Узагальнення знань за темою «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.)».
 
Уроки  №  78—79

Тема.   Узагальнення знань за темою «Україна в  боротьбі за збереження державної 
незалежності (1918—1920  рр.)».
Мета:  повторити, узагальнити, закріпити й  оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчен -ня теми; розвивати їхні вміння та навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект 
уроку реалізується в  результаті осмислення учнями розглянутих подій історії України та формуван -ня позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиб -лення своїх знань.
Тип уроку:   повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих учнями знань, умінь і  на -вичок.
Обладнання:   підручник, атлас, схеми, таблиці, стінні карти, що використовувалися впродовж 
вивчення теми.
Методичні  рекомендації  щодо  проведення  уроку  узагальнення  на-ведені  на  с.  113.
Хід уроку
І.   ОрганІ зац І я навчальнО ї д І яльнО стІ
Учитель  оголошує  учням  тему,  завдання  уроку  та  інформує  про 
заплановані  форми  роботи.
ІІ.   пО втО рення й  узагальнення знань, умІ нь І   навич О к
Учитель  стисло  нагадує  основний  матеріал,  що  вивчався  впродовж 
опрацювання  теми.
  Вступна бесіда
  1.  Яку  назву  має  тема,  вивчення  якої  ви  завершили?  Якими  є  її 
хронологічні  межі?
  2.  У  чому,  на  вашу  думку,  полягає  важливість  цього  періоду  для 
курсу  історії  України  в   цілому?  Обґрунтуйте  свою  точку  зору.
  Запитання та завдання
  1.  Складіть  перелік  подій,  що  відбулися  в   період  визвольних  змагань, 
які  ви  вважаєте  найважливішими.  Обґрунтуйте  свій  вибір.
  2.  Поясніть  значення  термінів  і  понять:  визвольні  змагання, 
гетьманат,  Директорія  УНР,  отаманщина,  ЗУНР,  УГА,  чер-воний  терор,  воєнний  комунізм,  продовольча  диктатура,  прод -розкладка,  комнезами,  націоналізація,  соборність,  «махнов-щина»,  Добровольча  армія,  білий  терор,  ревком,  націо нал-комунізм.
363
  3.  Визначте  взаємозв’язок  між  політикою  режимів,  що  існували 
на  території  України  в  1918—1920   рр.,  і   перебігом  бойових 
дій.
  4.  Порівняйте  державний  устрій  за  часів  УЦР,  гетьманату,  Дирек-торії  УНР  та  УСРР.
  5.  На  історичній  карті  покажіть:  1)  межі  України  за  часів 
УЦР,  Української  Держави,  Директорії  УНР,  УСРР;  2)  вій-ськові  дії  під  час  Першої  та  Другої  війн  УНР  із  радянською 
Росією;  3)  перебіг  подій  в  Україні  в   1919  р.;  4)  події  радян-сько-польської  війни,  боротьби  Червоної  армії  з  П.  Врангелем 
і   Н.  Махном;  5)  шлях  Першого  і  Другого  зимових  походів 
армії  УНР.
  6.  Складіть  розповідь  про  соціально-економічне  становище,  повсяк-денне  життя,  настрої  населення  та  психологічний  клімат  у  су-спільстві  за  часів  визвольних  змагань.
  7.  Які,  на  вашу  думку,  причини  поразки  визвольних  змагань  укра-їнського  народу?  Спробуйте  сформулювати  здобутки  визвольних 
змагань.
  8.  Порівняйте  та  визначте  спільне  й  відмінне  в  розвитку  УНР 
і   ЗУНР.
  9.  Назвіть  факти,  які  підтверджують  прагнення  українського  на-роду  до  створення  власної  держави.
 10. Складіть  і  заповніть  таблицю  «Внутрішня  й   зовнішня  політика 
українських  урядів».
 11. Чи  можна  стверджувати,  що  створення  УСРР  було  наслідком 
визвольних  змагань  українського  народу?  Свою  думку  обґрун-туйте.
 12. У  1917  р.  більшовики  не  мали  значної  підтримки  населення  Укра -їни.  Завдяки  чому  їм  удалося  перемогти  всі  українські  режими, 
білогвардійців  і   до  1920   р.  закріпитися  в  Україні?
  Тестові завдання
  1.  У  якому  універсалі  УЦР  оголосила  програму  перебудови  україн-ського  суспільства  на  демократичних  засадах?
А  І  Б  ІІ
В  ІІІ  Г  IV
  2.  Які  політичні  погляди  були  домінуючими  серед  членів  УЦР?
А  соціалістичні
Б  ліберальні
В  націоналістичні
Г  консервативні
  3.  Яка  подія  стала  свідченням  патріотизму  й  самовідданості 
української  молоді  в   боротьбі  з  більшовицькою  агресією  про -ти  УНР?
А  бій  на  горі  Маківці   Б  бій  під  Крутами
В  бій  під  Мотовилівкою   Г  бій  на  горі  Лисоні
  4.  «Допомагаючи  українському  урядові  в   його  боротьбі  з   насиль-никами  та  грабіжниками,  ці  війська  не  мають  ніяких  ворожих 
нам  намірів…».  Про  війська  яких  країн  ідеться  у  відозві  уря -ду  УНР?
А  Великої  Британії  та  Франції
Б  Німеччини  та  Австро-Угорщини
В  Польщі  та  Румунії
Г  радянських  республік
  5.  «Що  це  за  уряд  український,  що  його  члени  зовсім  не  знають 
і  не  хочуть  знати  української  мови?  Що  не  тільки  не  користу-ються  жодним  впливом  серед  українського  суспільства,  але  во-но  навіть  ніколи  й   не  чуло  раніш  їхніх  прізвищ?…».  Якому 
уряду  давав  таку  характеристику  його  член  В.  Шахрай?
А  Генеральному  Секретаріату  Української  Центральної  Ради
Б   Народному  Секретаріату  радянської  Української  Народної  Рес-публіки
В  Раді  Народних  Комісарів  Української  Соціалістичної  Радян-ської  Республіки
Г   Кабінету  Міністрів  Української  Держави  П.  Скоропад -ського
  6.  Яка  подія  за  межами  України  сприяла  падінню  режиму  гетьмана 
П.  Скоропадського?
А  прихід  більшовиків  до  влади  в  Росії
Б  Листопадова  революція  в  Німеччині
В  відкриття  Паризької  мирної  конференції
Г  укладення  Брестського  миру  між  радянською  Росією  та  кра-їнами  Четверного  союзу
  7.  Хто  в  другій  половині  1919  р.  перебував  на  посаді  головного  ота-мана  військ  УНР?
А  С.  Петлюра
Б  Є.  Коновалець
В  М.  Міхновський
Г  Ю.  Тютюнник
  8.  У  якому  році  було  проголошено  створення  Української  Соціаліс-тичної  Радянської  Республіки?
А  у  1917  р.   Б  у  1919  р.
В  у  1920  р.   Г  у  1922  р.
  9.  Перший  зимовий  похід  армії  УНР  відбувався  територією  України, 
що  була  окупована:
А  Червоною  й   Білою  арміями
Б  польською  та  румунською  арміями
В  військами  Антанти
Г  військами  Четверного  союзу
 10. Яке  твердження  є  правильним?
У  роки  боротьби  за  збереження  державної  незалежності  України 
(1918—1920  рр.) :
1)   було  винищено  українську  інтелігенцію  під  приводом  боротьби 
з  буржуазією.
2)   українська  інтелігенція  залишалася  осторонь  революційних  змін 
у  суспільстві.
А  обидва  правильні
Б  тільки  перше  правильне
В  тільки  друге  правильне
Г  обидва  неправильні
 11. Утворення  Галицької  Соціалістичної  Радянської  Республіки  від-булося:
А  в  результаті  Акта  злуки  між  УНР  і   ЗУНР
Б  під  час  війни  між  Польщею  та  радянською  Росією
В  після  укладення  Ризького  мирного  договору  між  Польщею  та 
радянськими  республіками
Г  у  результаті  «Чортківської  офензиви»
 12. Яка  подія  засвідчила  завершення  збройної  боротьби  регулярних 
військ  УНР  за  незалежність  України?
А  Другий  зимовий  похід  військ  УНР
Б  «Чортківська  офензива»
В  бій  під  Крутами
Г  розгром  військ  П.  Врангеля
ІІІ.  пІ дсумки урО ку
Учитель  підсумовує  роботу  учнів  на  уроці  й  оцінює  її  результа-тивність.  Доцільно  акцентувати  також  увагу  на  тому,  якими  є  на-вчальні  досягнення  учнів  за  темою  в  цілому.
IV.  дОмашнє завдання
Підготуйте  повідомлення  про  одного  з   діячів  української  культу -ри  1917—1921  рр.  та  визначте  основні  його  здобутки.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнення знань за темою «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.)».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід