Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.
Обладнання:   підручник, хрестоматія, стінні карти «УРСР у  30-ті рр. ХХ  ст.», атлас.
Основні терміни та поняття:   політвідділ МТС.
Основні дати:  1933  р.  — запровадження політвідділів при МТС; 1935  р.  — затвердження 
нового статуту сільськогосподарської артілі; 1935  р.  — запровадження системи соціалістичного зма -гання в  сільському господарстві.
Хід уроку
I.   ОрганІ зац І я навчальнО ї д І яльнО стІ
Учитель  оголошує  учням  тему  й  основні  завдання  уроку.
ІІ.   п еревІ рка д О машньО гО  завдання
  Фронтальне опитування
  1.  Що  таке  колективізація?
  2.  Коли  та  за  яких  обставин  було  здійснено  перехід  до  суцільної 
колективізації?
  3.  Де  була  створена  перша  МТС?
  4.  Якими  є  хронологічні  межі  голодомору  в  Україні?
  5.  Коли  в  Україні  було  завершено  суцільну  колективізацію?  Чим 
суцільна  колективізація  відрізняється  від  попередніх  періодів  со-ціалістичного  реформування  села?
  6.  Чому  селянство  чинило  спротив  суцільній  колективізації?
  7.  Чому  більшовицька  влада  висунула  гасло  «ліквідація  куркульства 
як  класу»?  До  яких  наслідків  призвела  така  політика?
  8.  У  чому  полягала  мета  створення  МТС?
  9.  Чому  влада  замовчувала  голод  в  Україні?
 10. Чому  більшовицькі  перетворення  в   сільському  господарстві  ви -кликали  кризу  сільськогосподарського  виробництва?  У  чому  вона 
проявилася?
ІІІ.  в ивчення нО в О гО  матер І алу
  1  п одолання кризи колгоспного ладу.
  Розповідь учителя
На  січневому  об’єднаному  пленумі  ЦК  і   ЦКК  ВКП(б)  1933  р. 
Й.  Сталін  заявив,  що  настав  час  відмовитися  від  політики  прискоре-
них  темпів  колективізації,  тому  що,  за  його  словами,  її  завдання  вже 
виконані.  Насправді  слід  було  рятувати  охоплене  кризою  сільське 
господарство.
19  січня  1933  р.  вийшла  постанова  РНК  СРСР  і   ЦК  ВКП(б)  «Про 
обов’язкову  поставку  зерна  державі  колгоспами  та  одноосібними  гос -подарствами».  Коментуючи  її  суть,  С.  Косіор  зазначав:  «Кожний  кол -госп  знатиме  тепер  завчасно,  скільки  й  коли  він  повинен  здати.  Чим 
краще  колгосп  проведе  сівбу,  тим  більший  врожай  збере,  тим  більше 
хліба  в  нього  залишиться  після  виконання  своїх  зобов’язань».  У  та-кий  спосіб  держава  прагнула  викликати  в  колгоспників  зацікавле -ність  у  розширенні  посівних  площ,  спонукати  їх  до  подолання  без -господарності.
Сталінський  режим  відмовився  від  буквального  втілення  в   жит-тя  комуністичної  доктрини,  яка  прирікала  селян  на  рабську  працю 
в   примусово  створених  комунах.  Селяни  (після  кампаній  розкурку -лення  та  голодомору)  змирилися  з   необхідністю  працювати  в  кол -госпах,  коли  дістали  змогу  розпоряджатися  частиною  виробленої 
в   ньому  продукції.
Для  забезпечення  умов  дії  закону  від  19   січня  1933  р.  був  по -трібний  певний  механізм.  Його  утворили  запровадженням  політичних 
відділів  у   МТС  і  радгоспах   —  надзвичайних  партійних  органів.  По-літвідділи  провели  чистку  керівних  кадрів  у   сільському  господарстві. 
Звільняли  навіть  «посланців  робітничого  класу»  —  двадцяти п’яти -тисячників,  якщо  вони  на  те  заслуговували.  Загалом  було  звільнено 
з  посад  65,5  тис.  осіб  (28  %).  Нещодавніх  незаможників  припинили 
нацьковувати  на  колишніх  середняків.  Комнезами  зникли,  оскільки 
стали  непотрібними  владі.
Важливою  функцією  політвідділів  було  налагодження  трудової 
дисципліни.  У  1933  р.  вони  «вичистили»  з   українських  колгоспів 
34  тис.  осіб,  зарахованих  до  «куркульських  елементів».  Запізнення 
на  роботу  каралося  вперше  доганою,  удруге  —  штрафом,  утретє  — 
виключенням  із  колгоспу.  Працювати  на  присадибній  ділянці  кол -госпник  міг  тільки  у   вільний  від  роботи  в   громадському  господар -стві  час.
Під  особливий  контроль  політвідділи  взяли  організацію  та  облік 
робіт  у  колгоспах.
Було  організоване  навчання  масових  професій  на  довгострокових 
курсах  і  в  постійно  діючих  школах  із  навчально-виробничими  май-стернями.  За  1933—1934  рр.  для  колгоспів  було  підготовлено  350   тис. 
фахівців  масових  професій,  для  МТС   —  247  тис.  осіб,  для  радгос -пів  —  25  тис.  осіб.
До  кінця  1934  р.  кризу  колгоспного  ладу  вдалося  подолати. 
Свідченням  цього  стало  скасування  карткової  системи  розподілу продовольчих  товарів  серед  міського  населення  та  ліквідація  по -літвідділів  МТС.
  2  к олгоспи в  системі командної економіки.
Головний  напрям  зусиль  компартійно-радянського  керівництва 
у   зміцненні  колгоспного  ладу  пролягав  через  розвиток  державних 
МТС.  За  Другу  п’ятирічку  (1933—1937  рр.)  кількість  МТС  в  Україні 
зросла  з  592   до  958.  Питома  вага  колгоспів,  обслуговуваних  МТС, 
підвищилася  до  97  %.
Застосування  машин  не  тільки  полегшувало  працю  в  громадсько -му  господарстві,  а   й  створювало  можливості  для  впровадження  агро-техніки.
Всесоюзний  з’їзд  колгоспників-ударників,  що  відбувся  в  Москві 
в   лютому  1935   р.,  затвердив  новий  статут  сільськогосподарської 
артілі.  У  ньому  скасовувалися  обмеження  на  прийом  до  колгоспу. 
(Раніше  траплялися  випадки,  коли  від  одноосібника  перед  вступом 
вимагали  купити  коня  або  внести  до  колгоспної  каси  його  вартість 
грошима.)
Новий  статут  обмежив  (до  чверті  або  половини  гектара  залежно 
від  місцевих  умов)  розміри  присадибної  ділянки.
У  середині  1937  р.  в   Україні  налічувалося  27  347  колгоспів,  які 
об’єднували  3757   тис.  селянських  дворів.  У  колгоспах  працювало 
понад  7   млн  осіб.
На  той  час  ще  залишалося  154  тис.  одноосібних  дворів,  або  мен-ше  ніж  4  %  загальної  кількості  селянських  дворів.  На  них  припада-ло  менше  ніж  0,3   %  селянських  посівів.
Селяни,  позбавлені  землі  й  засобів  виробництва,  примусово  об’єд -нані  в  одержавлені  колгоспи  та  державні  радгоспи,  прив’язані  до 
сільської  місцевості  на  все  життя  безпаспортним  статусом,  були 
зобов’язані  виконувати  свій  «обов’язковий  мінімум  трудоднів»  у   фор -мі  натуральних  поставок  державі  різноманітної  продукції  (залежно 
від  спеціалізації  колгоспу).
Щоб  підвищити  продуктивність  праці,  на  колгоспи  було  по-ширено  форму  соціалістичного  змагання.  У  1935  р.  бригадир  Ста-робешівської  МТС  на  Донеччині  П.  Ангеліна  стала  ініціатором  все -союзного  змагання  тракторних  бригад.  Тоді  ж  ланкова  колгоспу 
в   селі  Старосілля  М.  Демченко  зобов’язалася  виростити  по  500   цент-нерів  цукрових  буряків  із  гектара.  У  країні  розпочалося  змагання 
п’ятисотенниць.
Запровадження  матеріальної  зацікавленості  в  господарюванні  ви-явилося  набагато  вигіднішим  для  держави,  ніж  вилучення  всього 
вирощеного  врожаю  насильницькими  методами.  Проте  фактичне  від -лучення  селянина  від  землі  стало  основою  до  подальшої  деградації сільського  господарства,  яке  перебувало  у  стані  хронічної  кризи  аж 
до  кінця  існування  СРСР.
ІV.  з акр І плення н О в О гО  матер І алу
  Бесіда за запитаннями
  1.  Які  зміни  відбулися  в  колгоспному  будівництві  в  1935—1937   рр.? 
Якими  були  їхні  наслідки?
  2.  Із  чим  пов’язане  розгортання  соціалістичного  змагання  в  сіль -ському  господарстві?
V.   дО машнє завдання
Опрацюйте  відповідний  матеріал  підручника.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Політична система. Масові репресії. Конституція 1937 р. Соціальна система. Повсякденне життя населення (початок).", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід