Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в сучасну добу (1994—2010 рр.)».
 
Урок  № 114
Тема. Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в  сучасну добу 
(1994—2010  рр.)».
Мета:  повторити, узагальнити і  закріпити матеріал із теми; проконтролювати знання, уміння 
і  навички учнів; забезпечити самостійність виконання завдань; виховувати почуття поваги до 
історичного минулого своєї держави.
Тип уроку:   перевірка й  облік знань, умінь і  навичок.
Хід уроку
I.   Організаційна частина
II.   пО втО рення й  узагальнення знань
  Тестові завдання
І рівень
1.  Укажіть  комбінацію  цифр,  яка  відповідає  послідовності  подій.
1  Підписання  Договору  про  утворення  СНД  у   Біловезькій  пущі
2  Катастрофа  на  Чорнобильській  АЕС
3  Установчий  з’їзд  Народного  руху  України  за  перебудову
4  Проведення  перших  виборів  Президента  України
А  2,  4,  3,  1   Б  2,  3,  4,  1
В  3,  4,  1,  2   Г  4,  1,  3,  2
2.  Укажіть  комбінацію  цифр,  яка  відповідає  послідовності  подій.
1  прийняття  Верховною  Радою  Конституції  України
2     ухвалення  Верховною  Радою  Закону  «Про  Збройні  Сили 
України»
3  вступ  України  до  Ради  Європи
4  обрання  Л.  Кучми  Президентом  України  на  перший  термін
А  2,  3,  4,  1   Б  2,  4,  3,  1
В  3,  4,  1,  2   Г  4,  3,  1,  2
3.  Укажіть  комбінацію  цифр,  яка  відповідає  послідовності  пере-бування  президентів  України  на  посаді.
1  В.  Янукович
2  Л.  Кравчук
3  Л.  Кучма
4  В.  Ющенко
А  2,  4,  3,  1   Б  2,  3,  4,  1
В  3,  4,  2,  1   Г  4,  3,  2,  1
4.  Укажіть  комбінацію  цифр,  яка  відповідає  послідовності  подій.
1  ухвалення  Верховною  Радою  УРСР  Декларації  про  держав -ний  суверенітет  України
2  запровадження  в  Україні  нової  національної  валюти   —  гривні
3  проведення  І  Всеукраїнського  референдуму  та  виборів  Пре -зидента  України
4  обрання  Л.  Кучми  Президентом  України  на  другий  термін
А  1,  3,  2,  4   Б  1,  3,  4,  2
В  3,  4,  1,  2   Г  3,  1,  4,  2
ІІ рівень
5.  Укажіть,  із  якого  документа  наведено  уривок.
«Верховна  Рада  Української  РСР,  виражаючи  волю  народу 
України,  прагнучи  створити  демократичне  суспільство,  виходячи 
з  потреб  всебічного  забезпечення  прав  і  свобод  людини,  шануючи 
національні  права  всіх  народів,  дбаючи  про  повноцінний  політич-ний,  економічний,  соціальний  і  духовний  розвиток  народу  Укра-їни,  визнаючи  необхідність  побудови  правової  держави,  маючи  на 
меті  утвердити  суверенітет  і  самоврядування  народу  України,  про -голошує  державний  суверенітет  України  як  верховенство,  само-стійність,  повноту  і   неподільність  влади  Республіки  в  межах  її 
території  та  незалежність  і   рівноправність  у   зовнішніх  зносинах».
6.  Укажіть,  про  яку  організацію  йдеться  в  джерелі.
«Включення  України  до  ...  мало  стати  однією  з   передумов  ми-ру  й  безпеки  народів,  стабільності  та  балансу  сил  у  Європі.  Вступ 
до  ...  мав  зміцнити  ілюзії  щодо  її  державності  та  заспокоїти  гро-мадську  думку  і   національно-визвольні  сили,  які  боролися  за  від-родження  незалежної  української  держави,  розколоти  українську 
діаспору  в  західних  державах.  У   цьому  виявилась  подвійна  мо-раль,  своєрідна  політична  гра  сталінського  керівництва.  І  все 
ж  сам  факт  вступу  України  до  ...  мав  велике  значення,  вивів  її 
на  міжнародну  арену  й  сприяв  включенню  у  світову  політику».
7.  Установіть  відповідність  між  поняттями  та  їх  визначеннями.
1  собор -ність
2  сепара-тизм
3  сувере-нітет
4  статус
А  прагнення  до  відокремлення
Б  рух  за  возз’єднання  нації,  народів,  які  з  пев-них  історичних  причин  були  роз’єд нані
В  становище  особи  або  соціальної  верстви  щодо 
інших  осіб  чи  верств  у   суспільстві
Г   політична  незалежність  держави,  що  полягає 
у  її  праві  самостійно  розв’язувати  свої  вну -трішні  та  зовнішні  проблеми  без  втручання 
в  них  будь-якої  держави
Д   виняткове  право  приватних  осіб,  держави, 
організацій  тощо  в  різних  сферах  діяльності
8.  Установіть  відповідність  між  поняттями  та  їх  визначеннями.
1  автоно-мія
2  автори-таризм
3  анархізм
4  анексія
А  суспільно-політична  течія,  що  прагне  до  мак-симально  можливого  визволення  особистості, 
виступає  за  негайне  знищення  всякої  дер-жавної  влади  шляхом  стихійного  бунту  мас 
і  створення  федерації  дрібних  автономних 
асоціацій  виробників  і  споживачів  (союзи 
громад)
Б   право  самостійного  здійснення  державної 
влади  чи  управління,  надане  якійсь  частині 
держави,  що  здійснюється  в  межах,  перед-бачених  загальнодержавним  законом  або 
конституцією
В  насильницьке  захоплення  державою  всієї  або 
частини  території  іншої  держави  або  народу 
і  включення  її  до  свого  складу
Г  суперечності,  що  характеризуються  найго-стрішою  боротьбою  і  непримиренністю  по-глядів  угруповань,  певних  сил
Д  режим правління, за якого всю чи більшу час-тину  влади  зосереджено  в  руках  однієї  особи 
чи  групи  осіб.  Роль  представницьких  органів 
влади  зведено  нанівець  або  занижено
ІІІ рівень
9.  Виконайте  одне  із  запропонованих  завдань.
1)   Заповніть  таблицю  «Особливості  розвитку  культури  в   сучас -ній  Україні».
Наука Література Мистецтво
Діячі Галузь знань Діячі Спадщина Діячі
Вид   
мистецтва
2)  Складіть  розгорнутий  план  до  теми  «Економіка  сучасної 
України».
IV рівень
 10.  Виконайте  одне  із  запропонованих  завдань.
1)   Складіть  політичний  портрет  найбільш  патріотично  знакової, 
на  ваш  погляд,  постаті  сучасної  України.
2)   Охарактеризуйте  соціальну  політику  та  її  наслідки.
ііі .  п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  аналізує  й  оцінює  роботу  учнів  на  уроці.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в сучасну добу (1994—2010 рр.)».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід