Виникнення християнства.
 
УРОК  №  56
  Тема.   Виникнення християнства.
  Мета.  Ознайомити  учнів  з  історією  виникнення  і  перших  етапів 
існування християнства; схарактеризувати діяльність пер -ших  християнських  громад  та  їхнє  становище  в  римській 
державі;  з’ясувати  причини  швидкого  поширення  вчення 
Ісуса Христа.
  Очікувані 
результати.
  Після цього уроку учні зможуть: називати  роки життя  Ісуса 
Христа, виникнення християнства;  застосовувати та пояс -нювати на прикладах поняття та терміни:  «апостол», «Ста -рий Заповіт», «Євангеліє»;  порівнювати християнство і ре -лігію греків і римлян; висловлювати власне судження щодо 
передумов виникнення християнства. 
  Тип уроку.  Комбінований.
Структура  уроку
  I.   Організаційний момент
  II.   Актуалізація опорних знань
  III.   Вивчення нового матеріалу
1.   Початкова історія християнства.
2.   Ісус Христос.
3.   Перші християнські громади.
4.    Ставлення римських імператорів до християн.
  IV.  Узагальнення і систематизація знань
  V.   Підсумки уроку
 VI.  Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ
Фронтальне опитування.
1) Назвіть архітектурні пам’ятки Риму. Яка історія їхнього ство­
рення?
2) Чим відрізнявся побут заможних і небагатих городян?
3) Чому Октавіан Август мусив створити пожежну службу в сто ­
лиці?
4) Як називали римляни батька родини? Якими повноваженнями
він наділявся?
5) Чого навчали дітей у Римі?
Перевірка творчого домашнього завдання.
Учні розповідають про звичайний день жителя Давнього Риму.
Запитання на повторення.
1) Що таке релігія?
2) Які форми релігії існували в давніх людей?
3) Що таке «монотеїзм»? Де він виник?
4) Яку літературну пам’ятку називають «Книгою книг»?
Підбиваючи підсумки, учитель акцентує увагу учнів на тому, що
під час розвитку людського суспільства вдосконалювалося господар­
ське життя, розвивалася культура, відбувалися зміни в організації
управління суспільством, істотно трансформувалися релігійні віру­
вання людей. Яскравим підтвердженням цього є перехід до моноте­
їзму.
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   Початкова історія християнства.
Евристична бесіда.
1) На які групи поділялося населення Римської імперії?
2) Які верстви населення не мали громадянських і політичних
прав?
3) Які верстви населення були найбільше пригноблені?
4) До яких форм протесту вдавалися пригноблені верстви рим­
ського суспільства? Чи мали вони успіх?
5) Як ви вважаєте, у чому ще могли знайти порятунок знедоле ­
ні люди в умовах дедалі жорстокішого ставлення до них дер­
жави?
Вислухавши відповіді та пропозиції учнів, учитель відзначає, що
єдиним порятунком у тих умовах, що склалися в Римській імперії
в I ст. н. е., для багатьох людей була віра в те, що після смерті на них
очікує нове життя. Спокій і щастя в майбутньому житті вони заслу ­
жили, зазнаючи поневірянь і страждань у теперішньому.
Розповідь учителя.
Учення про безсмертя душі й потойбічну відплату лягло в основу
нової релігії — християнства.
Християнство виникло в другій половині I ст. н. е. у східних про ­
вінціях Римської імперії спочатку в середовищі євреїв, але вже в пер ­
ші десятиліття набуло поширення й серед інших народностей. Най ­
важливішою відмінністю християнства від інших релігій давнини
була повна відмова від національних і майнових бар’єрів у питаннях
віри (віра робила рівними всіх), від жертвопринесень, обрядовості.
Помазаником Божим, Месією християни вважають Ісуса Христа
(у перекладі з грецької «христос» — помазаник).
2.   Ісус Христос.
Самостійна робота за підручником.
Прочитати текст параграфа і дати відповіді на запитання.
1) Де народився Ісус? Хто були його батьки?
2) Чого Ісус Христос навчав людей?
3) Хто його зрадив?
4) У що вірять послідовники Ісуса?
Підсумком бесіди має стати висновок учителя про те, що в христи­
янському церковному вченні Ісус Христос уважається засновником
християнства. Від Різдва Христового ведеться сучасне літочислення.
3.   Перші християнські громади.
Розповідь учителя.
Перші громади, що визнали нового Бога­Спасителя Христа, з’яви­
лися, вочевидь, у Малій Азії (Ефесі, Смірні, Пергамі, Тіатірі, Сардаху,
Ландікеї) та в єгипетській Александрії. Деякі дослідники вважають,
що перші християнські громади виникли в Палестині. Їхніми чле ­
нами ставали представники найбідніших верств населення. Громади
вирізнялися простотою організації, відсутністю керівництва. Члени
громад улаштовували спільні трапези — збори, на яких виголошу ­
валися проповіді. Не було ще впорядкованого культу, і до початку
II ст. не виробилося єдине віровчення. Для раннього християнства ха­
рактерна різноманітність угруповань, течій, між якими не було зго­
ди щодо низки найважливіших питань віровчення. Спіль ними були
лише ненависть до Риму і надія на його швидке падіння, порятунок
від його ярма, віра в пришестя Бога­Спасителя і встанов лення на зем ­
лі «царства Божого» на чолі з Ісусом Христом.
У II—III ст. до християнських громад стали вступати і багаті
люди. Змінилася ідеологія християнства: у віровченні все більше
підкреслювалося страждання Бога­Спасителя, його культ став обо ­
жненням людського страждання, смиренності й терпіння. Із серед ­
ини II ст. н. е. відбувається ускладнення організації громад. Заможні
христия ни, які жертвували в громадські каси певні суми грошей,
здобували значний вплив: усе частіше вони обіймали посади єпис­
копів і дияконів, які відали громадським майном, господарськими
справами громади. Так утворилася церковна організація, розділена
на клір (духівництво) і мирян. Зміцнення зв’язків між окремими
громадами привело до створення єдиної християнської церкви, ке­
рованої єпископами.
Первісні громадські збори — трапези ­вечері — перетворювалися
на богослужіння. Обряди все більше ускладнювалися. Християн ська
церква, що формувалася, стала являти собою значну силу.
4.   Ставлення римських імператорів до християн.
Робота з підручником.
Прочитати текст параграфа, особливу увагу приділивши таким
питанням.
1) Що викликало невдоволення римської влади християнами?
2) Як карали християн за їхню віру?
3) За часів правління яких імператорів християн переслідували
особливо жорстоко?
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ  І  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  ЗНАНЬ
Робота зі схемою.
Закріпленню основних положень нового матеріалу сприятиме за ­
повнення схеми «Виникнення християнства».
V.  ПІДСУМКИ  УРОКУ
Заключне слово вчителя.
— Християнство — одна зі світових релігій.
— Християни поклонялися єдиному богу.
VI. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1) Опрацювати текст параграфа.
2) Підготуватися до уроку узагальнення з теми «Падіння респуб­
ліки та рання імперія».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Виникнення християнства.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід