Римська культура.
 
УРОК  №  54
  Тема.   Римська культура.
  Мета.  Ознайомитися  з  основними  досягненнями  культури  Дав-нього Риму, простежити зв’язок між  грецькою та римською 
культурами; удосконалити навички складання плану пара -графа; визначити роль римської культури в розвитку світо -вої культури.
  Очікувані 
результати.
  Після цього уроку учні зможуть: описувати  архітектурні пам’ят -ки Риму; порівнювати  культуру, побут і традиції римлян і гре -ків;  визначити  ступінь впливу грецької цивілізації на розвиток 
культури римлян і вияви самобутності римської культури.
  Тип уроку.  Комбінований.
Структура  уроку
  I.   Організаційний момент
  II.   Актуалізація опорних знань
  III.   Вивчення нового матеріалу
1.   Римська релігія. 
2.   Культура доби республіки.
3.    Культура імператорського Риму. Література. 
4.   Основні архітектурні пам’ятки. Мистецтво.
  IV.  Узагальнення і систематизація знань
  V.   Підсумки уроку
 VI.  Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ
Перевірка творчого домашнього завдання.
Учні зачитують свої повідомлення про римських імператорів.
Заслуховуючи повідомлення учнів, учитель пропонує назвати дже -рела, використані для їх підготування. обґрунтувати вибір героя сво -го повідомлення. З огляду на особливості теми нового уроку, учитель 
особливу увагу приділяє тому, як той чи інший імператор ставився до 
розвитку науки, мистецтва, культури в Римській державі.
Підбиваючи підсумок виступів учнів, учитель зазначає, що більша 
частина  пам’яток  літератури,  мистецтва  і нау  ки  належить  до  епохи 
Флавіїв і Антонінів. Це пояснюється послабленням напруги політичної 
боротьби. Зміцніла монархія не застосовувала тієї суворої цензури, що 
лютувала за попередніх династій. Розширювалася сфера розповсюджен-ня римської культури. Найбільш сприятливі умови для загальнокуль -турного розвитку склалися в «щасливий період» Антонінів.
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
З огляду на інформаційну насиченість і невелику складність ново-го матеріалу, можна запропонувати як форму роботи складання пла -ну параграфа. План може складатися як під керівництвом учителя, 
так і в ході самостійної роботи.
Учитель підкреслює, що пункти плану мають відображати головні 
думки,  найбільш  суттєві  моменти  змісту  параграфа.  Назви  пунктів 
плану можуть містити дати, імена, назви творів. Складений у такий 
спосіб план допоможе краще підготуватися до наступного уроку, ста -не у пригоді під час усної відповіді.
1.   Римська релігія.
Робота з підручником.
Прочитайте текст параграфа і складіть план до нього.
Розповідь учителя.
У  римлян  було  багато  богів  та  богинь.  Їх  можна  поділити  на  дві 
групи:  духи-захисники  домашнього  затишку,  яким  поклонялися 
в кожному домі та боги державної релігії, яким поклонялися під час 
публічних церемоній. До числа «домашніх» богів належала Веста — 
богиня домашнього вогнища, Янус — бог входу до житла. У кожної 
сім’ї був свій дух-покровитель — геній та духи предків — мани. 
Дуже привабливою для римлян була грецька міфологія. Римляни 
часто ототожнювали своїх богів із грецькими, створивши цим осно -ву  для  нової  державної  релігії,  яка  вимагала  суворого  дотримання 
 ритуалів і складних церемоній, особливо в епоху активних завоювань 
і розширення римських володінь. 
Метод «Навчаючи — вчуся». 
Кожен учень одержує картку, на якій зазначені римське ім’я бога 
і його характеристика.
Картка  1. Юпітер  — цар богів, бог грому і блискавок.
Картка  2. Юнона — покровителька жінок і материнства.
Картка  3. Нептун — володар морів.
Картка  4. Плутон  — володар підземного царства.
Картка  5. Аполлон — бог світла, зцілювання, покровитель мис-тецтва, поезії та музики; провісник майбутнього.
Картка  6. Діана  — богиня полювання.
Картка  7. Венера — богиня кохання і краси.
Картка  8. Марс  — бог війни.
Картка  9. Вулкан — бог вогню і ковальства.
Картка  10. Меркурій — вісник богів, покровитель подорожніх 
і торговців.
Підбиваючи підсумки роботи, учитель звертає увагу учнів на подіб -ність римських і грецьких богів.
Фронтальна бесіда.
1)   Кого  з  богів  олімпійського  пантеону  ви  впізнали  в  римських 
богах?
2)   Хто з богів навіть не змінив свого імені?
2.   Культура доби республіки.
3.   Культура імператорського Риму. Література.
Робота з підручником.
Прочитайте текст параграфа і складіть план до нього.
План (зразок)
1)   Вплив греків на культурний розвиток Риму.
2)   Створення календаря.
3)   Римська література часів республіки (Тит Макцій Плавт, Марк 
Порцій Катон).
4)   Твори  римських  мислителів:  Марк  Туллій  Цицерон,  Тит  Лу -крецій Карр.
Складання  плану  може  супроводжуватися  додатковою  інформа-цією вчителя.
Додаткова інформація
Найкращим  із  класичних  творів  римської  поезії  була  «Енеїда» 
Вер  гілія.
Римляни склали міф про те, що їхнім предком був троянець Еней, 
син богині Венери, який приплив до Італії після падіння Трої. Цим 
вони хотіли показати, що історія їхнього народу сягає такої ж глибо-кої давнини, як й історія греків. Цей міф був покладений Вергі лієм 
в основу  сюжету  «Енеїди».  «Енеїда»  стала  національним  епосом 
римлян. Цей твір вивчали в школах, уривки з неї знали напам’ять 
усе  життя.  Археологи,  розкопуючи  давні  міста  Римської  імперії, 
знаходять уламки стін із грубо написаними рядками з «Енеїди», які, 
видно, подобалися колись випадковому перехожому.
Вергілій  був  творцем  класичного  римського  епосу,  а  його  друг 
і сучасник  Горацій  створив  класичну  римську  лірику.  Заключним 
віршем його «Од» є славнозвісний «Пам’ятник».
Мій пам’ятник стоїть триваліший від міді. 
Піднісся він чолом над царські піраміди. 
Його не сточить дощ уїдливий, гризький, 
Не звалить налітний північний буревій.
 (Переклад М. Зерова)
4.   Основні архітектурні пам’ятки. Мистецтво.
Розповідь учителя.
Римське мистецтво не було оригінальним. Більше самобутності римляни 
виявили в архітектурі. Оригінальною рисою римської архітектури вважаєть-ся широке застосування різних типів склепінь — напівкруглих, коробових, 
хрестових і купольних. Склепіння давали можливість римським архітекто-рам споруджувати багатоповерхові будинки й арки, довівши це мистецтво 
до досконалості. Прикладом будівельного мистецтва імператорського Риму 
є Храм Миру і Колізей Флавія. Колізей  — величезний амфітеатр, що вміщував 
до 90 тис. глядачів; його коло — 624 м; діаметр — 188 м. Великий інтерес 
становлять також арка Тита в Римі, арка Марка Авре  лія в Триполі, колони 
Траяна і Марка Аврелія.
Колона імператора Траяна має висоту 38 м, її покриває семисотмет рова 
стрічка скульптурного рельєфу, на якій зображені найважливіші епізоди ві-йни римлян із даками на початку II ст. н.  е.
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ  І  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  ЗНАНЬ
Учитель перевіряє правильність складання плану параграфа.
V.  ПІДСУМКИ  УРОКУ
Заключне слово вчителя.
— На розвиток римської культури суттєво вплинула Греція. Горацій писав: 
«Греція, узята в полон, полонила переможців диких, унісши мистецтва в Лацій 
суворий».
— Викликає захоплення самобутня римська архітектура.
— Великих успіхів досягли майстри скульптурних портретів.
— Імена Вергілія, Горація, Овідія, Тацита, Плінія знає кожна освічена лю -дина сучасності.
VI. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Опрацювати текст параграфа.
2)   Заповнити таблицю «Розвиток історичної науки в Римській імперії». 
Заповнена таблиця може мати такий вигляд.
Ім’я вче -ного
Роки життя Основні праці Описані історичні події
Марк  
Порцій 
Катон
234—149 рр. 
до н. е.
«Засади» (зберіг -ся трактат «Про 
рільництво»)
Історія Риму, статті 
з рільництва, медицини, 
військової справи і з усіх 
предметів, знання яких 
було корисним простому 
громадянину
Тит Лівій 59 р. до н.  е.  —  
17 р. н. е.
«Римська ім-перія від за-снування міста» 
(142 книги)
Збереглося 35 книг про 
події від заснування Риму 
в 753—293 рр. до н. е. 
і 218—168 рр. до н. е.
Плутарх 40—119  рр. «Порівняльні 
життєписи» (біо-графії)
Кожному славетному гре-кові підібраний до пари 
славетний римлянин, 
у біографіях зіставляєть -ся діяльність цих особис -тостей
Публій  
Корнелій 
Тацит
55—120  рр. «Аннали»,  
«Історія»
Відомості про життя рим-ського суспільства
Гай 
Транквілл 
Светоній
70—122  рр. «Життя дванад-цяти цезарів» 
(8  книг)
Біографії Юлія Цезаря 
і перших римських ім-ператорів від Августа до 
Доміціана
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Римська культура.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід