Узагальнення знань за темою «Соціально-економічні та політичні перетворення (1929—1938 рр.)».
 
Уроки  №  108—109
Тема.   Узагальнення знань за темою «Соціально-економічні та політичні перетворення 
(1929—1938  рр.)».
Мета:  повторити, узагальнити, закріпити й  оцінити знання, набуті учнями впродовж ви -вчення теми; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; виховний 
аспект уроку реалізується в  результаті осмислення розглянутих подій історії України і  формуван -ня позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого по -глиблення своїх знань.
Тип уроку:   повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих учнями знань, умінь і  на -вичок.
Обладнання:   підручник, атлас, схеми, таблиці, стінні карти, що використовувалися впродовж 
вивчення теми, роздавальний матеріал.
Методичні  рекомендації  щодо  проведення  уроку  узагальнення  на-ведені  на  с.  113.
Хід уроку
І.   Організація навчальної діяльності
Учитель  оголошує  учням  тему,  завдання  уроку  та  знайомить  із 
запланованими  формами.
ІІ.   пО втО рення й  узагальнення знань, умІ нь І   навич О к
Учитель  стисло  нагадує  основний  матеріал,  що  вивчався  впродовж 
опрацювання  теми.
  Вступна бесіда
  1.  Вивчення  якої  теми  ви  завершили?  Якими  є   її  хронологічні  межі?
  2.  У  чому,  на  вашу  думку,  полягає  важливість  цього  періоду  для 
історії  України  в   цілому?  Обґрунтуйте  власну  точку  зору.
  Запитання та завдання
  1.  Складіть  перелік  подій  з  історії  України  1929—1938   рр.,  які  ви 
вважаєте  найважливішими.  Обґрунтуйте  власний  вибір.
  2.  Поясніть  значення  термінів  і  понять:  індустріалізація,  п’ятирічка, 
стахановський  рух,  колективізація,  колгосп,  МТС,  голодомор,  роз -куркулення,  геноцид,  партійно-бюрократична  номенклатура,  ре-пресії,  терор,  культурна  революція,  соціалістичний  реалізм,  «роз-стріляне  відродження».
  3.  На  історичній  карті  покажіть:  1)  столицю  УСРР  від  1934  р.;  2)  ра-йони,  які  найбільше  постраждали  віж  голодомору  1932—1933  рр.; 
3)  місця  розташування  найбільших  новобудов  перших  п’яти -річок.
  4.  Назвіть  імена  видатних  історичних  діячів  радянської  України 
1929—1938   рр.  У   чому  ви  вбачаєте  їхній  внесок  в  історію  Укра -їни  цієї  доби?
  5.  Сформулюйте  основні  докази  твердження:  «Голодомор   —  геноцид 
українського  народу».
  6.  Порівняйте  особливості  суспільно-політичного  життя  радянської 
України  в   період  непу  та  в  1929—1938   рр.
  7.  Проаналізуйте  основні  тенденції  культурного  життя  України 
в  1929—1938   рр.
  8.  Сформулюйте  власну  оцінку  цього  періоду  в   історії  радянської 
України.
  9.  Які  процеси  світового  розвитку,  що  впливали  на  життя  УСРР 
(УРСР),  відбувалися  в  період  1929—1938  рр.?
 10. З’ясуйте  основні  зрушення  в  повсякденному  житті  різних  верств 
українського  населення,  що  відбулися  під  впливом  процесів  ра-дянської  модернізації.
  Робота з  картками
Картка  №  1
  1.  Чому  зі  згортанням  сталінського  режиму  почалося  згортання  но-вої  економічної  політики?
  2.  Якими  є  результати  процесу  індустріалізації  УСРР?
Картка  №  2
  1.  Чи  можна  вважати,  що  індустріалізація  та  колективізація  сіль-ського  господарства  кардинально  змінили  соціальну  структуру 
населення  України?  Поясніть  свою  відповідь.  
  2.  Чи  відповідали  дійсності  положення  Конституції  СРСР  1936  р.? 
Із  якою  метою  було  прийнято  цю  конституцію?
Картка  №  3
  1.  Голодомор  був  засобом  чи  наслідком  колективізації  в   Україні?
  2.  Що  підштовхнуло  М.  Хвильового  до  самогубства?  Реакцією  на 
які  суспільні  процеси  та  явища  був  цей  учинок?
Картка  №  4
  1.  Що  таке  «розстріляне  відродження»?  Які  чинники  зумовили  по-яву  цього  явища?
  2.  Які  особливості  мала  колективізація  в  Україні?
  Історичні диктанти
Диктант  №  1
  1.  Яка  подія  поклала  початок  стахановського  руху?
  2.  Чи  були  виконані  планові  показники  Другої  п’ятирічки?
  3.  Коли  була  ліквідована  карткова  система  розподілу  продуктів  для 
робітників  і   службовців?
  4.  Коли  почалася  реалізація  Першого  п’ятирічного  плану?
  5.  У  якому  регіоні  України  було  збудовану  основну  кількість  про-мислових  підприємств  у  роки  індустріалізації?
  6.  Колективізація  спричинила  розвиток  чи  занепад  сільського  гос-подарства  України?
  7.  При  реалізації  Першої  п’ятирічки  за  основу  було  взято  відправний 
чи  оптимальний  план?
  8.  Коли  була  створена  перша  в  Україні  МТС?
  9.  Назвіть  кілька  новобудов  Першої  п’ятирічки.
 10. Ключовими  галузями  індустрії  України  були…
 11. Чи  була  завершена  Третя  п’ятирічка?
 12. Яка  теза  Й.  Сталіна  стала  ідеологічним  виправданням  масового 
терору  проти  свого  народу?
Диктант  №  2
  1.  Коли  було  розпочато  індустріалізацію?
  2.  Який  закон  сучасники  назвали  «Законом  про  п’ять  колосків»?
  3.  Коли  відбулася  Перша  п’ятирічка?
  4.  У  якому  році  в  цілому  було  завершено  процес  колективізації 
в  Україні?
  5.  Чи  були  виконані  плани  Першої  п’ятирічки?
  6.  У  якому  році  було  започатковано  стахановський  рух?
  7.  Назвіть  роки  голодомору  в  Україні.
  8.  Коли  УСРР  була  перейменована  на  УРСР?
  9.  Коли  було  запроваджено  систему  внутрішніх  паспортів?
 10. Коли  відбувся  XVII  з’їзд  ВКП(б)?
 11. Що  було  раніше:  прийняття  рішення  про  початок  індустріалізації 
чи  колективізації?
 12. У  якому  році  була  ліквідована  УАПЦ?
Диктант  №  3
  1.  Коли  з’явився  наказ  НКВС  СРСР  про  планове  викриття  й   репре -сії  «ворогів  народу»?
  2.  На  який  рік  припадає  остаточне  згортання  українізації?
  3.  Назвіть  кілька  пам’яток  церковної  архітектури,  що  були  знище-ні  в   1930-ті  рр.
  4.  Коли  відбулися  вибори  до  Верховної  Ради  УРСР?
  5.  Коли  було  відновлено  університети  в  Україні?
  6.  У  якому  році  Київ  став  столицею  УРСР?
  7.  Назвіть  прізвища  кількох  українських  письменників  і   поетів,  що 
стали  жертвами  сталінських  репресій  у   1930-ті  рр.
  8.  Коли  було  затверджено  нову  Конституцію  УРСР?
  9.  У  якому  році  була  створена  Спілка  радянських  письменників 
України?
 10. Коли  було  запроваджено  обов’язкове  вивчення  російської  мови 
в  школах  України  з  неросійською  мовою  викладання?
 11. У  якому  році  відбулася  «Шахтинська  справа»?
 12. У  1930-ті  рр.  українські  вчені  досягли  вагомих  результатів  у  гу-манітарних  чи  природничих  науках?
  Запитання для дискусії
  1.  Чи  можливо  було  провести  прискорену  модернізацію  України  без 
установлення  тоталітарного  режиму?
  2.  Якою  ціною  було  проведено  радянську  модернізацію  України?
  3.  Відомо,  що  процес  утвердження  диктаторської  влади  Й.  Сталіна 
відбувався  шляхом  партійних  чисток  та  масових  репресій,  особливо 
в  Україні.  Чому  Україна  в  цей  час  постраждала  найбільше?
  4.  Поміркуйте,  чи  вдалося  партії  більшовиків  здійснити  «революцію 
в  умах».  Аргументуйте  свою  відповідь,  спираючись  на  факти  роз-витку  освіти,  науки,  культури.
ІІІ.  пІ дсумки урО ку
Учитель  підсумовує  роботу  учнів  на  уроці  й  оцінює  її  результа-тивність.  Доцільно  також  акцентувати  увагу  на  тому,  якими  є   най -важливіші  результати  роботи  учнів  за  темою  в   цілому.
ІV.  дОмашнє завдання
Повторіть  матеріал  вивченої  теми.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнення знань за темою «Соціально-економічні та політичні перетворення (1929—1938 рр.)».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід