Узагальнення знань за темою «УСРР у період нової економічної політики (1921— 1928 рр.)».
 
Уроки  №  93—94
Тема.   Узагальнення знань за темою «УСРР у  період нової економічної політики (1921—
1928  рр.)».
Мета:  повторити, узагальнити, закріпити й  оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення 
теми; розвивати їхні вміння та навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект уроку 
реалізується в  результаті осмислення розглянутих подій і  формування позитивного емоційно-осо -бистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.
Тип уроку:   повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих учнями знань, умінь та 
навичок.
Обладнання:   підручник, атлас, схеми, таблиці, стінні карти, що використовувалися впродовж 
вивчення теми.
Методичні  рекомендації  щодо  проведення  уроку  наведені  на 
с.   113.
Хід уроку
І.   ОрганІ зац І я навчальнО ї д І яльнО стІ
Учитель  оголошує  учням  тему,  завдання  уроку  та  інформує  про 
заплановані  форми  роботи.
ІІ.   пО втО рення й  узагальнення знань, умІ нь І   навич О к
Учитель  стисло  нагадує  основний  матеріал,  що  вивчався  впродовж 
опрацювання  теми.
  Вступна бесіда
  1.  Вивчення  якої  теми  ви  завершили?  Якими  є   її  хронологічні 
межі?
  2.  У  чому,  на  вашу  думку,  полягає  важливість  цього  періоду  для 
історії  України  в   цілому?  Обґрунтуйте  власну  точку  зору.
  Запитання та завдання
  1.  Складіть  перелік  подій  з  історії  України  1921—1928   рр.,  які  ви 
вважаєте  найважливішими.  Обґрунтуйте  свій  вибір.
  2.  Поясніть  значення  термінів  і  понять:  ГОЕЛРО,  військово-по -літичний  союз,  «договірна  федерація»,  СРСР,  нова  економічна 
політика,  «ножиці  цін»,  робітфак,  коренізація,  українізація, 
ВАПЛІТЕ,  УАПЦ,  неп,  непман,  автономізація,  господарський 
розрахунок.
  3.  На  історичній  карті  покажіть:  1)  держави,  до  складу  яких  вхо-дили  українські  землі  станом  на  кінець  1921   р.;  2)  території, 
уражені  голодом  1921—1923  рр.;  3)  найбільші  промислові  центри 
УСРР;  4)  столицю  УСРР  та  зміни  територіально-адміністративно-го  устрою  України  в  1921—1928   рр.;  5)  електростанції,  побудо-вані  за  планом  ГОЕЛРО.
  4.  Назвіть  імена  видатних  історичних  діячів  періоду  розвитку  УСРР 
в  умовах  непу.  У   чому  ви  вбачаєте  їхній  внесок  в  історію  Укра -їни  цієї  доби?
  5.  Складіть  хронологічну  послідовність  головних  подій  цього  періо-ду  історії  України.
  6.  Сформулюйте  на  підставі  розглянутих  фактів  власну  позицію  що-до  входження  України  до  складу  СРСР  та  викладіть  її  у  формі 
історичного  есе.
  7.  Порівняйте  прояви  та  процеси  стабілізації  соціально-економічно-го  життя  в  УСРР  у  період  непу  з  аналогічними  загальноєвропей-ськими  та  світовими  явищами.
  8.  Сформулюйте  власну  оцінку  періоду  непу  в   історії  України.
  9.  За  додатковою  інформацією  ознайомтеся  з  різними  точками  зору 
щодо  сутності  політики  українізації.  Чим  вони  відрізняються?
 10. Назвіть  та  конкретизуйте  фактами  характерні  риси  розвитку  куль-тури  України  в   цей  період.
  Робота з  картками
Картка  №  1
  1.  Яким  був  вплив  непу  на  розвиток  радянської  економіки?
  2.  Поясніть  зміст  гасла,  під  яким  на  початку  1920-х  рр.  розгорнув-ся  робітничий  і   селянський  рух  «Ради  без  більшовиків!».
Картка  №  2
  1.  Визначте  здобутки  та  прорахунки  непу.
  2.  Що  таке  націонал-комунізм  та  яким  є  його  різновид  в   Україні 
в  період  непу?
Картка  №  3
  1.  Висловіть  позицію  Х.  Раковського  щодо  створення  СРСР.
  2.  Історик  Я.  Грицак  стверджує:  «Хоча  "українізація”  мала  характер 
офіційної  лінії,  вона  проходила  не  зовсім  гладко.  Центральне  партій -не  керівництво  намагалося  звести  її  до  напівзаходів.  Його  ставлення 
було  двоїстим:  формально  воно  підтримувало  розширення  сфери  вжи -вання  української  мови,  але  боротьба  з  виявами  широкого  україн -ського  почуття,  особливо  з   тими,  які  вели  до  політизації  українсько -го  питання,  не  припинялася».  На  прикладах  підтвердьте  цю  думку.
  Історичні диктанти
Диктант  №  1
  1.  У  якому  році  було  створено  СРСР?
  2.  Що  завершилося  швидше:  відбудова  промисловості  чи  сільського 
господарства  УСРР?
  3.  Які  прошарки  селянства  (бідні,  середні,  заможні)  підтримували 
антибільшовицький  повстанський  рух  наприкінці  1920   —  на  по-чатку  1921  р.?
  4.  Хто  був  головою  раднаркому  УСРР  на  початку  1920-х  рр.?
  5.  Кількість  шкіл  з  українською  мовою  навчання  за  роки  непу  збіль -шилася  чи  зменшилася?
  6.  Хто  здійснював  загальне  керівництво  придушенням  антибільшо-вицького  повстанського  руху  в  Україні  на  початку  1920-х  рр.?
  7.  На  якому  з’їзді  та  в  якому  році  було  прийнято  рішення  про  за-провадження  непу?
  8.  Коренізація  в   Україні  проходила  у  формі…
  9.  Чи  створював  неп  економічні  стимули  для  сільського  госпо-дарства?
 10. Яка  промисловість  стала  основою  індустрії  УСРР  у  роки  відбудо-ви  —  легка  чи  важка?
 11. Із  якою  країною  на  початку  1922   р.  УСРР  підписала  договір  про 
дружбу  й   братерство?
 12. Наркомами  освіти  України  в  роки  непу  були…
Диктант  №  2
  1.  У  роки  непу  система  управління  господарством  була  централізо-ваною  чи  децентралізованою?
  2.  У  якому  році  була  прийнята  друга  Конституція  УСРР?
  3.  Чи  перебували  провідні  галузі  промисловості  в   державній  влас -ності  в  роки  непу?
  4.  Які  райони  України  найбільше  постраждали  від  голоду  1921—
1923  рр.?
  5.  Хто  очолив  комісію  з  українізації?
  6.  У  якому  році  було  утворено  Українську  автокефальну  православ-ну  церкву  (УАПЦ)?
  7.  Чи  правильне  твердження:  у  галузі  культури  більшовицьке  ке -рівництво  сприяло  вільному  розвитку  всіх  напрямків  і  течій 
творчої  діяльності,  ліквідації  форм  контролю  над  творчою  ін-телігенцією?
  8.  Елітними  навчальними  закладами,  які  забезпечували  більшо-вицьку  партію  та  державу  кваліфікованими  працівниками, 
були…
  9.  Як  українська  політична  еміграція  зустріла  українізацію  (пози-тивно  чи  негативно)?
 10. Чи  були  притаманні  непу  кризові  явища?
 11. Хто  став  першим  президентом  Вільної  академії  пролетарської  лі-тератури  (ВАПЛІТЕ)?
 12. Фільм  «Звенигора»  створено  режисером…
  Запитання для дискусії
  1.  Запровадження  непу  —  вимушений  крок  більшовицького  керів-ництва  радянської  Росії  чи  частина  плану  побудови  комунізму?
  2.  Голод  1921—1923  рр.  в  Україні:  невідворотне  лихо  чи  свідома 
політика  радянського  центру?
  3.  Як  можна  пояснити  існування  на  початку  1920-х  рр.  в  Укра-їні  кількох  комуністичних  партій?  Чим  вони  відрізнялися  між 
собою?
  4.  Назвіть  позитивні  та  негативні  сторони  в  процесі  ліквідації  не-письменності  населення.  Чому  більшовики  приділяли  стільки 
уваги  цій  проблемі?
  5.  Який  вплив  мала  українізація  на  українську  політичну  емі-грацію?
  6.  У  чому  суть  гасла  М.  Хвильового  «Геть  від  Москви!»?  Чи  було 
це  гасло  політичним?
ІІІ.  пІ дсумки урО ку
Учитель  підсумовує  роботу  учнів  на  уроці  й  оцінює  її  результа-тивність.  Доцільно  акцентувати  також  увагу  на  тому,  якими  є   най -важливіші  результати  роботи  учнів  за  темою  в   цілому.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнення знань за темою «УСРР у період нової економічної політики (1921— 1928 рр.)».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід