Семінарське заняття за темою «Культура України в 1917—1921 рр.».
 
Урок  № 77
Тема.   Семінарське заняття за темою «Культура України в  1917—1921  рр.».
Мета:  розвивати вміння учнів використовувати знання, отримані під час вивчення зазначеної 
теми, та набувати нові знання, обговорюючи проблеми, що розглядатимуться на семінарі; форму -вати в  учнів якості полемістів, співрозмовників, які володіють навичками доводити, аргументува -ти, відстоювати власну точку зору тощо; сприяти вихованню в  них толерантного ставлення й  по -ваги до думок своїх опонентів.
Тип уроку:   закріплення набутих знань, умінь і  навичок.
Обладнання:   підручник, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми, мате -ріал для проведення семінару.
Методичні  рекомендації  щодо  проведення  семінару  наведені 
на  с.  155.
Хід уроку
І.   ОрганІ зац І я навчальнО ї д І яльнО стІ
Учитель  оголошує  тему  семінарського  заняття,  його  основні  за-вдання  та  інформує  про  порядок  роботи.
ІІ.   с емІ нарське заняття
План
  1.  Умови  розвитку  української  культури.
  2.  Розвиток  освіти  і  науки.
  3.  Розвиток  літератури  і   мистецтва.
  4.  Релігійне  життя.
  Запитання та завдання для створення проблемних ситуацій
  1.  Який  вплив  мають  революційні  події  на  духовно-культурну  сфе-ру  суспільства?
  2.  Які  методи  використовували  українські  уряди  для  українізації 
освіти,  життя  суспільства?
  3.  Як  використовувалася  культура  в  політичній  боротьбі  різних  сил 
в  Україні?
  4.  Як  відобразився  на  подіях  Української  революції  той  факт,  що 
більшість  лідерів  УЦР  були  вченими,  письменниками  та  іншими 
діячами  культури?
  5.  Який  вплив  мала  церква  на  революційні  події  1917—1921  рр.?
  6.  Міністр  освіти  М.  Василенко  писав:  «Якщо  є  прагнення  ство -рити  українську  народну  інтелігенцію,  український  універси-тет…,  повинна  бути  наука  українською  мовою.  Я   повністю  по-годжуюся  з   М.  Грушевським,  який  стверджує,  що  тільки  тоді 
українство  як  нація  отримає  вагу  у   світі,  коли  зможе  створи -ти  серйозну  українську  науку».  Як  було  реалізоване  прагнення 
створити  серйозну  науку?  Який  зв’язок  між  розвитком  науки 
і   нації?
ІІІ.  пІ дсумки урО ку
  8 Під  час  Української  революції  культурний  процес  уперше  глибо-ко  увійшов  у  життя  простого  народу.  За  часів  Центральної  Ради, 
П.  Скоропадського  було  започатковано  процес  українізації.  Ваго-мий  внесок  у  цю  справу  зробили  більшовики,  хоча  й   здійснюва -лося  це  з   метою  зміцнення  диктатури  пролетаріату,  диктатури 
партії.
  8 Порівняно  невеликий  проміжок  часу  на  зламі  епох  породив  цілу 
плеяду  блискучих  митців,  які  дали  поштовх  до  подальшого  роз-витку  української  літератури  й   мистецтва.
(Підсумовуючи  роботу  учнів,  учитель  аналізує  їхню  участь  у  се -мінарі.  При  цьому  доцільно  звернути  увагу,  що  його  учасники  оціню -ються  не  за  кількістю  виступів  (хоча  це  також  важливо),  а  рівнем 
їх  компетентності.)
IV.  дОмашнє завдання
Підготуйтеся  до  уроку  узагальнення  знань  (дидактичної  гри)  за 
темою  «Україна  в  боротьбі  за  збереження  державної  незалежності 
(1918—1920  рр.)».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Семінарське заняття за темою «Культура України в 1917—1921 рр.».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід