Розквіт афінської демократії.
 
УРОК  №  38
  Тема.   Розквіт афінської демократії.
  Мета.  Розглянути форму державного правління за часів правління Пе -рікла, що називають «золотою добою» Афін, визначити причини 
поразки Афін у Пелопоннеській війні й  наслідки перемоги Спар -ти для подальшого розвитку суспільного ладу Афін.
  Очікувані результати.
  Після цього уроку учні зможуть: називати час правління Перікла 
в Афінах, Пелопоннеської війни; характерні риси тиранічного й 
демократичного правлінь, політичного устрою Афін доби Пери -кла; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та тер -міни: «демос», «демократія», «тиранія», «громадянин»;  визначати  
наслідки Пелопоннеської війни; висловлювати власне  судження 
про демократію в Афінах, її сильні та слабкі сторони.
  Тип уроку.  Комбінований.
Структура  уроку
  I.   Організаційний момент
  II.   Актуалізація опорних знань
  III.   Вивчення нового матеріалу
1.   Утвердження демократії в Афінах за Перікла. Політичний устрій.
2.   Афінське суспільство. Основні принципи афінської демократії, права та 
обов’язки громадянина. 
3.   Пелопоннеська війна та її значення для розвитку Афін.
  IV.  Узагальнення і систематизація знань
  V.   Підсумки уроку
 VI.  Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ
Робота з датами.
1)  Коли розпочалися  греко-перські війни? Скільки  років тому це відбу-лося?
2)  Коли відбулася  Марафонська битва?
3)  Скільки  років минуло від Марафонської битви  до битви  при  Фермопі -лах?
4)  Коли був  створений  Афінський морський союз?
5)  Скільки років минуло від Саламінської битви  до укладення  Каллієвого 
миру?
6)  У  якому столітті  був  укладений Калліїв мир?
Фронтальне опитування.
1)  Назвіть причини греко-перських  війн.
2)  Завдяки  чому греки  здобули  перемогу?
3)  На яких умовах був  укладений Калліїв мир?
Підсумком фронтального опитування має стати  висновок:  перемога в гре -ко-перських  війнах сприяла  економічному,  політичному, культурному роз-квіту Греції  і,  насамперед,  Афін.
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   Утвердження демократії в Афінах за Перікла. Політичний устрій.
Робота з підручником.
Опрацювати  відповідний  текст  параграфа  і дати відповіді на запитання.
1)  Який період називають «золотою добою» Афінської  держави?
2)  Чим  обумовлена  така назва?
3)  Які зміни  в політичному устрої  Афін відбулися  за  Перікла?
У своїх відповідях  учні  повинні  відзначити, що за  часів правління  Перікла 
остаточно  сформувався  демократичний устрій  Афін. Уся  влада  в державі  на-лежала демосу — народу.  Верховним органом  влади  були народні  збори, у 
яких брали  участь  усі афінські  громадяни, яким виповнилося  20 років.  Таким 
чином, афіняни  не делегували своїх громадянських прав, а здійснювали  ре-альне  народоуправління  за  допомогою народних зборів. Повноправними 
громадянами вважалися чоловіки,  мати і батько яких було афінянами.
Народні збори  вирішували найважливіші державні питання: оголошували  
війну  й укладали мир, обирали  вищих посадовців, приймали  нові  закони.
Іще  одним  важливим  державним органом  була «Рада  п’ятисот»,  яка  попе-редньо розглядала справи,  що мали обговорюватися  народними зборами, 
управляла  фінансами, наглядала  за  флотом,  упорядкуванням  міста,  карбу -ванням  монет.
Важливу роль в Афінах відігравав  суд  присяжних,  який обирався за  допо-могою жеребкування. На розгляд  суду передавалися всі судові  справи.
Учитель привертає  увагу  учнів  до того, що навіть в епоху  Перік ла, коли 
афінська демократія досягла  свого розквіту, далеко не всі жителі Афін брали  
участь у роботі  народних зборів. Жінки, раби, іноземці  не мали права  голосу.
2.   Афінське суспільство. Основні принципи афінської демократії, права 
та обов’язки громадянина. 
Розповідь учителя.
Перікл уважав,  що бідні повинні  мати однакові права  з багатими гро -мадянами.  В інтересах   афінської  демократії   він  провів  такі   реформи:
— запровадження   грошових   виплат  громадянам   за   виконання 
ними  громадських  обов’язків,  що  дозволило   будь-якому   громадяни-ну,  незалежно від  його  матеріального   становища,   мати  всі  політичні  
права;
— наділення  землею  збіднілих  афінян у поселеннях,  створених  на 
території держав Афінського союзу;
— при  наданні  посад  голосування замінялося жеребкуванням.
Додаткова інформація
Епоху  правління  Перікла  вважають  періодом розквіту демократії 
в Афінах,  періодом найвищого процвітання самого міста.  За Перікла  
був  розбудований  грандіозний  комплекс  Акрополя: брама  Пропілеї, 
Пінакотека  —  зібрання  картин,   величний   храм  Афіни  Паллади — 
Парфенон. 
За  часів  правління   Перікла   були  введені   грошові   виплати  гро -мадянам,  які обіймали  суспільні   посади:   до  цього   вони  виконували  
свої   обов’язки   за   власні  кошті,  що  робило  такі   посади  доступними  
лише   для   дуже  багатих   людей.  Окрім   цього,  виплати  вводились   і  за  
службу   в  армії  і  на  флоті.  Перікл  активно   будував   колонії  і  клеру -хії — напіввійськові  поселення.  При  ньому   до  колоній   були  пере-селені   10  тис.   чоловік,  в  основному  афінські  бідняки.  У  колоніях 
і клерухіях  вони отримували  гарантовані  земельні наділи. Незважа-ючи  на великі витрати, до яких призвели всі ці  масштабні проекти, 
сучасники і давні  історики особливо підкреслюють  упорядкованість 
в  Афінських  фінансах,   що  панувала  за   Перікла.  Союзна  скарбниця 
була перенесена з острова  Делос  до Афін.  Афіни стали  торговельним  
центром грецького  світу.
У  військовій  царині  Перікл  особливо  піклувався  про   розвиток 
афінського  флоту.  При  ньому   були  введені   військово-морські   на-вчання,   які  мали  постійно  підтримувати   боєготовність   флоту,  який 
налічував   на  той   час  правителя  300   трієр.   Сухопутні   сили  склада-лися  з  29  тис.  гоплітів   (важкоозброєної   піхоти),   1600  вершників,  
200  кінних і 1600 піших лучників.
3.   Пелопоннеська війна та її значення для розвитку Афін.
Розповідь учителя.
«Золота   доба»   Афін  змінилася   війною.   27  років   (431—404  рр. 
до н.  е.) Афіни і Спарта воювали за  гегемонію  в Греції.
Воюючі   сторони   мали  підтримку  військово-політичних   союзів:  
Спарту  підтримував  Пелопоннеський  союз,   Афіни —  Афінський 
морський  союз.   Приводом   до  війни   стали   військові  конфлікти  між  
Афінами і Коринфом, а також містами  Пелопоннеського союзу. Неза-баром   у  війну  були  втягнені  всі  грецькі   міста.   Афіни,  що  мали  силь-
198
ний  флот, сподівалися  використати свою перевагу на морі. Спар танці  
воліли воювати на суходолі.
Перший  період  війни   (431—421  рр.  до  н.  е.)  проходив  зі   змінним 
успіхом  і закінчився укладенням  Нікієвого миру,  що відновив стано -вище,  близьке  до довоєнного.
Воєнні дії відновилися в 415  р.  до н.  е., коли афіняни взяли  в обло-гу місто Сиракузи. Спартанці  знищили афінський флот і розгромили  
сухопутні   війська.   Незабаром  Афінський  союз  розпався.   У  405  р.   до 
н.  е.  афіняни були розбиті остаточно  і визнали  умови  миру:
— розпустити морський союз;
— скоротити  флот до 12 кораблів;
— знести всі фортечні стіни;
— відмовитися від усіх  своїх іноземних  володінь;
— запровадити замість  демократії олігархію.
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ  І  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  ЗНАНЬ
Тестова робота.
1)  «Золотою добою» афінської  демократії називають правління:
а)  Солона;  б)  Клісфена;  в) Перікла.
2)  Верховним органом  в Афінах був:
а)  «Рада  п’ятисот»;  б) народні  збори;  в) ареопаг.
3)  Храм богині Афіни називався:
а)  Одеон;  б)  Парфенон;  в) Пантеон.
4)  Політичні  права  в Афінах мали:
а)  усе населення; 
б)  усі,  крім рабів і жінок; 
в)  чоловіки,  у яких батько й мати були афінянами.
5)  Пелопоннеська війна  тривала:
а)  25 років;  б)  27 років;  в) 29 років.
6)  Перший  період Пелопоннеської війни  закінчився:
а)  перемогою Спарти; 
б)  перемогою Афін;
в)  відновлювалося  довоєнне становище.
7)  Після  закінчення Пелопоннеської війни  в Афінах була встанов  лена:
а)  демократія;  б)  олігархія;  в)  тиранія.
V.  ПІДСУМКИ  УРОКУ
Учитель  вибірково  перевіряє тестові завдання,  відзначає типові  помилки, 
оцінює роботу учнів  на уроці.
VI. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)  Опрацювати  текст  параграфа.
2)  Випереджальне завдання.  Підготувати повідомлення про  історію про -ведення  Олімпійських  ігор.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розквіт афінської демократії.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід