Промисловий переворот в Англії
 
Урок № 22
Промисловий переворот в Англії
Мета: сформувати в учнів уявлення про промисловий переворот в Англії; створити умови для розуміння передумов промислового перевороту в Англії; розглянути політичні, економічні та соціальні наслідки промислового перевороту в Англії; установити зв’язок між науковими й технічними досягненнями та змінами у виробництві; схарактеризувати винахідників і їх відк-риття; розвивати вміння порівнювати феодальний і капіталістичний способи виробництва та висловлювати власну думку щодо наслідків технічного прогресу.
Обладнання: підручник, карта світу, Європи, Британських островів.
Тип уроку: комбінований.
Основні поняття та назви: промислова революція, фабрика, механіка, парова машина, лу-дити, конкуренція, прядильна машина, пароплав, паровоз.
Основні дати та події: 1643—1727 рр. — роки життя І. Ньютона, 1771 р. — відкриття першої фабрики, 1784 р. — винайдення парової машини Дж. Ваттом.
Історичні постаті: І. Ньютон, Дж. Вайт, Дж. Ватт, Р. Фултон, Дж. Стефенсон, А. Сміт.
Очікувані результати: учні навчаться: називати роки життя вчених та винахідників, пері-оду промислового перевороту; показувати на карті промислові міста та торговельні шляхи; за-стосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни; характеризувати винахідників та їхні відкриття; наводити приклади технічного прогресу; порівнювати феодальний та капіта-лістичний способи виробництва; висловлювати власну думку щодо наслідків технічного прогресу.
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і вмінь
Перевірка творчого домашнього завдання
Учні вибірково зачитують підготовлені репортажі з уявного засідання англійського парламен-ту.
Робота з таблицею
Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядкові номери подій, назв або явищ.
1) Битва під Нейзбі, 2) опричнина, 3) «Смутні часи», 4) «Довгий» парламент, 5) «Славна рево-люція», 6) Лівонська війна, 7) «Білль про права», 8) протекторат О. Кромвеля, 9) Земський собор, 10) «семибоярщина».
Зразок заповненої таблиці
Англія Московська держава
1, 4, 5, 7, 8 2, 3, 6, 9, 10

Завдання
Знайдіть зайве слово та поясніть свій вибір.
1. Яків І, Карл І, Вільгельм ІІ, Карл ІІ, Яків ІІ.
Відповідь: Вільгельм ІІ (не належав до династії Стюартів).
2. «Пуританська революція», «Шведський потоп», Реставрація, «Славна революція».
Відповідь: «Шведський потоп» (це період з історії Речі Посполитої — захоплення шведами ча-стини польських земель).
III. Вивчення нового матеріалу
План
1. Передумови та початок промислового перевороту.
2. Наслідки промислової революції.
1. Передумови та початок промислового перевороту
Завдання
Пригадайте наслідки процесів, про які йдеться у прислів’ї: «Вівці людей з’їли».
Варіант 1
Випереджальне завдання (Робота з таблицею)
Під час розповіді вчителя заповніть таблицю.
Розповідь учителя
Наприкінці XVIII ст. в Англії розпочався промисловий переворот, або промислова револю-ція — перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного до великого машинного фабрично-заводського виробництва. Передумови промислового перевороту визрівали давно.
Формування парламентської монархії створило вигідні умови для розвитку економіки. До вла-ди почали приходити не тільки представники знаті, а й торговці, фінансисти і підприємці.
Ще наприкінці ХVІ ст. в Англії відбувалися істотні зміни у сільському господарстві. Почався перехід від натурального господарства до товарного. Дрібні селянські господарства розо¬рювалися, їхні землі та землі громад переходили до лендлордів, із якими пов’язані процеси огороджування. Усі ці зміни започаткували перехід від феодальних до капіталістичних відносин на селі й отримали назву аграрної революції.
Аграрна революція в Англії у вигляді огороджування спричинила появу прошарку найманих працівників, який сформували селяни, витіснені огороджуванням. Таким чином, з’явилася велика кількість дешевої робочої сили та великі обсяги сировини.
Наступним кроком стали зміни в техніці. Англійська наука забезпечила необхідну теоретичну базу для технічних винаходів (наприклад, теорія основ механіки І. Ньютона). Перші зміни відбу-лися у текстильному виробництві. Ручна праця вже не задовольняла ринок, англійські товари по-чали витіснятися виробами з інших країн. Гарні, а головне — дешеві індійські ситці склали серйо-зну конкуренцію англійським тканинам. Необхідно було зменшити вартість тканин, і це вдалося здійснити завдяки використанню механічних пристроїв.
У 1733 р. ткач Дж. Кей винайшов ткацький човник, який дозволив не тільки виготовляти вдвічі ширшу тканину, а й збільшити продуктивність праці. Тепер замість двох ткачів міг працювати один. Це стало початком промислового перевороту.
Відтоді винаходи почали здійснюватися один за одним. Наступним кроком став винахід Дж. Харгрівса. У 1765 р. він винайшов механічну прядку «Дженні» (названу на честь дочки). За допо-могою прядки один робітник міг приводити в рух 18—20 веретен, збільшивши вихід продукції в десятки разів. А через два роки Т. Хайнс побудував прядку, яка приводилася в рух за допомогою водяного колеса. Уже у 1771 р. виникає перша фабрика (промислове підприємство, де основні операції здійснює система машин) Р. Аркрайта.
У 1779 р. С. Кромптон створив мюль-машину (ткацький верстат, що виготовляє пряжу). А у 1785 р. Е. Картрайт винайшов принципово новий ткацький верстат, який підвищив продуктивність у 40 разів.
Промисловий переворот торкнувся не тільки ткацтва — відбулися зміни практично в усіх галузях виробництва. У 1784 р. справжню революцію зробив винахід Дж. Ватта, який винайшов парову машину. Стрімко розвивалися вугледобувне та металургійне виробництва. Нові винаходи змінювали світ, у 1807 р. Р. Фултон спустив на воду перший пароплав, а у 1814 р. Дж. Стефенсон побудував паротяг.
Зразок заповненої таблиці
ПЕРЕДУМОВИ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В АНГЛІЇ
Передумови Характеристика
Політичні Ліквідація абсолютизму та встановлення парламентської монархії 
Соціальні Формування ринку робочої сили. Перехід дворянства до підприємницької діяльності 
Економічні Перехід землі в приватну власність та ліквідація обмежень у виробництві та торгівлі. Розорення дрібних власників. Огороджування 
Наукові Створення теоретичних основ механіки (І. Ньютон) 
Технічні Підвищення продуктивності праці за рахунок використання механічних пристроїв

Варіант 2
Робота з картками (у групах)
Учитель роздає учням картки трьох типів: на картках першого типу зазначені дати, другого ти-пу — імена винахідників, третього — їхні досягнення. Використовуючи матеріал підручника, школярі мають об’єднатися у трійки: дата — ім’я — досягнення. Після цього утворені групи ма-ють пояснити, як кожний окремий винахід вплинув на розвиток промисловості
Зразки карток
НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ В АНГЛІЇ XVIII ст.
Рік Ім’я винахідника Винаходи і досягнення
1733 р.  Джон Кей Механічний човник для ткацького верстата
1765 р.  Джон Харгрівс Механічна прядка
1767 р.  Томас Хайнс Водяна прядка
1771 р.  Річард Аркрайт Будівництво першої фабрики
1779 р.  Самуель Кромптон Мюль-машина (ткацький верстат, що виготовляє пряжу) 
1784 р.  Джеймс Ватт Перший паровий двигун
1785 р.  Едмунд Картрайт Механічний ткацький верстат
1814 р.  Джордж Стефенсон Будівництво паротяга

Цікавий факт
ПІДВОДНИЙ ЧОВЕН НАПОЛЕОНА
У 1796 р. до Франції прибув американець Р. Фултон, який надіслав Наполеону листа, у якому запропонував йому механічний апарат для знищення англійського флоту. До Фултона була напра-влена комісія, яка після дослідження дійшла висновку, що «машина, безумовно, дотепна, а запропонована зброя — невидима і жахлива...». Із винахідником був підписаний контракт, і він почав будівництво підводного човна, який був побудований у 1800 р. і називався «Наутілус». Ви-пробування пройшли успішно, але винахід не зацікавив Наполеона. Тоді Р. Фултон власним кош-том побудував другий човен довжиною 10 м, який міг перебувати під водою близько шести годин. Випробування на рейді Бресту були успішними, човен підірвав барк. Але знову Наполеон відмовляється від винаходу.
Фултон у черговий раз спробував зацікавити Наполеона, побудувавши пароплав, який проде-монстрував у 1803 р., але й цього разу не зацікавив Наполеона. Винахідник від’їжджає до Амери-ки, де вже у 1807 р. розпочалися перші регулярні рейси його пароплава.
2. Наслідки промислової революції
Варіант 1
Випереджальне завдання (Робота з таблицею)
Під час розповіді вчителя заповніть таблицю. (Зразок заповненої таблиці наведено у варіанті 2.)
Розповідь учителя
Промисловий переворот (революція) суттєво змінив життя Англії — запанували нові економі-чні відносини та відбулася зміна суспільного устрою.
Ремісниче виробництво змінюється фабрично-заводським, яке починає відігравати головну роль у промисловості. Завдяки дешевим товарам Англія перетворюється на країну, у яку ввозять сировину та з якої вивозять товари. Ремісниче і навіть мануфактурне виробництво зникає.
Відбулися перетворення і в суспільстві. Промислова революція сприяла появі нових основних верств суспільства — підприємців та найманих робітників.
Зазнали змін і соціальні відносини. Кількість буржуазії (підприємців) значно перевищувала кі-лькість лендлордів. Основним мірилом стає прибуток, відразу ж починається боротьба між підп-риємцями та найманими робітниками.
Запровадження машинного виробництва викликало зниження заробітної плати та звільнення частини робітників. Робочий день тривав 14—18 годин. Активно використовувалася праця жінок і дітей, яким платили вдвічі або втричі менше, ніж чоловікам. Жорстока дисципліна, відсутність умов праці, травматизм і часто смерть робітників загострювали ситуацію. Перші виступи робітників були спрямовані проти машин. Робітники ламали верстати та машини, а інколи спалювали й самі фабрики. Їх називали лудитами на честь Неда Луда — юнака, який першим начебто зруйнував верстати. Влада жорстоко переслідувала лудитів. Парламент прийняв закон про смертну кару за псування машин. Часто для придушення виступів використовували війська. Але зупинити промислову революцію було вже неможливо. В Англії почало формуватися індустріальне суспільство.
Варіант 2
Вправа «Передай далі»
Учитель об’єднує учнів у два варіанти і пропонує, використовуючи матеріал підручника, ви-значити економічні (І варіант) та соціальні (ІІ варіант) наслідки промислової революції. Після підготовки представники кожного варіанта отримують аркуш, який передається від учня до учня відповідного варіанта. Учень, який отримує аркуш, повинен ознайомитися з уже написаним, дода-ти один із наслідків промислової революції та передати аркуш далі. Після завершення роботи ре-зультати узагальнюються вчителем у вигляді таблиці на дошці.
Зразок заповненої таблиці
НАСЛІДКИ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Наслідки Характеристика
Економічні Перевага промисловості над сільським господарством.
Експорт промислової продукції.
Імпорт сировини та продуктів.
Перетворення Англії на «майстерню світу»
Соціальні Поява підприємців і найманих робітників та підвищення їхньої ролі в суспільстві.
Урбанізація — зростання кількості міст і населення в них.
Боротьба найманих робітників за свої права

IV. Узагальнення та систематизація знань
Фронтальне опитування
1. Чому промисловий переворот відбувся саме в Англії?
2. Чому передумовою промислової революції були наукові винаходи?
3. Чому напередодні промислового перевороту відбулася аграрна революція?
4. Чому промислова революція розпочалася з ткацького виробництва?
5. Чому промислова революція привела до урбанізації?
6. Чому виникають розсіяні мануфактури?
7. Чому поширювався рух лудитів?
Робота зі схемою
Складіть схему «Промислова революція в Англії» за планом: передумови — причини — по-дії — наслідки.
Робота з документом
Прочитайте уривок із книги «Дослідження про природу і причини багатства народів» Адама Сміта і дайте відповіді на запитання.
Належне виконання будь-якої послуги передбачає, імовірно, щоб оплата за неї або винагорода по можливості точно відповідали характеру самої послуги. Якщо за якусь послугу платять значно менше, ніж те, що слід, на її виконанні позначиться нездатність і непридатність більшої частини тих, хто зайнятий цією справою. Якщо за неї платять занадто багато, її виконання ще більше може страждати від їхньої недбалості і лінощів.
1. Як ви розумієте висловлювання вченого?
2. Наскільки ці думки є актуальними для сьогодення? Свою думку обґрунтуйте.
V. Підсумки уроку
Висновки
• Завдяки сприятливому географічному положенню, важливому значенню мореплавства та морської торгівлі в економіці Англії промисловий переворот тут відбувся раніше, ніж в інших країнах.
• Промислова революція в Англії змінила не тільки англійське суспільство, а й увесь світ. Англія перетворилася на могутню державу, яка стрімко розширювала свої володіння. Разом із тим промисловий переворот не тільки змінив соціальний устрій суспільства, а й відразу ж загострив відносини між підприємцями та найманими робітниками.
VI. Домашнє завдання
1. Опрацюйте матеріал підручника: 1. § 18; 2. § 18; 3. § 19; 4. § 19—20 (С. 164—167).
2. Творче завдання. Зробіть опис уявного відвідування ткацької фабрики періоду промислової революції в Англії.
3. Індивідуальні випереджальні завдання. Підготуйте повідомлення про Ж. Б. Кольбера та двір Людовіка ХІV.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Промисловий переворот в Англії", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід