Римська імперія в I—II ст. н. е.
 
УРОК  №  53
  Тема.    Римська імперія в I—II ст. н. е.
  Мета.  Розглянути процес утворення Римської імперії, основні напрямки 
політичного життя Римської імперії в I—II  ст. н. е.; ознайо митися 
із системою державного управління, що склалася за часів прав -ління Августа; удосконалити вміння давати характеристику істо -ричної особистості. 
  Очікувані 
результати.
  Після цього уроку учні зможуть: називати час правління Октаві-ана Августа, органи влади імперії;  показувати на карті  територію 
Римської імперії в І ст. н. е.; застосовувати та пояснювати на при-кладах поняття та терміни:  «імперія», «імператор»;  висловлювати 
власне судження , оцінюючи діяльність римських імператорів. 
  Тип уроку.  Комбінований.
Структура  уроку
  I.   Організаційний момент
  II.   Актуалізація опорних знань
  III.   Вивчення нового матеріалу
1.   Принципат Августа. 
2.   Зовнішня політика та утворення нових провінцій.
3.   Правління династії Юліїв-Клавдіїв і Флавіїв. 
4.   Династія Антонінів.
  IV.  Узагальнення і систематизація знань
  V.   Підсумки уроку
 VI.  Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ
Фронтальне опитування.
1) Чим можна пояснити перемогу Юлія Цезаря в громадянській війні?
2) Які реформи провів Цезар?
3) Чому змовникам не вдалося втриматися при владі?
4) Із якою метою був створений другий тріумвірат?
5) Порівняйте перший і другий тріумвірати. Що в них спільного?
Підбиваючи підсумок, учитель відзначає, що другий тріумвірат,
створений (як і перший) як опозиція сенату, припинив своє існування
через розбіжності між самими спільниками. В обох випадках кожний
із тріумвірів прагнув одноосібної влади. Колективна військова дик -татура другого тріумвірату перетворилася на єдиновладдя Октавіана.
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   Принципат Августа.
Розповідь учителя.
Гай Юлій Цезар Октавіан, до всиновлення Гай Октавій, народився
в 63 р. до н. е. Він був троюрідним племінником Юлія Цезаря, мав
його прихильність і був ним усиновлений.
Із закінченням громадянської війни в 30-х рр. до н. е., після смерті
Антонія і кінця другого тріумвірату, главою Римської держави став
Октавіан.
На засіданні сенату він лицемірно відмовився від єдиновладдя і від
усіх своїх повноважень й оголосив, що відновлює республіку. Він за -лишив за собою тільки звання імператора. Октавіан вивів із сенату
тих, хто за своїм походженням не міг належати до вищої верстви.
У знову складеному списку ім’я Октавіана було першим, звідси його
титул — принцепс. Це дозволяло йому першим висловлювати на за -сіданнях свою думку. За 41 рік його правління не зна йшло ся жодного
сенатора, який би ризикнув не погодитися з Октавіаном. Покірний
сенат присвоїв Октавіану титул Августа, що означає «звеличений бо-гами», «шанований», і цей титул він зробив своїм ім’ям.
Маючи нову владу, Август узявся до розв’язання політичних проб-лем. Розуміючи, що продовження громадянської війни веде лише до
подальшого ослаблення імперії та робить її беззахисною перед загро -зою іноземного вторгнення, він зробив усе можливе для зміцнення
стабільності в країні. Армія, що до того ж могла бути звернена і проти
нього самого, скорочувалася з 60 до 28 легіонів. Для виплати допомо-ги відставним воїнам, поселенцям у колоніях, Август використовував
захоплені в поході скарби єгипетських царів. Для власної охорони
Август створив особливий загін — преторіанську гвардію.
Завдяки регулярному надходженню з провінцій грошей і харчів
добробут громадян Риму значно підвищився. Октавіан розділив місто
на округи та квартали, запровадив нічну варту, організував пожежні
команди. За часів Августа були збудовані численні храми. Він був по-кровителем мистецтва, літератури. Сам писав філософські, історичні
трактати, складав вірші.
Одним із найближчих до Октавіана людей був Гай Цильцій Ме-ценат — тонкий поціновувач мистецтва і славнозвісний покрови-тель поетів. Меценат не мав офіційної посади, але фактично був другою людиною в державі й правив Римом під час відсутності Октавіана.
 
Фронтальне опитування.
1) Які риси допомогли Октавіану прийти до влади?
2) Чому Октавіан не став скасовувати республіканський лад?
3) Як ви оцінюєте діяльність Августа в роки його правління Римською
державою?
Учитель звертає увагу учнів на те, що державний устрій, створений Октаві-аном, одержав назву принципату від титулу принцеп са. Обережний Октавіан,
пам’ятаючи сумний досвід названого батька, не скасував республіканського
ладу, але запровадив зміни, що дозволили перетворити його на особливий
вид монархії — принципат.
Коментоване читання.
Прочитайте текст параграфа і складіть схему, у якій мають бути визначені
ті риси державного управління, що залишилися за Октавіана з часів респу -бліки, і ті, які свідчили про зміцнення монархії.
2.   Зовнішня політика та утворення нових провінцій.
Евристична бесіда.
1) До яких наслідків призвело розширення територій Риму в II ст. до н. е.?
2) На що була спрямована внутрішня політика Августа?
3) Які перетворення в армії здійснив Октавіан?
4) Як ви вважаєте, чи свідчили ці зміни про його наміри вести активну
завойовницьку політику?
Вислухавши відповіді учнів, учитель зазначає, що Октавіан бачив метою
своєї політики не захоплення нових територій, а підтримання порядку на вже
завойованих землях. Нові завоювання, до того ж, давалися Риму ціною вели-ких зусиль. До складу Римської імперії була включена Германія, із завоюван-ням якої пов’язана загибель трьох легіонів під командування Квінтілія Вара.
3.   Правління династії Юліїв-Клавдіїв і Флавіїв.
Розповідь учителя.
Спадкоємцем Августа став Тиберій Клавдій Нерон, син третьої дру -жини імператора Лівії Друзілли від її першого шлюбу. Із правління
Тиберія починається перша римська династія Клавдіїв, представлена
чотирма імператорами.
1) Тиберій (14—37 рр. н. е.).
2) Калігула (37—41 рр. н. е.).
3) Клавдій (41—54 рр. н. е.).
4) Нерон (54—68 рр. н. е.).
Ця династія належала до двох родів — Юліїв і Клавдіїв. Час прав-ління династії Юліїв-Клавдіїв зазвичай називають «епохою терорис -тичного режиму». Цю назву можна мотивувати тим, що всі чотири
імператори (меншою мірою Клавдій) під час правління вдавалися до
методів відкритого і систематичного насильства стосовно своїх супро -тивників серед знаті й прихильників відновлення республіканського
правління.
73-річний Гальба, який змінив Нерона, правив лише кілька міся-ців і був зміщений солдатами й офіцерами: вони не любили його за
скнарість і суворість.
13 січня 69 р. н. е. преторіанці проголосили імператором легата Лузі-танії Сильвія Отона. Почувши про це, легіони, розташовані на берегах
Рейну, проголосили імператором свого полководця Вітеллія. Вони ви-йшли походом на Рим і розбили війська Отона під Кремоною. Відомий
гульнею й ненажерливістю, Вітеллій не міг нала годити дисципліну
в армії, що займалася грабунками, пияцтвом і насильством.
У той час як солдати Вітеллія бешкетували в Італії, легіони, що
перебували в Палестині, проголосили римським імператором свого
командира Тита Флавія Веспасіана. Вони пішли бойовим маршем на
Рим, узяли місто й убили Вітеллія та його прихильників.
Період від повалення Нерона до вступу Веспасіана інколи назива-ють «революцією чотирьох імператорів». Перемогла в цій боротьбі
династія Флавіїв.
Веспасіан (69—79 рр. н. е.).
Тит (79—81 рр. н. е.).
Доміціан (81—96 рр. н. е.).
Загальний стиль життя за Флавіїв характеризується ощадливістю,
хазяйновитістю і грубуватою провінційною простотою.
Веспасіан запровадив низку нових податків, у тому числі податки
на громадські вбиральні та поховання. Коли його син Тит відкрито
обурився цим нечуваним нововведенням, батько підніс до його носа
золотий денарій, отриманий із такого джерела надходження податку, і за -питав, чи відчуває він якийсь особливо неприємний запах. Звідси й пішов
широко відомий вираз «гроші не пахнуть».
Під час правління династії Флавіїв змінилася соціальна опора Рим-ської імперії: проводилася політика підтримки інтересів провін цій.
4.   Династія Антонінів.
Робота з підручником.
Опрацювати відповідний текст параграфа і дати відповіді на запитання.
1) Який період охоплює правління династії Антонінів у Римі?
2) Які імператори належали до цієї династії?
3) За правління якого імператора Рим востаннє продемонстрував свою
завойовницьку політику?
4) Який імператор із династії Антоніонів відомий як видатний філософ?
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ  І  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  ЗНАНЬ
Фронтальне опитування.
1) Що було спільного і відмінного в правлінні Цезаря й Августа?
2) Правління якої династії в Римській імперії називали «епохою терорис -тичного режиму»?
3) Які події одержали назву «революція чотирьох імператорів»?
4) Кому належить вираз «гроші не пахнуть»?
5) За правління якої династії в Римській імперії настав «щасливий пері -од»?
V.  ПІДСУМКИ  УРОКУ
Заключне слово вчителя.
— Громадянські війни та другий тріумвірат закінчилися встанов ленням
одноосібної влади Октавіана.
— Октавіан Август створив особливу систему державного управління —
принципат: республіканські установи зберігаються, але влада належить
принцепсу — першому сенаторові й першій людині в державі.
— Політика Октавіана була спрямована на зміцнення стабільності в країні
та організацію управління завойованими землями.
— Проблемним — від часів Октавіана Августа — залишалося питання
успадковування влади.
— Римська імперія в середині II ст., у «щасливий період» Антоні-нів, займала близько 100 тис. кв. миль. Це була дійсно світова держава.
VI. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1) Опрацювати текст параграфа.
2) Творче  завдання.  Скласти повідомлення про одного з імпе-раторів ранньої Рим ської імперії (I—II ст. н. е.). Використан -ня додаткової літератури підвищить цінність повідомлення.
Обов’язковим є обґрунтування вибору героя повідомлення.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Римська імперія в I—II ст. н. е.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід