Узагальнення знань за темою «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період 1921—1938 рр.».
 


Уроки  №  119—120
Тема.   Узагальнення знань за темою «Західноукраїнські землі в  міжвоєнний період 
1921—1938  рр.».
Мета:  повторити, закріпити й  оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розви -вати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; виховувати в  учнів почуття патріо -тизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.
Тип уроку:   повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих учнями знань, умінь і  навичок.
Обладнання:   підручник, хрестоматія, стінна карта «Західноукраїнські землі у  міжвоєнний пе -ріод», атлас, роздавальний матеріал.
І варіант
Хід уроку
І.   ОрганІ зац І я навчальнО ї д І яльнО стІ
Учитель  оголошує  учням  тему,  завдання  уроку  та  знайомить  із 
запланованими  формами  роботи.
ІІ.   пО втО рення й  узагальнення знань, умІ нь І   навич О к
Учитель  стисло  нагадує  основний  матеріал,  що  вивчався  впродовж 
опрацювання  теми.
  Вступна бесіда
  1.  Вивчення  якої  теми  ви  завершили?  Якими  є   її  хронологічні  межі?
  2.  У  чому,  на  вашу  думку,  полягає  важливість  цього  періоду  для 
історії  України  в   цілому?  Обґрунтуйте  власну  точку  зору.
  Запитання та завдання
  1.  Складіть  перелік  подій  з  історії  західноукраїнських  земель  1921—
1939  рр.,  які  ви  вважаєте  найважливішими.  Обґрунтуйте  власний 
вибір.
  2.  Поясніть  значення  термінів  і  понять:  асиміляція,  українська  ко-операція,  пацифікація,  УВО,  ОУН,  румунізація,  русинство,  «Кар-патська  Січ»,  Карпатська  Україна,  «нормалізація»,  полонізація, 
інтегральний  націоналізм.
  3.  На  історичній  карті  покажіть:  1)  українські  землі  у  складі  Поль -щі,  Румунії  та  Чехо-Словаччини;  2)  місце  спалаху  Татарбунар -ського  повстання;  3)  Карпатську  Україну.
  4.  Назвіть  імена  видатних  історичних  діячів  Західної  України.  У  чо-му  ви  вбачаєте  їхній  внесок  в   історію  України  цієї  доби?
  5.  Порівняйте  особливості  суспільно-політичного  життя  українців 
у  складі  Польщі,  Румунії  та  Чехо-Словаччини.
  6.  Який  вплив  на  події  в  історії  Західної  України  в   міжвоєнний 
період  відіграли  УВО  та  ОУН?
  7.  Які  обставини  призвели  до  проголошення  незалежності  Карпат-ської  України?
  8.  Визначте  суть  політики  «осадництва»  й  пацифікації  та  інших  про-явів  національної  політики  щодо  українського  населення  в  Польщі, 
Румунії  та  Чехо-Словаччині.
  9.  З’ясуйте  основні  зрушення  в  повсякденному  житті  різних  верств 
українського  населення,  що  мали  місце  в  1920—1930-ті  рр.  під 
владою  іноземних  держав.
 10. Які  уроки  може  винести  сучасна  Україна  з  нетривалої  історії  іс-нування  незалежної  Карпатської  України  у  сфері  внутрішньої 
і  зовнішньої  політики?
  Робота з  картками
Картка  №  1
  1.  Чому  країни  Антанти  погодилися  визнати  Галичину  складовою 
частиною  Польщі?
  2.  У  чому  полягає  історичне  значення  проголошення  незалежності 
Карпатської  України?
Картка  №  2
  1.  Якою  була  реакція  керівництва  СРСР  на  створення  Карпатської 
України?  Чому  саме  такою?
  2.  Чому  ОУН  у  1930-ті  рр.  сповідувала  ідеологію  тоталітаризму?
Картка  №  3
  1.  Чому  опір  румунізації  в  Північній  Буковині  не  був  таким  рішу-чим,  як  опір  полонізації  в  Галичині?
  2.  Схарактеризуйте  діяльність  УНДО  у  1920—1930-ті  рр.
  Історичні диктанти
Диктант  №  1
  1.  Яка  країна  загарбала  територію  Карпатської  України  в  березні 
1939  р.?
  2.  До  складу  яких  держав  входили  західноукраїнські  землі  у   1920—
1930-ті  рр.?
  3.  «Осадники»   —  це…
  4.  Президентом  Карпатської  України  був…
  5.  Як  називалися  збройні  формування  Карпатської  України?
  6.  У  якому  році  відбулося  Татарбунарське  повстання?
  7.  Митрополитом  УГКЦ  у  1920—1930-ті  рр.  був…
  8.  Серед  ідейних  течій,  поширених  на  Закарпатті  в  1920—1930-ті   рр., 
найпоширенішою  була…
  9.  Головним  ідеологом  теорії  інтегрального  націоналізму  був…
 10. Найбільш  жорстку  антиукраїнську  політику  проводили  правлячі 
кола…
 11. У  1935  р.  віце-маршалом  польського  сейму  став…
 12. У  найкращому  економічному  стані  перебували  українські  землі 
у  складі…
Диктант  №  2
  1.  «Центросоюз»,  «Маслосоюз»,  «Центробанк»   —  це…
  2.  Які  воєводства  були  створені  на  території  Східної  Галичини?
  3.  Які  організації  були  співзасновниками  ОУН?
  4.  На  яких  правах  Закарпаття  увійшло  до  складу  Чехо-Словаччини 
за  Сен-Жерменським  договором?
  5.  Від  1929  до  1938   р.  ОУН  очолював…
  6.  Коли  було  розпущено  КПЗУ  разом  із  Польською  комуністичною 
партією?
  7.  Єдиним  легальним  українським  вищим  навчальним  закладом 
у  Польщі  був(ла)…
  8.  Назвіть  п’ять  українських  партій,  що  діяли  на  території  Польщі 
у  1920—1930-ті  рр.
  9.  Якою  була  офіційна  назва  Закарпаття  у  складі  ЧСР?
 10. Поштовхом  до  Варшавського  процесу  над  ОУН  стало…
 11. Легальним  прикриттям  комуністичної  діяльності  в  Західній  Укра -їні  було…
 12. Столицею  Карпатської  України  було  місто…
Диктант  №  3
  1.  Незалежність  Карпатської  України  була  проголошена…
  2.  Де  і   коли  була  утворена  ОУН?
  3.  За  умовами  якого  договору  Буковина  увійшла  до  складу  Румунії?
  4.  Які  західноукраїнські  землі  входили  до  складу  Польщі  в  1920—
1930-ті  рр.?
  5.  У  якому  році  лідерами  УНДО  було  взято  курс  на  «нормалізацію» 
польсько-українських  відносин?
  6.  Перший  автономний  уряд  Підкарпатської  Русі  очолив…
  7.  Коли  відбувся  Варшавський  процес  над  членами  ОУН?
  8.  У  який  період  діяв  таємний  український  університет  у  Львові?
  9.  Чи  застосовувала  ОУН  терористичні  методи  боротьби?
 10. На  які  дві  фракції  розкололась  ОУН  і  хто  їх  очолював?
 11. Які  українські  вищі  навчальні  заклади  діяли  на  території  ЧСР?
 12. Що  було  державними  символами  Карпатської  України?
Диктант  №  4
  1.  Якою  була  найпоширеніша  ідейна  течія  в  Закарпатті  в  1920—
1930-ті  рр.?
  2.  На  території  Польщі  ОУН  діяла  легально  чи  підпільно?
  3.  Попередницею  ОУН  була…
  4.  До  якого  року  Східна  Галичина  зберігала  автономію  у  складі  Польщі?
  5.  Що  означає  термін  «утраквістичні»?
  6.  У  якому  році  Рада  послів  країн  Антанти  визнала  належність  Схід-ної  Галичини  Польщі?
  7.  Що  відбулося  раніше  —  створення  УВО  чи  ОУН?
  8.  У  якій  країні  Східної  Європи  існували  українські  вищі  навчаль-ні  заклади?
  9.  Як  називали  українців  у  Румунії?
 10. Що  стало  приводом  до  ліквідації  КПЗУ?
 11. Назвіть  керівників  КПЗУ.
 12. Коли  було  створено  концтабір  у   Березі-Картузькій?
ІІІ.  пІ дсумки урО ку
Учитель  підсумовує  роботу  учнів  на  уроці  й  оцінює  її  результа-тивність.  Доцільно  також  акцентувати  увагу  на  тому,  якими  є   най -важливіші  результати  роботи  учнів  за  темою  в   цілому.
ІV.  дОмашнє завдання
Складіть  кросворд  із  12  слів  на  тему  «Західноукраїнські  землі 
в  міжвоєнний  період  (1921—1938   рр.)».
ІІ варіант
Форма проведення:  семінарське заняття.
Методичні  рекомендації  щодо  проведення  семінару  наведені  на 
с.  155.
Хід уроку
План
  1.  Суть  української  політики  правлячих  кіл  Польщі,  Румунії  та 
Чехо-Словаччини  у  1920—1930-ті  рр.
  2.  Розвиток  українського  національно-визвольного  руху  на  західно-українських  землях.
Рекомендована  література
  1.  Грицак  Я.  Нарис  історії  України.  Формування  модерної  україн-ської  нації  ХІХ—ХХ  століття.  —  К.,  1996,  2001.
  2.  Гунчак  Т.  Україна:  перша  половина  ХХ  століття.  Нариси  полі-тичної  історії.  —  К.,  1993.
  3.  Касьянов  Г.  Теорії  нації  та  націоналізму.   —  К.,  1999.
  4.  Кентій  А.  Нариси  історії  Організації  українських  націоналістів 
(1929—1941  рр.).  —  К.,  1998.
  5.  Кентій  А.  Українська  військова  організація  (УВО)  в  1920—1928   рр. 
Короткий  нарис.  —  К.,  1998.
  6.  Красівський  О.  Східна  Галичина  і  Польща  в  1918—1923   рр.  Проб-леми  взаємовідносин.   —  К.,  1998.
  7.  Кульчицький  С.  Україна  між  двома  війнами  (1921—1939  рр.).  — 
К.,  1999.
  8.  Соляр  І.  Українське  національно-демократичне  об’єднання.  Пер-ший  період  діяльності  (1925—1928).  —  Львів,  1995.
ІІІ варіант
Форма проведення:  лабораторно-практична робота.
Хід уроку
І.   пО втО рення й  узагальнення знань, умІ нь І   навич О к
  Завдання
  1.  Складіть  порівняльну  таблицю  «Становище  українських  земель 
у  складі  Польщі,  Румунії,  Чехо-Словаччини  та  СРСР»,  зазначивши: 
статус  у  складі  держав;  рівень  економічного  розвитку;  аграрна 
реформа;  суть  урядової  політики;  український  національно-визволь-ний  рух;  становище  української  церкви;  розвиток  української 
освіти.
  2.  Заповніть  таблицю  «Діяльність  українських  партій  на  західно -українських  землях»,  зазначивши:  назву  політичної  партії;  мету 
діяльності;  соціальну  базу;  мету  боротьби;  лідерів;  ставлення  що-до  СРСР,  УРСР.
  Робота з  документами
Із  програми  УНДО,  схваленої  19   листопада  1926   р.
І.   Політичні  справи
1.   Політичною  метою  УНДО  є  здобуття  Соборної  і   Незалежної  Демокра-тичної  Української  Держави,  і   тому  партія  обстоює  політичне  само-визначення  українського  народу  на  всіх  його  етнографічних  землях…
3.   УНДО  бореться  за  суверенні  права  українського  народу,  обстоює  кон-ституцію  —  парламентський  устрій  та  загальне,  рівне,  безпосереднє, 
тайне  і  пропорціальне  виборче  право  до  всіх  законодавчих  і   самоуправ-них  установ.
4.   УНДО  обстоює  рівність  усіх  громадян  перед  законом  без  різниці 
пола,  національності  і  віри,  свободу  осідки  і  заняття,  слова  і  друку, 
зборів  і   товариств,  станових  організацій  і   страйків,  забезпечення 
правної  особистої  свободи,  незайманості  домівки,  право  на  приватну 
власність  і   таємницю  листування,  незалежність  судів  і  умовність 
засудів.
Із  відозви  до  українського  громадянства   
з  приводу  заснування  УНДО  (12  липня  1925   р.)
Визнаючи  принцип  загального  признаного  права  про  означення  на-родів,  УНДО  на  чолі  своєї  платформи  ставить  здійснення  в  повному  об’ємі 
права  націй  на  всіх  областях,  на  яких  в  1914  р.  український  народ  ста -новив  більшість  населення.
УНДО  стверджує,  що  Галичина  з  Лемківщиною,  Волинь  з  Поліссям 
і  Холмщина  з  Підляшшям  мають  відмінний  український  характер…
В  боротьбі  за  найвище  право  нації  УНДО  спиратиметься  на  все  свідо-ме  громадянство  Західної  України  і,  виходячи  з  принципу  національної 
єдності   —  на  всьому  українському  народі.  Для  здійснення  основної  мети 
УНДО  єднатиметься  з   аналогічними  організаціями  інших  націй  та  їх  на-ціональних  і  міжнародних  організацій,  що  свою  міжнаціональну  політику 
базують  на  принципі  права  нації.
До  здійснення  права  нації  змагатиме  УНДО  всіма  доцільними  засо-бами…  а  відкидаючи  всі  акти  насильства  як  акти,  незгідні  з   принципами 
моралі,  права  і  справедливості.
УНДО  являється  організацією  національною  і   демократичною,  органі-зацією  понадкласовою…
Виходячи  з   демократичного  становища,  УНДО  не  може  дати  своєї 
апроби  на  існуючий  на  Радянській  Україні  переходовий  диктаторський 
режим  і  однокласовий  устрій,  одначе  признає  сучасну  Радянську  Укра-їну  поважним  і   далекосяглим  станом  державності  українського  народу 
та  вірить,  що  під  напором  свідомих  українських  мас  та  своєрідна  дер-жавна  організація  завершиться  здійсненням  універсальних  змагань 
української  нації.
У  практичній  діяльності  УНДО  організовуватиме  селянські,  робітничі 
і  міщанські  маси  з   метою  перетворити  їх  на  політично  свідомі  та  еконо-мічно  сильні  й  незалежні  соціальні  групи.  З   тією  метою  УНДО,  відстою -ючи  в   принципі  приватну  власність,  буде  боротися  за  перехід  землі  в  ру-ки  нашого  селянства…  без  дальшого  відшкодування…  УНДО  велику  увагу 
кластиме  на  поширення  кооперативного  руху…  як  головного  засобу  еко-номічного  подвигнення  українського  населення.
З  тією  самою  метою  УНДО  буде  змагати  до  привернення  містам  на 
українській  національній  території  їх  природного  національного  харак-теру…
З  тією  метою  УНДО  буде  боротися  за  збереження  дотеперішніх 
здобутків  робітничої  кляси,  за  їх  утвердження,  поширення  та  за  здо -буття  нових.  Одним  словом:  УНДО  буде  боротися  за  політичне,  еко-номічне  й  культурне  розкріпощення  та  подвигнення  українського 
народу.
Проаналізуйте  наведені  документи.  Складіть  порівняльну  таблицю 
основних  програмних  положень  УНДО  й  ОУН.
II.   пІ дсумки урО ку
  8 Після  поразки  визвольних  змагань  західноукраїнські  землі  опи-нилися  у  складі  Польщі,  Румунії  та  Чехо-Словаччини.  До  поль-ської  окупації  потрапили  землі  Східної  Галичини  та  Західної 
Волині,  на  яких  проживало  (за  переписом  1931  р.)  5,6  млн 
українців.  У  складі  Румунії  українці  (790   тис.  осіб)  перебували 
в   Північній  Буковині,  Хотинському,  Аккерманському  та  Ізма-їльському  повітах  Бессарабії.  На  території  Підкарпатської  Ру-сі,  що  увійшла  до  складу  Чехо-Словаччини,  проживало  понад 
450   тис.  українців.  Кожна  з   держав,  до  складу  яких  входили 
українські  землі,  мала  визначитися  у  ставленні  до  української 
меншини.
  8 Можна  визначити  такі  риси  політики  Польщі,  Румунії,  ЧСР:  на-сильницька  асиміляція;  стримування  економічного  розвитку,  йо-го  колоніальний  характер;  репресії  проти  діячів  національно-визвольного  руху;  національний  гніт;  відмова  від  міжнародних 
зобов’язань  щодо  надання  автономних  прав  українцям.  Форми, 
у  яких  здійснювалася  ця  політика,  були  різними  —  від  м’якої 
в  ЧСР  до  жорсткої  в  Румунії.
ІІІ.  дОмашнє завдання
Повторіть  матеріал  вивченої  теми.
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнення знань за темою «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період 1921—1938 рр.».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід