ШОУ «НАЙРОЗУМНІШИЙ» УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. 6-Й КЛАС
 


ШОУ «НАЙРОЗУМНІШИЙ» УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. 6-Й КЛАС            
I ТУР (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПИТАННЯ)
1. Знайдіть складний іменник, що пишеться через дефіс.
 А Скоромовка;
 Б екс-чемпіон;
 В автосервіс;
 Г трьохсотліття.
2. Скільки голосних звуків в українській мові?
 А 6; 
 Б 33; 
 В 32; 
 Г 10.
3. У якому слові не пишемо апостроф?
 А М’ята;
 Б ряса;
 В бур’ян;
 Г з’єднати.
4. Укажіть іменне словосполучення.
 А Кращий за всіх;
 Б читати вголос;
 В весна рання;
 Г надміру чесно.
5. Укажіть речення зі складеним іменним присудком.
 А Я читаю уважно.
 Б Я хотіла малювати портрет.
 В Я стану найкращою зіркою.
 Г Я мрію танцювати.
6. До якої частини мови належить слово «коло»?
 А Прислівник;
 Б прийменник;
 В займенник;
 Г числівник.
7. Знайдіть слово із суфіксом.
 А Морозець;
 Б хата;
 В дорога;
 Г розмова.
8. Визначте, у якому слові іншомовного походження ставимо апостроф.
 А Ательє;
 Б портьєра;                    
 В більярд;
 Г кур’єр.
9. Укажіть синонім до слова «ліга».
 А Об’єднання;
 Б мир;
 В план;
 Г війна.
10. Який із цих членів речень є головним?
 А Додаток;
 Б обставина;
 В підмет;
 Г означення.
11. У якому слові не відбувається подвоєння?
 А Юннат;
 Б каміння;
 В каченя;
 Г колосся.
12. Знайдіть антонім до слова «тихий» у словосполученні «тихий голос».
 А Вітряний;
 Б гучний;
 В неспокійний;
 Г розбурханий.
13. Знайдіть неспільнокореневе слово.
 А Річниця;
 Б річковий;
 В роковини;
 Г п’ятирічка.
14. Найпоширенішим жанром українського фольклору є:
 А казка;
 Б дума;
 В пісня;
 Г легенда.
15. Композитором гімну «Ще не вмерла Україна…» є:
 А М. Вербицький;
 Б О. Кониський;
 В П. Чубинський;
 Г В. Діденко.                         
16. З якого твору рядки:
«Між горами там долина,
В тій долині є хатина,
В тій хатині дівчинонька,
Дівчинонька-голубонька»?
 А Л. Глібов «Стоїть гора високая»;
 Б М. Старицький «Ніч яка місячна»;
 В С. Руданський «Повій, вітре, на Вкраїну»;
 Г В. Забіла «Гуде вітер вельми в полі».
17. Слово «фольклор» походить з:
 А англійської мови;
 Б німецької;
 В французької;
 Г італійської.
18. Яка з цих пісень не належить до календарно-обрядових?
 А Веснянка;
 Б колядка;
 В колискова;
 Г жнивна.
19. Опис природи має назву:
 А пейзаж:
 Б портрет;
 В інтер’єр;
 Г натюрморт.
20. Хто з наведених письменників проживав у с. Колодяжне?
 А І. Франко;
 Б Т. Шевченко;
 В М. Вороний;
 Г Леся Українка.
21. Поезія «Ой кувала зозуленька» належить до:
 А пісень весняного циклу;
 Б літнього;
 В зимового;
 Г колискових.
22. «Євшан-зілля» — це:
 А поема;
 Б вірш;
 В балада;
 Г пісня.
23. Кого в українській літературі називають дочкою Прометея?
 А Лесю Українку;
 Б О. Пчілку;
 В К. Малицьку;
 Г О. Сенатович.     
24. Хто є автором казки « Близнята»?
 А В. Королів-Старий;
 Б І. Липа;
 В І. Франко;
 Г О. Олесь.
25. Яка за художньо-стильовими ознаками народна казка «Про правду і кривду»?
 А Фантастична;
 Б героїчна;
 В про тварин;
 Г соціально-побутова.
26. Хто з українських письменників мав псевдонім Дармограй?
 А І. Франко;
 Б Т. Шевченко;
 В Б. Грінченко;
 Г М. Коцюбинський.
27. Які види пісень належать до соціально-побутових?
 А Колискові;
 Б кріпацькі;
 В жнивні;
 Г жартівливі.
Додаткові питання
1. Який член речення вказує на ознаку дії?
 А Додаток;
 Б обставина;
 В підмет;
 Г означення.
2. Яке слово є невідмінюваним?
 А Пальто; 
 Б віче; 
 В кіно; 
 Г ґроно.
3. Знайдіть слово без закінчення.
 А Пальто; 
 Б гра; 
 В влітку; 
 Г пишу.
4. Який словник допоможе правильно пояснити значення слова?
 А Тлумачний; 
 Б орфографічний;
 В орфоепічний;
 Г пишу.
5. Який розділ мовознавства вивчає частини слова?
 А Морфологія;
 Б орфографія;
 В лексикологія;
 Г будова слова.     
6. Яка помилка є в реченні «Запитайте мене любе правило»?
 А Граматична помилка;
 Б лексична;
 В пунктуаційна;
 Г орфографічна.
7. Слово «десниця» є:
 А історизмом;
 Б жаргонізмом;
 В архаїзмом;
 Г терміном.
8. Оповідання «Федько-халамидник» написав:
 А М. Вороний;
 Б М. Коцюбинський;
 В В. Винниченко;
 Г І. Франко.
9. Яким способом утворено слово «безрукавка»?
 А Префіксальним;
 Б префіксально-суфіксальним;
 В суфіксальним;
 Г складанням основ.
10. Художнє перебільшення називається:
 А метафорою;
 Б рефреном;
 В епітетом;
 Г гіперболою.
II ТУР
Гра «Дешифрувальник»
Завдання: за поданими цифрами дешифруйте слово — іменник середнього роду, що називає частину мови
1 — А, Б, В, Г (Ґ);
2 — Д, Е, Є, Ж;
3 — З, И, І, Й;
4 — К, Л, М, Н;
5 — О, П, Р;
6 — С, Т, У;
7 — Ф, Х, Ц;
8 — Ч, Ш, Щ;
9 — Ь, Ю, Я.
(відповідь — дієслово)  
Категорії знань 
І. Категорія «Лексикологія»
1. Що таке лексика?
2. Як називаються слова, різні за звучанням, але однакові за лексичним значенням?
3. Слово «рукав» однозначне чи багатозначне?
4. Назвіть синонім до слова «сильний».
5. Слово «золоте» у словосполученні «золоте серце» має пряме чи переносне значення?
6. Як називаються нові слова, що виникають у мові?
7. Яким ключем не можна відімкнути замка?
8. Поясніть значення фразеологізму «накивати п’ятами».
9. Як називаються слова, що вийшли з активного повсякденного вжитку?
10. На які групи поділяються слова за походженням?
11. Укажіть антонім до слова «порядок».
12. Відступ у першому рядку тексту.
13. Масове інфекційне захворювання.
14. Слова, що однаково звучать.
15. Охарактеризуйте нашу мову одним синонімом.
16. Що означає фразеологізм «зарубати на носі»?
ІІ. Категорія «Речення»
1. Назвіть головні члени речення.
2. Укажіть питання додатку.
3. Якою частиною мови найчастіше виражається означення?
4. Чи може бути звертання членом речення?
5. Якою частиною мови може бути виражений підмет?
6. Зі скількох слів складається простий присудок?               
7. Які члени речення відповідають на одне і те саме питання і належать до одного і того самого члена речення?
8. Виділіть вставне слово у реченні «Він, по-перше, добре вчиться».
9. Вкажіть присудок у реченні «Київ — столиця України».
10. Укажіть вид речень за інтонацією.
11. Укажіть вид речень за метою висловлювання: «Не бійтесь заглядати у словник».
12. Який розділовий знак ставимо в кінці розповідних речень?
13. Речення «Ми танцюємо і співаємо» просте чи складне?
14. Які розділові знаки ставимо при прямій мові?
15. Складіть речення зі складеним іменним присудком.
16. Якою частиною мови виражений підмет у реченні «Старий сидів»?
ІІІ. Категорія «Будова слова»
1. Як називається частина слова без закінчення?
2. Де у слові стоїть суфікс?
3. Назвіть корінь у слові «вчу».
4. Яка змінна частина слова виражає його граматичне значення?
5. Який суфікс у слові «малесенький»?
6. Чи є спільнокореневими слова «узбережжя, бережу, бережливий»?
7. Назвіть закінчення у слові «близько».
8. Яке закінчення у слові «ранок»?
9. Який префікс у слові «прізвище»?
10. Яким способом утворено слово «листопад»?
11. Утворіть прикметник суфіксальним способом від слова «моряк».
12. Утворіть форми слова «ніч».
13. Які слова не мають закінчень?
14. Як називаються слова зі спільним коренем?
15. Скільки префіксів у слові «перерозподіл»?
IV. Категорія «Орфографія»
1. Що називається орфограмою?
2. Який розділ вивчає правила написання слів?
3. Який графічний знак ставимо у слові «В’ячеслав»?
4. Який префікс у слові «прихилився»?
5. Як пишемо слово «невловимий»?
6. Який знак пишемо у слові «пів-Європи»?
7. Яким словом перевіряємо написання слова «низько»?
8. Чи пишемо «ь» у слові «менше»?
9. Скільки букв «н» у слові «незрівнян(н)ий»?     
10. Який словник допоможе правильно перевірити написання того чи іншого слова?
11. Чи пишемо апостроф у слові «кучерявий»?
12. Назвіть орфограму у слові «осінній».
13. Який префікс з- чи с- поставимо у слові «фотографувати»?
14. Як пишемо пошан ний вираз «будь ласка»?
15. Як пишемо слово «синьо-жовтий»?
16. Скільки букв «н» у слові «священик»?
V. Категорія «Звуки і букви»
1. Як називається розділ, що вивчає звуки і букви?
2. Скільки букв в українському алфавіті?
3. Яким словом перевіряємо написання слова «вузький»?
4. Яка буква не має звука?
5. Скільки звуків у слові «джміль»?
6. Скільки складів у слові «лілія»?
7. Як називається сукупність букв, розміщених в установленому порядку?
8. Чи однакова кількість звуків у словах «м’ята», «ряса»?
9. Яким науковим терміном позначають зміну букв у коренях слів?
10. Скільки звуків у слові «медвяний» позначає буква «я»?
11. Як називається склад, що закінчується на приголосний звук?
12. Назвіть слово, у складі якого була б назва ноти?
13. Як називається виділення шляхом посилення голосу певного складу у слові?
14. Перетворіть синонім до слова «злагода» на столицю Італії.
15. Скільки букв у слові «стаття»?
16. Скільки звуків у слові «мрія»?
VІ. Категорія «Частини мови»
1. Яка самостійна частина мови є незмінною?
2. Як пишемо власні іменники?
3. Назвіть будь-який іменник, що має лише форму множини.
4. Якою самостійною частиною мови починається «Заповіт»?
5. Чи може займенник бути підметом?
6. Якого роду іменник «подорож»?
7. Якими частинами мови може бути виражене слово «мати»?
8. Яка частина мови слово «п’ятірка»?
9. До якої дієвідміни належить слово «клею»?
10. Поставте дієслово «вчити» в III ос. однини теп. часу.
11. На які питання відповідають прикметники?     
12. Скільки дієвідмін має дієслово?
13. Чим «лютий» відрізняється від інших місяців?
14. Яким числівником позначено жіноче свято?
15. Функції якого члена речення найчастіше виконує дієслово?
16. Скільки частин мови в українській мові?
VІІ. Категорія «Словосполучення»
1. Як називається розділ науки про мову, що вивчає словосполучення і речення?
2. Чи є поєднання слів «біля лісу» словосполученням?
3. Назвіть види словосполучень за будовою.
4. Назвіть приклад дієслівного словосполучення.
5. Чи може словосполучення мати два головних слова?
6. Виділіть головне слово у словосполученні «надміру весело».
7. Поділіть поширене словосполучення «багатий урожай винограду» на можливі непоширені.
8. Замініть словосполучення «портфель школяра» синонімічним.
9. Чому поєднання слів «ми працюємо» не є словосполученням?
10. Виділіть залежне слово у словосполученні «кращий за всіх»
11. Утворіть словосполучення з залежним словом «парта».
12. Яким способом утворено слово «словосполучення»?
13. Як називаються слова у словосполученні?
14. Від якого слова ставимо питання у словосполученні?
15. Словосполучення «цікава книжка» іменне чи дієслівне?
16. Словосполучення «стояти коло мами» поширене чи непоширене?
VІІІ. Категорія
«Складні і складноскорочені слова»
1. Яким способом утворене слово «сивобородий»?
2. Як пишемо слово «білосніжний»?
3. Як пишемо слово «пів’ящика»?
4. Назвіть орфограму у слові «пів-Львова»
5. Утворіть складне слово від слів «сніг», «захищати».
6. Як пишемо слово «міні-спідниця»?
7. Розшифруйте абревіатуру СЗШ.
8. Перетворіть словосполучення «Українська Повстанська Армія» в абревіатуру.     
9. Як називається спосіб творення слів за допомогою префікса?
10. Утворіть складне слово від слів «купувати, продавати».
11. За допомогою іншомовної частини «кіно» утворіть складне слово і назвіть орфограму.
12. Як пишемо слово «жовтогарячий»?
13. Утворіть абревіатуру зі словосполучення «державний бюджет».
14. Розшифруйте абревіатуру СБУ.
15. Як пишемо слова «авіалітак» і «фотомодель»?
16. Слово «схвильований» просте чи складне?
ІХ. Категорія «Секрет» (українська мова)
1. Прохід, прокладений під землею.
2. Слова, що мають протилежне значення.
3. Яке дерево прикрашають на свято?
4. Тварина, яку називають кораблем пустелі.
5. Прилад для визначення сторін світу.
6. Людина, яка знає багато мов.
7. Лікар, який лікує очі.
8. Символ-оберіг українців.
9. Стиль художньої літератури.
10. Речення з однією граматичною основою.
11. Частина тексту, де виражена нова думка.
12. Група спеціалістів, яка вирішує питання про присудження премії.
13. Хлібний злак, із зерна якого виготовляють муку для випікання білого хліба.
14. Назвіть три типи мовлення.
15. Льодова гора, що плаває в морі.
16. Місце в цирку, де виступають артисти.
Х. Категорія «Секрет» (українська література)
1. У вогні не горить, у воді не тоне.
2. Що мовчить, а розуму навчить?
3. Без рук, без ніг, а всіх кладе на постіль.
4. Вода, а літає.
5. Не гавкає, не літає, а в дім не пускає.
6. Що за штука, що день і ніч стука.
7. Зроду рук своїх не маю, а узори вишиваю.
8. Який рік тягнеться один день?
9. Що підніме й найменший, а не перекине через хату й найдужчий?
10. Назва якої птиці складається з 40 букв «а».
11. Видно край, а до нього не дійдеш.
12. Завжди в роті, а не проковтнеш.
13. У вінку зеленолистім, у червоному намисті.
14. Маленький, кругленький, а за хвіст не візьмеш.
15. Все життя один одного обганяють, а випередити не можуть.                                  
16. Годинника не має, а час знає.
ХІ. Категорія «М. Вороний»
1. Який твір М. Вороного присвячений І. Липі?
2. Укажіть роки життя М. Вороного?
3. Де народився М. Вороний?
4. З яким письменником зблизився поет у Львові?
5. Який факультет закінчив поет?
6. У яких вузах навчався М. Вороний?
7. Укажіть жанр твору «Євшан-зілля»?
8. З якого вірша рядок:
Більше розуму та хисту,
Талану без краю,
Мати душу добру, чисту,
Вдачу чесну, кременисту —
Ось чого бажаю.
9. Кому М. Вороний присвятив вірш «Привітання»?
10. Ким був прадід по матері М. Вороного?
11. На основі чого створена поема «Євшан-зілля»?
12. Якими краями найбільше марив М. Вороний?
13. Продовжте фразу:
«Жив у Києві в неволі,
Ханський син, малий хлопчина, —
Половецького б то хана...»
14. Як звали єдиного сина М. Вороного?
15. Який князь згадується в «Євшан-зілля»?
16. Як пишемо слово «євшан-зілля»?
ХІІ. Категорія «Приказки, прислів’я»
1. Вчення — світ, а невчення — …
2. Вік — живи, вік — …
3. … — гуляй сміло.
4. Щоб побачить більше світу, треба здобувать…
5. Щоб їсти калачі, …
6. Одна голова добре, а…
7. Книга вчить, …
8. Краще…, ніж солодка брехня.
9. Знає кума, знає…
10. Хто рано встає,…
11. Згадайте прислів’я про дружбу.
12. Згадайте прислів’я або приказку з числівником.
13. Згадайте прислів’я або приказку з прислівником.
14. У якому болоті чорти водяться?
15. Сім раз відмір, а…
16. … не горобець, вилетить не впіймаєш.       
ХІІІ. Категорія «Тарас Шевченко»
1. У якому селі народився Т. Шевченко?
2. У кого здобув початкову освіту?
3. Якого року його було звільнено з кріпацтва?
4. Перший твір поета.
5. Який твір розпочинається рядками: «Реве та стогне Дніпр широкий...», що стали народною піснею?
6. Як називається збірка поезій поета?
7. Де навчався Шевченко після звільнення з кріпацтва?
8. З яким українським художником зустрівся Т. Шевченко у Літньому саду в Петербурзі?
9. Де поховано Кобзаря?
10. Учасником якого таємного товариства був Т. Шевченко?
11. Про що говорив (писав) поет такі рядки: «Караюсь, мучусь, але не каюсь...»?
12. Продовжте рядки «Садок вишневий коло хати...»
13. Яку книгу видав поет для дітей?
14. Відомий псевдонім Шевченка?
15. Ким були батьки поета?
16. Коли вийшло друком перше видання «Кобзаря»?
ХІV. Категорія «Іван Франко»
1. Якого року народився І. Франко?
2. Де народився письменник?
3. Ким працював батько І. Франка?
4. Як називається збірка Каменяра, у якій головними героями є тварини?
5. У якій казці головний герой — пофарбоване синє чудовисько?
6. У якому вузі навчався І. Франко?
7. Який факультет закінчив письменник?
8. Що залишив Каменяр у Львові?
9. Як називається вірш І. Франка, покладений на музику, що співає В. Козловський?
10. Як мати називала І. Франка, щоб відвернути від нього хвороби і злі сили?
11. Яку рису характеру засуджує І. Франко у казці «Фарбований лис»?
12. Кого у казці «Фарбований лис» удав лис Микита?
13. У якому місті на Львівщині навчався І. Франко?
14. Де похований І. Франко?
15. Назвіть відомий псевдонім письменника.
ХV. Категорія «Леся Українка»
1. Якого року народилася Леся Українка?
2. Справжнє прізвище поетеси?                             
3. Як звали маму Українки — відому письменницю?
4. Як називається перший вірш Лесі Українки?
5. Із чим вела «тридцятилітню війну» поетеса?
6. Який підручник написала для своїх сестер у 19 років?
7. Як називається відомий цикл поезій Лесі Українки музичної тематики?
8. У якому місті народилася поетеса?
9. Як називався дядько Українки, відомий культурний і політичний діяч?
10. Якого року померла Леся?
11. З яким улюбленим музичним інструментом змушена була попрощатись поетеса, коли вона захворіла?
12. У якому чарівному куточку промайнуло дитинство поетеси?
13. Країна, де жила поетеса в останні роки?
14. Скільки мов знала Леся Українка?
15. Скільки дітей було в родині Косачів?
ХVІ. Категорія «Народні казки, пісні»
1. Чарівний предмет, за допомогою якого оживає дурень із казки «Про жар-птицю і вовка».
2. Ім’я героїні казки «Мудра дівчина».
3. До якого виду казок належить казка «Про правду і кривду»?
4. Продовжте назву казки «Красний Іванко…».
5. Яку функцію повинен був виконувати Іванко, щоб врятувати місто від чортів?
6. Назвіть будь-яку казку про тварин.
7. Скільки казок розгадала Маруся в казці «Мудра дівчина»?
8. Хто є автором народних казок?
9. До якого різновиду пісень належать колискові пісні?
10. Які пісні виконують на Зелені Свята?
11. Продовжте пісню «Купайло, Купайло…».
12. Хто автор колискової літературної пісні «Місяць яснесенький»?
13. Хто приходить в гості у пісні «Добрий вечір тобі, пане господарю»?
14. Які пісні належать до зимового циклу?
15. Про якого птаха згадано в щедрівці «Щедрик, щедрик, щедрівочка»?
16. До пісень якого календарно-обрядового циклу належить «Кривий танець»?
ХVІІ. Категорія «Літературні казки, пісні»
1. Казка, створена однією людиною, називається…
2. З якої казки мавпа Фрузя?                     
3. Героєм якої казки В. Симоненка був капітан Макака?
4. Автор казки «Близнята».
5. Яка казка починається: «Вона була останньою. Народилася не ранньою весною, як всі її брати і сестри…»?
6. З якої казки уривок: «Дячиха Євпраксія поралась біля печі…»?
7. До якої збірки І. Франка увійшла казка «Фарбований Лис»?
8. Продовжте назву казки Л. Глібова «Квіткове…».
9. Хто є автором гімну України?
10. До якого виду соціально-побутових пісень відносять пісню «Ой у лузі червона калина…»?
11. Продовжте фразу: «Боже великий, єдиний…».
12. Яка річка згадується в «Ще не вмерла України…»?
13. З якої пісні такі рядки: «Дівчино, рибчино, чорнобривко моя»?
14. Яку пісню в Україні використовують як народно-церковний гімн?
15. Яке природне явище згадується в пісні В. Діденка?
16. Назвіть пісню В. Івасюка, яка є хітом?
ХVІІІ. Категорія «Теорія літератури»
1. Усна народна творчість.
2. Художнє означення.
3. Обрядові пісні, що виконують на Різдво.
4. Народний переказ про життя якоїсь особи чи незвичайну подію, оповиту фантастикою.
5. Як називається початок казок?
6. Змалювання людей в образах тварин, рослин.
7. Стислий опис предмета та явища, які треба відгадати, виявляючи кмітливість.
8. Ліричний твір, покладений на музику.
9. Три роди літератури.
10. Розмова двох літературних персонажів між собою.
11. Повторення рядка чи групи слів на початку речення.
12. Опис зовнішності персонажа.
13. Види календарно-обрядових пісень.
14. Пісні про важливі події минулого та видатні особи.
15. Обрядові пісні під Новий рік.
16. Вірш, у якому перші букви рядків, прочитані згори вниз, утворюють слово або цілий вислів.
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ШОУ «НАЙРОЗУМНІШИЙ» УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. 6-Й КЛАС", із категорії "Сценарії", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід