Професія, успіх і благополуччя. Конспект уроку
 

Професія, успіх і   благополуччя


Мета: дати учням уявлення про професії, допомогти ви-явити свої схильності до певного виду діяльності;
виробити в учнів ринкову ментальність, сформу-вати уявлення про ринкові професійні стандарти,
дізнатися якомога більше про професії; розви-вати ціннісні орієнтації відповідно до загально-людських; формувати усвідомлення необхідності
самопросування як основи на ринку праці; допо-могти учням у здійсненні вільного, основаного на
оцінці своїх здібностей і домагань, вибору про-фесійної діяльності та навчального закладу для
подальшої професійної підготовки; сформувати
ставлення до вибраної професії як до засобу са-мореалізації та соціально значущої діяльності;
допомогти самовизначитися у виборі своєї про-фесії, зробити правильний вибір.
Епіграфи:
Істинний скарб для людей  — уміння 
працювати. (Езоп)
Той, хто з  дитинства знає, що праця 
є  закон життя, хто змолоду зрозумів, що 
хліб дістається у   поті чола, той здатний 
до подвигу, тому що в  потрібний день і  го-дину в  нього знайдеться воля його викона-ти і  сили для цього. (Ж. Верн)
Людині, у  якої немає улюбленої праці, 
ніякі скарби не принесуть радості.  
(В. О. Сухомлинський)
Будь-яка професія є  змова проти  необіз-наного. (Б. Шоу)
Усі ми, на жаль, не до всіх справ одна-ково придатні. (Проперцій)
Я цікавлюся своїм майбутнім, тому 
що збираюся провести в  ньому все своє 
життя. (Ч. Кеттерлінг)
Вибір  — це не те, що вам належить 
зробити, а  те, що ви вже робите.  
(О. Калетеєвська)
Хід години спілкування
вступне слово вчителя.
У житті людини бувають моменти, коли їй доводиться
робити вибір. Вибір, від якого надалі залежатиме її доля.
Якою вона буде? Як важливо не помилитися! Як не поми-литися і знайти свою, тільки свою дорогу в професії? Від-повідь має бути тільки одна. У кожного є свій шлях! Який?
Давайте разом спробуємо зазирнути в цей світ професій.
Отже, я зробила свій вибір, я — педагог.
— А про яку професію мрієте ви? (Відповіді учнів.)
У первісному суспільстві не було проблеми вибору про-фесії, оскільки людина вміла сама робити все необхідне для
життя: добувати їжу, вогонь, виготовляти одяг, захищати-ся від небезпек.
Із розвитком людського суспільства стали виникати
ринкові стосунки між людьми, і з’явилася спеціалізація за
видами праці. Одні ставали мисливцями, другі — рибалка-ми, треті — землеробами, гончарями. Накопичені в кожній
групі знання й навички передавалися від покоління до по-коління. З’явився розподіл праці, виникли професії. Сьо-годні кількість професій перевищує 50 тисяч. Як знайти
серед них свою? На що орієнтуватися?
анкета для старшокласників
Шановний старшокласнику! Ти вступаєш у період жит-тя, коли необхідно приймати рішення — вибирати свою
6
майбутню професію. Хвилюються всі — батьки, учителі
і, звичайно ж, ти. Тобі радять, рекомендують, але вибирати
потрібно самостійно, оскільки це твоє життя. Ми пропону-ємо анкету з метою надання допомоги у подоланні трудно-щів, які виникають у тебе при виборі професії. Бажаємо
успіху!
1. Яку професію (чи професії) ти для себе вибрав(ла)?
2. Що приваблює тебе у вибраній професії (відмітити не
більше ніж позиції) — соціальна престижність, зарпла-та, можливість мати вільний час, можливість розвинути
свої здібності (назви), інтелектуальний характер про-фесії, можливість керувати іншими, творчий характер
професії, можливість давати людям користь, можли-вість спілкування з людьми, складність професії, інше
(назви)?
3. Що ти даш суспільству, обравши цю професію? (Сфор-мулюй, будь ласка.)
4. Назви навчальний заклад, у якому ти збираєшся продо-вжити освіту.
5. Які іспити тобі належить скласти? (Перелічи.)
6. Як ти готуєшся до вступу до ВНЗ? (Вивчаєш індивіду-альні особливості своєї особи, цікавишся вимогами до
вибраної професії, вивчаєш свої особисті труднощі і їх
причини, ознайомлюєшся із навчальними закладами
та правилами прийому, читаєш довідники для тих, хто
вступає до ВНЗ, займаєшся з викладачами поза школою
або відвідуєш курси (перелічи відповідні предмети). До-дай щось своє, вибери із запропонованого переліку, ви-знач головне.)
7. Із яких джерел, від кого ти черпаєш інформацію про
свою майбутню професію? (Батьки, родичі, учителі, дру-зі, телебачення, газети, журнали, інше.)
8. Що рекомендують батьки? Тато? Мама?
Після аналізу анкет часто стає зрозуміло, що учні не ба-чать «зворотного боку медалі», не знають і не замислюють-ся над тим, яку користь дадуть суспільству. Із ними про це
не говорять, а якщо і говорять, то найчастіше поверхнево,
бесіда будується у вигляді монологу дорослого, навченого
життєвим досвідом батька, матері, учителя і т. п.
вирішення проблеми
Необхідно проводити зустрічі, дискусії, організовувати
ділові ігри, що допомагають проникнути в таємниці про-фесії, з’ясувати:
1. Що учень знає про себе, чи готовий він до адекватної
самооцінки, усвідомлення труднощів саморозвитку?
2. Чим школа, шкільні психологи можуть допомогти?
3. Чи є у них «програма дій» — план, що передбачає ви-рішення проблем?
4. Який рівень підготовки до вступу до ВНЗ із тих пред-метів, з яких вони складатимуть іспити?
5. Яка роль школи в організації допомоги своїм вихован-цям?
6. Чи в змозі школа допомогти?
7. Наскільки тісно школа пов’язана з регіональними, місь-кими службами зайнятості?
8. Чи є інформація про професії, затребувані в районі,
місті?
9. Чи мають батьки такого роду інформацію від школи?
10. Із якими ВНЗ співпрацює школа?
ЗАВДАННЯ:
1. Виберіть п’ять найголовніших, на ваш погляд, рис
і якостей характеру, які ви цінуєте в людях найбільше.
Розташуйте в порядку зменшення значущості.
Справедливість, чесність, доброта, дбайливість, чуй-ність, ввічливість, уміння доводити почату справу до кінця,
твердість, наполегливість, завзятість, уміння співпрацюва-ти, уміння планувати свою роботу, чутливість, урівнова-женість, здатність співчувати іншому, привітність, кміт-ливість, начитаність, інтелект, допитливість, дотепність
(інше — назвіть).
2. Досягнути поставленої мети, здійснити свою мрію мо-жуть тільки люди із сильним характером. Але навіть якщо в людини сильний характер і вона хоче здійснити
свою мрію, для цього треба докласти величезних зусиль.
Іноді від «хочу» до «можу» проходить довгий і важкий
шлях, його можна уявити у вигляді сходів:
5. хочу і все виходить
4. хочу і іноді виходить
3. хочу робити і вчуся робити
2. хочу робити, але поки не виходить
1. я хочу щось робити
Класний керівник. Що ж таке успіх і благополуччя?
Успіх — позитивний результат якої-небудь справи, до-сягнення в чому-небудь.
Благополуччя — високий рівень матеріального забезпе-чення.
анкета для учнів
1. Що саме означає для тебе успіх?
— Добре оплачувана робота;
— знаходження скарбу;
— поїздка за кордон;
— покупка іномарки;
— цікава робота;
— отримання знижки;
— багата наречена (наречений);
— підвищення по службі;
— великий виграш.
2. Що саме означає для тебе благополуччя?
— Влада;
— гроші;
— кар’єра;
— сімейне щастя;
— спадщина;
— багатодітність;
— мандри;
— виграш;
— багато друзів;
— любов.
Класний керівник. Що підвищує ваші шанси на
ринку праці?
Чим вищий рівень професійної освіти, тим швидше
людина знаходить роботу. У того, хто має декілька спеці-альностей, шанси працевлаштуватися зростають. Викорис-товуй будь-яку можливість отримати додаткові навички:
машинопис, робота на комп’ютері, в Інтернеті, крій і шит-тя, керування автомобілем, масаж, ремонт побутової техні-ки, знання іноземної мови і т. ін.;
— прагни до професіоналізму, підвищуй свій освітній
рівень;
— переконайся, що вибрана тобою професія має попит
і ти зможеш витримати конкуренцію на ринку праці;
— максимально проявляй переваги свого віку, які най-більше цінують працедавці:
— готовність навчатися;
— мобільність;
— гнучкість;
— оптимізм;
— цілеспрямованість;
— інтерес до сучасної техніки та нових технологій;
— здоров’я.
Класний керівник. Розглянемо стратегії вибору
професії.
Умови оптимального вибору професії:
ХОЧУ МОЖУ
ПОТРІБНО
зона оптимального
вибору
ХОЧУ — прагнення особи (бажання, інтереси, схильнос-ті, ідеали).
МОЖУ — можливості особи (стан здоров’я, здібності,
рівень знань, характер, темперамент).
ПОТРІБНО — потреби суспільства в кадрах і усвідом-лення необхідності витратити певні зусилля для досягнення
життєво важливих навичок.
Проаналізуй три основні чинники, щоб знайти опти-мальні варіанти та реалізувати свій план у дії.
Перший чинник «ХОЧУ»
Чи намагався ти оцінити свої інтереси і схильності? Чи
уявляєш, чим хотів би займатися кожного трудового дня?
Які професії тобі подобаються?
Другий чинник «МОЖУ»
Чи знаєш ти про свої здібності й уміння? Чи намагався
застосувати їх до вибраної професії? Чи знаєш ти, які ви-моги вибрана професія може висувати тобі?
Третій чинник «ПОТРІБНО»
Наскільки реально знайти роботу за вибраною тобою
професією? Чи знаєш ти, де можна отримати спеціальність,
що тебе цікавить?
— Познач декілька альтернативних варіантів професій-ного вибору (список професій);
— оціни достоїнства та недоліки кожного варіанта;
— досліди шанси власної успішності в кожному виборі,
прорахуй наслідки кожного варіанта;
— будь активний і допитливий, став питання всім, хто
може розповісти тобі про професії та професійний вибір
(батькам, учителям, шкільному психологові).
Класний керівник. У багатьох країнах намагалися
і намагаються створити класифікацію професій. У нашій
країні прийнято користуватися класифікацією професора
Є. О. Климова, який поділяє всі професії на п’ять основних
типів.
1) «Людина — природа»
До цього типу можна віднести професії, пов’язані з ви-вченням живої і неживої природи, з доглядом за рослинами
і тваринами, з профілактикою та лікуванням захворювань
рослин і тварин.
Приклади професій:
— агроном;
— зоотехнік;
— ветеринар;
— овочівник;
— фермер;
— еколог;
— спеціаліст із природовикористання;
— геолог;
— ландшафтний дизайнер.
Види діяльності, у яких представлені елементи праці:
лабораторні роботи з біології, робота на пришкільній ділян-ці, у живому куточку, робота в юннатських гуртках, у саду,
догляд за тваринами.
2) «Людина — художній образ»
До цього типу належать професії, пов’язані зі створен-ням, проектуванням, моделюванням художніх творів, з від-творенням, виготовленням різних витворів мистецтва за ес-кізом, зразком.
Приклади професій:
— художник;
— письменник;
— актор;
— музикант;
— композитор.
3) «Людина — людина»
Це професії, пов’язані з медичним обслуговуванням, на-вчанням і вихованням, побутовим обслуговуванням, право-вим захистом.
Приклади професій:
— комерсант;
— учитель;
— лікар;
— вихователь;
— слідчий;
— журналіст;
— медсестра;
— психолог;
— адвокат.
4) «Людина — техніка»
Це професії, пов’язані зі створенням, монтажем, збиран-ням і налагодженням технічних пристроїв, експлуатацією
технічних засобів, ремонтом техніки.
Приклади професій:
— інженер-технолог;
— механік;
— будівельник;
— електрик;
— токар;
— монтажник;
— радіотехнік;
— водій.
5) «Людина — знакова система»
Це професії, пов’язані з текстами, цифрами, формулами
й таблицями, кресленнями, картами, схемами, звуковими
сигналами.
Приклади професій:
— набірник;
— кресляр;
— коректор;
— бухгалтер;
— оператор ЕОМ;
— перекладач;
— програміст;
— учений-теоретик.
Це приблизні вимоги до людини, що вибрала певний
тип діяльності.
Необхідно враховувати свої інтереси та схильності.
Інтереси — це спонукання пізнавального характеру. Ін-тереси пов’язані з потребами людини. Люди, як правило,
цікавляться тими предметами і явищами, які привертають
їхню увагу і здатні задовольнити їхні потреби.
Схильність — це щось більше, ніж просто пізнавальне
спонукання. Це активне, свідоме, перетворююче ставлення
до об’єкта. Схильності проявляються або на засвоєння різ-них знань, або на створення яких-небудь речей, предметів.
Коли є схильність, то передбачається і інтерес.
Як правило, області інтересів і схильностей збігаються.
Перевірити себе, дізнатися, до чого тебе тягне, можна тіль-ки в діяльності.
Схильності не лише проявляються, але і формуються
в діяльності. Тому потрібно включатися в різні види ді-яльності, не боятися міняти захоплення, щоб максимально
розкрити свої схильності до того, як наважитися вибрати
професію.
Інтереси і схильності є сильним спонукальним чинни-ком, що зумовлює вибір професії.
Інтереси Схильності
«ХОЧУ      ЗНАТИ» «ХОЧУ      ЗРОБИТИ»
Гра «Хто є  хто»?
Завдання:      розподіліть     за      відомими      вам      типами      такі      про-фесії     —     вихователь     дитячого     садка,     ветеринарний      лікар,     
економіст,     маляр,     токар,     фотограф,      медична     сестра,     прода-вець     книг,      водій,      менеджер,     програміст.
Проведення     первинної      профдіагностики.
Тепер      ви     знаєте     про      світ      професій,      про      те,     на     які     типи    
вони     поділяються.     Спробуємо     з’ясувати,      до     якого      типу    
професій     є     схильність     у     кожного     з     вас.      Для      цього      треба     
відповісти     на     деякі      запитання.     (Пропонується     методика    
«Диференціально-діагностичний      опитувач».)      Припусті-мо,     що     після      відповідного     навчання     ви     зможете     виконати     
будь-яку     роботу.     Проте,     якби     вам      довелося     вибирати     тільки    
з     двох     можливостей,      чому     б     ви     надали     перевагу?      Відповідь    
у     формі      знаку      «+»      поставте     у     відповідну     клітинку     аркуша     
відповідей.
Усім     роздаються     «Аркуші     відповідей».
1 2 3 4 5
1а 1б 2а 2б 3а
3б 4а 4б 5а 5б
6а 6б 7а
7б 8а 8б
9а 9б
10а 10б
11а 11б 12а 12б 13а
13б 14а 14б 15а 15б
16а 16б 17а
17б 18а 18б
19а 19б
20а 20б
Інструкція:      випишіть      на     аркуші     паперу     номери,      що    
означають     ваш      вибір,      з     відповідним      знаком     «+»,     якщо      вка-зана     діяльність     вам      подобається,     або      «–»,     якщо      виконувати     
цю     діяльність     вам      не     подобається.
Наприклад:     3а     +,     3б     –     і     т.      д.
Карта самооцінки схильностей 
(опитувач Є.  о. Климова).
1а.     Доглядати     за      тваринами.
1б.     Обслуговувати     машини,     прилади     (стежити      за      ними,     
регулювати      їх).
2а.     Допомагати      хворим     людям,      лікувати     їх.
2б.     Складати     таблиці,     схеми,     програми      ЕОМ.
3а.     Стежити     за      якістю     книжкових      ілюстрацій,      плакатів.
3б.     Стежити     за      станом,      розвитком     рослин.
4а.     Обробляти     матеріали      (дерево,      тканину,     пластмасу).
4б.     Доводити     товари     до     споживача     (рекламувати,      про-давати).
5а.     Обговорювати      науково-популярні     книги,     статті.
5б.     Обговорювати      художні     книги,     п’єси,      концерти.
6а.     Вирощувати     молодняк,     тварин     якої-небудь      породи.
6б.     Тренувати     товаришів     (чи      молодших)     у     виконанні     
якихось      дій     (трудових,     навчальних,     спортивних).
7а.     Копіювати     малюнки,      зображення      або      настроювати    
музичні      інструменти.
7б.     Управляти     яким-небудь     вантажним     (підйомним      або     
транспортним)     засобом.
8а.     Відшукувати     та     роз’яснювати      людям     потрібні     їм     ві-домості      в     довідковому      бюро,      на     екскурсії.
8б.     Художньо      оформляти     виставки,      вітрини      або      брати     
участь     у     підготовці     п’єс,     концертів.
9а.     Ремонтувати     речі,     одяг,     житло.
9б.     Шукати     й     виправляти      помилки     в     тексті,     таблицях,     
малюнках.
10а.     Лікувати     тварин.
10б.     Виконувати      обчислення,      розрахунки.
11а.     Виводити     нові     сорти      рослин.
11б.     Конструювати,     проектувати     нові     види     промислових    
виробів.
12а.     Розбирати     суперечки     між      людьми,     переконувати,    
роз’яснювати,      заохочувати.
12б.     Розбиратися     в     кресленнях,      схемах,      таблицях.
13а.     Вивчати     роботу     гуртків      художньої     самодіяльності.
13б.     Спостерігати,     вивчати      життя     мікробів.
14а.     Обслуговувати,     налагоджувати     медичні      прилади.
14б.     Надавати     людям     медичну     допомогу     при      поранен-нях.
15а.     Складати     точні      описи,     звіти     про      спостережувані     
явища.
15б.     Художньо      описувати,     зображувати     події     (спостере-жувані     або      такі,     що     виникають     в     уяві).
16а.     Робити     лабораторні      аналізи      в     лікарнях.
16б.     Приймати,     оглядати     хворих,      розмовляти      з     ними,     
призначати      лікування.
17а.     Фарбувати     або      розписувати     стіни      приміщень     чи     по-верхні     виробів.
17б.     Здійснювати     монтаж      будівель,     збирання      машин,     
приладів.
18а.     Організовувати     культпоходи     однолітків     або      молод-ших,     екскурсії,      походи     і     т.      д.
18б.     Грати      на     сцені,      брати      участь     у     концертах.
19а.     Виготовляти     по     кресленнях      деталі,     вироби,      буду-вати     будівлі.
19б.     Креслити,      копіювати     креслення,     карти.
20а.     Вести      боротьбу     з     хворобами     рослин,      шкідниками    
лісу,     саду.
20б.     Працювати     на     клавішних     машинах:      машинці,     що    
пише,      набірній     машині.
Обробка результатів
Підраховується,      скільки      всього     плюсів     вийшло      в     кожно-му     стовпчику,     потім      —     скільки      мінусів     у     кожному     стовп-чику.      Результати     вписуються      в     порожні     клітини      під     стовп-чиками.
Інтерпретація результатів
Кожний     стовпчик     пронумерований     і     відповідає     одному    
з     типів      праці:
«людина     —     природа»;
«людина     —     техніка»;
«людина     —     людина»;
«людина     —     знакова      система»;
«людина     —     художній      образ».
Аналіз     проводиться     у     два      етапи.     Спочатку     виявляються    
схильності     щодо     позитивного     ставлення      до     видів      професій,     
і     для      цього      порівнюють      кількість     плюсів     у     різних     стовп-чиках.     Найбільший     результат      говорить     про      перевагу     того    
чи     іншого      виду     праці.     Якщо      переважать      два      види     праці,    
то     говорять     про      професію,      яка      лежить     на     стику      двох     видів     
праці.
На     другому      етапі     можна     скоректувати      результат.     Для     
цього      з     кількості     плюсів     у     кожному     стовпчику     обчислюють     
відповідну     кількість     мінусів.      Потім      аналіз     повторюється,    
як     було     показано     раніше.      У     тому     випадку,     коли     результа-ти     в     більшості      стовпчиків     майже     однакові,      говорять,      що    
схильності     не     виявлені     і     переваги     до     окремих     видів      профе-сій     немає.
17
Якщо      в     когось     не     виявлена     перевага     до     якої-небудь      про-фесії,     можна     провести     тестування     «Профпридатний»,     що    
показує,     до     якого      типу     професії     схильний      учень,     а     який     вид     
діяльності     йому     протипоказаний.
тест «Профпридатний»
1.     Новорічна      ніч     для      тебе      —     кращий      час,      щоб:
а)     виспатися;
б)     подивитися     телевізор     разом      із      сім’єю;
в)     опинитися      в     колі     друзів.
2.     Із     трьох      подарунків     ти     вважав     би     за      краще:
а)     вудку     або      набір     для      вишивання;
б)     ковзани      або      лижі;
в)     турпутівку      або      квиток     на     цікаву     виставу.
3.     Вирушати      в     подорож     найкраще:
а)     самостійно;
б)     із     сім’єю     або      друзями;
в)     із     незнайомою      групою,      щоб      була     можливість     набути    
нових      друзів.
4.     Якби     ти     виявився     наодинці     на     острові     або      в     лісі,     то:
а)     відчув      би     повну      свободу;
б)     зайнявся     б     пошуком     виходу     або      якою-небудь     спра-вою;
в)     відчув      би     тугу,     неприкаяння,      страх.
5.     У     вільний      час     ти     любиш:
а)     читати,     відвідувати      бібліотеку,     шахову     секцію,      зоо-парк,      ліс,      ловити     рибу,      мріяти;
б)     малювати,      читати,      займатися     спортом,     музикою,    
шити     або      плести,      ходити     в     походи,      розмовляти      по    
телефону,      дивитися     телевізор;
в)     займатися      спортом,     танцями,      грати      в     ансамблі,      спі-вати     в     хорі,     брати      участь     у     спектаклях      і     концертах,    
ходити     з     компанією     в     кіно.
Підрахуйте     кількість     набраних     балів,      враховуючи,     що    
відповіді     на     запитання     з     буквою      «А»      оцінюються      1     балом,    
«Б»      —     2     балами;      «В»      —     3     балами.
Від 5 до 8 балів  —     радимо     подумати      про      професію,      де    
вам      доведеться     спілкуватися     з     великою     кількістю      людей    
(продавець,      учитель,     журналіст     у     даному     випадку     не     підхо-дить).      Зате     дослідницька      діяльність     або      робота     в     лісництві     
чи     на     власній      фермі,     спеціальність      програміста,     слюсаря,    
бухгалтера     цілком     прийнятні     для      вас,      оскільки     ваші     від-повіді      показують,     що     ви     цінуєте     тишу,      спокій,      не     любите    
шумних,     незнайомих      компаній.
Від 6 до 12 балів  —     ви     належите      до     людей,     які     не     боять-ся     самотності     і     прекрасно      почуваються     у     будь-якій      компа-нії.      Вибір      професій     тут      практично     не     обмежений.
Від 12 до 15 балів     —     вам      підійде     професія     менеджера,    
комерційного      директора,     учителя,     брокера,     тренера.
Класний     керівник.      Якщо      ви     знаєте,     чого     хочете,     то    
у     цій     справі     успіх      реальний.      Якщо      на     більшість      питань     бу-дуть     дані     позитивні      відповіді,      то     можна     стверджувати,     що    
перед      нами     професіонал      своєї     справи.
Питання:
—     я     точно      знаю,      як     застосувати      мої     таланти      в     новій      про-фесії;
—     думки     професіоналів      переконують     мене     в     тому,      що    
ця     професія     саме     для      мене;
—     у     мене     вже      є     велика     частина      необхідних     знань      і     на-вичок,     залишилося      вивчити     деякі      деталі;
—     чим      більше     я     читаю     про      цю     професію     в     Інтернеті,     
тим      більше     вона     мені     подобається;
—     у     мене     є     зв’язки,     які     допоможуть      мені     налагодити    
контакти     з     фірмами,     що     цікавлять      мене;
—     можна     сказати,     що     я     вивчив     цю     професію     зсередини     
за      статтями     та     інтерв’ю     з     професіоналами      в     спеціалі-зованих      журналах;
—     моя      сім’я      мене     підтримує      або,      принаймні,     не     пере-шкоджає     моїм     планам;
—     друзі,      які     знають     мої     сильні     і     слабкі     сторони,     схва-люють     моє      рішення;
—     я     зважив      усі     «за»     і     «проти»      і     все     одно     хочу     спробу-вати     поміняти     сферу      діяльності;
—     спосіб      життя,     пов’язаний     з     новою      роботою,     мене     аб-солютно     влаштовує.
Успішною,     звичайно      ж,     може     вважатися     працююча     лю-дина,      а     зовсім     не     безробітна.     А     зробити      висновок     про      те,    
наскільки      затребуваною      на     ринку      праці      буде     отримана      вами    
професія,      можна,     якщо      вивчити     список     спеціальностей,     
у     яких     має      потребу      область,     у     якій     ви     живете.
Класний     керівник.      А     що     таке     підприємництво?    
У     сучасній     цивілізованій      економіці      люди,      що     не     дотриму-ють      етики      і     моралі     підприємництва,     виключаються     з     кола    
бізнесменів,      відторгаються      бізнесом,     втрачають     можливість    
брати      участь     у     ньому.     Багатьом     належить      пройти     велику    
школу     виховання,     щоб      засвоїти      правила      та     норми     цивілізо-ваного,      культурного,     чесного      підприємництва.     Основними    
загальнопрофесійними     вміннями      та     навичками     є     такі:
—     самомотивація;
—     конструктивні     ідеали;
—     соціальна      відповідальність;
—     готовність     служити     клієнтові;
—     уміння     переконувати;
—     уміння     контролювати;
—     організаційні      здібності;
—     уміння     порушувати      і     вирішувати      проблеми;
—     уміння     економити     засоби;
—     володіння      навичками     ділової     співпраці;
—     уміння     вести      ділові      переговори;
—     володіння      іноземними      мовами;
—     законослухняність;
—     чудове     володіння      комп’ютером.
Куди     піти     вчитися,     щоб      через      п’ять     років      не     довелося    
міняти     престижний      диплом      на     дійсно     добре      оплачувану      ро-боту?      Як     співвіднести     свої      можливості     і     потреби      з     потреба-ми     ринку      праці?
Як     відомо,      престижність     є     найважливішим     чинником     
професійного     вибору.      Сама     престижність     визначається     мі-рою      поваги     до     цього      об’єкта,      а     також     передбачуваним      впли-вом      людини,     що     опанувала      цей      об’єкт     або      цю     діяльність.    
В     епоху      соціально-економічних     катаклізмів      і     зміни      громад-ської      системи      проблема     престижу      вибраної     діяльності     отри-мує      особливий     сенс.     Як     відомо,      в     переломні      історичні      епо-хи     посилюється     соціальна      мобільність     населення,     а     саме,     
істотно      полегшується      перехід      з     одного     соціального      шару    
в     інший.
Перспектива     швидко     переміститися     в     більш      привілейо-вані,     «елітні»     шари     суспільства      зігріває      душі     багатьох     під-літків,     що     самовизначаються,     і     їхніх      батьків.      У     більшості     
випадків     молода     людина      вибирає      професію     не     стільки      тому,     
що     її      приваблює     саме     зміст      праці,     а,      швидше,     певний     спо-сіб     життя,     де     професія     —     це     лише      один     із      засобів     побудови    
свого      щастя.     Цим     і     пояснюється     вибір      багатьма     підлітками    
і     молодими      людьми      професій     типу     юрист      або      економіст:     самі    
по     собі      ці      професії     навряд     чи     можуть     зацікавити     більшість     
молодих     людей     (робота      з     нормативними     актами     і     фінансо-вими     звітами      потребує     посидючості     та     уважності),      але      саме    
ці      професії     поки     що     дозволяють      людині     багато     заробляти     
і     будувати     визначений,     «багатий»,     «комфортний»,     а     голо-вне      —     «престижний»     спосіб      життя.
Проте      з     часом      сама     престижність     професій     радикально     
змінюється,      і     тоді      у     підлітка,     що     самовизначається,     є     ризик     
сильно     помилитися      у     своєму     виборі:     орієнтувався     на     пре-стиж     і     «елітарність»,      а     опинився      в     масі     величезної     кількос-ті      незатребуваних     фахівців,     які     ще     зовсім     нещодавно     були    
«нарозхват».
Десять     професій     минулого     десятиліття:
—     програміст;
—     модельєр;
—     концертний      директор;
—     інструктор     по     шейпінгу;
—     флорист;
—     круп’є;
—     веб-дизайнер;
—     брокер;
—     дистриб’ютер;
—     пластичний      хірург.
Десять     професій     майбутнього     десятиліття:
—     спеціаліст      з     інформаційних      технологій;
—     еколог;
—     хед-хантер;
—     біотехнолог;
—     ландшафтний      дизайнер;
—     психоаналітик;
—     логістик;
—     аудитор;
—     телепродюсер;
—     іміджмейкер.
Класний     керівник.      У     процесі      пошуку      роботи     праців-никові     доводиться     проходити     співбесіду      у     працедавця.      До    
співбесіди      треба      ретельно     готуватися,      тут      немає      дрібниць,     
важливо     все:      і     одяг,     і     зачіска,      і     манера     поведінки.     Із      собою     
треба      мати     паспорт,     трудову      книжку,     диплом,      іноді      —     ха-рактеристику      з     попереднього     місця      роботи.      На     запитання    
працедавця      треба      відповідати      спокійно,      докладно,      тільки    
не     треба      відразу      говорити     про      розмір     винагороди      і     особли-во     про      те,     що     ви     тут      працюватимете     тимчасово,     щоб      потім     
відкрити     власну     справу.      У     процесі      пошуку      роботи     велике    
значення      має      правильно     складене     резюме.
Резюме     —     короткий     виклад     або      виведення     суті      обго-ворюваної      теми     чи     проблеми,      книги      або      статті,     коротке     
укладення,     узагальнення.      Як     правильно     скласти      резюме?    
П.     І.      Б.,     вік,      домашня     адреса,     телефон,     мета     —     пошук     ро-боти     (вказати     якої),      освіта,     трудова      біографія,      професійні    
знання     і     навички,     сімейний      стан,     особисті      якості,     знання    
іноземної      мови,      володіння      ПК,      заробітна      плата      від…

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Професія, успіх і благополуччя. Конспект уроку", із категорії "Конспекти уроків", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід