Українські землі у складі Великого князівства Московського, Угорщини та Молдавії
 
Урок 29
Українські землі у складі Великого князівства Московського, Угорщини та Молдавії
Мета: сформувати в учнів системне бачення про становище українських земель у складі Великого князівства Московського, Угорщини та Молдавії, а також про політику чужоземних держав щодо України; розвивати вміння аналізувати історичні факти й події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки.
Очікувані результати: учні зможуть: показувати на карті українські землі у складі Великого князівства Московського, Угорщини та Молдавії; характеризувати приєднання Чернігівської і Сіверської земель до Московської держави; аналізувати становище Закарпаття у складі Угорщини; характеризувати входження Буковини до складу Молдавії; визначати послідовність подій історії українських земель у складі названих держав, характеризувати основні події їх політичного життя.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, посібник «Експрес-контроль», атлас, тексти джерел, картки із завданням.
Поняття: асиміляція, комітати, жупани, Шипинська земля.
Персоналії: Іван ІІІ, Федір Коріатович, Муха, Андрій Боруля.
Дати: 1359 р. — утворення Молдавського князівства та входження до нього Буковини, 1490 р. — повстання Мухи, 1491 р. — повстання Андрія Борулі, 1503 р. — приєднання Московським князівством Чернігово-Стародубського й Новгород-Сіверського князівства.
I.   Організаційна частина
Оголошення теми та очікуваних результатів.
II. Актуалізація опорних знань
Перевірка домашнього завдання
Тестова перевірка домашнього завдання (за посібником «Експрес-контроль» (тест № 13)).
III.  Вивчення нового матеріалу
План вивчення нового матеріалу
1.   Приєднання Чернігівської і Сіверської земель до Московської держави.
2.   Закарпаття у складі Угорщини.
3.   Входження Буковини до складу Молдавії.
Робота з картою
Учитель пропонує учням показати на карті українські землі, які увійшли до складу Московської держави, Молдавії та Угорщини. (Карта «Українські землі у другій половині XIV ст.» (с. 14) атласу.)
Робота в групах
Учні об’єднуються в три групи, кожна з яких отримує завдання: опрацювавши матеріал підручника, виділити характерні риси становища українських земель у складі Московської держави (І група), Угорщини (ІІ група) та Молдавії (ІІІ група) і занести їх до зошита. Після закінчення роботи лідер кожної групи презентує підготовлений матеріал. Учні з інших груп можуть ставити запитання доповідачу та іншим членам групи. Після виступу кожної групи виконуються завдання, які дозволять закріпити набуті знання.
1.   Приєднання Чернігівської і Сіверської земель до Московської держави
Результати роботи в групах
Виступ представників І групи про становище українських земель у складі Московської держави.
Розповідь учителя
У другій половині XV ст. завершилося формування Московської держави, що мало велике прогресивне значення для розвитку російського народу. У цей час серед її правлячої верхівки сформувалася ідея необхідності поширення своєї влади на всі ті землі, що входили до складу Київської Русі. Цар Іван III став титулуватися «Государем і великим князем усієї Русі», на підставі свого «історичного права» на всі «руські» землі намагався їх «збирати». Такі претензії московського правителя вкрай загострили відносини між Москвою й Литвою та спричинили майже безперервну низку війн початку ХVІ ст. (1500—1503, 1507—1509, 1512—1522 рр.), які були продовженням протистояння попереднього століття. У результаті, спираючись на підтримку удільних чернігово-сіверських князів, що були переважно нащадками Рюриковичів, Московія збільшила свої володіння за рахунок Чернігово-Стародубського і Новгород-Сіверського князівств. Новоприєднані землі були поділені на повіти на чолі з воєводами. Удільні князі, що перейшли до Московії, отримали службу й володіння від великого московського князя. У 1523 р. Новгород-Сіверське князівство було ліквідоване.
Робота із джерелом
Прочитайте уривок із «Хроніки Биховця» про приєднання Чернігово-Сіверщини до Московської держави та дайте відповіді на запитання.
У рік від створення світу 7008, а від Різдва Христова 1500 вирішив великий князь Іван Васильович московський почати війну зі своїм зятем великим князем Олександром литовським, вступивши перед тим у змову з Тейдлі-Гіреєм, царем перекопським, і зі своїм сватом Стефаном, воєводою молдавським, присягнувши на вічний світ німий союз. І послав таємно до князя Семена Івановича Бєльського і до князя Семена Івановича Можайського, і до князя Василя Івановича Шемяшича, щоб вони з містами і волостями відступилися від зятя його великого князя Олександра, і зі всім з тим служили б йому, а до того ще обіцяв їм багато своїх міст і волостей. І таку угоду зробили, і присягнули, що їм за його допомогою воювати з Великим князівством Литовським невпинно, а які міста і волості вони у Литви заберуть, то їм все тримати. І домовившись, і міцно ствердившись у цьому намірі, з їх задуму і ради, послав великий князь московський свого воєводу Якова Захар’їна з багатьма людьми до Брянська і в Сіверську землю. І вони дійшли до Брянська так тихо, що брянському воєводі пану Станіславу Бартошевичу нічого про те не було відомо, а він у той час не був у від’їзді, в королівському маєтку в Ущиже, і в ту ніч через зраду брянців місто Брянськ було спалено. Москвичі ж як тільки побачили, що місто Брянськ згоріло, незабаром поспішили до міста, і пана Бартошевича в одному селі захопили й інших багато брянщян з ним, а потім, прийшовши в місто Брянськ, і всю землю зайняли, і жителі Брянська всі присягнули служити великому князю московському. Князь Семен Іванович Можайський і князь Василь Іванович II дізнавшись про те, що москвичі узяли Брянськ, приїхали до Якова Захар’їна, воєводи великого князя московського, на річку Контовт і присягнули служити великому князю московському зі всіма містами, з Черніговом, з Стародубом, з Гомелем, з Новгородом Северським, з Рильськом і всіма волостями, які знаходилися у Великому князівстві Литовському. Князь же Семен Іванович Бєльський приїхав до Москви ще раніше узяття Брянська і з усією вотчиною своєю підкорився великому князю московському.
1)  Яким чином Чернігово-Сіверщина потрапила до складу Московської держави?
2)  Якими були причини та мотивація переходу на бік Москви чернігово-сіверських князів?
3)  Яким було становище Чернігово-Сіверщини у складі Московської держави? Порівняйте його зі становищем інших українських земель.
Мій конспект
Приєднання Чернігівської і Сіверської земель до Московської держави:
Зміцнення від середини ХІV ст. позицій Московського князівства, володарі якого від 80-х рр. ХV ст. намагаються поширити свою владу на всі землі колишньої Київської Русі (владу на українські та білоруські землі московський уряд намагається поширити під гаслом захисту православного населення Литви від релігійних утисків).
Виникнення практики «від’їздів» до Москви окремих білоруських та українських князівств у зв’язку з ліквідацією удільних князівств.
Перехід на початку 1500 р. «під государеву руку» князів, яким належала більшість чернігівських і сіверських земель.
Визнання литовським урядом у 1503 р. після невдач у війні з Московським князівством входження до нього Чернігово-Стародубського й Новгород-Сіверського князівств.
Підтвердження Литвою в 1508 р. відмови від земель Чернігівщини й Сіверщини; утвердження на них соціально-політичного устрою, притаманного Московській державі.
Проблемне завдання
Від середини 1480-х рр. московський цар Іван ІІІ почав уперше вживати титул «государя всієї Русі». Яку політику Москви обґрунтовував цей титул? Як вона позначилася на Україні?
Робота із джерелом
Прочитайте уривок зі спогадів Альберто Кампензе про політику московських князів (сере­дина 20-х рр. ХVІ ст.) і дайте відповіді на запитання.
Великий князь московський Іван, а також його наступник нинішній князь Василій, неодноразово — як за нинішнього короля Сигізмунда, так і за його попередників… — намагались опанувати більшу частину Литви, а саме землі…, які складали раніше державу русів. Свої претензії московські князі ґрунтують на тому, що Русь, підвладна тепер польському королю, так само як і Львів і частина Польщі, що лежить на північ і північний схід від Сарматських (Карпатських гір), дотримується непохитно грецької віри.
1)  Яку аргументацію висунуло московське керівництво для приєднання етнічних українських земель до Московської держави? Наскільки переконливою вона була?
2)  Поміркуйте, який характер мало прагнення московських князів приєднати всі руські землі.
3)  Охарактеризуйте становище Чернігівської і Сіверської земель у складі Московської держави.
Тестове завдання
Укажіть, які події пов’язані з московсько-литовськими війнами ХV—ХVІ ст. (Виберіть три правильні відповіді.)
1   перемога Костянтина Острозького під Оршею
2   завоювання Литвою Москви
3   приєднання Москвою Чернігово-Сіверщини та Смоленська
4   допомога Московському царству з боку союзника — Тевтонського ордену
5   об’єднання Великого князівства Литовського та Московської держави
6   підтвердження Литвою в 1508 р. відмови від земель Чернігівщини та Сіверщини
Відповідь: 1, 3, 6.
2.   Закарпаття у складі Угорщини
Результати роботи в групах
Виступ представника ІІ групи про становище українських земель у складі Угорщини.
Індивідуальне випереджальне завдання
Один учень отримує завдання, використовуючи додаткову літературу та матеріал підручника, підготувати історичну «візитну картку» Закарпаття.
Матеріал для повідомлення
«Візитна картка» Закарпаття
Закарпаття — історична назва українських земель, розташованих на схилах Карпатських гір та в басейні річки Тиси. Археологічні розкопки свідчать, що слов’яни жили тут від VI ст. У 993 р. князь Володимир Великий здійснив похід на захід і приєднав Закарпаття до Київської держави. Від того часу за Закарпаттям закріпилася назва «Русь». У першій половині XI ст. почалося поступове захоплення Закарпаття Угорським королівством. У 1012 р. король Стефан намагався приєднати Закарпаття до Угорщини, а згодом його син Емерік почав титулуватися «князем русинів».
Розповідь учителя
Захоплення Закарпаття Угорщиною було здійснено в другій половині ХІІІ ст. Наприкінці XIV ст. угорський король Сигізмунд передав місто Мукачеве з округою своєму родичеві князю Федору Коріатовичу. Його правління було часом посилення слов’янських впливів та зміцнення зв’язків Закарпаття з іншими українськими землями. Він здійснив докорінну перебудову замку в Мукачевому, заснував православний монастир біля цього міста. Сприяв розвитку торгівлі та дрібного ремесла. Помер у 1414 р. Місто з округою повернулося у володіння угорських королів. На приєднаній території залишився колишній адміністративний поділ — на чотири жупи (згодом комітати, райони), на чолі яких стали великі угорські феодали, що проводили політику посилення феодального гніту, роздачі українських земель угорським феодалам, введення від 1351 р. кріпосного права, безконтрольного панування феодалів над селянами (суд, покарання тощо). Від XIV ст. розпочинається наступ католицизму: роздавання землі католикам, стягування податі — десятини, будівництво костьолів і монастирів. У результаті така політика призвела до загострення класової боротьби, виступів населення, неприйняття католицизму (прийняття селянами й міською біднотою кальвінізму) тощо.
Мій конспект
Закарпаття у складі Угорщини:
Завоювання Закарпаття угорцями в другій половині ХІ ст.
Повстання в Закарпатті проти угорського короля в 1315 р., але повстанці зазнали поразки.
Поділ українських земель на територіально-адміністративні одиниці — комітати (жупи) на чолі з королівськими намісниками ішпанами (жупанами).
Заселення Закарпаття в ХІІІ—ХV ст. мадярами, волохами, німцями, словаками; витіснення українців у гірські необжиті райони.
Процес асиміляції руського населення, витіснення його в гірські необжиті райони.
Позбавлення українців політичних прав і свобод, утиски з боку іноземних володарів.
Зростання податків, запровадження панщини.
Помітний внесок в історію краю останнього подільського князя Федора Коріатовича, який захищав національно-релігійні інтереси місцевого руського населення.
Припинення незалежного існування Угорщини внаслідок поразки в битві з турецькою армією; перехід західної частини Закарпаття (Пряшівщини та Ужгородщини) до складу Австрії, а східної — до Трансільванії.
Тестове завдання
Установіть послідовність перебування Закарпаття у складі різних держав в ХІ—ХVІ ст.
А  Литва
Б   Трансільванія
В  Київська Русь
Г   Угорщина
Відповідь: В Г А Б.
Завдання
Заповніть пропуски в тексті, підкресливши правильні відповіді з варіантів, зазначених у дужках.
Після смерті Володимира Великого Закарпаття потрапило під владу… (Угорщини, Литви, Польщі). Згодом, у ХІV ст., тут правили князі… (польські, українські, литовські), які, проте, визнавали зверхність Угорщини. Особливо піклувався про розвиток краю… (Казимир ІІІ, Федір Коріатович, Свидригайло). Саме за його правління почали будувати відомий замок у… (Хотині, Львові, Мукачевому).
Робота із джерелом
Прочитайте уривок із роману П. Угляренка «Плач біля чужої стіни» про князя Федора Коріатовича та дайте відповіді на запитання.
…Відписав угорський король Сигізмунд Коріятовичу Мукачівську домінію. Було одне каміння, а тепер вже й замок стоїть, неприступна фортеця, що яке б військо не підступило, безпечно відсидітися і відбитися від ворога. Як вернувся на Поділля Коріятович, хотів зразу до великого князя литовського Вітовта їхати, та Андрій не дозволив, мовляв, у боротьбі із Скиргайлом усе життя мине. Навіщо, коли Мукачівська домінія твоя, де такі ж руські люди, як і на Поділлі.
1)  Як Федір Коріатович опинився в Закарпатті?
2)  Використовуючи уривок із художнього твору та матеріал підручника, аргументовано доведіть, що діяльність Федора Коріатовича у Закарпатті мала позитивне значення для цього регіону.
3.   Входження Буковини до складу Молдавії
Результати роботи в групах
Виступ представника ІІІ групи про становище українських земель у складі Молдавії.
Індивідуальне випереджальне завдання
Один учень отримує завдання, використовуючи додаткову літературу та матеріал підручника підготувати історичну «візитну картку» Буковини.
Матеріал для повідомлення
«Візитна картка» Буковини
Наприкінці Х ст. Буковина увійшла до складу Київської Русі (землі між Дністром, Прутом і Дунаєм). У 1141 р. землі Південно-Східної Галичини, Буковини, Поділля (Теребовлянське князівство) увійшли до складу Галицького князівства, а в 1199 р. Буковина потрапила до складу Галицько-Волинської держави. Від середини ХІV ст. Північною Буковиною (назва Шипинська земля) стали управляти намісники угорських королів, а решта території залишилася під зверхністю золотоординських ханів. У 1345 р. угорські війська розгромили татар. Шипинською землею почали управляти намісники угорських королів. У 1349 р. молдавські феодали підняли повстання проти угорського короля та домоглися незалежності Молдавії. У складі Молдавії Шипинська земля зберігала автономію. У середині ХV ст. зі скасуванням автономії Шипинської землі зникла і сама її назва, натомість поширився термін «Буковина». У 1514 р. Молдова разом із Буковиною потрапила під владу турецьких султанів.
Розповідь учителя
У середні століття Буковина була головною ареною історії Молдавії та її центром. Тут розташована її стародавня столиця Сучава, монастир Путна з гробницями князів і взагалі найшанованіші й найдавніші монастирі Молдавії. Під назвою «Буковина» ця область згадується вже в договорі 1482 р. між польським королем Владиславом Ягайлом та угорським королем Зігмундом. Пізніше Буковина разом із Румунією відійшла до Туреччини.
Мій конспект
Входження Буковини до складу Молдавії:
Перебування Буковини від ХІІ ст. у складі Галицько-Волинського князівства.
У першій половині ХІV ст. північна частина Буковини потрапляє під управління Золотої Орди, а від середини ХІV ст. — до складу Угорщини.
1359 р. — заснування самостійного Молдавського князівства, до складу якого потрапляє й Північна Буковина, яка наприкінці ХІV — у першій половині ХV ст. називалася Шипинською землею; створення сприятливих умов для колонізації Буковини волохами.
1457 р. — утворення на території Буковини Чернівецької й Хотинської волостей на чолі з уставичними старостами.
Активна участь селян у повстаннях (1490 р. — повстання під проводом Мухи, 1491 р. — повстання під проводом Андрія Борулі).
1498 р. — приєднання Молдавією частини Галицького Покуття.
1514 р. — визнання васальної залежності Молдавії від турецького султана; створення на землях Буковини Хотинської райї.
Завдання
1)  Визначте, про яку територію йдеться.
Ця українська земля отримала свою назву від численних букових лісів. Нині її північна частина входить до складу України, але тривалий час вона була частиною Угорщини, Трансільванії, Молдавії, Туреччини. Її середньовічна історія уславлена народними повстаннями, очолюваними Мухою та Андрієм Борулею. Хотинська фортеця, побудована тут у ХІІІ ст., і досі вражає своєю красою та величчю. (Буковина)
2)  Пригадайте, як називалася Північна Буковина наприкінці ХІV — у першій половині ХV ст.
3)  Висвітліть адміністративно-територіальний устрій Буковини.
4)  Охарактеризуйте становище населення українських земель у складі Молдавії.
5)  Аргументовано доведіть або спростуйте твердження: «Входження Буковини до складу Молдавії створило сприятливі умови для її колонізації волохами».
Робота із джерелом
Прочитайте уривок із книги Я. Ісаєвича «Юрій Дрогобич» про перебування Буковини у складі Молдавського князівства та дайте відповіді на запитання.
За Снятином непомітно минули польсько-молдавський кордон. І хоч землі Буковини були вже під владою князів Молдавії, тут, як і в Галичині, у всіх селах і містах жили українці, панувала українська мова. В Чернівцях купці заплатили слугам молдавського князя мито: від «німецького» воза по чотири гроші, від вірменського — шість грошів. Ще більше мито довелося сплатити в столиці Молдавії Сучаві. Тут львів’яни зупинились у заїзді, що був призначений спеціально для купців з Галичини й Поділля. В Сучаві продали тамтешнім купцям сукно, а самому князеві Молдавії Штефану — вироби львівських зброярів та ювелірів. Молдавський князь прийняв львів’ян як почесних гостей. Він добре розумів, яке велике значення для його держави має торгівля зі Львовом. Львівські багатії в разі потреби позичали Штефанові, як і його попередникам, гроші, нерідко львівські перекладачі та канцеляристи допомагали йому в налагодженні дипломатичних зв’язків.
Після аудієнції у Штефана купці довго ще розмовляли з його писарем і дорадником Стецьком, який виявився українцем з Чернівецької волості. Він розповів, що при дворі Штефана і в усьому Молдавському князівстві грамоти, договори та інші документи складаються українською мовою.
«Тут наших людей багато живе, — розказував писар. — Вся Чернівецька волость, Хотинська й половина Сучавської заселені нашими. Та й з волохів, людей молдавських, багато хто вміє балакати по-нашому, і книжки читають. Тут ще з того часу, коли буковинські та молдавські землі належали до Галицького князівства, у містах і по монастирях збереглося багато слов’янських рукописів — літописів, житій, церковних повчань і проповідей».
1)  Яким чином Буковина потрапила до складу Молдавського князівства?
2)  Якого висновку можна дійти, ознайомившись із наведеним уривком?
IV.   Закріплення вивченого матеріалу
Розповідь учителя (підбиття підсумків)
Таким чином, на початку XVI ст. українські землі поділили між собою Польща (Галичина, Холмщина, Західне Поділля), Литва (Волинь, Східне Поділля, Середнє Подніпров’я, Київщина), Угорщина (Закарпаття), Молдавське князівство, яке від 1514 р. перебувало у васальній залежності від Османської імперії (Буковина), Московська держава (Чернігово-Сіверщина).
Тестове завдання
Установіть відповідність між українськими землями та державами, що володіли ними в ХІV—ХV ст. (Завдання заздалегідь підготовлене на дошці.)
Незакінчені речення
1.   Практику «від’їздів» до Москви окремих білоруських і українських земель породила… (ліквідація удільних князівств).
2.   Чернігівська і Сіверська землі були приєднані до Московської держави внаслідок… (московсько-литовських війн).
3.   Після розгрому турецькою армією в 1526 р. угорців західна частина Закарпаття відішла… (Австрії), а східна — … (Трансільванії).
4.   Федір Коріатович був правителем… (Закарпаття).
5.   У 1490 р. відбулося повстання під проводом… (Мухи).
6.   Шипинська земля — це назва… (Буковини).
V.  Домашнє завдання
Підручник.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Українські землі у складі Великого князівства Московського, Угорщини та Молдавії", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід